Събития и информация от: Вторник, 13 Март 2018

Новини

Бургас е домакин на двудневна кандидатстудентска борса

Бургас отново е домакин на двудневна кандидатстудентска борса, която ще се проведе на 16 и 17 март (петък и събота) в изложбената зала и фоайето на Младежкия културен център. В тази инициатива, организирана от Сдружение "Кандидатстудентска борса" с любезното съдействието на Община Бургас и Младежкия културен център, ще вземат участие над 15 български висши учебни заведения от цялата страна.   Идеята на кандидатстудентската…

Бургаски ученици спечелиха три приза в Осмото национално състезание по творческо писане на английски език

Над 4500 ученици от 207 училища в цялата страна участваха в Осмото национално състезание по творческо писане на английски език, което се проведе в средата на февруари тази година. Победителите определи компетентно жури с председател писателят Захари Карабашлиев. В това издание на конкурса Бургас буквално отвя конкуренцията при седмокласниците, спечелвайки Първо и Второ място - съответно Ирена Петкова от ОУ "Васил…

Най-добрият приятел на китарата също ще е сред главните герои в Burgas Jam 2018

* Очакваме ви на 7 юли, непосредствено до Морска гара - Бургас   На 7 юли ще се проведе второто издание на едно от най-новите и нестандартни музикални събития в България - Burgas Jam. Главен герой в него отново е Китаристът, свободен да свири това, което обича най-много, да импровизира. Мястото остава същото - откритото пространство между Морска гара и Магазия 1 в зоната за обществен достъп на Пристанище Бургас. В желанието…

Вижте кой е най-жизнерадостният български обичай на 16 март в Историческия музей

Образователната програма на РИМ-Бургас "Опознай Бургас и Бургаския край" продължава този петък 16 март с лекцията "Лазаров ден - традиция и съвременност". Автор е Пламена Кирова - главен уредник на Етнографската експозиция. Лазаровден е най-жизнерадостният, най-поетичният и най-масово протичащият български народен обичай. Една седмица преди Великден момите слагат гиздави премени, завиват върбова клонка на венче…

Община Бургас представи своя Интегрираният план за градска адаптивност по проект „Адаптивна Европа" ("Resilient Europe")

Община Бургас в качеството си на партньор по проект "Адаптивна Европа" ("Resilient Europe"), изпълняван по Програма за европейско териториално сътрудничество URBACT III представи един от основните резултати, постигнати в рамките на проекта - Интегриран план за градска адаптивност на Община Бургас. Интегрираният план за градска адаптивност е стратегически инструмент, който анализира проблемите на града по отношение на…

Обяви и съобщения

Съобщение до Снежана Тошева, Радка Хубенова, Петя Кампос, Теодора Мариот за одобрено изменение на ПУП-ПРЗ по плана на кв.Сарафово

ОБЩИНА БУРГАС   ДОСНЕЖАНА ДИМОВА ТОШЕВАГР.БУРГАС, УЛ."АНГЕЛ ДИМИТРОВ"№10 ДОРАДКА ТОДОРОВА ХУБЕНОВАПЕТЯ ХРИСТОВА КАМПОСТЕОДОРА ХРИСТОВА МАРИОТГР.БУРГАС, УЛ."НАЧО ИВАНОВ"№4   Уведомяваме, Ви че са издадени Заповед №299/05.02.18г. на Заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" за одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-736 и ІІ-736 в кв.44 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас и Заповед №298/05.02.18г. …

Съобщение за изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ XV-541 и УПИ XIV-540 в кв.61 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.820.839 и 07079.820.840 по КК на гр.Бурга

Изх.№94-01-26031/2/13.03.2018г.   До Новация ЕООДгр.Бургас, ж.к.Зорница, бл.19, вх.4,ет.2                                                                                                          До Катя Атанасова Димитровагр.Бургас, кв.Сарафово,ул.Баба Тонка №8, ет.2 До Сергей Витальевич Чикишев До Раиса Алексиевна Лобъйнцева До…

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

  Уведомяваме лицата, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 12,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация по чл. 107, ал.3 от ДОПК.             В случай, че не се яви в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответните документи…

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КРДПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация.       В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно…

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яви в отдел КПС, Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 11,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.   В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени…

Обществени поръчки -Профил на купувача

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет:

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: "Предоставяне на услуги по организиране и провеждане на Европейски морски ден и съпътстващи събития в град Бургас по 2 обособени позиции: ОП1: Организация, управление и логистика при провеждането на събитие "Европейски морски ден" и съпътстващи събития; ОП2: Кетъринг за събитие "Европейски морски ден"      …

Екологични инициативи

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПОДГОТОВКА НА ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ В СЕКТОР „ВОДИ“ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕЧЕН БАСЕЙН (2016-2021)

Акроним на проекта: TA-BlackSeaLIFE Обща цел: Общата цел на проекта за техническа помощ е да подпомогне финансово и технологично подготовката на Интегриран проект по Програма Лайф, който ще адресира прилагането на Плана за управление на речния басейн в Черноморския регион на България Специфични цели:► Осигуряване на условия за подготовка на Интегриран проект в сектор Води ► Изграждане на капацитет и въвличане на…

Градска среда

АДАПТИВНА ЕВРОПА

Обща цел:Проектът се изпълнява от Община Бургас в партньорство с общини от следните градове: Ротердам (Холандия), Вайле (Дания), Глазгоу (Шотландия), Солун (Гърция), Катовице (Полша), Йоанина (Гърция), Бристъл (Великобритания), Малмьо (Швеция), Антверпен (Белгия), Потенца (Италия). Водещ партньор по проекта е Община Бургас. Главна цел на проекта е да подобри "гъвкавостта" и способността на градовете да реагират и да се…

Мобилност

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СПОРТА В ГРАДСКИ УСЛОВИЯ, ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ, ЗДРАВОСЛОВЕН И АКТИВЕН ЖИВОТ

Акроним на проекта: Vital Cities Интернет страница на проекта: www.sport.burgas.bg Обща цел: Популяризиране на спорта в градски условия за здравословен и активен живот Специфични цели:► Подобряване на условията за практикуване на спорт и физическа активност в градска среда;► инициативи за местната общност, популяризиращи спорта и физическата активност като начин за поддържане на здравето;► изграждане на съоръжения за…

Образователна инфраструктура

ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЧРЕЗ МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ШЕСТ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ В ГР. БУРГАС

Обща цел: Повишаване качеството на професионалното средно образование, чрез подобряване на материално- техническата база в шест професионални училища в гр. Бургас (1. Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника, 2. Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Кольо Фичето", 3. Професионална гимназия по туризъм "Проф.д-р Асен Златаров", 4. Професионална гимназия по електротехника…

Социална инфраструктура

СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА 5 НОВИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Обща цел: Основна цел на проекта е да се осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура на територията на Община Бургас за предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността за деца и младежи в подкрепа на тяхната деинституционализация. Специфични цели:► Специфична цел 1: Създаване на нови възможности за подкрепа за деца и семейства чрез изграждане на необходимата инфраструктура за предоставяне…

Административен капацитет

ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ И НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО ЗА СПРАВЯНЕ С ВЛИЯНИЕТО НА ТРАНСНАЦИОНАЛНАТА МИГРАЦИЯ НА МЛАДЕЖИТЕ

Обща цел: Подобряване на институционалния капацитет и насърчаване на сътрудничеството за справяне с влиянието на транснационалната миграция на младежите Специфични цели:► подобряване на недостатъчните данни на местно ниво относно младежката миграция, като по този начин се допринася за подобряване на местните политики, с фокус върху печеленето и загубването на човешки капитал и парични потоци;► повишаване…

Информация и Решения за ОВОС на инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на „Баеви Инвест“ ЕООД

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на 2 бр. оранжерии за отглеждане на зеленчуци - пипер и домати, склад за съхранение на инвентар и заграждане на имота с телена ограда в ПИ 07079.17.1420,…

Промяна в инвестиционно предложение на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД („ЕСО“ ЕАД)

  УВЕДОМЛЕНИЕ за изменение на инвестиционно предложение   ОТ "Електроенергиен системен оператор" ЕАД, със седалище гр. София 1618, бул. "Цар Борис III" № 201 и ЕИК 175201304 Пълен пощенски адрес: София 1618, бул. "Цар Борис III" № 201 Телефон, факс и ел. поща (е-mail): тел: 02/9696802, факс: (02) 9626129, е-mail: https://webapps.eso.bg/projects/dobrutja-burgas/fileObj.php?oid=191 Управител или изпълнителен директор на фирмата Възложител: г-н Ангелин Цачев Лице за контакти: инж.…

« Март 2018 »
ПоВтСрЧеПеСъНе
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031