ПРИЛАГАНЕ НА МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ ОТ БИТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Размер на шрифта: A A A Назад
Четвъртък, 25 Ноември 2021
Публикувано от: Камер Ахмедов
ПРИЛАГАНЕ НА МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ ОТ БИТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Проектът има за цел да надгради съществуващи услуги на територията на община Бургас, чрез въвеждане на добри практики от други Европейски градове, за предотвратяване на образуването и подготовката за повторна употреба на битови отпадъци.

Основни дейности по проекта са:
♦ проучване на нагласите и потребностите на населението за разделно събиране на отпадъци;
♦ изграждане и функциониране на Център за ремонт и повторна употреба на употребявани мебели;
♦ разработване на информационна платформа и провеждане на кампания за популяризиране на резултатите от проекта, насочени към широката общественост.
Демонстрационната дейност по проекта е въвеждане на модел за подготовка за повторна употреба на едрогабаритни отпадъци от бита, по-конкретно подготвени за изхвърляне мебели от домакинствата. Тя се съпътства от целенасочена кампания и разработване на информационна платформа „Пътеводител за разделно събиране на отпадъци от домакинствата“, с които ще се насърчава и мотивира разделното събиране и предотвратяването на образуването на отпадъците в ежедневието. Дейностите в проекта се отнасят към най-високия приоритетен ред в йерархията на управление на отпадъците - предотвратяване на образуването на отпадъци и подготовката им за повторна употреба. 

В рамките на проекта е изграден и оборудван с необходимата техника и инструменти център за повторна употреба и ремонт на стари мебели.

За целта е ремонтиран съществуващ обект – общинска собственост, павилион с площ от 75 кв.м., разположен северно от бл.34 в жк „Изгрев“ и е ремонтирана работилница в Южна промишлена зона, където старите мебели се подготвят за нов живот.

Дейността по функциониране на демонстрационния център за ремонт и повторна употреба на мебели включва анализ на състоянието на мебелите, анализ на възможностите за реновиране/ремонт, авторски надзор и управление на процеса. 

Начална дата: 09.09.2020 г.

Срок на изпълнение: 18 месеца, до 09.03.2022 г.

Обща стойност на проекта – 300 143,40 лева 

Финансиране: № BG16M1OP002-2.009-0060-C01, Оперативна Програма "Околна среда 2014-2020 г."

Файлове:

Брошура

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 568 Последна промяна: 16:08:04, 25 ноември 2021