Събития и информация от: Сряда, 27 Ноември 2019

Новини

Кметът Николов: Следите на Стефан Данаилов остават, поклон пред паметта му

Кметът Димитър Николов изказва искрени съболезнования за кончината на големия български актьор, преподавател, политик и бивш министър на културата Стефан Данаилов, отправяйки към неговите близки, колеги и ученици следните думи:   "Тъжа заедно с всички вас за голямата загуба. Напусна ни един наистина легендарен мъж, любимец на поколения българи, изиграл някои от най-въздействащите роли в киното и театъра.…

Хора с увреждания ще получат достъпна среда с подкрепата на Общината

28 са одобрените проекти от Бургас, с които хора с увреждания кандидатстват по Националната програма за достъпна среда и лична мобилност на Министерство на труда и социалната политика (МТСП). Общият брой на кандидатите от общината за изграждане на специфична инфраструктура до домовете им е 30. Програмата дава възможност за изграждането на асансьор, платформа и рампа, които трябва да осигурят възможност на гражданите…

Утре "Жена ми се казва Борис" ще започне с час по-късно

Културна организация "Арт ателие" съобщава на всички зрители, които са си закупили билети за постановката "Жена ми се казва Борис", че поради технически причини се налага да бъде променен началният час на представлението от 19 на 20.00 утре, четвъртък, в залата на ДНА. Организаторите се извиняват за причиненото неудобство.  

Представят възможностите за кариерно и професионално ориентиране на хора с увреждания утре в Казиното

На 28 ноември  от 15:00 часа в зала "Петя Дубарова" на КЦ "Морско казино" ще се проведе среща за кариерно и професионалнo ориентиране на хора с увреждания. Събитието няма официален характер и е вследствие на множество въпроси и запитвания, свързани с възможности за заетост. По време на срещата ще се обсъдят теми като кои са основните играчи на пазара на труда и каква е тяхната роля. Ще бъдат отбелязани най- важните…

Обяви и съобщения

Община Бургас открива процедура за принудително отчуждаване на имот - собственост на физически лица

  ОБЩИНА БУРГАС ОБЯВЛЕНИЕ   На основание чл. 21 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост и влязъл в сила ПУП-План за улична регулация, одобрен с Решение №48-18/21.04.2011г. на Общински съвет-Бургас за нова обслужваща улица източно от бивш масив 39, местност "Нанелика", землище кв.Банево, гр.Бургас - в контактна зона с в.з. "Минерални бани" от о.т. 99 до о.т. 103, с трасе о.т.99-100-101-102-103, преминаваща през имот 07079.13.1426 по КККР…

Съобщение на Община Бургас

  Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, съобщава на: Г-Н ХРИСТО САШЕВ СЛАВОВ, УЛ."СПАС СОКОЛОВ" №3 ВХ.2 ЕТ.7 АП.54, ГР.СОФИЯ, И Г-Н БОЙКО САШЕВ СЛАВОВ, БЛ.71 ВХ.3 ЕТ.1 АП.ДЕСЕН, Ж.К."МЕДЕН РУДНИК", ГР.БУРГАС за изпратена ПОКАНА за доброволно изпълнение по чл. 277, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ на влязла в сила Заповед № №1824/13.07.2017г. на Зам.- кмет по "Строителство, инвестиции…

Съобщение до Силвия Веселинова Шавова

    С Ъ О Б Щ Е Н И Е       ДО СИЛВИЯ ВЕСЕЛИНОВА ШАВОВА Ж.К. "СЛАВЕЙКОВ", БЛ.1Б, ВХ.6, ЕТ.8, АП.95 ГР. БУРГАС     Във връзка с постъпило заявление с вх. №70-00-7713/17.10.2018г. в Община Бургас, относно възникване на безсрочен сервитут на имоти засегнати от трасето на въздушен електропровод за обект: "ВЛ 400 kV от п/ст "Варна" до п/ст "Бургас" - преместване на ВЛ 400 kV "Черно море" пред п/ст "Бургас"" се установи, че трасето на въздушната…

Съобщение за обнародвани в Държавен вестник решения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е  О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   В Държавен вестник бр.93 от 26.11.2019г. е обнародвано:   Решение №62-6-2/24.09.2019г. на Общински съвет Бургас - за одобряване на : -ПУП-ПРЗ за с.о. "Индустриален парк Равнец" (ПИ с идентификатор 61145.80.9 по КККР на с. Равнец), Община Бургас, с който се обособяват нови обслужващи улици, нови 11бр. квартали и УПИ, отредени за производствени, складови и обслужващи дейности, за обекти на…

Обществени поръчки (16 юли 2014 г. - 31 декември 2019 г.)

Възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Осигуряване на интернет и свързаност за общинска администрация, общински съвет и ВРБ“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура с предмет: „Надграждане и разширяване обхвата на система за електронно наблюдение, собственост на Община Бургас“

  На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Надграждане и разширяване обхвата на система за електронно наблюдение, собственост на Община Бургас", с уникален номер в Регистъра по обществените поръчки 00797-2019-0050, вписана в Официален вестник на Европейския съюз под № 2019/S 197-477794 от 11.10.2019 г. oбявява, че ценовите…

Възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: Доставка на компютърна и периферна техника по две обособени позиции: OП1–Доставка на компютърна техника и периферна техника за нуждите по предоставяне на мобилни здравно-социални услуги в

    ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  за обществена поръчка, с предмет:   "Доставка на компютърна и периферна техника по две обособени позиции: ОП1 - "Доставка на компютърна техника и периферна техника за нуждите по предоставяне на мобилни здравно-социални услуги в рамките на проект № BG05M9OP001-2.040-0051-C01 "Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура с предмет: "„Предоставяне на услуги по застраховане на движимо и недвижимо имущество, собственост на община Бургас и застраховка на служители на Община Бургас и об

  На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Предоставяне на услуги по застраховане на движимо и недвижимо имущество, собственост на община Бургас и застраховка на служители на Община Бургас и общинските предприятия" по 4 обособени позиции: Обособена позиция № 1: "МПС - застраховки "Гражданска отговорност"…

Информация и Решения за ОВОС на инвестиционни предложения

Инвестиционно предложение на „Мото Крат“ ЕООД и „Ню Йист“ ЕООД

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Строеж на Автомивка в м. Черния бряст, УПИ I - 15-16, ПИ 07079.3.1925, гр. Бургас"      с възложители "Мото Крат" ЕООД и "Ню Йист" ЕООД.  

2019

Екобюлетин брой 46: 18-24 ноември 2019 г.

  АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ   На територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се концентрациите на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон, толуен, ксилен, фини прахови частици,   бензен и  стирен.    По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия…

« Ноември 2019 »
ПоВтСрЧеПеСъНе
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930