Екологични инициативи

Размер на шрифта: A A A Назад
ПРИЛАГАНЕ НА ПРИРОДНО БАЗИРАНИ РЕШЕНИЯ ЗА УСТОЙЧИВО…

ПРИЛАГАНЕ НА ПРИРОДНО БАЗИРАНИ РЕШЕНИЯ ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Община Бургас стартира изпълнението на проект „Прилагане на природно базирани решения за устойчиво управление и опазване на околната среда“, финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г., по процедура BG14MFOP001-4.126 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас –…

ДИГИТАЛНА МРЕЖА ЗА СИНЯ ИКОНОМИКА И НАСЪРЧАВАНЕ…

ДИГИТАЛНА МРЕЖА ЗА СИНЯ ИКОНОМИКА И НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ (DBAN)

Идеята на проекта е за създаване на регионална мрежа за ускоряване на синия растеж  – базирана на екосистема, която поддържа съществуващи и нововъзникващи бизнеси и инициативи в секторите на синята икономика, надграждайки техния потенциал за иновации, кръгови и био-базирани решения, както и способността им да допринасят за показателите за ефективност…

ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНИ МЕРКИ ЗА СМЕКЧАВАНЕ И…

ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНИ МЕРКИ ЗА СМЕКЧАВАНЕ И АДАПТАЦИЯ КЪМ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА В ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Предефиниран проект №3 BGENVIRONMENT-4.001  Община Бургас е една от осемте български общини партньори в изпълнението на проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“, финансиран в рамките на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ на Европейското икономическо пространство (ФМ…

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ…

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС 2021-2028Г.

Община Бургас изпълнява проект „Разработване на Програма за управление на отпадъците за територията на Община Бургас 2021-2028г.“. За изпълнението на проекта е подписан договор за безвъзмездна финансова помощ №014/14.12.2020г. с Национален доверителен екофонд, съгласно решение на Управителния съвет на Национален доверителен екофонд, финансиран по Програма „Микропроекти за климата“.   Основна…

ПРИЛАГАНЕ НА МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕДРОГАБАРИТНИ…

ПРИЛАГАНЕ НА МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ ОТ БИТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Проектът има за цел да надгради съществуващи услуги на територията на община Бургас, чрез въвеждане на добри практики от други Европейски градове, за предотвратяване на образуването и подготовката за повторна употреба на битови отпадъци. Основни дейности по проекта са: ♦ проучване на нагласите и потребностите на населението за разделно събиране…

ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА МОРСКИТЕ…

ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА МОРСКИТЕ ОТПАДЪЦИ В БУРГАСКИЯ ЗАЛИВ

Интернет страница на проекта: www.cleansea-burgas.com Община Бургас изпълнява проект BGENVIRONMENT-2.003-0003-C01 „Прилагане на мерки за намаляване на морските отпадъци в Бургаския залив“, финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени (ООСКП) на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021. Основна цел на проекта е да се подобри…

НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ С…

НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ С ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ В КВ. ДОЛНО ЕЗЕРОВО, ГР. БУРГАС

Община Бургас от 21.08.23 г. до 21.09.23 г. обявява прием на заявление за подмяна на старите отоплителни уреди на твърдо гориво с нови екоуреди за жители на кв. Долно Езерово, кв. „Лозово“ и к-с „Меден Рудник“ - зони А, Б, В и Районен център, комплексите „Славейков“, „ Изгрев“ и „Зорница“.  …

ПОВИШАВАНЕ НА ЗНАНИЯТА ЗА МОРСКАТА ОКОЛНА СРЕДА…

ПОВИШАВАНЕ НА ЗНАНИЯТА ЗА МОРСКАТА ОКОЛНА СРЕДА ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА МОРСКИТЕ РЕСУРСИ И ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ НА СИН РАСТЕЖ

Обща цел на проекта: Създаване на научна база данни за видовете плаващи отпадъци в морските води и по морското дъно в зони с повишен антропогенен натиск, разработване на класификация и оценката им, което ще допринесе за подобряване на знанията за морската среда. Реализацията на проектното предложение допринася за постигане целите…

ЗАКРИВАНЕ, РЕКУЛТИВАЦИЯ И МОНИТОРИНГ НА ДЕПО ЗА…

ЗАКРИВАНЕ, РЕКУЛТИВАЦИЯ И МОНИТОРИНГ НА ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ - БРАТОВО

На 05.06.2020г. Община Бургас сключи договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.010-0034-С01 за реализиране на проект: "Закриване, рекултивация и мониторинг на депо за неопасни отпадъци - Братово". Проектът се изпълнява по процедура BG16M1OP002-2.010 "Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14"…