Събития и информация от: Вторник, 13 Март 2018

Новини

Бургас е домакин на двудневна кандидатстудентска борса

Бургас отново е домакин на двудневна кандидатстудентска борса, която ще се проведе на 16 и 17 март (петък и събота) в изложбената зала и фоайето на Младежкия културен център. В тази инициатива, организирана от Сдружение "Кандидатстудентска борса" с любезното съдействието на Община Бургас и Младежкия културен център, ще вземат участие над 15 български висши учебни заведения от цялата страна.   Идеята на кандидатстудентската…

Бургаски ученици спечелиха три приза в Осмото национално състезание по творческо писане на английски език

Над 4500 ученици от 207 училища в цялата страна участваха в Осмото национално състезание по творческо писане на английски език, което се проведе в средата на февруари тази година. Победителите определи компетентно жури с председател писателят Захари Карабашлиев. В това издание на конкурса Бургас буквално отвя конкуренцията при седмокласниците, спечелвайки Първо и Второ място - съответно Ирена Петкова от ОУ "Васил…

Вижте кой е най-жизнерадостният български обичай на 16 март в Историческия музей

Образователната програма на РИМ-Бургас "Опознай Бургас и Бургаския край" продължава този петък 16 март с лекцията "Лазаров ден - традиция и съвременност". Автор е Пламена Кирова - главен уредник на Етнографската експозиция. Лазаровден е най-жизнерадостният, най-поетичният и най-масово протичащият български народен обичай. Една седмица преди Великден момите слагат гиздави премени, завиват върбова клонка на венче…

Най-добрият приятел на китарата също ще е сред главните герои в Burgas Jam 2018

* Очакваме ви на 7 юли, непосредствено до Морска гара - Бургас   На 7 юли ще се проведе второто издание на едно от най-новите и нестандартни музикални събития в България - Burgas Jam. Главен герой в него отново е Китаристът, свободен да свири това, което обича най-много, да импровизира. Мястото остава същото - откритото пространство между Морска гара и Магазия 1 в зоната за обществен достъп на Пристанище Бургас. В желанието…

Община Бургас представи своя Интегрираният план за градска адаптивност по проект „Адаптивна Европа" ("Resilient Europe")

Община Бургас в качеството си на партньор по проект "Адаптивна Европа" ("Resilient Europe"), изпълняван по Програма за европейско териториално сътрудничество URBACT III представи един от основните резултати, постигнати в рамките на проекта - Интегриран план за градска адаптивност на Община Бургас. Интегрираният план за градска адаптивност е стратегически инструмент, който анализира проблемите на града по отношение на…

Обяви и съобщения

Съобщение до Снежана Тошева, Радка Хубенова, Петя Кампос, Теодора Мариот за одобрено изменение на ПУП-ПРЗ по плана на кв.Сарафово

ОБЩИНА БУРГАС   ДОСНЕЖАНА ДИМОВА ТОШЕВАГР.БУРГАС, УЛ."АНГЕЛ ДИМИТРОВ"№10 ДОРАДКА ТОДОРОВА ХУБЕНОВАПЕТЯ ХРИСТОВА КАМПОСТЕОДОРА ХРИСТОВА МАРИОТГР.БУРГАС, УЛ."НАЧО ИВАНОВ"№4   Уведомяваме, Ви че са издадени Заповед №299/05.02.18г. на Заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" за одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-736 и ІІ-736 в кв.44 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас и Заповед №298/05.02.18г. …

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яви в отдел КПС, Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 11,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.   В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени…

Съобщение за изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ XV-541 и УПИ XIV-540 в кв.61 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.820.839 и 07079.820.840 по КК на гр.Бурга

Изх.№94-01-26031/2/13.03.2018г.   До Новация ЕООДгр.Бургас, ж.к.Зорница, бл.19, вх.4,ет.2                                                                                                          До Катя Атанасова Димитровагр.Бургас, кв.Сарафово,ул.Баба Тонка №8, ет.2 До Сергей Витальевич Чикишев До Раиса Алексиевна Лобъйнцева До…

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

  Уведомяваме лицата, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 12,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация по чл. 107, ал.3 от ДОПК.             В случай, че не се яви в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответните документи…

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КРДПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация.       В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно…

Обществени поръчки -Профил на купувача

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет:

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: "Предоставяне на услуги по организиране и провеждане на Европейски морски ден и съпътстващи събития в град Бургас по 2 обособени позиции: ОП1: Организация, управление и логистика при провеждането на събитие "Европейски морски ден" и съпътстващи събития; ОП2: Кетъринг за събитие "Европейски морски ден"      …

Екологични инициативи

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПОДГОТОВКА НА ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ В СЕКТОР „ВОДИ“ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕЧЕН БАСЕЙН (2016-2021)

Акроним на проекта: TA-BlackSeaLIFE Обща цел: Общата цел на проекта за техническа помощ е да подпомогне финансово и технологично подготовката на Интегриран проект по Програма Лайф, който ще адресира прилагането на Плана за управление на речния басейн в Черноморския регион на България Специфични цели:► Осигуряване на условия за подготовка на Интегриран проект в сектор Води ► Изграждане на капацитет и въвличане на…

Градска среда

АДАПТИВНА ЕВРОПА

Обща цел:Проектът се изпълнява от Община Бургас в партньорство с общини от следните градове: Ротердам (Холандия), Вайле (Дания), Глазгоу (Шотландия), Солун (Гърция), Катовице (Полша), Йоанина (Гърция), Бристъл (Великобритания), Малмьо (Швеция), Антверпен (Белгия), Потенца (Италия). Водещ партньор по проекта е Община Бургас. Главна цел на проекта е да подобри "гъвкавостта" и способността на градовете да реагират и да се…

Мобилност

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СПОРТА В ГРАДСКИ УСЛОВИЯ, ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ, ЗДРАВОСЛОВЕН И АКТИВЕН ЖИВОТ

Акроним на проекта: Vital Cities Интернет страница на проекта: www.sport.burgas.bg Обща цел: Популяризиране на спорта в градски условия за здравословен и активен живот Специфични цели:► Подобряване на условията за практикуване на спорт и физическа активност в градска среда;► инициативи за местната общност, популяризиращи спорта и физическата активност като начин за поддържане на здравето;► изграждане на съоръжения за…

Образователна инфраструктура

ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЧРЕЗ МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ШЕСТ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ В ГР. БУРГАС

Обща цел: Повишаване качеството на професионалното средно образование, чрез подобряване на материално- техническата база в шест професионални училища в гр. Бургас (1. Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника, 2. Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Кольо Фичето", 3. Професионална гимназия по туризъм "Проф.д-р Асен Златаров", 4. Професионална гимназия по електротехника…

Социална инфраструктура

СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА 5 НОВИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Обща цел: Основна цел на проекта е да се осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура на територията на Община Бургас за предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността за деца и младежи в подкрепа на тяхната деинституционализация. Специфични цели:► Специфична цел 1: Създаване на нови възможности за подкрепа за деца и семейства чрез изграждане на необходимата инфраструктура за предоставяне…

Административен капацитет

ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ И НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО ЗА СПРАВЯНЕ С ВЛИЯНИЕТО НА ТРАНСНАЦИОНАЛНАТА МИГРАЦИЯ НА МЛАДЕЖИТЕ

Обща цел: Подобряване на институционалния капацитет и насърчаване на сътрудничеството за справяне с влиянието на транснационалната миграция на младежите Специфични цели:► подобряване на недостатъчните данни на местно ниво относно младежката миграция, като по този начин се допринася за подобряване на местните политики, с фокус върху печеленето и загубването на човешки капитал и парични потоци;► повишаване…

Информация и Решения за ОВОС на инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на „Баеви Инвест“ ЕООД

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на 2 бр. оранжерии за отглеждане на зеленчуци - пипер и домати, склад за съхранение на инвентар и заграждане на имота с телена ограда в ПИ 07079.17.1420,…

Промяна в инвестиционно предложение на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД („ЕСО“ ЕАД)

  УВЕДОМЛЕНИЕ за изменение на инвестиционно предложение   ОТ "Електроенергиен системен оператор" ЕАД, със седалище гр. София 1618, бул. "Цар Борис III" № 201 и ЕИК 175201304 Пълен пощенски адрес: София 1618, бул. "Цар Борис III" № 201 Телефон, факс и ел. поща (е-mail): тел: 02/9696802, факс: (02) 9626129, е-mail: https://webapps.eso.bg/projects/dobrutja-burgas/fileObj.php?oid=191 Управител или изпълнителен директор на фирмата Възложител: г-н Ангелин Цачев Лице за контакти: инж.…

« Март 2018 »
ПоВтСрЧеПеСъНе
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031