Енергийна ефективност

Размер на шрифта: A A A Назад
ВЪЗОБНОВЯЕМ И ЕКОЛОГИЧНО-УСТОЙЧИВ ИНСТРУМЕНТ ЗА ИНТЕГРИРАНИ РЕШЕНИЯ…

ВЪЗОБНОВЯЕМ И ЕКОЛОГИЧНО-УСТОЙЧИВ ИНСТРУМЕНТ ЗА ИНТЕГРИРАНИ РЕШЕНИЯ В СТРОИТЕЛСТВОТО (RE-SKIN)

Акроним на проекта: RE-SKIN Интернет страница на проекта: www.reskinproject.eu  Обща цел: Целта на проекта е да се разработи многофункционален пакет, който да превърне съществуваща енергоемка сграда в модерна, ефективна и най-вече устойчива структура. Интегрирайки ИКТ, възобновяеми енергийни източници, устойчиви материали и инсталации от ново поколение, RE-SKIN предлага цялостно и системно…

ПОДКРЕПА ДЕКАРБОНИЗИРАНЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ СЛЕД COVID-19…

ПОДКРЕПА ДЕКАРБОНИЗИРАНЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ СЛЕД COVID-19 (DETOCS)

Основната цел на проекта е устойчив и нисковъглероден преход в подкрепа на екологичните и икономическите цели на ЕС. Чрез междурегионално сътрудничество, регионите ще идентифицират, споделят и обменят иновативни методологии, процеси и добри практики за подобряване на енергийната ефективност в туристическата инфраструктура.   Цели на проекта:   ► Улесняване на декарбонизацията…

ВНЕДРЯВАНЕ НА ВЕИ ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ГЕОТЕРМАЛНА…

ВНЕДРЯВАНЕ НА ВЕИ ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ГЕОТЕРМАЛНА ТЕРМОПОМПЕНА ИНСТАЛАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ В ДЕТСКА ЯСЛА №3, ГР. БУРГАС

Интернет страница на проекта: www.geothermal-burgas.com Обща цел: Основната цел на проекта е да се увеличи дела на използването на енергия от възобновяем източник-геотермална енергия в брутното крайно енергийно потребление и постигане на декарбонизация на сградата на детска ясла № 3 в гр. Бургас. Специфични цели: ► Да се намали потреблението на…

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ НА…

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ НА 22 ЗОНИ, ВКЛЮЧВАЩИ ГЛАВНИТЕ ПЪТНИ АРТЕРИИ НА ГРАД БУРГАС

Основната цел на проекта е  да се подобри енергийната ефективност на уличното осветление в града чрез прилагане на мерки, свързани с реновиране на осветителната инфраструктура.   Изпълнението на проекта ще допринесе за постигане на следните специфични цели: ► Да се намали енергийното потребление и зависимост от енергийни доставчици, чрез прилагане…

ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА…

ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДАТА НА ТД НА НАП-БУРГАС (УЛ. "ЦАР ПЕТЪР" №5Б)

Основната цел на проекта е повишаване на енергийната ефективност и постигане на клас на енергопотребление "B" в сграда на ТД на НАП, находяща се на ул. "Цар Петър" № 5Б. В проекта са идентифицирани и следните специфични цели: ► Намаляване на крайното енергопотребление чрез въвеждане на най-ефективен пакет от енергоспестяващи…

ОБНОВЯВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА…

ОБНОВЯВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД БУРГАС-ЕТАП 2

Общата цел на проектното предложение е да се повиши енергийната ефективност и да се подобри жизнената среда в жилищния сектор в град Бургас. В проектното предложение са идентифицирани и следните специфични цели, съобразени с тези на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Бургас: ► Ефективно използване на…

ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА…

ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДА НА РСПБЗН-БУРГАС

Основна цел: Повишаване на енергийната ефективност и постигане на клас на енергопотребление "В" в два броя административни сгради на РС ПБЗН-Бургас. За постигане на основната цел на проектното предложение са дефинирани следните специфични цели: ► Намаляване на крайното енергопотребление чрез въвеждане на най-ефективен пакет от енергоспестяващи мерки в сградите на…

ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА…

ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДА НА ОБЩИНА БУРГАС НА УЛ. "АЛЕКСАНДРОВСКА" № 26

В резултат от въвеждането на мерките за енергийна ефективност в административната сграда, ще се допринесе за: √ Класът на енергопотребление на сградата ще се повиши от "D" на "B"; √ Спестяване на 1 153 128 kWh/год. първична енергия, което се равнява на 60,4%; √ Екологичен еквивалент от комплексното внедряване на…

ОБНОВЯВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА…

ОБНОВЯВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД БУРГАС

Общата цел на проектното предложение е да се повиши енергийната ефективност и да се подобри жизнената среда в жилищния сектор в град Бургас. В проектното предложение са идентифицирани и следните специфични цели, съобразени с тези на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Бургас: ► Ефективно използване на…