НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Чл. 29 от Наредбата 
(1) Освобождават се от такси за детска кухня следните категории деца: 
1. Деца сираци и полусираци; 
2. Деца – близнаци; 
3. Деца, на които и двамата родители са редовни студенти; 
4. Децата, на които един от родителите е със 70% и над 70% намалена работоспособност с решение на ТЕЛК/НЕЛК; 
5. Деца с увреждания 50% и над 50%, установено с експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК; 
6. Деца с един неизвестен родител по акт за раждане. 
(2) Децата ползващи преференции по ал.1, след постъпване в детска ясла или детска градина, могат да продължат да ползват услугите на детска кухня, при условие че заплащат пълната стойност на дневната такса. 
(3) Необходими документи за освобождаване от такса: 
1. Копие на акт за смърт за случаите по ал. 1, 
т. 1. 2. Копие на актовете за раждане на децата за случаите по ал.1, 
т. 2 и 6. 
3. Служебна бележка от ВУЗ в случаите по ал. 1, т. 3. 
4. Копие от документ от ТЕЛК/НЕЛК за случаите по ал.1, т. 4 и 5.