Европейски програми 2007 - 2013

ОП "Регионално Развитие"

ОП "Регионално Развитие"

http://www.bgregio.eu/ 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Главна дирекция  "Програмиране на регионалното развитие"

Адрес:
София 1202, ул. "Кирил и Методий" 17-19 (в сградата на МРРБ)
Телефон:
02/ 9405 439
Факс:
02/ 987 74 50


Електронна поща:
[email protected]

ОП "Развитие на човешките ресурси"

ОП "Развитие на човешките ресурси"

http://ophrd.government.bg/ 

Министерство на труда и социалната политика
Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти”

Адрес:
1051 София, ул. "Триадица” № 2
Телефони:
+359 2 811 96 00, +359 2 932 95 10
Факс:
+359 2 981 69 78


Електронна поща:
[email protected]

ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"

ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"

http://www.opcompetitiveness.bg/

Дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност"
Управляващ орган на ОП "Конкурентоспособност"


Адрес: София, ул. "Славянска" 8
Телефони: (02) 940 75 01, (02) 940 75 00
Факс: (02) 981 17 19


Електронна поща: [email protected]

ОП "Околна Среда"

ОП "Околна Среда"

http://ope.moew.government.bg/bg/info 

Министерство на околната среда и водите

Адрес:
София 1000, бул. "Мария Луиза" № 22
Електронна поща:
[email protected]

Управляващ орган на ОПОС: Дирекция "Кохезионна политика за околна среда"
Телефон:
02-940 61 01; 02-940 66 94
Факс:
02-980 67 29

Междинно звено на ОПОС: Дирекция "Фондове на ЕС за околна среда"
Телефон:
02-940 65 57; 02-940 66 81
Факс:
02-987 23 55

ОП "Административен Капацитет"

ОП "Административен Капацитет"

http://www.opac.government.bg/ 

Министерство на финансите

Адрес: София 1040, ул. "Г. С. Раковски” 102
Телефон: +359 2 985 95 501
Факс: +359 2 985 95 502


Електронна поща: [email protected]

ОП "Техническа Помощ"

Техническа помощ

http://www.eufunds.bg/document/198

Администрация на Министерски съвет, Дирекция Оперативна Програма "Техническа Помощ"

Адрес: София 1194, бул. "Дондуков" 1

Телефон: 02/ 9402 516

ОП "Транспорт"

ОП "Транспорт"

http://www.optransport.bg/ 

Министерство на транспорта, Дирекция "Координация на програми и проекти"

Адрес:
София, 1000, ул. "Дякон Игнатий" 9
Телефони:
02/ 9409 422; 02/ 9409 608; 02/ 9409 610
Факс:
02/ 9409 795


Електронна поща:
[email protected]

Програма за развитие на селските райони

Програма за развитие на селските райони

http://prsr.government.bg/

Министерство на земеделието и храните, Дирекция "Развитие на селските райони”
Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.


Адрес:
гр. София, бул. "Христо Ботев" 55
Телефон:
02/ 985 11 428
Факс:
02/ 981 94 23

Оперативна Програма за развитие на сектор "Рибарство"

Оперативна Програма за развитие на сектор "Рибарство"

http://oprsr.government.bg/

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Дирекция "Европейски фонд за рибарство”

Адрес:
София 1606, бул. Христо Ботев № 17, ет. 4
Телефон:
02 8051663, 02 8051666
Факс:
02 8051686

Електронна поща:
[email protected], [email protected]