Ученически конкурс за детска рисунка на тема „Моите приятели от друг етнос“

Ученически конкурс за детска рисунка на тема „Моите приятели от друг етнос“
15 февруари 2018 14:23 - 20 март 2018 14:23

ОБЩИНА БУРГАС
ОБЯВЯВА
Ученически конкурс за детска рисунка на тема „Моите приятели от друг етнос“

16 ноември е обявен за Международен ден на толерантността като следствие от приетата от ЮНЕСКО Декларация за прин-ципите на толерантността. Толерантността е уважение, приемане и оценяване на богатото многообразие на култури-те на нашия свят, на нашите форми на изразяване и начини на човешкото битие. Тя е синоним на знания, отвореност, общуване и свобода на мисълта, съвестта и убежденията.
Конкурсът се провежда във връзка с изпълнението на Дейност 10 „Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност (включително чрез провеждане на информационни кампании, насочени към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход“ в рамките на изпълнението на Проект за безвъзмездна финансова помощ  BG05M2OP001-3.002-0040 „Интегриран подход за постигане на значими и устойчиви резултати в образователната интеграция на ученици от етнически малцинства в община Бургас “, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“; Целите на тази дейност са възпитаването на бургаските ученици в дух на толерантност чрез включването им в съвместни дейности на ученици от различни етноси; преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход.

Регламент за участие в конкурса за детска рисунка на тема „Моите приятели от друг етнос“:
1. В конкурса са поканени всички ученици от Бургас и страната на възраст 10 - 18 години;
2. Рисунката да бъде нарисувана с цветни моливи или пастели/флумастери/маслени, акварелни, темперни бои и да бъде формат А4.
3. Рисунките да бъдат изпратени до 20.03.2018 г. на адрес: Община Бургас, ул. „Александровска“ №26, за г-жа Йорданка Ананиева - Зам.-кмет „Култура и образование“.      

________________________________________________________________________________________________________

Проект  № BG05M2OP001-3.002-0040 „ Интегриран подход за постигане на значими и устойчиви резултати в образователната интеграция на ученици от етнически малцинства в община Бургас”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

свали като pdf последна промяна: 2018-02-15 14:19:29