Конференция на тема "Училището - територия на етническа толерантност"

Конференция на тема "Училището - територия на етническа толерантност"

Файлове и ресурси


16 ноември 2017 14:30 - 16 ноември 2017 16:30

ПОКАНА

ОБЩИНА БУРГАС

има удоволствието да Ви покани на конференция на тема  Училището - територия на етническа толерантност


Заповядайте
НА 16 НОЕМВРИ ОТ 14:30 до 16:30 ЧАСА в  Културен център „Морско казино“,  
зала „Георги Баев“, гр. Бургас.


www.eufunds.bg
Проект  № BG05M2OP001-3.002-0040 „ Интегриран подход за постигане на значими и устойчиви резултати в образователната интеграция на ученици от етнически малцинства в община Бургас”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

свали като pdf последна промяна: 2017-11-14 10:00:09