ГОДИШЕН ОБЩИНСКИ ДОКЛАД ЗА 2021г.

Понеделник, 7 Март 2022
Публикувано от: Петя Кочева

Образец 3.1

 

ПРАВИЛА ЗА СЪСТАВA, ФУНКЦИИТЕ, ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА ОБЛАСТНИТЕ КОМИСИИ

ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

 

ДАБДП

 

Безопасна Универсална Мобилност

 

 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА ПО БДП

 

РАЗДЕЛ 1

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Община:

 

 

 

Бургас

Населени места в състава на общината:

 

 

 

гр. Бургас, кв. Акациите, кв. Банево, к-с „Бр. Миладинови“, кв. Ветрен, к-с „Възраждане“, кв. Горно Езерово, кв. Долно Езерово“, к-с „Зорница“, к-с „Изгрев“, к-с „Лазур“, к-с „Меден Рудник“, к-с „П.Р. Славейков“, кв. Победа, кв. Рудник, кв. Крайморие, кв. Черно море, кв. Сарафово, Център, гр. Българово, с. Димчево, с. Твърдица, с. Маринка, с. Извор, с. Драганово, с. Брястовец, с. Миролюбово, с. Изворище, м. с. Върли бряг, с. Братово, с. Равнец, парк Росенец, м. Рибарско селище

 

 

РАЗДЕЛ 2

СЪСТОЯНИЕ НА ПЪТНАТА И ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

 

2.1 Дължина на общинската пътна и улична мрежа:

 

 • улици: 403,418км.

 

 • общински пътища: 62,900км

 

2.2 Настилки:

 

 • по улици:

 

Общо състояние: задоволително

 

Основни видове деформации: единични и мрежови пукнатини

 

Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: 22 %

 

 • по общински пътища:

 

Общо състояние: незадоволително

 

Основни видове деформации: единични/мрежовидни пукнатини, слягания

 

Процентен дял от общинските пътища със сериозни деформации: 45 %

 

2.3 Сигнализация и маркировка

 

 • по улици:

 

Общо състояние: добро

 

Основни видове несъответствия: липсваща маркировка

 

Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 5 %

 

 • по общински пътища:

Общо състояние: задоволително

 

Основни видове несъответствия: липсваща маркировка

 

Процентен дял липсваща сигнализация и маркировка: 12 %

 

2.4 Банкети

 

 • по улици:

 

Общо състояние: задоволително

 

Основни видове несъответствия: няма

 

Процентен дял липсващи банкети: 0 %

 

 • по общински пътища:

 

Общо състояние: незадоволително

 

Основни видове несъответствия: непочистени

 

Процентен дял липсващи банкети: 0 %

2.5 Ограничителни системи

 

Общо състояние: добро

 

Основни видове несъответствия: елементи засегнати от корозия, опасно начало или край

 

Процентен дял липсващи ограничителни системи: 3 %

 

 • по общински пътища:

 

Общо състояние: задоволително

 

Основни видове несъответствия: елементи засегнати от корозия, липсващи елементи

 

 

 

Процентен дял липсващи ограничителни системи: 11 %

 

 

2.6 Кръстовища, пешеходни пътеки, спирки на градския транспорт, подлези и надлези и светофарни уредби

Общия брой кръстовища на територията на Община Бургас са 1272 бр., от които 1065 бр. са сигнализирани с пътни знаци, 57 бр. са светофарно регулирани и 207 бр. са несигнализираните кръстовища. На територията на Общината са обособени 566 бр. пешеходни пътеки, които са сигнализирани с маркировка и знаци. Надлезите са 3 бр. в добро състояние и 11 бр. подлези, които са обезпечени с предпазни парапети, недопускащи пешеходен трафик по улицата/пътя. Светофарните уредби са 57 бр. Общия брой спирки на градския транспорт е 258 бр., от които 111 бр. са обезопасени, 52 броя спирки с платформи за пътници, с рампи за хора с ограничена мобилност, перила и тактилни подвеждащи пътеки и 89 броя са с изградено уширение.

2.7 Велоалеи

Към настоящия момент са реализирани 61,5 км велоалеи включващи:

 • Велосипедни маршрути по трасето на Бързата автобусна линия: ЦГЧ, ж.к. „Лазур“, ж.к. „Братя Миладинови“, кв. „Възраждане“, ж. к. „ Славейков“, ж.к. „Изгрев“, ж.к. „Зорница“, кв. „Акациите“, кв. „Победа“ и ж.к. „Меден Рудник“;
 • Велосипедни маршрути извън трасето на Бързата автобусна линия в обхвата на отдалечените квартали на града: кв. „Сарафово“, кв. „Ветрен“ и кв. „Банево“

Състоянието на настилката на съществуващите велоалеи е задоволително.

За 2021г. са изградени 1,500 км. велоалеи на територията на Община Бургас.

2.8 Прилежаща инфраструктура около учебни заведения и детски градини от гледна точка на безопасността (места за пресичане и паркиране, предпазни огради, ограничения на скоростта, осветеност)

Общия брой на учебните заведения и детски градини на територията на Община Бургас са 89 броя, като някои от тях се помещават в една сграда. Около всички сгради на учебните заведения и детски градини има обособени сигнализирани с хоризонтална и вертикална сигнализация места за пресичане. Детските заведения, които са обезпечени с пешеходни ограждения са 74 на брой, останалите са без необходимост от поставяне на предпазни ограждения. На 71 броя детски заведения е разрешен свободен режим на паркиране и на 18 броя е забранено паркирането. В обсега на пешеходното пресичане на децата от 38 броя учебни заведения и детски градини са изградени изкуствени напречни неравности.

2.9 Автогари, ж.п. гари и прилежащата към тях инфраструктура

На територията на Община Бургас, съществуват 2 бр. автогари /автогара Юг и автогара Запад/. Към двете автогари са изградени паркинги. Ж.П. гарите в общината са 7 на брой, на 5 от които има изградени паркинги и са свързани с обществения транспорт.

2.10 Обществен транспорт (наличие, средна възраст, географско покритие, свързаност)

Общинската транспортна схема се обслужва от вътрешен оператор- „Бургасбус“ ЕООД- 100% общинска собственост. Транспортната схема включва линиите от градския транспорт и междуселищни линии. Обществения транспорт осигурява транспортни връзки до всички населени места на територията на общината. Всички междуселищни линии започват на територията на АГ Запад, като маршрутите на територията на града, осигуряват възможност за връзки с линиите от градския транспорт. Средната възраст на превозните средства на общинския обществен транспорт е от 1 месец до 10 години. Обслужваните населени места са 19 на брой.

2.11 Автобуси, извършващи транспорт в системата на училищното и предучилищното образование (брой, средна възраст и техническо състояние)

Общия брой училищни автобуси, извършващи транспорт в системата на училищното и предучилищното образование са 7 броя и средната им възраст е до 5 год.

 

РАЗДЕЛ 3

ГОДИШНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЛАН-ПРОГРАМА

Мярка

 

 

Докладване на изпълнението на мярката

 

Моля опишете как са изпълнени мерките.

 

Ако дадена мярка не е изпълнена, опишете причините за това.

 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ

 

1.1 Разработване на годишна план-програма за БДП на общинско ниво

Разработена годишна план-програма на база общински бюджет, разпределен по направление безопасност на движението по пътищата.

1.4 Изпълнение на годишна план-програма за БДП на общинско ниво

 

Изпълнена в целия си обем и срок годишна план-програма за 2021г.

1.5 Участие в заседанията на областните комисии по БДП и изпълнение на взетите решения

 

Представител на Община Бургас, участва и докладва за изпълнението на взети решения.

1.6 Участие в обучения за ОКБДП и общините, организирани от ДАБДП

 

Представител на Община Бургас, участва редовно в обученията , организирани от ДАБДП.

1.7 Изпълнение на методически указания на ДАБДП във връзка с политиката по БДП на общинско ниво, в изпълнение на националната стратегия и произтичащите от нея документи

 

Община Бургас изпълнява стриктно методическите указания, представени от ДАБДП.

1.8 Докладване на изпълнени мерки по БДП на тримесечна база на заседанията на ОКБДП

 

Община Бургас, докладва за изпълнените мерки на тримесечна база на заседанията на ОКБДП.

1.9 Подготовка на информация (Годишен общински доклад) от Общината за целите на годишен областен доклад по БДП на ОКБДП

 

Информацията за годишния общински доклад се изготвя през цялата година.

1.11 Наблюдение и оценка на изпълнението на политиката по БДП на общинско ниво (текущ анализ на ефективността – доколко ефективни са изпълняваните мерки по БДП)

 

Вследствие на правилната политика по БДП за 2021г. на територията на Община Бургас има по-малко на брой регистрирани тежки ПТП със загинали и ранени граждани.

1.12 Приоритетно предвиждане от общинската администрация и одобряване от общинския съвет на мерки по БДП в годишния общински бюджет

 

В годишния бюджет на Община Бургас, приоритетно се предвиждат средства по Безопасното движение по пътищата в следните направления: „Монтаж, ремонт и поддръжка на пътни знаци, пътна маркировка и други елементи , свързани с организацията и безопасността на движението на територията на община Бургас“ , „Монтаж, ремонт и поддръжка на светофарни уредби на територията на Община Бургас“ и „Строителство, основен ремонт, рехабилитация и текущо поддържане на улиците, /в т.ч. участъците от РПМ, попадащи в регулацията на населените места/, общинските пътища и техните съоръжения на територията на Община Бургас.

 

1.13 Повишаване капацитета на общините за управление на настъпило ПТП (реакция и координация на службите)

 

Своевременно реагиране при настъпили ПТП, координация и реакция от останалите служби.

1.14 Провеждане на обществени консултации по важни теми в областта на БДП, насочени към установяване и отчитане на становищата на гражданското общество

 

Регулярно провеждане на заседания на комисия по безопасност и организация на движението към Община Бургас. На тях се разглеждат предложения на граждани , неправителствени организации и други структури имащи отношение към БДП.

1.15 Обезпечаване на общините с необходимия човешки и технически ресурс за координация на общинската политика по БДП

 

В структурата на Община Бургас функционира отдел „Безопасност и организация на движението“, отговорен за цялостната дейност при планиране, анализиране и реализиране мерките по безопасността на движението на територията на общината.

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: СОЦИАЛНО-ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

2.1 Обучение на деца и ученици по БДП в системата на образованието

Обучението на децата и учениците по БДП се извършва според рамковите изисквания на Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование и по учебни програми,

утвърдени със Заповед № РД09-2684/ 20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката.

2.2 Организиране и провеждане на извънкласни инициативи по БДП за деца и ученици в системата на образованието

Центърът за подкрепа на личностното развитие съвместно с Община Бургас са организатори на Общински кръг от Националната викторина по безопасност на движението. Викторината се провежда за 20 поредна година, последното издание е на 13.05.2021г. Във викторината са участвали следните училища със следните отбори (4 ученика на възраст 5-7 клас).

Във викторината са участвали следните училища от Община Бургас:

1.ОУ „Васил Априлов“

2. ОУ „Св. Княз Борис I

3.ОУ „Елин Пелин“

4.ОУ „Г. Бенковски“

5.ОУ“Пейо Яворов“

6.ОУ „Хр. Ботев“- кв. Долно Езерово

7.СУ „Еп. К. Преславски“

8. СУ „Св. Св. Кирил и Методий“

 

 

Към Община Бургас и Център за подкрепа на личностното развитие – Бургас се включиха следните организации: РУО-Бургас, ОДМВР- Бургас – сектор ”Пътна полиция”, СБА- Бургас и БЧК- Бургас.

Отбора на ОУ “Елин Пелин“- гр. Бургас се класира на 2-място в областния кръг от Националната викторина по безопасност на движението “Да запазим децата на пътя”.

През летните месеци ЦПЛР и Община Бургас бяха организатори на 4 занимални за ученици 1-4 клас през месец юли 2021г. В часовете за отдих и спортни дейности бяха проведени съвместни организирани събития по БДП с БЧК- Бургас и СБА- Бургас. Летните занимални се намираха на територията на : ж. к Изгрев- ОУ „Кл. Охридски“, к-с „Лазур“- ДГ „Х.К.Андерсен“ и ж. к “Славейков“- СУ „Д. Дебелянов“. Учениците приеха инициативите за безопасност на движението с положителен интерес, в резултат на което през месец юни ще се организира конкурс за рисунка за ученици 1- 4 клас.

Провеждане на кампании в областта на БДП, насочени към деца и ученици

ЦПЛР- Бургас и Община Бургас провеждат кампании, насочени към деца и ученици както следва:

Седмица на мобилността- от 14- 21.09- провежда се в Детските градини и училищата на Община Бургас, насочена към децата от 3 и 4 група за безопасно придвижване. Празниците включват спортни мероприятия, подвижни светофари, обозначени пешеходни пътеки и безопасно каране на велосипед.

ЦПЛР- Бургас провежда инициативи, свързани с Международния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата“. Ученици от Школите по изобразително изкуство се класираха на призови места.

В заниманията на всяка 3 и 4 група на детска градина и подготвителните групи в училищата се провеждат часове по БД.

В програмата по английски език за ранно езиково обучение, която обхваща деца от 3 и 4 група и 1 клас, съществуват теми, свързани с БД и видове транспортни средства.

 

2.3 Ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран превоз на деца, свързан с учебна и/или извънучебна дейност в системата на образованието

Ежегодно и периодично се провеждат инструктажи за ограничаване на риска от ПТП на служителите, които са ангажирани с превоза на деца, свързан с учебна и/или извънучебна дейност.

2.4 Провеждане на кампании в областта на БДП, насочени към деца и ученици

Ежегодно около 15.09 се провеждат кампании в областта на БДП с цел да насочим и изострим вниманието на нашите деца. Провеждат се конкурси и мероприятия за рисунка в ЦПЛР, които целят образователно възпитание на децата за БДП. Възпитанието и обучението на децата и учениците по БДП се разглеждат и осъществяват като цялостен процес на „непрекъснато учене през целия живот“, с определени конкретни цели: формиране на начални представи за пътната среда; изграждане и развиване на защитни механизми спрямо опасностите от пътната среда; придобиване на знания и умения за безопасно придвижване с и без превозно средство; формиране на умения за безопасно поведение и култура на пътя.

2.6 Организиране и провеждане на превантивни кампании за водачите на ППС с акцент върху превишената/несъобразена скорост, шофирането след употреба на алкохол, наркотични вещества и техните аналози, ползване на предпазни средства, техническата изправност на МПС, поведение на участниците в движението при преминаване на автомобил със специален режим на движение, др.

На територията на Общината не са организирани и провеждане на превантивни кампании за водачите на ППС с акцент върху превишената/несъобразена скорост, шофирането след употреба на алкохол, наркотични вещества и техните аналози, ползване на предпазни средства, техническата изправност на МПС, поведение на участниците в движението при преминаване на автомобил със специален режим на движение, др.

2.9 Прилагане на единна и целенасочена комуникационна и медийна политика в областта на БДП

 

Община Бургас е разработила и внедрила интелигента платформа Smart Burgas, като едно от приложенията в нея е да информира гражданите за въведените ограничения при временна организация на движението при строителни, ремонтни и аварийни дейности.

2.11 Отбелязване на 29 юни - денят на безопасността на движение по пътищата

 

За денят на безопасността на движение по пътищата за 2021г., на територията на Община Бургас не са проведени мероприятия.

2.12 Отбелязване на Европейската седмица на мобилността, Международния ден за безопасност на движението по пътищата, Европейския ден без жертви на пътя/EDWARD, Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия и др.

 

За деня на Европейската седмица на мобилността Община Бургас е планирала програма за провеждане на мероприятия, като се проведоха следните събития:

1.Четвърто издание на годишен Фестивал „Бургас Рън.“ :

- детско бягане и родители с колички - 2 км.

2. Stand-up и „Въъъй Викторина“:

- Деница Кичукова от гр. Бургас ще забавлява тийнейджъри, гимназисти, и всички заинтересовани със стенд-ъп скечове на тема безопасност на колело, скейтборд, тротинетки пред Експозиционен Център „Флора“.

- 5км бягане в морската градина, начало Пантеона в Приморски Парк.

В програма бяха планирани и други събития, но поради въведени ограничения по разпространение на корановируса в страната бяха отменени.

2.13 Рутинно и системно прилагане на комплекс от мерки по БДП спрямо работещите в Общината за предпазването им от ПТП при взаимодействие с пътната система /съгласно разработената от ДАБДП стандартизирана система от мерки/

 

Издадена е инструкция за пътна безопасност, утвърдена със заповед от Кмета на Община Бургас на основание чл.44, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Всички общински и ново постъпили служители през годината са запознати с нея.

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 4: ЩАДЯЩА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

4.2 Прилагане на методика за планиране и управление на дейностите по общински пътища и улици, разработена от ДАБДП

Липса на методика за планиране и управление на дейностите по общински пътища и улици, разработена от ДАБДП.

4.3 Координация и взаимодействие между стопаните на пътища (общини и ОПУ) с ОДМВР, с цел съвместни действия по подобряване безопасността на пътната инфраструктура

Прилагане на стандартизирани процедури за взаимодействие и координация между Община Бургас и ОД на МВР в областта на БДП.

4.4 Събиране и надграждане на информация в електронна база данни, свързана със състоянието на общинската и улична пътна мрежа от извършвани обходи и огледи

Информацията се събира и анализира в Дирекция „Строителство“, Община Бургас на базата на която се планират бъдещи ремонти на пътната инфраструктура за текущата година.

4.5 Докладване и анализ на информация, свързана с пътната безопасност, на заседанията на ОКБДП

Докладваната съгласно образец 4.2 информация от проведено заседание на ОКБДП на 19.03.2021г. (изпълнени мерки по областната План-програма за БДП; изпълнени мерки по решения от предходни заседания на ОКБДП; предложените точки в дневния ред по констатирани проблеми/казуси) се обобщава както следва:

1. Обезопасяване с предпазен парапет вход/изход и тротоара на

ул. „Митрополит Симеон“, пред Първо Частно Основно Училище;

2.Подновяване на хоризонтална напречна и надлъжна маркировка по уличната и пътната мрежа на територията на Община Бургас;

3. Текуща поддръжка на пътни знаци и елементи, свързани с организацията и безопасността на движението;

4. Обезопасяване с предпазен парапет тротоара пред ОУ „Антон Страшимиров“, к-с „Славейков“;

5. Обезопасяване с предпазен парапет тротоара на ул. „Копривщица“, в района на ОУ „Пейо Яворов“ и ПГЧЕ „Васил Левски“, к-с „Лазур“;

6. Обезопасяване тротоара с предпазен парапет пред ОУ „Петко Росен“, к-с „Меден Рудник“;

7. Обезопасяване съществуващи водостоци в населените и извън населените места по общинските пътища с монтиране на еластична предпазна ограда;

8. Обезопасяване с антипаркингови ограничители на тротоара на бул. „Иван Вазов“, в участъка от ул. „Шейново“ до ул. „Патриарх Евтимий“;

 

 

 

Докладваната съгласно образец 4.2 информация от проведено заседание на ОКБДП на 18.06.2021г. (изпълнени мерки по областната План-програма за БДП; изпълнени мерки по решения от предходни заседания на ОКБДП; предложените точки в дневния ред по констатирани проблеми/казуси) се обобщава както следва:

1. Текуща поддръжка на пътни знаци и елементи, свързани с организацията и безопасността на движението на територията на Община Бургас /подмяна на пътни знаци, неотговарящи на изискванията на БДС 1517/;

2. Подновяване на хоризонталната маркировка на Територията на Община Бургас/подновяване на съществуващата маркировка/;

3. Изграждане на паркинги на междублокови пространства на територията на Община Бургас:

- к-с „Меден Рудник“, бл.78 и бл.80 – 75бр. паркоместа;

- к-с „Изгрев“, бл.93 -70бр. паркоместа;

- к-с „Изгрев“ , бл.62 и бл.64 – 70бр. паркоместа;

- к-с „Изгрев“, бл.9 – 95бр. паркоместа;

- кв. „Долно Езерово“, ул. „Захари Зограф“ – 39бр.паркоместа;

- к-с „Изгрев“, бл.38 и бл.39 – 100 бр. паркоместа

- к-с „Бр. Миладинови“ – 12бр. паркоместа

- к-с „Бр. Миладинови“ – 44бр. Паркоместа

4. Въвеждане на зона 30 в к-с „Меден Рудник“, между бул. „Захари Стоянов“, ул. “Миньорска“, ул. “Ортото“, гр. Бургас;

5. Подмяна на амортизирани предпазни парапети на територията на Община Бургас:

- бул. „Тодор Александров“ в участъка от ул. „Цар Калоян“ до кръгово кръстовище на пл. Трапезица;

- ул. „24-ти черн. пехотен полк“ в участъка от ул. „Поморийска“ до ул. „К. Величков“;

6. Изграждане на изкуствени напречни неравности:

- на вход/изходите на детска площадка в к-с „Меден Рудник“, между бл.36 и бл.29, гр. Бургас;

7. Изпълнение на строително-монтажните дейности по проект „Изпълнение на инженеринг – проектиране и извършване на СМР във връзка с Надграждане на системата от Бързи Автобусни Линии, чрез реконструкция и рехабилитация на ул. „Булаир“, ул. „Демокрация“ и бул. „Стефан Стамболов“ в участъка от кръгово кръстовище с бул. „Никола Петков“ до кръстовището с ул. „Струга“ и от кръстовище от бул. „Проф. Яким Якимов“ до кръстовище с ул. „Тракия“, ведно със създаване на „бърз автобусен коридор“ по ул. „Демокрация“, по ул. „Демокрация“, в участъка от ул. „Дунав“ до ул. „Св.св. Кирил и Методий“, като са изпълнени следните видове СМР:

- реконструкция на булеварда в горепосочения участък;

- въвеждане в експлоатация бързи автобусни коридори;

- нова организация на движението с нова вертикална и хоризонтална маркировка;

- специално сигнализирани участъци, предназначени за улично паркиране /за свободно и/или платено паркиране на МПС, такси стоянки, места за хора с увреждания, места за автомобили със специално предназначение-линейки/;

- въвеждане в експлоатация нови светофарни уредби в зоните на пешеходните преминавания по булеварда в близост до пресечките с ул. „Батак“, ул. „Места“ и ул. „Ив. Богоров“;

- монтиране и пускане в експлоатация асансьори в подлеза при пресечката с ул. „Копривщица“;

- изградени нови отделени от пешеходното движение велоалеи;

 

 

 

Докладваната съгласно образец 4.2 информация от проведено заседание на ОКБДП на 03.09.2021г. (изпълнени мерки по областната План-програма за БДП; изпълнени мерки по решения от предходни заседания на ОКБДП; предложените точки в дневния ред по констатирани проблеми/казуси) се обобщава както следва:

1. Текуща поддръжка на пътни знаци и елементи, свързани с организацията и безопасността на движението на територията на Община Бургас /подмяна на пътни знаци, неотговарящи на изискванията на БДС 1517/;

2. Подновяване на хоризонталната маркировка на Територията на Община Бургас/подновяване на съществуващата маркировка/;

3. Изграждане на паркинги на междублокови пространства на територията на Община Бургас:

- к-с „Меден Рудник“, бл.424,425 - 100бр. паркоместа;

- к-с „Меден Рудник“, бл.133 – 13 бр. паркоместа;

- к-с „Изгрев“, бл.24 -5 бр. паркоместа;

- к-с „Зорница“, бл.47 – 66бр. паркоместа;

- к-с „Бр. Миладинови“, бл.9 – 8 бр. паркоместа;

- к-с „Бр. Миладинови“, бл.8 – 12 бр. паркоместа;

- к-с „Възраждане“, кв.141 – 45 бр. паркоместа;

4. Подмяна на амортизирани предпазни парапети и монтаж на нов предпазен парапет на територията на Община Бургас:

- бул. „Тодор Александров“ в участъка от ул. „Цар Калоян“

до кръгово кръстовище на пл. Трапезица;

- бул. „Ал. Г. Коджакафалията“, в средна разделителна

ивица в района на бл.309 в к-с „Меден Рудник“;

5. Боядисване на еластична предпазна преграда на бул. „Захари Стоянов“, в участъка от ул. „Г. Попаянов“ до бл.410 в к-с „Меден Рудник“;

6. Изграждане на изкуствени напречни неравности:

- в района на ДГ „Златното ключе“ в к-с „Възраждане“, гр. Бургас;

- ул. „Десета“, до парка в с. Димчево;

 

 

 

Докладваната съгласно образец 4.2 информация от проведено заседание на ОКБДП на 12.11.2021г. (изпълнени мерки по областната План-програма за БДП; изпълнени мерки по решения от предходни заседания на ОКБДП; предложените точки в дневния ред по констатирани проблеми/казуси) се обобщава както следва:

1. Текуща поддръжка на пътни знаци и елементи, свързани с организацията и безопасността на движението на територията на Община Бургас /подмяна на пътни знаци, неотговарящи на изискванията на БДС 1517/;

2. Подновяване на хоризонталната маркировка на Територията на Община Бургас/подновяване на съществуващата маркировка/;

3. Изграждане на паркинги на междублокови пространства на територията на Община Бургас:

- к-с „Славейков“, бл.76 - 25бр. паркоместа;

- к-с „Изгрев“, бл.55, бл.27А и бл.27Б – 170 бр. паркоместа;

- к-с „Изгрев“, бл.57 – 59бр. паркоместа;

4. Обезопасяване вход/изход на следните учебни заведения, посредством монтаж на предпазни парапети:

- ОУ „Христо Ботев“, кв. Сарафово;

- Факултет Обществени Науки, към Университет „Проф. Д-р. Асен Златаров“;

5. Изграждане на изкуствени напречни неравности:

- ул. „Шар Планина“ – 2 броя;

- в района на туристически комплекс „Ченгене Скеле“ в парк „Росенец“ – 1 брой;

6. Монтаж на еластична предпазна преграда на ул. „Крайезерна“, в района на Логистичен парк – гр. Бургас;

7. Монтаж на делиниатори:

- ул. „Демокрация“ в кръстовищата с ул. „Адам Мицкевич“, ул. „Иван Богоров“, ул. „Константин Величков“ и ул. „Места“;

-на кръгово кръстовище бул. „Димитър Димов“ с ул. „Транспортна“;

8. Въвеждане на координирано управление на трафика /зелена вълна/ по ул. „Демокрация“, в участъка от ул. „Св. св. Кирил и Методий“ до бул. „Стефан Стамболов“;

9. Въвеждане на зона „30“:

- Логистичен парк – Бургас;

- в к-с „Братя Миладинови“, между бул. „Стефан Стамболов“, ул. „Дунав“, ул. „Демокрация“ и бул. „Сан Стефано“;

10. Полагане на термопластични знаци В 26 /30 км/ч./ на асфалтовата настилка при входовете на въведените зони „30“ в к-с „Меден Рудник“, Логистичен парк –Бургас и к-с „Братя Миладинови“;

11. Обособяване на нови пешеходни пътеки, около учебни заведения:

- ул. „Хан Аспарух“ в кръстовището с ул. „Славянска“;

- ул. „Мургаш“ в кръстовището с ул. „Велека“, в кв. Победа;

- ул. „Оборище“ с бул. „Сан Стефано“;

 

4.6 Приоритизиране на целенасочени инвестиции в пътни участъци с най-висока концентрация на ПТП и/или с най-висок потенциал за намаляване на риска от ПТП

Ремонт на пътните настилки, полагане на дълготрайна маркировка, подновяване на вертикалната сигнализация и изграждане на нови светофарни уредби на пътни участъци на територията на Община Бургас. Проекти реализирани през 2021г.:

 • „Организационно–технически мероприятия за подобряване безопасността на движението, участък от км 359+100 на АМ Тракия до км 496+160 на път I-6“;
 • „Надграждане на системата от Бързи автобусни линии, чрез реконструкция и рехабилитация на основни транспортни трасета и създаване на „бърз автобусен коридор“ по ул. „Демокрация“, нова организация на движението и оптимизация на паркирането;
 • Светофарна уредба при о.т.952 по плана на ж.к. Изгрев, гр. Бургас на кръстовище на ул. „Петко Задгорски“ и ул. „Георги Калоянчев“;

4.7 Информиране на водачите за пътни участъци с висока концентрация на ПТП с всички възможни комуникационни средства и средства за визуализация

Освен законоустановените методи за информиране на участниците в движението, регулярно подаване на информация към средствата за масово осведомяване за участъци с висока концентрация на ПТП.

4.8 Разработване и изпълнение на планове за устойчива градска мобилност като част от Плановете за интегрирано развитие на общините (ПИРО)

Община Бургас е в процес на изпълнение на проект „Интегриран модел за управление на градската мобилност - I етап“. Проектът "Интегриран модел за управление на градската мобилност - I етап" има за цел създаване на подходяща среда за устойчива мултимодална градска мобилност в подкрепа на изпълнението на нисковъглеродни стратегии за развитие на градската среда. Чрез комбинирани мерки и инвестиции в транспортната инфраструктура, проектът допринася за постигането на следните специфични цели:

- подобряване на условията за придвижване в града чрез гъвкаво регулиране на пешеходното движение и автомобилния трафик

- подобряване на пропускателната способност на кръстовищата и осигуряване на предимство на градския транспорт;

- подобряване на достъпността на транспортната инфраструктура, включително и за хора със затруднена мобилност.

- осигуряване възможност за алтернативи за пътуване в градската среда;

- подобряване на качеството и достъпа до услугите, свързани с обществения транспорт;

- повишаване безопасността на уличната мрежа;

Проектът обхваща изпълнението на два основни компонента:

Компонент 1: Надграждане на системата от Бързи автобусни линии, чрез реконструкция и рехабилитация на основни транспортни трасета и създаване на „бърз автобусен коридор“ по бул. „Демокрация“, нова организация на движението и оптимизация на паркирането;

Компонент 2: Въвеждане на интегрирана система за управление на трафика в града, включително автоматизирано управление на кръстовища, трафик детекция и видеонаблюдение на ключови места от градската територия, включително и информационни табели с менящо се съдържание на входните артерии на града.

Дейностите по компонент 1 на проекта - надграждане на системата от БАЛ, са изпълнени Тези дейностите обезпечиха инфраструктурно създаването на нов транспортен коридор по участъци от бул. „Стефан Стамболов“, бул. „Демокрация“ и ул. „Булаир“, при оформяне на сегрегирани BUS ленти, осигуряване на места за паркиране, достъпност за хора със затруднена мобилност, обезопасени пешеходни връзки, подобрена пропускателна способност на кръстовищата и осигуряване на предимство на превозните средства на обществен градски транспорт. Дейностите по компонент 2 на проекта – изграждане на ИСУТ, са в процес на изпълнение.

 

4.9 Прилагане на процедури за управление на пътната безопасност в границите на населените места съгласно чл. 36б, ал. 11 от Закона за пътищата (ако е приложимо)

В Община Бургас успешно функционира междуведомствена Комисия по безопасност на движение по пътищата, чиято работа цели формирането на безопасно поведение на участниците в пътното движение, чрез ефективното взаимодействие между държавните институции, органите на местната власт, неправителствените организации и бизнеса, учебните заведения и семейството. Ограничаването на произшествията по пътищата изисква едновременно обединяване на усилията на институциите и воля за провеждане на конкретни дейности за безопасно функциониране и намаляване на грешките на системата „водач - автомобил - път" и „среда на движение - участник в движението". През 2021 год. бяха проведени 6 броя заседания на комисията. Разгледани бяха 95 точки от дневния ред. В по-голямата си част постъпилите в комисията точки касаеха пряко безопасността на движението на територията на общината, като предложенията и становищата на членовете на комисията бяха в посока подобряване на организацията на движението в града: промяна в режима на светофарно регулираните кръстовища, обособяване на нови пешеходните пътеки, изграждане на изкуствени неравности, промяна в режима на паркирането, обособяване на зони с успокоено движение, мерки за безопасност в района на учебни заведения и детски градини, социални заведения и др.

4.10 Изпълнение/актуализация на генерални планове за организация на движението в населените места (съгласно Наредба № 1 от 17 януари 2001 г. за организиране на движението по пътищата, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството)

Генералния план за организация на движението е изготвен и е в процес на обявяване.

4.11 Прилагане на ефективен контрол при управление на договорите за проектиране и строителство, и поддържане на общинската/улична пътна инфраструктура

Използване на типови договорни условия и изисквания на възложителя към изпълнителя.

Прилагане на ефективен контрол при управление на договорите за проектиране и строителство.

4.12 Интегриране на съвременни технически решения в областта на пътната безопасност

1. Допълнително са обезопасени с предпазни парапети пешеходните преходи в средна разделителна ивица на ул. „Демокрация“ в кръстовищата с ул. „Иван Богоров“ и ул. „Места“, предотвратяващи внезапно излизане на пешеходци на пътното платно.

2. Изграждане на изнесени тротоари на следните пешеходни пътеки:

- на ул. „Петко Задгорски“ в района на парк „Велека“ и бл.70 в к-с „Изгрев“.

- на ул. „Петко Задгорски“ в района на Читалището в к-с „Изгрев“.

4.13 Бюджетиране на приоритетни мерки за развитие на пътната инфраструктура в годишните бюджетни разчети на АПИ и общините

Целеви средства от Държавния бюджет, с които е реализиран обект: “Ремонт на общински път "Минерални бани - Банево - Изворище" в участъка от км 10+250 до км 10+640, L=390“

4.14 Извършване на цялостна оценка на транспортно-експлоатационното състояние на пътната мрежа като база за подготовка на инвестиционната програма в частта на пътната инфраструктура

Транспортно-експлоатационното състояние към настоящия момент на пътната мрежа е сравнително добро. Във връзка с нарастващия трафик идващ от изградените републикански транспортни коридори, състоянието на общинската пътна мрежа се влошава. Това води до допълнителни инвестиции от бюджета на общината.

 1. Засилване на контрола по изпълнението на договорите за пътно поддържане през зимния сезон (ноември-март)

Въведената през 2020 г. система за контрол по изпълнението на дейностите, извършвани по пътното поддържане, се изпълнява и през зимния сезон на 2021г. Системата за контрол, логистика и управление на автомобилния парк е снабдена с GPS технология, с която наблюдението е в реално време и визуализира параметри, като посока, дата и час и местоположение с честота 60 сек. Отчита се използването на допълнителен инвентар като, четка за измитане, гребло за сняг, разпръсквач за пясък и помпа за вода.

4.16 Координация с ОПУ във връзка с планиране и изпълнение на мерките за развитие на републиканската пътна инфраструктура

Всяка година се изготвя споразумителен протокол за съвместно финансиране на поддържането на републиканските пътищата в чертите на град Бургас, като срока му е една календарна година. Страните по споразумителния протокол поемат задълженията и финансирането им, указани в него.

4.17 Извършване на огледи на състоянието на пътната инфраструктура, преди настъпване на летния сезон и началото на учебната година, преди началото и след края на зимния сезон

Предприемане на цялостни обходи и огледи на състоянието на общинската и уличната пътна мрежа, съвместно между общинските администрации и ОД на МВР, преди настъпване на летния сезон, началото на учебната година и настъпване на зимния сезон:

Създаване на работни групи между представители на ОД МВР – гр. Бургас и Община Бургас.

Ангажиране на ръководствата на училищните и детските заведения за подаване на информация за нередности по пътната инфраструктура и елементи за безопасност около училища и детски заведения в началото на учебната година.

Преди настъпване на летния сезон оглед на уличната и пътна мрежа по отношение на хоризонтална и вертикална сигнализация и растителността в обхвата на пътя.

След направените обходи и огледи, се изготвя констативен протокол между представителите в работната група. Констатираните нередности се отстраняват от Община Бургас в конкретен срок за изпърнение.

4.24 Текуща актуализация на организацията на движение чрез системи за контрол и управление на трафика

Нови системи за видеонаблюдение и контрол, монтирани през 2021г.:

 • Минерални бани-10 броя
 • Св. св. Кирил и Методий-6 броя
 • Читалище в кв. "Горно Езерово"- 2 броя
 • ул. "Митрополит Симеон"-2 броя
 • Асансьори / Асансьори към подлезите на II РУ, ОРБ и Младост/– 6 броя
 • Детска площадка в ж.к. "Славейков" бл.15 – 5 броя
 • бул. "Транспортна" - ул. "Петко Задгорски" – 3 броя
 • ул."Петко Задгорски" - ул. "Георги Калоянчев" – 4 броя
 • Теньовата къща – Парк „Славейков“ – 5 броя
 • бул. "Тракия" - "Епископ К. Преславски" – 3 броя
 • Паркинг Мария Луиза – 9 броя
 • Паркинг УМБАЛ – 3 броя

- Контейнерни площадки – 11 броя

- с. "Изворище" – 3 броя

 

 

4.25 Анализ на конкретни участъци с несъответстваща/повредена сигнализация

Няма конкректни участъци.

4.26 Прилагане на решения с ясно разпознаваема от водачите хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация

1.Подменена надлъжна хоризонтална маркировка /осова/ с такава от по-висок клас на следните улици:

- ул. „Дунав“;

- ул. „Петко Задгорски“;

- ул. „Даме Груев“;

- ул. „Демокрация“ в участъка от ул. „24-ти черноморски пехотен полк“ до бул. „Стефан Стамболов“;

- ул. „Св. св. Кирил и Методий“;

- улицата между Зала Арена Бургас и бл.57 в к-с „Изгрев“;

 

2.Подменена напречна хоризонтална маркировка /пешеходни пътеки/ с такава от по-висок клас на пешеходни пътеки на следните места:

- по ул. „Петко Задгорски“, в участъка от бул. „Никола Петков“ до ул. „Транспортна“;

- улицата между бл.16 и ЦГД „Веселушко“ в к-с „Изгрев“;

- кръстовището ул. „Ген. Гурко“ и ул. „Цар Симеон I“;

- кръстовището ул. „Юрий Венелин“ и ул. „Ген. Гурко“;

- кръстовището ул. „Петко Задгорски“ и ул. „Георги Калоянчев“;

- улицата между ДГ „Златно ключе“ и кръстовището с ул. „Климент Охридски“;

- по ул. „Св. св. Кирил и Методий“;

- кръстовището ул. „Хан Аспарух“ и ул. „Славянска“;

 

3. Полагане на термопластични знаци В 26 /30км/ч./ на пътното платно на всички входове на обособените зони 30км/ч.:

- К-с „Братя Миладинови“ – в зоната, заключена между бул. „Стефан Стамболов“, ул. „Дунав“, ул. „Демокрация“ и бул. „Сан Стефано“;

- К-с „Меден Рудник“ – в зоната, заключена между бул. „Захари Стоянов“, ул. „Миньорска“, ул. „Ортото“;

- Индустриален Логистичен Парк, намиращ се в Северна Промишлено зона;

 

4. Монтаж на светещи пътни знаци Д 17 /Пешеходна пътека/ на уязвими участъци на територията на Община Бургас.

 

5. Монтаж на делиниатори:

- ул. „Демокрация“ в кръстовищата с ул. „Адам Мицкевич“, ул. „Иван Богоров“, ул. „Константин Величков“ и ул. „Места“;

-на кръгово кръстовище бул. „Димитър Димов“ с ул. „Транспортна“;

 

 

4.27 Информиране на водачите за въведени ВОБДП и други ограничения по пътища и улици

 

Община Бургас е разработила и внедрила интелигента платформа Smart Burgas, като едно от приложенията в нея е да информира гражданите за въведените ограничения при временна организация на движението при строителни, ремонтни и аварийни дейности. Всяка въведена ВОД и други ограничения по пътищата на територията на общината предварително се публикуват на официалния сайт на Общината и на фейсбук страницата на институцията.

4.29 Обследване на рискови пътни участъци

 

На територията на община Бургас няма рискови пътни участъци.

4.30 Обезпечаване на идентифицираните рискови участъци с технически средства за контрол, съгласувано със службите на ОДМВР

 

Няма

4.31 Извеждане на транзитните потоци извън населените места за успокояване на движението на входно – изходните артерии, през които преминават транзитно трасета от републиканската пътна мрежа, в т.ч. чрез изграждане на околовръстни пътища

 

- Изграждане на „Обходен път на гр. Бургас – І етап, от км 230+700 на път І-9 „Сарафово –Бургас“ до км 493+550 на път І-6 Ветрен – Бургас“, директно трасе и локални платна;

- Предпроектно проучване на за южен обход на к-с „Меден Рудник“, гр. Бургас;

- Проект за локални платна на главен път I-6;

4.32 Изграждане на оптимални връзки и висока степен на съответствие между различните видове транспорт

 

Създадените различни възможности за мобилност в община Бургас повишава нивото на градска култура на гражданите и позволява на жителите и гостите на града да формират индивидуални предпочитания в тази насока. Прилаганите интегрирани мерки за устойчива градска мобилност подобряват свързаността на отделните транспортни възможности, като се постига в много по-голяма степен на интермодалност между тях. Подобрява се достъпността, като физическа инфраструктура, предназначена за хора с увреждания и достъпността, като възможност за получаване на информация в реално време и на реално място. В рамките на различните инфраструктурни проекти за градска среда се увеличава свързаността на веломрежата. Приключи изграждането на 8 нови асансьорни клетки в подлези по бързата автобусна линия на града за осигуряване на по-добра достъпност на средата и свързаност между жилищните зони от различните страни на основните градски артерии бул. Ст. Стамболов“ и ул. “Демокрация“. Осъществяват се мерки в подкрепа на ползването на всички съществуващи и възможни за територията на общината, но все още неупотребени средства и начини на придвижване, като се надгражда, доразвива и ги усъвършенства в предназначението им /като все повече навлиза електромобилността - вело, тротинетки, хибридни автомобили и др./. Постигането на високо качество, удобство и бързина на превозните средства не е съпроводено от негативен ефект върху околната среда, а напротив, намалява вредните резултати от недобре планирания транспорт и повишава качеството на живот в града. Подобряват се и възможностите за управление на трафика чрез въвеждане на ново видеонаблюдение по ул. Демокрация и умни светофари.

4.33 Подкрепа за алтернативни форми на придвижване

 

Редовно се провеждат кампании в подкрепа на алтернативното придвижване. В условията на пандемия се увеличи интереса към колоезденето и пешеходната рекреация. Предприемат се мерки за облагородяване на пешеходните зони и осигуряване на по-добра осветеност и видеонаблюдение в тъмната част на деня, за да се осигури спокойствие и сигурност на посетителите на парковите пространства. Увеличава се броя на станциите за електро-зареждане на автомобили - Новия проект на фирма „Елдрайв“ през изминалата година са монтирани 5 нови бързозарядни станции в зоната за платено паркиране. Планира се изграждането на поне една нова велостанция в системата за велосипеди под наем ВелоБургас. Увеличават се възможностите за ползване на дигитална информация за града, касаеща мобилността и маршрутите за придвижване, с цел подобряване на информираността за възможностите за смесени пътувания, пестящи време и ресурс. Работи се по идеята за предлагане на интегрирани билети, заплащащи няколко вида придвижване с и/или без паркиране.

4.34 Развитие на обществения транспорт

 

Развитието на обществения транспорт, като част от устойчивата градска мобилност е приоритет за община Бургас. Основни направления са обновлението на автобусния парк, новите източници на гориво и енергия, изграждане на нова модерна транспортна инфраструктура, интелигентни решения за подобряване на обслужването. Изпълнява се проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас чрез модернизация на обществения транспорт“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, Процедура BG 16M1OP 002-5.004 „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“, приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух”, който включва доставка и въвеждане в експлоатация на 56 електрически превозни средства за нуждите на обществения масов транспорт в общината. Проектът предвижда доставката на следните видове превозни средства и допълнително оборудване:

- 10 броя нови 18 метрови съчленени електрически автобуси;

- 34 броя нови 12 метрови електрически автобуси;

- 12 броя нови 9 метрови електрически автобуси;

- станции за зареждане и съпътстваща инфраструктура;

- допълнително оборудване и интеграцията към съществуващи системи за управление на обществения транспорт.

В края на 2021 г. е извършена доставката на 10 броя съчленени 18-метрови електрически автобуса със зарядни станции и допълнителното оборудване.

 

4.35 Използване на стандартизирани договорни условия и изисквания на възложителя към изпълнителите на строителство на пътна инфраструктура; изискване за внедрена система за управление на безопасността на движението съгласно стандарт БДС ISO 39001:2014 или еквивалентен към изпълнителите на строителство на пътна инфраструктура

Използване на типови договорни условия и изисквания на възложителя към изпълнителя. Прилагане на ефективен контрол при управление на договорите за проектиране и строителство. Текущи договори, които са действащи за поддържане на пътната инфраструктура. Сключени са договор за монтаж, поддръжка и ремонт на пътни знаци, пътни маркировки и други елементи, свързани с безопасността на движението и договор за монтаж, ремонт и поддръжка на светофарни уредби.

4.36 Изпълнение на проектиране и строително-монтажни работи по пътната инфраструктура

(пътни платна, тротоари, банкети, места за паркиране, подлези и надлези, мостове, спирки на градския транспорт, междублокови пространства, крайпътни пространства и др. - въздействие върху настилки, хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация, осветление, ограничителни системи, растителност, поставени рекламни съоръжения и крайпътни обекти, и др.)

 

 • Ремонт на паркинг до бл.47 в ж.к "Зорница", гр. Бургас
 • Ремонт на паркинг пред бл.168 (до аптека Пулс), ж.к. "Изгрев", гр. Бургас
 • Ремонт на междублоково пространство до бл.29, ж.к. "Зорница"
 • Ремонт на паркинг до бл.9 в ж.к "Изгрев", гр. Бургас
 • Ремонт на улица с крайулично паркиране по о.т.1198а-1198и-1198-1198е и

1198и-1198й по плана на ж.к. "Изгрев", гр. Бургас - бл.93

 • Ремонт на паркинг в ПИ 07079.501.628, кв.19, парцел VII, ПИ 07079.501.62,

кв.19, парцел Х, ПИ 07079.501.179, кв.19, парцел I по плана на ж.к. "Изгрев"

гр. Бургас - бл.62-64

 • Ремонт на улица с крайулично паркиране в кв.20, парцел II по плана на

ж.к. "Изгрев", гр. Бургас - бл.55

 • Ремонт на ул. "Петко Задгорски" в у-к от ул. "Транспортна" о.т 831, о.т.859;

о.т.1025; о.т.1023; о.т.940; о.т.941б

 • Ремонт на паркинг с прилежащи пешеходни подходи между блокове 38 и 39, ж.к."Изгрев", гр.Бургас
 • Ремонт на паркинг до бл.27Б в ж.к. "Изгрев", гр. Бургас
 • Ремонт на ул. "Петко Задгорски" в у-к с о.т.859а, о.т.859б, о.т.1024, о.т.1023

до о.т.940 по плана на ж.к."Изгрев"-2

 • Ремонт на ул. "Петко Задгорски" в у-к с о.т.1023-948-949-950 до о.т.952а

по плана на ж.к."Изгрев"-3

 • Нови улици от о.т.844Б-о.т.844В-о.т.839В-о.т.847 и о.т.847-о.т.947А и

реконструкция на съществуващи улици от о.т.947А-941Б-о.т.941А-о.т.940

по плана на жк. “Изгрев“, гр. Бургас

 • Нови улици от о.т.844Б-о.т.844В-о.т.839В-о.т.847 и о.т.847-о.т.947А и

реконструкция на съществуващи улици от о.т.947А-941Б-о.т.941А-о.т.940

по плана на жк. “Изгрев“, гр.Бургас-2

 • Ремонт на алейна мрежа до бл.9 в ж.к. "Изгрев", гр. Бургас-алеи
 • Ремонт на паркинг до бл.24 в ж.к. "Изгрев", гр. Бургас
 • Ремонт на паркинг пред бл.87 в ж.к. "Изгрев", гр. Бургас
 • бл. 16, Славейков
 • бл. 15+ паркинг, Славейков
 • Кърпежи ул. „Крайезерна“
 • Асфалтови кърпежи по ул. Одрин
 • Ремонт на тротоар и алеи до бл. 3, к-с "Славейков"
 • Тротоар преди спирка в Банево
 • Ремонт на улица "Проф. Яким Якимов" в участък от надлез над

Товарна гара до кръгово кръстовище

 • Ремонт на тротоар и алеи до бл. 36, к-с "Славейков"
 • Асфалтиране на вътрешно квартална улица до бл. 95, жк. Славейков
 • Ремонт на алейна мрежа източно от бл. 1Б, ж.к. "Славейков"
 • Благоустрояване на ПИ с идентификатор 07079.602.90, УПИ I, кв. 28 по

плана на ж.к. Славейков (бл.64А)

 • Ремонт на околоблоково пространство при бл. 76, к-с "Славейков"
 • Изграждане на паркинг до бл. 44, жк. "Славейков"
 • Ремонт на общински път "Минерални бани - Банево - Изворище" в

участъка от км 10+250 до км 10+640, L=390 м в Община Бургас

 • ПЪРВИ ЕТАП - Нова улица с крайулично паркиране от о.т.211-212-213-193-

190 до о.т.188 - участък 2, в т.ч. уличен водопровод, дъждовна канализация, улично осветление и тръбна мрежа за слаботокови кабели, както и изграждане на част от улица в участък 1 от о.т.188 до о.т.189, дъждовна канализация (без дъждоприемни шахти) в участък 1 от РШд20 до РШд25, включително и сондаж под път I-6

 • ОБСЛУЖВАЩА УЛИЦА В ПЗ „СЕВЕР" ГР. БУРГАС- УЧАСТЪК ОТ О.Т.150-152-

153-154-155Г-155А-155-156-214-215-157-210-209-208-207 ДО О.Т. 206

 • Полагане на асфалтова настилка на част от ул. "Тракия" в кв. Банево
 • Асфалтиране на ул. "Латинка", кв. Ветрен
 • Паркинг и обслужващи улици в кв. 11 при о.т. 90 по плана на зона „А”

(до бл. 425) ж.к. "Меден Рудник" гр. Бургас

 • Ремонт на улица с крайулично паркиране от о.т.331-367 до о.т.368 по

плана на ж.к. "Меден Рудник", гр. Бургас - бл.110

 • Ремонт на участък от обслужваща улица о.т. 804 - о.т. 805 по плана на

ж.к. "Меден Рудник", гр. Бургас, част от ПИ с ид. 07079.651.174

 • Паркинг в междублоково пространство на бл.76 и бл.80 в
 • ж.к. "Меден Рудник"
 • Благоустрояване на ПИ с идентификатор 07079.651.225, УПИ І-347,

кв. 70 /бл.133/ по плана на ж.к. "Меден Рудник", град Бургас

 • Благоустрояване на ПИ с ид.07079.653.300, УПИ IX, кв.37 /бл.114/

по плана на ж.к. Меден Рудник, гр. Бургас

 • Ремонт на настилка читалище в кв. "Горно Езерово", гр. Бургас
 • Направа на асфалтов тротоар ул. "Гагарин" и паркинг пред детската

градина в с. Равнец

 • Ремонт на паркинг и на прилежащи тротоарни площи около бл. 75 в

кв. Долно Езерово

 • Ремонтни дейности по Път BGS 1030, участък от ПК с III-9008 до ПК III-6008
 • Ремонт на ул. "Юрий Венелин" от ул. "Оборище" до ул. "Цар Симеон I"
 • Благоустрояване на ПИ с идентификатор 07079.615.18, УПИ I, кв. 140 по

плана на ЦГЧ, ж.к. Възраждане, гр. Бургас

 • Изграждане на паркинг и благоустрояване на ПИ с идентификатор

07079.615.13, УПИ I, кв.141 по плана на ЦГЧ, ж.к. "Възраждане", гр. Бургас

 • Ремонт на тротоарна настилка и преасфалтиране на ул. "Св. св.
 • Кирил и Методий" от ул. "Цар Симеон I" до ул. "Проф. Асен Златаров"
 • Ремонт на тротоарна настилка и преасфалтиране на ул. 'Страхил"
 • Ремонт на пешеходна алея до НХК
 • Ремонт на тротоарна настилка на ул. "Демокрация" в участъка между
 • ул. "Св. св. Кирил и Методий" и ул. "Рилска"
 • Паркинг до Лодкостоянка Ченгене скеле
 • Кърпежи Росенец и надлез Рибарско селище
 • Ремонтни дейности по уличната мрежа парк Росенец
 • Ремонт автобусна спирка и паркинг в кв. "Крайморие", гр. Бургас
 • Ремонтни дейности по инфраструктура в с. Маринка, с. Извор, с. Димчево
 • Ремонт на тротоара на бул. "24-ти черноморски полк" /в участъка между

ул. "Панайот Волов" до Автобусната спирка/

 • Ремонт на вертикална планировка до бл. 38, ж.к. "Лазур"
 • бл. 9, Братя Миладинови
 • Ремонт на част от улица "Калофер"
 • Паркоместа до бл. 32, Лазур (ул. Места)
 • бл. 128 - 129, Братя Миладинови
 • Благоустрояване на ПИ с ИД. 07079.619.87, кв. 14 по плана на

ж.к. "Братя Миладинови", гр. Бургас - бл. 46

 • Ремонт на западния тротоар по ул. "Карлово" в участъка от

ул. "Копривщица" до ул. "Калофер"

 • Ремонт на тротоара пред вх. А и вх. Б, бл. 38, жк. "Братя Миладинови"
 • Изграждане на тротоар на пространството зад и пред бл. 66 и бл. 64

ж.к. "Лазур"

 • Ремонт тротоар пред бл. 79, вх. 2 и вх. 4, к/с "Лазур"
 • Благоустрояване на пространството пред бл.8, ж.к. "Братя Миладинови",

гр. Бургас

 • Изграждане на паркинг на ъгъла на ул. "Лозенградска" и ул. "Кавала" в

ж.к. "Братя Миладинови", гр. Бургас

 • Ремонт на тротоарна настилка по бул. "Демокрация" - ляво и дясно платно и разделителна ивица между бул."Стефан Стамболов" и ул. "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Бургас
 • Продължение на тротоара по ул. "Кавала", от бл. 9 до ул. "Уилям Гладстон"
 • Паркинг на ул." Уилям Гладстон",в жк. "Братя Миладинови"

 

 

За 2021г. Община Бургас е обновила 6 617 кв. метра пътна надлъжна

маркировка и 8 251 кв. метра пътна напречна маркировка.

 

Изградени светофарни уредби:

 • Светофарна уредба при о.т.952 по плана на ж.к. Изгрев, гр. Бургас на

кръстовище на ул. „Петко Задгорски“ и ул. „Георги Калоянчев“

- ул. “Демокрация“ и пешеходната пътека при ул. “Батак“;

- ул. “Демокрация“ и пешеходната пътека при ул. “Места“;

- ул. “Демокрация“ и пешеходната пътека при ул. “Иван Богоров“;

 

Изградени изкуствени напречни неравности по пътното платно:

 • на ул. „Първи май“, гр. Българово
 • на ул. „Обходна“, гр. Българово
 • на ул. „Димчо Дебелянов“, гр. Българово
 • на ул. „Десета“, с. Димчево
 • на улицата водеща до Лодкостоянка, Парк Росенец /Ченгене Скеле/
 • на улицата пред бл.57 в к-с „Изгрев“
 • на улицата пред ДГ „Златното Ключе“, к-с „Възраждане“
 • на ул. „Шар Планина“
 • в района на детска площадка в района на бл.29 и бл.36 в к-с

„Меден Рудник“

 

Обособени нови пешеходни пътеки тип 8.1 тип „Зебра“ на следните места:

 • кръстовището ул. „Хан Аспарух“ с ул. „Славянска“
 • кръстовището ул. „Мургаш“ с ул. Велека“
 • кръстовището ул. „Оборище“ с бул. „Сан Стефано“
 • кръстовището ул. „Кл. Охридски“ с улицата пред ДГ „Златното ключе“
 • на ул. „Марица“

 

Община Бургас за 2021г. общо е монтирала и подновила съществуваща

еластична предпазна преграда 453 л.м. по уличната и общинската пътна мрежа

Монтаж общо на монтирания и подновения предпазен парапет е 468 л.м.

 

Монтаж на светещи пътни знаци Д17 на следните пешеходни пътеки на

територията на Община Бургас:

- бул. „Мария Луиза“, в района на бл.1 в к-с „Възраждане“

 

Локации с поставено допълнително соларно осветление на съществуващи

пешеходни пътеки:

 • бул. "Иван Вазов" на пресечката с ул. "Уилям Гладстон"- 2бр.
 • бул. "Иван Вазов" на пресечката с ул. "Цар Калоян"-2бр.
 • бул. "Мария Луиза" след пресечката с ул. "Сливница"-2бр.
 • бул. "Мария Луиза" срещу бл. 1-2бр.
 • бул. "Янко Комитов" срещу "Тих Труд"-4бр.
 • бул. "Янко Комитов" кръстовище с ул. "Лазар Маджаров"-4бр.
 • бул. "Тракия" до пресечката между бл. 19 и 20А-2бр.
 • бул. "Тракия" до пресечката за ВИК-2бр.
 • бул. "Стефан Стамболов" до хотел Космос-2бр.

 

 

4.37 Прилагане на мерки за ограничаване на възможностите за движение с високи скорости, в т.ч. въвеждане на 30 км/ч зони

 

 

1. Община Бургас е въвела зона за ограничаване на скоростта от 30 км/ч на следните участъци:

- К-с „Братя Миладинови“ – в зоната, заключена между бул. „Стефан Стамболов“, ул. „Дунав“, бул. „Демокрация“ и бул. „Сан Стефано“;

- К-с „Меден Рудник“ – в зоната, заключена между бул. „Захари Стоянов“, ул. „Миньорска“, ул. „Ортото“;

- Индустриален Логистичен Парк, намиращ се в Северна Промишлено зона;

2. Община Бургас е изготвила проект за въвеждане ограничение на скоростта от 30 км/ч в районите около всички детски и учебни заведения на територията на Община Бургас;

4.38 Обезпечаване и обезопасяване на пешеходното и велосипедно движение; специално обезпечаване и обезопасяване на зоните на учебни и детски заведения

1. Монтаж на светодиодни пътни знаци на пешеходни пътеки: бул. „Мария Луиза“ в района на бл.1 в к-с „Възраждане“;

2. Допълнително са обезопасени с предпазни парапети пешеходните преходи в средна разделителна ивица на пешеходните пътеки на ул. „Демокрация“ с ул. „Иван Богоров“, ул. „Демокрация“ с ул. „Места“, с цел предотвратяващ внезапно изскачане на пешеходци на пътното платно.

3. Монтиран предпазен парапет пред вход/изход на следните учебни заведения и детски градини:

- Детска Градина „Моряче“, к-с „Славейков;

- Учителски Институт към Университет „Проф. Д-р Асен Златаров“, ул. „Епископ Константин Преславски“, к-с „Славейков“;

- ОУ „Христо Ботев“, ул. „Ангел Димитров“, кв. Сарафово;

4.39 Възстановяване на пътната инфраструктура след извършени инвестиционни мероприятия

Създадена е организация за последващ контрол по възстановяване на пътната настилка след извършени мероприятия от експлоатационните дружества.

4.40 Освобождаване на пътното платно от спрели и паркирани автомобили по улиците в населените места

Изградени са следните надземни паркинги:

- к-с „Меден Рудник“, бл.78 и бл.80 – 75бр. паркоместа;

- к-с „Изгрев“, бл.93 -70бр. паркоместа;

- к-с „Изгрев“ , бл.62 и бл.64 – 70бр. паркоместа;

- к-с „Изгрев“, бл.9 – 95бр. паркоместа;

- кв. „Долно Езерово“, ул. „Захари Зограф“ – 39бр. паркоместа;

- к-с „Изгрев“, бл.38 и бл.39 – 100 бр. паркоместа;

- к-с „Бр. Миладинови“ – 12бр. паркоместа;

- к-с „Бр. Миладинови“ – 44бр. паркоместа;

- к-с „Славейков“, бл.76 - 25бр. паркоместа;

- к-с „Изгрев“, бл.55, бл.27А и бл.27Б – 170 бр. паркоместа;

- к-с „Изгрев“, бл.57 – 59бр. паркоместа;

- к-с „Меден Рудник“, бл.424,425 - 100бр. паркоместа;

- к-с „Меден Рудник“, бл.133 – 13 бр. паркоместа;

- к-с „Изгрев“, бл.24 -5 бр. паркоместа;

- к-с „Зорница“, бл.47 – 66бр. паркоместа;

- к-с „Бр. Миладинови“, бл.9 – 8 бр. паркоместа;

- к-с „Бр. Миладинови“, бл.8 – 12 бр. паркоместа;

- к-с „Възраждане“, кв.141 – 45 бр. паркоместа;

- к-с „Изгрев“, бл.70 и бл.71 – 30 бр. паркоместа;

- к-с „Славейков“, бл.76 – 9 бр. паркоместа;

- к-с „Славейков“, бл.15– 52 бр. паркоместа;

- к-с „Славейков“, бл.95 – 5 бр. паркоместа;

- к-с „Славейков“, бл.44 – 15 бр. паркоместа;

- к-с „Меден Рудник“, бл.110 – 40 бр. паркоместа;

- паркинг до Лодкостоянка „Ченгене Скеле“ – 41 бр. паркоместа;

- кв. Крайморие – 10 бр. паркоместа;

- к-с „Лазур“, бл.32 – 41 бр. паркоместа;

- к-с „Братя Миладинови“, бл.66 и бл.64– 17 бр. паркоместа;

- ул. „Лозенградска“/ ул. „Кавала“ – 23 бр. паркоместа;

 

4.41 Въвеждане на системи за дистанционно регулиране на трафика с оглед достъп на екипите на ЦСМП до мястото на настъпил инцидент

В Община Бургас от 2015 год. е изградена и функционира система за видеонаблюдение разполагаща с над 1 000 броя камери. Тя се управлява и поддържа от служители на „Център за видеонаблюдение и управление на трафика“ /ЦВУТ/ към ОП „Транспорт“. Камерите основно са позиционирани на възлови места в градската среда, кръстовища, автобусни спирки, пешеходни зони, велосипедни зони, детски площадки на вход/изходите на населеното място. Използвайки ресурса и възможностите на центъра се установяват и разкриват престъпления, нарушения на обществения ред, нарушения на Закона за движение по пътищата, контролира се и управлява трафика.

В ЦВУТ има изнесена работна станция на РЦ 112 - Бургас, където при получени сигнали, ако попадат в обхвата на видеонаблюдението се проверяват, съхраняват и се прави обратна връзка с РЦ 112 - Бургас. Служителите в ЦВУТ, при възникнал инцидент сигнализират на дежурен община и РЦ 112 - Бургас, след което сигналът се праща до останалите институции по компетентност.

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 5: ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА В ЗАЩИТА НА ЧОВЕКА

 

5.1 Стимулиране употребата на безопасни и екологични автомобили за ползване от физически и юридически лица

Стимулирането е морално и чрез осигуряване на паркоколонки и места от синя зона за електрозареждане. Изпълнява се проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас чрез модернизация на обществения транспорт“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, Процедура BG 16M1OP 002-5.004 „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“, приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух”, който включва доставка и въвеждане в експлоатация на 56 електрически превозни средства за нуждите на обществения масов транспорт в общината. Всеки от новодоставените електрически автобуси е комплектован със зарядна станция. За обезпечаване на работата на зарядните станции е изградена необходимата инфраструктура.

 

5.2 Стимулиране употребата на безопасни, екологични и енергийно ефективни автомобили за обществен транспорт и обслужване на нуждите на общините

Надграждане на система от Бързи Автобусни Линии, чрез реконструкция и рехабилитация на ул. „Булаир“, ул. „Демокрация“ и бул. „Стефан Стамболов“ в участъка от кръгово кръстовище с бул. „Никола Петков“ до кръстовището с ул. „Струга“ и от кръстовище от бул. „Проф. Яким Якимов“ до кръстовище с ул. „Тракия“, ведно със създаване на „бърз автобусен коридор“ по ул. „Демокрация“. Процедура за сключване на договор за закупуване на 86 броя електробуси.

5.4 Създаване на условия за развитие на зарядна инфраструктура - поетапно изграждане на система от зарядни станции за електромобилите и хибридните автомобили в населените места и извън населените места

Поетапно изграждане на система от зарядни станции за електромобилите и хибридните автомобили в населените места и извън населените места.

5.5 Създаване на условия за изграждане на услугата споделена мобилност в големите населени места

Община Бургас е в процес на разработване на модели за прилагане на споделена мобилност.

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 6: СПАСИТЕЛНА ВЕРИГА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЖИВОТА

 

6.1 Провеждане на съвместни областни учения за реакция при настъпило ПТП (ОДМВР, ПБЗН, ОПУ, ЦСМП, РЗИ, Областна администрация, Общини, БЧК, ООАА и доброволни формирования)

 

За 2021 година не са провеждани съвместни областни учения за реакция при настъпило ПТП.

 

 

Обща оценка на изпълнението на общинската План-програма:

Изпълнена в целия си обем и срок годишна план-програма за 2021г.

 

РАЗДЕЛ 4

ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ И ПРЕПОРЪКИ КЪМ ДАБДП

Предлагаме целенасочени действия и инвестиции в поведението на участниците на движението, безопасността на пътната инфраструктура, автомобилния парк и транспортната система.

 

Файлове:

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1514 Последна промяна: 14:02:50, 09 март 2022