ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДА - ЗАКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН В ПИ 07079.651.72, УПИ I, КВ.135 ПО ПЛАНА НА РЦ "МЕДЕН РУДНИК", ГР. БУРГАС

Петък, 7 Юни 2024
Публикувано от: Камер Ахмедов
Лого ПВУ

Проектът цели подобряване на енергийните характеристики в сграда, публична общинска собственост, предназначена за упражняване на различни видове водни спортове сред населението на община Бургас чрез прилагане на най-ефективен пакет от енергоспестяващи мерки. Предвижда се прилагане на мерки за енергийна ефективност по ограждащи елементи (покрив, прозорци и външни врати) и системи, мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници в сграда на закрит плувен басейн „Меден рудник“, находящ се в УПИ I, кв. 135, по плана на Районен център "Меден рудник", гр. Бургас. Сградата се състои се от спортна зала с два плувни басейна и обслужващи помещения към тях с предназначение „За спортна и развлекателна дейност“. Ще бъде изградена фотоволтаична инсталации (ФВи) на покрива на сградата за производство на енергия за собствени нужди с инсталирана мощност 242,46 kWp. Реализирането на проекта ще допринесе до постигане на 81.01% спестявания на първична енергия при спазване на „принципът за не нанасяне на значителни вреди“; спестени 206,97 t/y емисии на CO2; повишаване на класа на енергопотребление на сградата от „G“ на „А“ и подобряване на експлоатационните й характеристики.

Обща цел на проектното предложение  е подобряване на енергийните характеристики в сграда, публична общинска собственост, предназначена за упражняване на различните видове водни спортове сред населението на община Бургас чрез прилагане на най-ефективен пакет от енергоспестяващи мерки.

Специфични цели:
► Подобряване на енергийните характеристики на сграда закрит плувен басейн с идентификатор 07079.651.72.1 по КККР на гр. Бургас - публична общинска собственост, в гр. Бургас, РЦ „Меден рудник“ чрез прилагане на интегрирани високоефективни енергийни мерки;
► Намаляване на крайното енергопотребление в сградата на закрит плувен басейн „Меден рудник“ чрез въвеждане на най-ефективен пакет от енергоспестяващи мерки и постигане на клас на енергопотребление "А";
► Постигане на 81.01 % спестяване на първична енергия за всеки обект при спазване на „принципът за ненанасяне на значителни вреди“.

Обща стойност: 1 461 536.18 лв., от които 
Безвъзмездна финансова помощ  614 197.49 лв.
Съфинансиране от Община Бургас 847 338.69 лв.

Срок за изпълнение: 24 месеца /02.04.2024 г.- 31.03.2026г./

ДБФП № BG-RRP-4.020-0135-С01 /02.04.2024г.

Проектът се финансира по процедура за подбор на проекти BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 95 Последна промяна: 15:35:04, 07 юни 2024