ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ПО ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020

Списък със сгради, за които ще бъде изготвено техническо и енергийно обследване по инвестиционен приоритет "Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради" на ОПРР 2014-2020 на територията на Община Бургас

Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради до 35 самостоятелни обекта

Община Бургас стартира прием на заявления за интерес и финансова помощ за изпълнение на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Бургас по Инвестиционен приоритет "Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020.

Заявления за интерес и финансова помощ ще се приемат от датата на публикуване на информацията 28.02.2018 г. до 18:00 ч. на 30.04.2018г.-понеделник

Сдружения на собствениците могат да кандидатстват, ако техните многофамилни жилищни сгради отговарят на следните критерии за допустимост

Допустими за енергийно обновяване са:
√ многофамилни жилищни сгради, чиито собственици са регистрирали сдружения на собствениците (СС) по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС);
√ сградите следва да са в рамките на строителните граници на град Бургас;
√ многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г., които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;
√ многофамилни жилищни сгради до 35 самостоятелни обекта включително с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им в 39-те града от 1-во до 3-то йерархично ниво, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;
√ По настоящата процедура се приемат само заявления за интерес и финансова помощ за многофамилни жилищни сгради, при които няма настъпили съществени изменения от одобрените инвестиционни проекти.

Допустими дейности:
1. Дейности по конструктивно възстановяване/усилване на сградата, които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване;
2. Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:
2.1. По външните сградни ограждащи елементи:
• подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);
• топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.).
2.2. По системите за поддържане на микроклимата:
 основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на топлина/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, собственост на ССО (собственици на самостоятелни обекти), вкл. смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект;
 изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за енергийните потребности на сградата, ако това е технически възможно и икономически целесъобразно;
 ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност;
 реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки ССО в сградата;
 ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части;
 инсталиране на система за автоматично централизирано управление на топлоподаването при локални източници, собственост на ССО;
 инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на жилищната сграда;
 газифициране на сгради (монтиране на газов котел и присъединяване към градска газоразпределителна мрежа, когато е налична в близост до сградата;
 мерки за повишаване на енергийната ефективност на асансьорите.
2.3. Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект.

Ще се финансира икономически най-ефективния пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига най-малко клас на енергопотребление "С", в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради.

Ред за кандидатстване:
• Учредяване и регистриране на СС по реда на раздел III от ЗУЕС, от собственици, представляващи не по-малко от 67% идеални части от идеалните части на собствениците от общите части в сградата/блок-секцията. Споразумението за създаване на сдружение е по образец /Приложение № 5/;
За целите на обновяването е необходимо да се регистрира едно СС за тази част от сградата, която представлява блок-секция, независимо от броя на входовете в нея или за цялата сграда. Избраният управителен съвет действа от името на всички собственици в блок-секцията/сградата. Споразумението за създаване на СС не поражда други права и задължения за членовете на Сдружението, освен конкретния предмет на дейност - получаване на безвъзмездна финансова помощ по проекта и се създава единствено с тази цел.
• СС заявява интерес пред общината чрез заявление за кандидатстване/заявление за интерес и финансова помощ (ЗИФП) (приложение № 6 - образец). ЗИФП се подават в деловодството на Община Бургас на адрес: гр. Бургас, ул."Александровска" 26. По проекта могат да бъдат обновени единствено цели сгради.
Заявлението съдържа следните приложения:
• Справка за ССО по образец - Приложение №7 - попълва се за цялата сграда общо и се подписва от представителите на всички СС в сградата;
• Удостоверение за вписване в регистър БУЛСТАТ и Регистрационна карта на Сдружение на собствениците - копие, заверено "Вярно с оригинала" - за всяко СС;
• Покана за провеждане на общо събрание на СС по образец - приложение № 8 - копие, заверено "Вярно с оригинала";
• Протокол за поставяне на поканата по образец - приложение № 9 - копие, заверено "Вярно с оригинала";
• Протокол от общото събрание на СС по образец - приложение № 10, съдържащ решения съгласно настоящите указания - копие, заверено "Вярно с оригинала";
• Покана за провеждане на общо събрание на собствениците по образец приложение № 13, Протокол за поставяне на поканата по образец приложение № 14, Протокол от общото събрание на собствениците (етажната собственост) - приложение № 15, съдържащ решения съгласно указанията - копие, заверено "Вярно с оригинала", ако е приложимо;
• Декларации от собствениците на самостоятелни обекти, не членове на Сдружение на собствениците, Приложение № 12 от Указанията-ако е приложимо;
• Към ЗИФП, Сдружението на собствениците прилага и Приложения В6, Декларации за минимални и държавни помощи, попълнени от всички собственици, относно наличие или отсъствие на стопанска дейност. Бланка на декларациите е налична и като Приложение № 1 към договора между общината и СС (приложение № 11) в пакета документи.

При наличие на самостоятелни обекти в сградата, които се използват за извършване на стопанска дейност, както и в случаите на отдаване под наем или извършване на дейност от търговци и/или лица със свободни професии, собствениците на тези обекти ще се третират като получатели на минимална помощ (de minimis) съгласно Закона за държавните помощи.
При наличие на собственици на самостоятелни обекти в сградата, в които се упражнява стопанска дейност, но които са извън обхвата на схемата за минимална помощ, собствениците ще заплащат на общината съответната част от разходите за обновяването на припадащите им се общи части и разходите за дейностите в съответния самостоятелен обект.

Оценка на жилищните сгради:
Оценката на постъпилите заявления се извършва, съгласно утвърдена Процедура за извършване на оценка на подадените заявления за изпълнение на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Инвестиционен приоритет "Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020.

Реда за класиране на постъпилите ЗИФП се извършва след извършена оценка за допустимост по реда на тяхното постъпване.
Сдружения на собствениците, чиито заявления са одобрени, следва да бъдат поканени да сключат договор с Община Бургас, само в случай на наличен финансов ресурс.

 

Линк за изтегляне на приложения.

Информацията е актуална към 11.07.2017г.

Проект "Обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Бургас"

Обновяването на многофамилни жилищни сгради ще се финансира по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Инвестиционен приоритет "Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020.
В рамките на Програмата се предоставя финансова помощ на общините - конкретни бенефициенти за подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради, чиито собственици трябва да са регистрирали сдружения на собствениците (СС) по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС).

Критерии за допустимост на сградите
Допустими за енергийно обновяване са:
• многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г., които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;
• многофамилни жилищни сгради до 35 самостоятелни обекта включително с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им в 39-те града от 1-во до 3-то йерархично ниво, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Какви мерки ще се финанисрат?
• Дейности по конструктивно укрепване на сградата;
• Обновяване на общите части на сградата (покрив, фасада, стълбищна клетка и др.);
• Мерки за енергийна ефективност:
- топлоизолация и подмяна на дограма (прозорци, врати и др.), ремонт или подмяна на вътрешни инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване и газоснабдяване в общите части на сградата;
- изграждане на инсталации за ВЕИ - соларни панели;
- ремонт на електроинсталация в общите части на сградата, енергоефективни мерки в асансьорите.

Сдруженията на собствениците:
• Подават заявления за кандидатстване в общината;
• Сключват договор със съответната община;
• Осъществяват контрол върху изпълнението на обновяването за енергийна ефективност в съответната многофамилна жилищна сграда чрез упълномощено техническо лице или представляващия сдружението.

Предвид финансовия ресурс и сроковете, които са заложени в Инвестиционната програма на Община Бургас, съгласно насоките за изпълнението й на ОПРР 2014-2020, Община Бургас регулярно ще посочва срокове за кандидатстване до изчерпване на финансовия ресурс.
Предвид, че в жилищните квартали "Братя Миладинови", "Лазур", "Изгрев, "Славейков", "Меден Рудник" и други основните жилищни сгради са блокове, избираеми по Националната програма, които се санират или предстои, а и факта че допустимите по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 са разположени основно в ЦГЧ, Община Бургас пилотно ще санира сгради в Централна градска част. В допълнение на казаното общината търси баланс при разпределение на отпусканите средства, допълняемост и синергия с вече изпълнение проекти по ОПРР.
Информацията ще бъде допълвана и актуализирана регулярно.