Икономически каталог

Индустриални зони

Зона - север с площ - 728 хектара
Зона - к-с "М.рудник" с площ -260 хектара
Зона -кв.Победа с площ - 200 хектара
Зона -юг с площ -371 хектара
Зона -Д.Езерово с площ- 100 хектара
Зона -кв.Сарафово с площ -50 хектара

Развитие на индустриални зони

Индустриална зона „Север”

Индустриална зона "Север" е разположена в северозападната част на гр.Бургас. Кварталите в зоната са в непосредствена близост до съществуващите железопътни линии и имат удобна и директна връзка с "Пристанище Бургас".

Община Бургас работи по проект "Развитие на индустриални зони" за разширение на Промишлена зона Север. Общият устройствен план за развитие предвижда терен от 300 декара за разширение на зоната, от които 200 декара декара са предвидени за изграждане на складови помещения.

Предвидените устройствени показатели, за зоната са следните:

• Максимална плътност на застрояване - 60%
• Максимална интензивност на застрояване - 2.0
• Минимална озеленена площ 20%
• Етажност - до 3 етажа и максимална височина Н = 20,00 м.

Проектът е финансиран от програма "Фар". Реализирането на проекта ще увеличи преките чуждестранни и местни инвестиции в Бургас и ще насърчи неговото икономическо развитие. Основна цел на проекта е за подобряване инфраструктурата на индустриалната зона.

Обслужването на инвестиционната активност и бизнеса в Общината навлиза в нов етап, който поставя нови изисквания пред изградените досега производствени зони и налага необходимостта от преустройство на съществуващите и изграждане на нови производствени терени, съоръжени по модерен начин и подходящи за локализация на нови конкурентни производства.

Индустриална зона Българово

Общият устройствен план предвижда за Индустриална зона Българово, терен от 110 декара, в землището на гр.Българово, местността "Вая - Кайряк", на 20 км. от центъра на гр.Бургас. Добре развитата железопътна и пътна инфраструктура ще свързва зоната с пристанище Бургас и международното летище.

Подробният общ устройствен план предвижда обособяването на 13 броя урегулирани поземлени имоти, предназначени за промишлено строителство, от които един за обществено обслужване, един за канална помпена станция и 11 за високотехнологично производство. Предвидените устройствени показатели са следните:


• Максимална плътност на застрояването - 40%
• Максимална интензивност на застрояване - 1.5
• Минимална озеленена площ 20%
• Етажност - до 4 етажа и максимална височина Н = 15,00 м.


В Зоната ще бъдат разположени високотехнологични производства и ще бъде изключително чиста, като на практика ще липсват замърсявания. Същата ще бъде приравнена към изискванията за радиоелектронна промишленост.

10 добри причини да инвестирате в Бургас

10 добри причини да инвестирате в Бургас

1. Благоприятно геостратегическо положение - логистична и търговска инфраструктура - пристанище, летище, железопътен транспорт, безмитна зона.

2. Добре развита транспортна инфраструктура и трансевропейски коридори. Бургас е определен като логистичен пункт на Общоевропейския транспортен коридор №8, чрез който се осъществява сухоземна връзка между Адриатическото и Черноморското крайбрежие.

3. Пристанищен град, със собствено международно летище, напълно завършено пристанище от индустриална гледна точка, добър достъп до суровини както и близка рафинерия Бургас дава идеални предпоставки за развитие на всякакъв вид индустрия.

4. Наличие на добре развити енергийни, електроразпределителни и комуникационни мрежи.

5. Добре развита мрежа от здравни, образователни и социални институции.

6. Два университета и четири колежа, в които се обучават над 12 000 български и чуждестранни студенти.

7. Над 110 неправителствени организации и структури на гражданското общество, които взаимодействат активно с местната власт и институциите.

8. Наличие на защитени територии, биоразнообразие и културно наследство- предпоставка за развитието на алтернативни форми на туризъм.

9. Успешно прилагане на стратегии, политики и програми за постигане на високи темпове на икономически растеж, повишаване на конкурентоспособността, икономическо и социално сближаване с другите райони на Европейския съюз.

10. Община Бургас работи ръка за ръка с бизнеса. Затвърждаването на тази връзка е в успешните ПЧП, които са реализирани и които предстои да бъдат реализирани на територията на Общината.