Екологични инициативи

Размер на шрифта: A A A Назад
ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИОРАЗГРАДИМИТЕ…

ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИОРАЗГРАДИМИТЕ ОТПАДЪЦИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН НА БУРГАС И КЪРКЛАРЕЛИ (BioRegion)

Водеща организация: Сдружение за управление на отпадъците - регион Бургас, България Основната цел на проекта е да се подобри качеството на живот на местното население чрез въвеждане на устойчиви механизми за опазване на околната среда и запознаване на целевите групи с различните аспекти в управлението на отпадъците. Акцентът в проекта…

МИСЛИ ЗЕЛЕНО, БЪДИ МЛАД (THINK GREEN, THINK…

МИСЛИ ЗЕЛЕНО, БЪДИ МЛАД (THINK GREEN, THINK YOUNG)

Обща цел: Целта на проекта е да бъдат въвлечени активно младите хора в демократичния живот на техните общества, за да се справят с глобалните предизвикателства на устойчивото развитие и Климатичните Промени. Местните власти, позоваващи се на целите на Европейския съюз до 2020 (намаляване на парниковите емисии с 20%, увеличаване на…

УСТОЙЧИВИ СЕГА (SUSTAINABLE NOW)

УСТОЙЧИВИ СЕГА (SUSTAINABLE NOW)

Основните дейности по проекта бяха насочени към подпомагане развитието на местни / регионални общности за подобряване на енергийните им характеристики и увеличаване използването на възобновяеми енергийни източници посредством опита на напреднали в тази област общности с цел подобряване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите от CO2. Проектът отразява специфичната…

Осигуряване опазването на приоритетни видове птици и…

Осигуряване опазването на приоритетни видове птици и техните местообитания в района на Влажни зони Бургас, част от Натура 2000 (Живот за бургаските езера)

Интернет страница на проекта: www.burgaslakes.org Цели на проекта: 1. Да се засили стратегическото планиране за дългосрочното опазване на застрашени видове птици и устойчивото управление на местообитанията им. 2. Да се намали влиянието върху тези видове птици 3. Да се въведат добри практики при опазването на птиците в попадащата в Натура…

CASCADE

CASCADE

Резюме: Основна цел на проекта CASCADE беше да се създадат широкомащабни партньорски връзки с цел да се подкрепи прилагането и разпространението на политиките за устойчива енергия на местно ниво; да се активизира потенциала за изграждане на устойчив международен капацитет и трансфер на добри практики между местните власти и да се…

РАЗВИВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ ОРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ…

РАЗВИВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ ОРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕСТНИ КЛИМАТИЧНИ И ЕНЕРГИЙНО ДЕЙНОСТИ-ОТ ПЛАНИРАНЕ, ПРЕЗ ИЗПЪЛНЕНИЕ ДО МОНИТОРИНГ (COVENANT CAPACITY)

Интернет страница на проекта: www.covenant-capacity.eu/eu/home/ Обща цел: Подпомогне разработването на План за действие за устойчива енергия в Европа - от мотивацията, планирането и изпълнението до мониторинга и оценката. Основни дейности: ♦ Провеждане на серия от обучения за повишаване на административния капацитет на местните власти и придобиване на компетенции за разработване и…

РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ МИННИ РАЙОНИ В УСТОЙЧИВИ…

РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ МИННИ РАЙОНИ В УСТОЙЧИВИ ОБЩНОСТИ ЧРЕЗ ИНТЕГРИРАН ПОДХОД НА ПРЕДЛАГАНЕ И ТЪРСЕНЕ, БАЗИРАН НА ПРИНЦИПИТЕ ЗА НИСКО-СТОЙНОСТНА ЕНЕРГИЯ (REMINING LOWEX)

Община Бургас, в партньорство с европейски общини от Холандия, Словения и Полша демонстрират използването на местни възобновяеми енергийни източници - водата от затворените мини, за отопление и/или охлаждане на сгради. Предлаганият иновативен метод се основава на принципа на използване на нискотемпературна енергия. Основните цели на проекта са: ♦ устойчиво развитие…