Екологични инициативи

Визуализация (2)

ПРИЛАГАНЕ НА ПРИРОДНО БАЗИРАНИ РЕШЕНИЯ ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Община Бургас стартира изпълнението на проект „Прилагане на природно базирани решения за устойчиво управление и опазване на околната среда“, финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г., по процедура BG14MFOP001-4.126 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас –…

Лого DBAN

ДИГИТАЛНА МРЕЖА ЗА СИНЯ ИКОНОМИКА И НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ (DBAN)

Идеята на проекта е за създаване на регионална мрежа за ускоряване на синия растеж  – базирана на екосистема, която поддържа съществуващи и нововъзникващи бизнеси и инициативи в секторите на синята икономика, надграждайки техния потенциал за иновации, кръгови и био-базирани решения, както и способността им да допринасят за показателите за ефективност…

Изображение 1058475

ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНИ МЕРКИ ЗА СМЕКЧАВАНЕ И АДАПТАЦИЯ КЪМ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА В ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Предефиниран проект №3 BGENVIRONMENT-4.001  Община Бургас е една от осемте български общини партньори в изпълнението на проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“, финансиран в рамките на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ на Европейското икономическо пространство (ФМ…

Лого НДЕФ

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС 2021-2028Г.

Община Бургас изпълнява проект „Разработване на Програма за управление на отпадъците за територията на Община Бургас 2021-2028г.“. За изпълнението на проекта е подписан договор за безвъзмездна финансова помощ №014/14.12.2020г. с Национален доверителен екофонд, съгласно решение на Управителния съвет на Национален доверителен екофонд, финансиран по Програма „Микропроекти за климата“.   Основна…

Информационна табела

ПРИЛАГАНЕ НА МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ ОТ БИТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Проектът има за цел да надгради съществуващи услуги на територията на община Бургас, чрез въвеждане на добри практики от други Европейски градове, за предотвратяване на образуването и подготовката за повторна употреба на битови отпадъци. Основни дейности по проекта са: ♦ проучване на нагласите и потребностите на населението за разделно събиране…

Водолази

ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА МОРСКИТЕ ОТПАДЪЦИ В БУРГАСКИЯ ЗАЛИВ

Интернет страница на проекта: www.cleansea-burgas.com Община Бургас изпълнява проект BGENVIRONMENT-2.003-0003-C01 „Прилагане на мерки за намаляване на морските отпадъци в Бургаския залив“, финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени (ООСКП) на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021. Основна цел на проекта е да се подобри…

БАНЕР финал!.jpg

НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ С ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ В КВ. ДОЛНО ЕЗЕРОВО, ГР. БУРГАС

Община Бургас от 21.08.23 г. до 21.09.23 г. обявява прием на заявление за подмяна на старите отоплителни уреди на твърдо гориво с нови екоуреди за жители на кв. Долно Езерово, кв. „Лозово“ и к-с „Меден Рудник“ - зони А, Б, В и Районен център, комплексите „Славейков“, „ Изгрев“ и „Зорница“.  …

unnamed.jpg

ПОВИШАВАНЕ НА ЗНАНИЯТА ЗА МОРСКАТА ОКОЛНА СРЕДА ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА МОРСКИТЕ РЕСУРСИ И ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ НА СИН РАСТЕЖ

Обща цел на проекта: Създаване на научна база данни за видовете плаващи отпадъци в морските води и по морското дъно в зони с повишен антропогенен натиск, разработване на класификация и оценката им, което ще допринесе за подобряване на знанията за морската среда. Реализацията на проектното предложение допринася за постигане целите…

ЗАКРИВАНЕ, РЕКУЛТИВАЦИЯ И МОНИТОРИНГ НА ДЕПО ЗА…

ЗАКРИВАНЕ, РЕКУЛТИВАЦИЯ И МОНИТОРИНГ НА ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ - БРАТОВО

На 05.06.2020г. Община Бургас сключи договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.010-0034-С01 за реализиране на проект: "Закриване, рекултивация и мониторинг на депо за неопасни отпадъци - Братово". Проектът се изпълнява по процедура BG16M1OP002-2.010 "Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14"…