ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ 2014 - 2020

ОП „Региони в растеж“

http://www.bgregio.eu

Управляващ орган на ОП "Региони в растеж"
Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие"
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Адрес: София 1303, бул. "Тодор Александров" № 109-115
Телефон: +359 2 940 54 39
Факс: +359 2 940 53 83

Електронна поща: [email protected]

ОП „Развитие на човешките ресурси“

http://ef.mlsp.government.bg

Управляващ орган на ОП "Развитие на човешките ресурси"
Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти"
Министерство на труда и социалната политика

Адрес: София 1051, ул. "Триадица" № 2
Телефон: +359 2 811 96 00
Факс: +359 2 981 69 78

Електронна поща: [email protected]

ОП „Иновации и конкурентоспособност“

www.opcompetitiveness.bg

Управляващ орган на ОП "Иновации и конкурентоспособност"
Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност"
Министерство на икономиката

Адрес: София 1000, ул. "6-и септември" № 21
Телефон: +359 2 807 53 36
Факс: +359 2 932 92 99

Електронна поща: [email protected]

ОП „Околна среда“

http://ope.moew.government.bg

Управляващ орган на ОП "Околна среда"
Главна дирекция "Оперативна програма "Околна среда"
Министерство на околната среда и водите

Адрес: София 1000, бул. "Мария Луиза" № 22
Телефон: +359 2 940 63 32
Факс: +359 2 988 48 20

Електронна поща: [email protected]

ОП „Добро управление“

http://www.opac.government.bg

Управляващ орган на ОП "Добро управление"
Дирекция "Добро управление"
Администрация на Министерски съвет

Адрес: София 1194, ул. "Дондуков" № 1
Телефон: +359 2 940 36 25
Факс: +359 2 940 25 19

Електронна поща: [email protected]

ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

http://sf.mon.bg

Управляващ орган на ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
Главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми"
Министерство на образованието и науката

Адрес: София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5
Телефон: +359 2 467 61 01
Факс: +359 2 418 83 97

Електронна поща: [email protected]

ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“

http://www.optransport.bg

Управляващ орган на ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура"
Дирекция "Координация на програми и проекти"
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Адрес: София 1000, ул. "Дякон Игнатий" № 9
Телефон: +359 2 940 94 21; +359 2 940 94 22.

Факс: +359 2 940 97 95

Електронна поща: [email protected]

Програмата за развитие на селските райони

http://www.prsr.government.bg

Управляващ орган на "Програмата за развитие на селските райони"
Дирекция "Развитие на селските райони"
Министерството на земеделието и храните

Адрес: София 1040, бул. "Христо Ботев" № 55
Телефон: +359 2 985 11 354

Електронна поща: [email protected]

Програмата за морско дело и рибарство

Управляващ орган на "Програмата за морско дело и рибарство"
Дирекция "Морско дело и рибарство"
Министерството на земеделието и храните

Адрес: София 1040, бул. "Христо Ботев" № 55
Телефон: +359 2 985 11 354