Екологични инициативи

Размер на шрифта: A A A Назад
ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА МОРСКИТЕ…

ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА МОРСКИТЕ ОТПАДЪЦИ В БУРГАСКИЯ ЗАЛИВ

Община Бургас изпълнява проект BGENVIRONMENT-2.003-0003-C01 „Прилагане на мерки за намаляване на морските отпадъци в Бургаския залив“, финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени (ООСКП) на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021. Основна цел на проекта е да се подобри екологичният статус на морските води…

НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ С…

НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ С ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ В КВ. ДОЛНО ЕЗЕРОВО, ГР. БУРГАС

Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16M1ОP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“, финансирана чрез Кохезионен фонд по ОП „Околна среда“ 2014-2020 Проект BG16M1OP002-5.003-0003 „Намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в кв. Долно Езерово, гр. Бургас“ се изпълнява в две фази: Първа фаза…

ПОВИШАВАНЕ НА ЗНАНИЯТА ЗА МОРСКАТА ОКОЛНА СРЕДА…

ПОВИШАВАНЕ НА ЗНАНИЯТА ЗА МОРСКАТА ОКОЛНА СРЕДА ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА МОРСКИТЕ РЕСУРСИ И ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ НА СИН РАСТЕЖ

Обща цел на проекта: Създаване на научна база данни за видовете плаващи отпадъци в морските води и по морското дъно в зони с повишен антропогенен натиск, разработване на класификация и оценката им, което ще допринесе за подобряване на знанията за морската среда. Реализацията на проектното предложение допринася за постигане целите…

ЗАКРИВАНЕ, РЕКУЛТИВАЦИЯ И МОНИТОРИНГ НА ДЕПО ЗА…

ЗАКРИВАНЕ, РЕКУЛТИВАЦИЯ И МОНИТОРИНГ НА ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ - БРАТОВО

На 05.06.2020г. Община Бургас сключи договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.010-0034-С01 за реализиране на проект: "Закриване, рекултивация и мониторинг на депо за неопасни отпадъци - Братово". Проектът се изпълнява по процедура BG16M1OP002-2.010 "Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14"…

ИЗГРАЖДАНЕ НА АНАЕРОБНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ…

ИЗГРАЖДАНЕ НА АНАЕРОБНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕГИОН БУРГАС

Основна цел на проекта: ► Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за рециклиране чрез анаеробно третиране на разделно събрани биоразградими отпадъци в регион Бургас. Специфични цели на проектното предложение: ► Специфична цел 1: Осигуряването на инфраструктура и система за разделно събиране на биоразградими битови отпадъци…

ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА ЗА МИНЕРАЛНА ВОДА,…

ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА ЗА МИНЕРАЛНА ВОДА, В. З. МИНЕРАЛНИ БАНИ, ГР. БУРГАС, ОБЩ. БУРГАС

Проект № МВ005 "Изграждане на водопроводна мрежа за минерална вода, в. з. Минерални бани, гр. Бургас, общ. Бургас" одобрен за финансиране по пилотната схема на Инвестиционна програма Минерални води на Националния Доверителен Екофонд Договор №007МВ/18.10.2018 Стойност: 1318907,90 лв. Финансиране: 50 % НДЕФ, 50 % - собствено финансиране Обща цел: Подобряване…

ГРАДОВЕ В ДЕЙСТВИЕ КЪМ СИН РАСТЕЖ (BLUACT)

ГРАДОВЕ В ДЕЙСТВИЕ КЪМ СИН РАСТЕЖ (BLUACT)

Обща цел: Проектът се изпълнява от Община Бургас в партньорство с общини от следните градове: Пирея (Гърция), Галати (Румъния), Салерно (Италия), Матаро (Испания), Матосинхос (Португалия), Остенд (Белгия). Водещ партньор по проекта е град Пирея, Гърция. Град Пирея е създал инициативата Blue Growth Initiative (BGI) - иновационен конкурс за "синя" икономика…

ИНОВАЦИОННИ ТЕХНИКИ И МЕТОДИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА…

ИНОВАЦИОННИ ТЕХНИКИ И МЕТОДИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА МОРСКИТЕ ОТПАДЪЦИ В КРАЙБРЕЖНИТЕ РАЙОНИ НА ЧЕРНО МОРЕ (RedMarLitter)

Интернет страница на проекта: www.redmarlitter.eu Акроним на проекта: RedMarLitter Основната цел на проекта e намаляване на замърсяването с отпадъци на Черноморския басейн, който се споделя от няколко държави, чрез анализиране на отпадъчните потоци, в частност в представителни райони, чрез: компютърно моделиране на морските течения и разпространение на отпадъците, мониторинг на…

ПРИРОДОСЪОБРАЗНИ РЕШЕНИЯ ЗА ЗЕЛЕНИ ГРАДОВЕ (CONNECTING NATURE)

ПРИРОДОСЪОБРАЗНИ РЕШЕНИЯ ЗА ЗЕЛЕНИ ГРАДОВЕ (CONNECTING NATURE)

Интернет страница на проекта: www.connectingnature.eu Акроним на проекта: CONNECTING NATURE Целта на проекта е чрез събирането на информация за изпълнени природосъобразни проекти в градска среда и оценка на техния ефект да се разработят иновативни работещи природосъобразни решения, подходящи за прилагане в малки, средни и големи градове. Например гр. Генк, Белгия…

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПОДГОТОВКА НА ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ…

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПОДГОТОВКА НА ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ В СЕКТОР „ВОДИ“ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕЧЕН БАСЕЙН (2016-2021)

Акроним на проекта: TA-BlackSeaLIFE Обща цел: Общата цел на проекта за техническа помощ е да подпомогне финансово и технологично подготовката на Интегриран проект по Програма Лайф, който ще адресира прилагането на Плана за управление на речния басейн в Черноморския регион на България Специфични цели: ► Осигуряване на условия за подготовка…