Декларация за достъпност

Декларация за достъпност на съдържанието на интернет страницата на общинска администрация Бургас

РАЗДЕЛ 1

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Община Бургас

се ангажира да осигури достъп до:

уебсайта си

в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.)

Настоящата декларация за достъпност се отнася до:

уебсайт

Адрес: https://burgas.bg

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:

I. Статус на съответствие

Частично съответства на изискванията на посочения стандарт- поради несъответствията и изключенията, посочени по-долу

II. Недостъпно съдържание (ако е избрана възможност 2 или 3 от т. I.)

 

Обратна информация и данни за контакт

 

Aдрес за предоставяне на обратна информация (сигнали) и предложения относно достъпността на този уебсайт:

Община Бургас, 8000 Бургас, ул. „Александровска” № 26

Връзка към форма за заявление за обратна връзка

https://www.burgas.bg/bg/obratna-vrazka

Данни за контакт с длъжностно(и) лице(а), отговарящо(и) за достъпността и обработването на заявките, изпращани чрез механизма за предоставяне на обратна информация

Център за административно обслужване, тел. 056 840915, e-mail: [email protected]

Описание и посочване на несъответствието:

възможности за избор:

Жестомимичен език (Предварително записан): Интерпретацията на езика на знаците е осигурена за цялото предварително записано аудио съдържание в синхронизирани носители

Изискване 1.2.6 от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)
Частично съответствие

Всеки видеоклип с аудиосъдържание е прикрепен към новина с текст.

Осигурен е механизъм за установяване значението на абревиатури и съкращения

Изискване 3.1.4 от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)
Не е осигурен

Субтитри за аудио и/или видео излъчвания на живо.

Изискване 9.1.2.4. от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)
Неприложимо
Няма живо видео излъчване

Синхронизирано аудио представяне на видео съдържанието.

Изискване 9.1.2.5. от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)
Неприложимо
Наличните видеоклипове са записи, поради което не е необходимо

Контрастно съотношение

Изискване 9.1.4.3 от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)

Частично осигурено, с изключение на външни приложения, разработени от трети лица и интегрирани в сайта на администрацията, върху които тя няма контрол

Да не се представя текст във вид на изображение.

Изискване: 9.1.4.5. от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)
Частично осигурено, с изключение на банерите на сайта и документи, където законодателството изисква да бъдат предоставяни с подпис и печат.

Регулируеми времеви интервали

Изискване 9.2.2.1 от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)

Неприложимо

Не се използват времеви интервали

Активиране посредством движение

Изискване 9.2.5.4 от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)

Неприложимо

Липса на модул, който да се активира при движение.

Езикът на всяка отделна част от съдържанието на страницата може да бъде програмно установен.

Изискване 9.3.1.2. от EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)
Неприложимо
Няма страници със смесено съдържание на различни езици

Дата на първоначално изготвяне на декларацията:

23.09.2020 г.

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията:

23.09.

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта или мобилното приложение:

07.02.2024 г.

Метод, използван за изготвяне на декларацията:

Самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта/мобилното приложение

Обратна информация и данни за контакт

Aдрес за предоставяне на обратна информация (сигнали) и предложения относно достъпността на този уебсайт

Община Бургас, 8000 Бургас, ул. „Александровска” № 26

 

Връзка към форма за заявление за обратна връзка

https://www.burgas.bg/bg/obratna-vrazka

Данни за контакт с длъжностно(и) лице(а), отговарящо(и) за достъпността и обработването на заявките, изпращани чрез механизма за предоставяне на обратна информация

Център за административно обслужване, тел. 056 840915, e-mail: [email protected]

 

Процедура по прилагане

Съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1524 на Комисията от 11 октомври 2018 година и на основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за електронното управление (ЗЕУ), в Общинска администрация Бургас е определена следната процедура за разглеждане на сигнали:

- Сигнали, подадени по реда на ЗЕУ за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на интернет страницата на Общинска администрация Бургас, се подават в Центъра за административно обслужване (ЦАО) на Община Бургас всеки работен ден от 8.30 ч. до 18.00 ч. на адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска” № 26 или се изпращат чрез лицензиран пощенски оператор; по електронен път: на [email protected] или чрез Единен портал за достъп до електронни административни услуги https://egov.bg .

- Сигналът се разглежда в срок до един месец от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.

- Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис; когато сигналът е подаден чрез Единен портал за достъп до електронни административни услуги, отговорът, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис се връща чрез този портал; в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.

В случай, че Община Бургас:

1. не отговори на сигнала в посочения по-горе срок или

2. не предприеме мерките за отстраняване на нарушението на достъпността, посочени в отговора на сигнала.

гражданинът или организацията, подала сигнала, може да подаде жалба до министъра на електронното управление (МЕУ).

Данни за контакт с длъжностно(-и) лице(-а), отговарящо(-и) за достъпността и обработването на жалбите в Министерство на електронното управление:

Жалбите могат да се подават по следните начини:

  • на електронен адрес: mail@e-gov.bg, с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“;
  • чрез деловодството на МЕУ на ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София;
  • чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на ДАЕУ - ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София-1000

 

РАЗДЕЛ 2

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

                                                            

Община Бургас се ангажира да увеличи цифровата достъпност до уебсайта си, като                                                работи активно за подобряване на неговата достъпност и използваемост. В тази си дейност Община Бургас се придържа към своята политика за достъпност, налични стандарти, добри практики и нормативни изисквания към интернет страници и портали на държавната администрация.

В своята работа Община Бургас се ръководи от основната цел на интернет страницата си - чрез насочен към потребителя дизайн и интерфейс да:

- предоставя публична информация за резултатите от своята дейност;

- предоставя връзка към административните услуги, включително и електронни, извършвани от Община Бургас;

- осъществява достъп до публични информационни ресурси и отворени данни;

- дава възможност на потребителя да изразява мнението си или отправя сигнал и запитвания в удобен за него вид;

- осъществява връзка с портали, регистри и информация на други институции от държавната администрация при осигуряване на оптимална достъпност на съдържанието за хората с увреждания чрез използване на съвременни технологии.

Като има предвид бързото развитие на информационните технологии, администрацията на Община Бургас се ангажира непрекъснато да развива технологично своята интернет страница и да обучава служителите, които въвеждат данни в нея с оглед постигане на високи стандарти на достъпност и използваемост на нейното съдържание.

 

Дата на публикуване на уебсайта:

01.08.2008 г.

Дата на последната актуализация на уебсайта вследствие на съществено преработване на неговото съдържание:

09.02.2024 г.

 

Дата на публикуване на уебсайта: 01.08.2021г.

Дата на последната актуализация на уебсайта вследствие на съществено преработване на неговото съдържание: 09.02.2024г.