ВНЕДРЯВАНЕ НА ВЕИ ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ГЕОТЕРМАЛНА ТЕРМОПОМПЕНА ИНСТАЛАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ В ДЕТСКА ЯСЛА №3, ГР. БУРГАС

Петък, 18 Март 2022
Публикувано от: Камер Ахмедов
Сфера

Интернет страница на проекта: www.geothermal-burgas.com

Обща цел: Основната цел на проекта е да се увеличи дела на използването на енергия от възобновяем източник-геотермална енергия в брутното крайно енергийно потребление и постигане на декарбонизация на сградата на детска ясла № 3 в гр. Бургас.

Специфични цели:
► Да се намали потреблението на конвенционална енергия чрез изграждане на съоръжение за отопление и охлаждане, ползващо геотермална енергия;
► Да се намалят въглеродните емисии чрез увеличаване на производството на енергия от ВИ, която да се използва за отопление и охлаждане;
► Да се повиши административният капацитет на експертно и управленско ниво в управлението на енергийната сигурност и енергийните доставки на територията на общината чрез обмен на знания и добри практики с норвежкия партньор и Община Бургас;
► Да се повиши обществената информираност относно приноса на ФМ за ЕИП и страните-донори.

Основни дейности:
♦ Изпълнение на СМР за изграждане на геотермална термопомпена инсталация и инсталиране на вентилаторни конвектори в детска ясла №3, гр. Бургас;
♦ За покриване на отоплителния и охладителен товар на сградата, както и битово горещо водоснабдяване са избрани два броя агрегати с параметри: - отоплителна мощност 85,8 kW; - охладителна мощност 66 kW;
♦ Ще се използва постоянната температурата на земята, като източник на топлина/студ чрез 22 броя затворени /сухи, неводочерпещи/ геотермални сондажи от +5 ºС до +23ºС с дълбочина от 100 m до 120 m;
♦ Реконструкция на съществуваща отоплителна инсталация и инсталиране на вентилаторни конвектори за открит таван и подовостенен монтаж, с възможност за работа в режим на отопление и охлаждане. Топлоносител с гореща вода с параметри 45/40° С, а студоносител 12/17° С ще се осигуряват от термопомпените агрегати;
♦ Обмяна на добри практики с Норск Енерджи – партньор от Норвегия.

Статус: приключил (16.03.2022г.-16.09.2023г.)

Очаквани резултати:
√ Организирано и проведено обучение/информационен семинар в гр. Бургас;
√ Изготвен доклад за оценка на новоизградените инсталации;
√ Инсталирани мощности за производство на енергия от геотермална енергия - 171.6 kW;
√ Очаквано производство от геотермална енергия - 234 414 kWh/г.;
√ Прогнозни годишни намаления на емисиите на CO2 - 276.61 tCO2.

Бюджет на проекта: 543 345,45 лв. с ДДС
Бюджет на Община Бургас: 492 317,85 лв. с ДДС
Бюджет на Норск Енерджи: 51 027,60 лв.

АДБФП №BGENERGY-1.002-0004-C01/16.03.2022г. 

Продължителност: 18 месеца

Финансиране: Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП). Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Бургас и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП, страните–донори и Програмния оператор на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1188 Последна промяна: 08:49:44, 19 септември 2023