КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА "САМОСТОЯТЕЛНИ ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКА КУХНЯ, МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ В ЯСЛЕНИ ГРУПИ КЪМ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА, ЗДРАВНИ МЕДИАТОРИ"