Екологични инициативи

Размер на шрифта: A A A Назад
ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНИ МЕРКИ ЗА СМЕКЧАВАНЕ И…

ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНИ МЕРКИ ЗА СМЕКЧАВАНЕ И АДАПТАЦИЯ КЪМ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА В ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Предефиниран проект №3 BGENVIRONMENT-4.001  Община Бургас е една от осемте български общини партньори в изпълнението на проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“, финансиран в рамките на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ на Европейското икономическо пространство (ФМ…

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ…

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС 2021-2028Г.

Община Бургас изпълнява проект „Разработване на Програма за управление на отпадъците за територията на Община Бургас 2021-2028г.“. За изпълнението на проекта е подписан договор за безвъзмездна финансова помощ №014/14.12.2020г. с Национален доверителен екофонд, съгласно решение на Управителния съвет на Национален доверителен екофонд, финансиран по Програма „Микропроекти за климата“.   Основна…

ПРИЛАГАНЕ НА МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕДРОГАБАРИТНИ…

ПРИЛАГАНЕ НА МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ ОТ БИТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Проектът има за цел да надгради съществуващи услуги на територията на община Бургас, чрез въвеждане на добри практики от други Европейски градове, за предотвратяване на образуването и подготовката за повторна употреба на битови отпадъци. Основни дейности по проекта са: ♦ проучване на нагласите и потребностите на населението за разделно събиране…

ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА МОРСКИТЕ…

ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА МОРСКИТЕ ОТПАДЪЦИ В БУРГАСКИЯ ЗАЛИВ

Интернет страница на проекта: www.cleansea-burgas.com Община Бургас изпълнява проект BGENVIRONMENT-2.003-0003-C01 „Прилагане на мерки за намаляване на морските отпадъци в Бургаския залив“, финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени (ООСКП) на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021. Основна цел на проекта е да се подобри…

НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ С…

НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ С ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ В КВ. ДОЛНО ЕЗЕРОВО, ГР. БУРГАС

Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16M1ОP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“, финансирана чрез Кохезионен фонд по ОП „Околна среда“ 2014-2020 Проект BG16M1OP002-5.003-0003 „Намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в кв. Долно Езерово, гр. Бургас“ се изпълнява в две фази: Първа фаза…

ПОВИШАВАНЕ НА ЗНАНИЯТА ЗА МОРСКАТА ОКОЛНА СРЕДА…

ПОВИШАВАНЕ НА ЗНАНИЯТА ЗА МОРСКАТА ОКОЛНА СРЕДА ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА МОРСКИТЕ РЕСУРСИ И ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ НА СИН РАСТЕЖ

Обща цел на проекта: Създаване на научна база данни за видовете плаващи отпадъци в морските води и по морското дъно в зони с повишен антропогенен натиск, разработване на класификация и оценката им, което ще допринесе за подобряване на знанията за морската среда. Реализацията на проектното предложение допринася за постигане целите…

ЗАКРИВАНЕ, РЕКУЛТИВАЦИЯ И МОНИТОРИНГ НА ДЕПО ЗА…

ЗАКРИВАНЕ, РЕКУЛТИВАЦИЯ И МОНИТОРИНГ НА ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ - БРАТОВО

На 05.06.2020г. Община Бургас сключи договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.010-0034-С01 за реализиране на проект: "Закриване, рекултивация и мониторинг на депо за неопасни отпадъци - Братово". Проектът се изпълнява по процедура BG16M1OP002-2.010 "Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14"…

ИЗГРАЖДАНЕ НА АНАЕРОБНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ…

ИЗГРАЖДАНЕ НА АНАЕРОБНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕГИОН БУРГАС

Основна цел на проекта: ► Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за рециклиране чрез анаеробно третиране на разделно събрани биоразградими отпадъци в регион Бургас. Специфични цели на проектното предложение: ► Специфична цел 1: Осигуряването на инфраструктура и система за разделно събиране на биоразградими битови отпадъци…

ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА ЗА МИНЕРАЛНА ВОДА,…

ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА ЗА МИНЕРАЛНА ВОДА, В. З. МИНЕРАЛНИ БАНИ, ГР. БУРГАС, ОБЩ. БУРГАС

Проект № МВ005 "Изграждане на водопроводна мрежа за минерална вода, в. з. Минерални бани, гр. Бургас, общ. Бургас" одобрен за финансиране по пилотната схема на Инвестиционна програма Минерални води на Националния Доверителен Екофонд Договор №007МВ/18.10.2018 Стойност: 1318907,90 лв. Финансиране: 50 % НДЕФ, 50 % - собствено финансиране Обща цел: Подобряване…