Енергийна ефективност

Краткосрочна (2021 – 2023 г.) и Дългосрочна (2021 – 2030 г.) програма за енергийна ефективност на Община Бургас

Краткосрочна (2020-2022 г.) и Дългосрочна (2021 - 2030 г.) програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Бургас

Годишни отчети за изпълнението на програмите за енергийна ефективност

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и
за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Информация по изпълнение на програмите по чл. 9 от Закона за енергията от възобновяеми източници за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници

План за енергийна ефективност - Община Бургас

Наръчник на процедурите при изграждане или реконструкция на енергийни обекти и съоръжения за производство на енергия от възобновяеми източници

Наръчник