Други заповеди

ЗАПОВЕДИ С ПРИЛОЖЕНИЯ НА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" БУРГАС, ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ В ЗЕМЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

ЗАПОВЕД № РД 04-620/22.12.2020г. НА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" БУРГАС, ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ В ЗЕМЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС, ПО РЕДА НА ЧЛ.37ж, АЛ.11 ОТ ЗСПЗЗ - за календарната 2021 година

Публикувано съобщение тук

Заповеди по чл. 37в ал. 4 от ЗСПЗЗ за разпределение на масивите за стопанската 2020/2021 г.

ЗАПОВЕДИ НА ДИРЕКТОРА НА ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" БУРГАС, ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ В ЗЕМЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС, ПО РЕДА НА ЧЛ.37В, АЛ.4 ОТ ЗСПЗЗ - за стопанската 2019/2020 година

Публикувано съобщение тук

Заповед на Областен управител за изменение на приложение към Заповед № РД-09-26/20.08.2019г.

Отчуждителна процедура за обект "Обходен път на гр. Бургас - I-ви етап от км 230+700 на път I-9 "Сарафово-Бургас" до км.493+550 на път I-6 "Ветрен-Бургас" и локални платна

Обявяване на започнала отчуждителна процедура за обект "Обходен път на гр.Бургас - I-етап от км 230+700 на път I-9 "Сарафово-Бургас" до км 493+550 на път I-6 "Ветрен-Бургас" и локални платна"

ЗАПОВЕДИ НА ДИРЕКТОРА НА ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" БУРГАС, ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ В ЗЕМЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС, ПО РЕДА НА ЧЛ.37В, АЛ.4 ОТ ЗСПЗЗ - за стопанската 2018/2019 година

Публикувано съобщение тук

Заповед № РД 11-584/06.11.2017г. Областна дирекция "Земеделие"-гр.Бургас Откриване на процедура за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2018 година за землищата на община Бургас

Заповед № РД 11-241/24.07.2017г. на г-жа Лидия Станкова Директор ОД "Земеделие" гр.Бургас

С тази заповед е определен състава на комисия за създаване на масиви за ползване на сключени споразумения  между собственици и/или ползватели за определяне на масиви за ползване на земеделски земи.

на Директора на Областна Дирекция"Земеделие"- Бургас за откриване на процедура по сключване на споразумения между собствениците и ползвателите на земеделски земи за стопанската 2016/2017г и определяне на комисии за землищата на община Бургас

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД НА ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП ЗА ОБЕКТ: АМ „ТРАКИЯ" ОРИЗОВО - БУРГАС ЛОТ 5 КАРНОБАТ - П.В. БУРГАС...

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС

На основание чл.124б, ал.3 от ЗУТ, Община Бургас съобщава, че със Заповед №РД-02-15-25/25.03.2016г. на Заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, издадена на основание чл.124а, ал.4, т.2 и т.3 във връзка с чл.124а, ал.5 и ал.7 и чл.110, ал.1, т.5 от Закона за устройство на територията, е дадено разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: АМ "Тракия" Оризово - Бургас ЛОТ 5 Карнобат - п.в. Бургас - запад от км 325+280 до км 360+568 - теренно осигуряване с цел извършване на укрепителни мероприятия по трасето на обекта, в землищата на: гр.Карнобат, с. Драганци, с. Козаре и с. Хаджиите, Община Карнобат, с.Вратица, с.Трояново и с. Кръстина, Община Каменон и гр. Българово, кв. Банево и кв. Ветрен, Община Бургас.

Заповед №1047/23.03.2016г. на Областен управител на Област Бургас, определяне на комисия в състав, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация

Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" Бургас, за определяне на масиви за ползване на землищата на гр.Бургас, кв.Горно Езерово, с.Извор, ж.к."Меден Рудник", с.Маринка, с.Равнец, кв.Сарафово, с.Твърдица, с.Братово и кв.Ветрен

Заповед № РД 11-163 от 26.09.2012 на Министерство на земеделието и храните, Областна дирекция "Земеделие" - гр. Бургас

Заповед № РД 11-163 от 26.09.2012 на Министерство на земеделието и храните, Областна дирекция "Земеделие" - гр. Бургас за землището на гр. Българово, ЕКАТТЕ 07332, Община Бургас за:

I. Разпределение на масивите за ползване в землището на гр. Българово

II. Земите в землището на гр. Българово

III. Разпределение на земите по смисъла на чл. 37 "в", ал. 3 т. 2 от ЗСПЗЗ за землището на гр. Българово

IV. Сумите за ползване на земите по смисъла на чл. 37 "в", ал. 3 т. 2 от ЗСПЗЗ за землището на гр. Българово