Градска среда

Размер на шрифта: A A A Назад
ПОДМЛАДИ ГРАДА: ИНОВАТИВНИ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ МЕРКИ В ОТГОВОР…

ПОДМЛАДИ ГРАДА: ИНОВАТИВНИ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ МЕРКИ В ОТГОВОР НА ГРАДСКИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА КЪМ ЗДРАВЕТО И ВКЛЮЧВАНЕТО

Дейностите по проекта ще се фокусират върху Спортна зала „Младост“ и околните пространства и включват: ♦ цялостен ремонт на сградата и превръщането й в сграда с близко до нулево потребление на енергия; ♦ преосмисляне на вътрешния дизайн и създаване нови функционални пространства; прилагане на регенеративен ландшафтен дизайн, намаляващ ефекта на…

ПРЕОЦЕНКА НА КЛИМАТИЧНАТА НЕУТРАЛНОСТ И КАЧЕСТВОТО НА…

ПРЕОЦЕНКА НА КЛИМАТИЧНАТА НЕУТРАЛНОСТ И КАЧЕСТВОТО НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ЕВРОПЕЙСКИТЕ КРАЙБРЕЖНИ ГРАДОВЕ (RE-VALUE)

Интернет страница на проекта: www.re-value-cities.eu LinkedIn: www.linkedin.com/in/re-value-cities-11b021264/ Twitter: www.twitter.com/revaluecities Обща цел на проекта: Основната цел на проекта е да подкрепи усилията на Европейските региони в процесите на адаптиране и минимизиране влиянето на климатичните промени чрез реализиране на едро мащабни демонстрационни дейности с трансгранично значение.  В рамките на проекта Re-Value девет…

ОБНОВЯВАНЕ НА ГРАДСКА ЖИЗНЕНА СРЕДА В ЦГЧ,…

ОБНОВЯВАНЕ НА ГРАДСКА ЖИЗНЕНА СРЕДА В ЦГЧ, Ж.К. ВЪЗРАЖДАНЕ И Ж.Р. МЕДЕН РУДНИК - ЕТАП II

Обща цел: Основната цел на проект "Реконструкция на ул. "Цариградска" от о.т. 469 до о.т. 319 и от о.т. 468б до о.т. 469 и прилежащо пространство в УПИ I, кв. 38, на ж.к. "Възраждане", гр. Бургас - част от проект "Обновяване на градска жизнена среда в ЦГЧ, ж.к. Възраждане и…

ОСИГУРЯВАНЕ НА БАЛАНСИРАНА ГРАДСКА СРЕДА В ЦГЧ,…

ОСИГУРЯВАНЕ НА БАЛАНСИРАНА ГРАДСКА СРЕДА В ЦГЧ, Ж. К. "ВЪЗРАЖДАНЕ" И Ж. К. "МЕДЕН РУДНИК” – ЕТАП 1

Специфични цели на проекта: ► Настоящият проект е насочен към подобряване качеството на градската и жизнена среда чрез изграждане на балансирана система от обществени пространства, ключови за градския социален и културен живот; ► Обектите в градската среда са подбрани и обединени въз основа на интегриран териториален подход за трайно подобрение…

ОБНОВЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ЖИЗНЕНА СРЕДА В СЕВЕРНА…

ОБНОВЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ЖИЗНЕНА СРЕДА В СЕВЕРНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА И ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА

Обща цел: Насърчаване на инвестиционната активност и подобряване на икономическия потенциал на град Бургас, чрез подобряване на инфраструктурата в зони с потенциал за икономическо развитие в изпълнение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Бургас възстановяване и развитие. Специфични цели: ►Увеличаване на инвестиционната активност чрез възстановяване и…

АДАПТИВНА ЕВРОПА

АДАПТИВНА ЕВРОПА

Обща цел: Проектът се изпълнява от Община Бургас в партньорство с общини от следните градове: Ротердам (Холандия), Вайле (Дания), Глазгоу (Шотландия), Солун (Гърция), Катовице (Полша), Йоанина (Гърция), Бристъл (Великобритания), Малмьо (Швеция), Антверпен (Белгия), Потенца (Италия). Водещ партньор по проекта е Община Бургас. Главна цел на проекта е да подобри "гъвкавостта"…

СПОДЕЛЯЩИ ГРАДОВЕ (SHARING CITIES)

СПОДЕЛЯЩИ ГРАДОВЕ (SHARING CITIES)

Интернет страница на проекта: www.sharingcities.eu Основна цел: Проектът има за цел да демонстрира истинския потенциал от внедряване на умни решения в градска среда и стойността, която добавят в икономическото, социалното и екологичното развитие на градовете, както и да насърчи възприемането на интегриран подход за прилагане на дигитални решения и събирането…

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА…

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА БУРГАС

Проект: "Техническа помощ за изпълнение на Инвестиционната програма на Община Бургас", ДБФП № BG16RFOP001-8.001- 0017-С01, финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020г., процедура BG16RFOP001-8.001 "Бюджетна линия за 39 общини - бенефициенти по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 Резюме: Община Бургас е сред 39-те…

В ПОДКРЕПА НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА…

В ПОДКРЕПА НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА 2014-2020 Г.

Специфични цели на проекта: ► Подготовка на инвестиционни проекти, осигуряващи устойчиво и интегрирано градско развитие; ► Идентифициране на проектни предложения, допринасящи за развитие на определените зони за въздействие, част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас. Основните дейности по проекта са свързани с: ♦ Изготвянето на…