ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СПОРТНА ЗАЛА „НЕФТОХИМИК”, К-С ЛАЗУР, ГР. БУРГАС

Петък, 7 Юни 2024
Публикувано от: Камер Ахмедов
Лого ПВУ

Проектът цели подобряване на енергийните характеристики в сгради, публична общинска собственост, предназначени за развитието на спорта сред подрастващото население на община Бургас чрез прилагане на най-ефективен пакет от енергоспестяващи мерки. Предвижда се изпълнение на енергоспестяващи мерки по ограждащи елементи (външни стени, покрив, прозорци и врати) и сградни инсталации в Спортна зала „Нефтохимик” – к-с Лазур, гр. Бургас, представляваща спортен комплекс от две сгради, които ще доведат до повишаване на енергийната ефективност и постигане на клас на енергопотребление „А“ . Ще бъдат изградени фотоволтаична инсталации (ФВи) за производство на енергия за собствени нужди с инсталирана мощност 52,92 kWp на спортната зала и (ФВи) с инсталирана мощност 8,64 kWp на сградата за административни и допълващи функции към нея; слънчева инсталация за битово гореща вода, които ще се монтират на покрива на сградите; подобряване на експлоатационните характеристики на сградите и осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение. Реализирането на проекта ще допринесе до спестяване на общо 616 706.20kWh/г. първична енергия, което представлява 57,27% спестена първична енергия за сграда 1 и 80,19% за сграда 2 при спазване на „принципът за не нанасяне на значителни вреди“; 135.26 t/y спестени емисии на CO2; достигане на клас на енергопотребление „А“ и подобряване на експлоатационните характеристики на двете сгради.

Обща цел на проектното предложение е  подобряване на енергийните характеристики в сгради, публична общинска собственост, предназначени за развитието на спорта сред подрастващото население на община Бургас чрез прилагане на най-ефективен пакет от енергоспестяващи мерки.

Специфични цели:
► Подобряване на енергийните характеристики на сграда спортна зала „Нефтохимик“ с идентификатор 07079.607.85.22 по КККР на гр. Бургас и сграда с допълващи функции към нея с идентификатор 07079.607.85.3 по КККР на гр. Бургас - публична общинска собственост, гр. Бургас, ж.к. "Лазур" чрез въвеждане на най-ефективен пакет от енергоспестяващи мерки в двете сгради;
► Намаляване на крайното енергопотребление в двете сгради на Спортна зала „Нефтохимик“ чрез въвеждане на най-ефективен пакет от енергоспестяващи мерки и постигане на клас на енергопотребление "А";
► Подобряване комфорта на обитаване и осигуряване на по-добри условия за практикуване на спортна дейност и работа на служителите.

Обща стойност: 1 475 124,53  лв., от които 
Безвъзмездна финансова помощ  730 467.23 лв.
Съфинансиране от Община Бургас 744 657.30 лв.

Срок за изпълнение: 24 месеца /02.04.2024 г.-31.03.2026г./

ДБФП № BG-RRP-4.020-0137-С01 /02.04.2024г.

Проектът се финансира по процедура за подбор на проекти BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 50 Последна промяна: 15:36:55, 07 юни 2024