АКТУАЛНИ МЕРКИ

Стартира приемът на документи по новата мярка „Запази ме”

Във връзка с прието постановление на Министерски съвет № 325 от 26.11.2020 г., от 30.11.2020 г. (понеделник) Агенцията по заетостта стартира прием на заявления по проект "Запази ме", финансиран чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 и финансовия механизъм REACT-EU. Целта на операцията е приоритетно да се предостави подкрепа за запазване заетостта на служителите в предприятия, които директно са преустановили стопанската дейност в резултат от наложени противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID-19.

С тази мярка ще се предоставя подкрепа чрез изплащане по 24 лв. на ден за периода на неплатен отпуск на всяко лице, осигурено на пълно работно време или пропорционално на уговореното работно време в трудовия договор. Лицата могат да получават компенсации за периода на ползване на неплатен отпуск по реда на чл. 160, ал. 1 или чл. 173а, ал. 2 от КТ след 29.10.2020 г., но за не повече от 60 дни. Компенсациите са дължими от датата на издаване на заповедта за неплатен отпуск, но не по-рано от 29.10.2020 г. и не по-късно от 21.12.2020 г.

Ако родител получава месечна целева помощ по реда на ПМС № 218 от 17.08.2020 г. към Агенцията за социално подпомагане, няма право на компенсация по проект "Запази ме" към Агенция по заетостта.

Заявлението и приложенията към проекта се подават в дирекции "Бюро по труда" от работодателите, чиито работници и служители желаят да получават компенсации по проект "Запази ме" по следните начини:

-  по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги или с персонален идентификационен код чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, подписани с квалифициран електронен подпис /КЕП/;

-  с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор;

-  на хартиен носител при спазване на ограниченията и изискванията за работа, съобразно актуалните мерки за ограничаване разпространението на Ковид - 19.

Подробна информация за условията по Проекта може да откриете на следния линк: https://www.az.government.bg/pages/zapazi-me/ 

Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство Мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ обявява Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.015 „Продуктивни инвестиции в а

Допустими кандидати по настоящата процедура са еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор "Аквакултура".
Финансовата помощ по реда на тази процедура е безвъзмездна, предоставя се в рамките на определения бюджет за мярката в ПМДР 2014 - 2020 г. и е в размер до 50 на сто от общите допустими разходи за дейности.

- Минималният размер е 3 000 лв.  

- Максималният размер е 48 895 лв. 

Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за следните дейности:

1.Инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите от аквакултури;
2.Инвестиции за диверсификация на дейностите
3.Модернизация на стопанствата, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници, подобряването на условията на труд и безопасност за работещите;
4.Инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност;
5.Инвестиции за повишаване положителното въздействие върху околната среда и подобряване на ефективното използване на ресурсите, както и подобряването на ефективното използване на ресурсите, в т. ч. преминаване към възобновяеми източници на енергия; насърчаването на затворени системи за аквакултури.         

Краен срок: 07.01.2021 г. 17:00 ч.

За повече информация и кандидатстване : https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/5e54f0ab-c71f-457a-bc69-df5f50d4f7f9

Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна рибарска група Бургас – Камено“, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство

Приемат се   документи за проектни предложения по програма BG14MFOP001-4.065 "Преработване на продуктите от риболов и аквакултури" на МИРГ Бургас - Камено, Mярка 5.4 Преработване на продуктите от риболов и аквакултури в МИРГ Бургас -Камено. Мярката е насочена към изграждането на нови и модернизация на съществуващи предприятия, разработване и/или внедряване на нови продукти, процеси, услуги и технологии, подобряване условията на труд в предприятията. За получаване на безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, както и следва да осъществява дейностите по проекта на територията на МИРГ Бургас-Камено.

Безвъзмездна финансова помощ:

 • Минимален размер -19 558,30 лева
 • Максимален размер - 97 791,50 лева

Важно! Максималният размер на един проект не може да надвишава левовата равностойност на 200 000 евро. Един кандидат няма право да подава в рамките на един прием повече от едно проектно предложение по мярката.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 50 на сто от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи.

Краен срок за кандидатстване 27.12.2020 г. 17:00 ч.

За повече информация и необходимите документи: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/d31c133c-4be4-4a38-ae03-9c1b22d7a45c

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите. Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.016 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“

Чрез мярка "Продуктивни инвестиции в аквакултурите" се цели подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд. Прилагането на мярката е насочено към изграждането на нови и модернизацията на съществуващи предприятията за аквакултури и диверсификация на доходите чрез развиване на допълнителни дейности.

За получаване на безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват лица, регистрирани по Търговския закон, развиващи дейност в сектор Аквакултури и които ще развиват дейност в сектора.

 • Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един проект е 30 000 лева.
 • Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един проект е 550 000 лева.

Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ - 50%.

Краен срок за кандидатстване 10.02.2021 г. 17:00 ч.

За повече информация и кандидатстване: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/e94f96cf-19f3-4429-a26b-d93008310eb5

ПРОДЪЛЖАВА ПРИЕМА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКИ КЪТОВЕ

Продължава приема на проектни предложения по процедура на подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.096 "Детски кътове", обявена от Министерството на труда и социалната политика чрез Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти".  Бюджетът на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е 15 млн лв, а целите са предоставяне на възможности за по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот на работниците и служителите, осигурявайки кътове за деца на работното място. Дейностите, които ще получат подкрепа по тази програма са:

-  Осигуряване на социални придобивки в предприятията (кът за деца), посредством адаптиране и оборудване на подходящо помещение за полагане на почасови грижи за деца

-  Подбор на безработни лица, регистрирани в ДБТ, за определяне на възможностите им за включване в заетост и/или в обучение при необходимост, свързано с полагане на грижи за деца

-  Предоставяне на обучение на безработни лица за придобиване на умения за полагане на грижи за деца

-  Включване на безработни лица в субсидирана заетост при работодател за почасово или целодневно полагане на грижи за деца.

Проектните предложения се подават в срок до 17:30 часа на 15.12.2020г.,  само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

Повече информация на https://esf.bg/procedures/detski-katove/

ПРОЕКТ: МСП СЪВЕТНИК

съвместна инициатива на ИАНМСП и Фонд на фондовете за възможностите за финансиране и подкрепа на бизнеса

Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия стартира активна работа в посока консултиране на бизнеса и обяви съвместния проект между Агенцията и Фонд на фондовете - МСП съветник - интерактивна платформа, която дава подробна информация за възможностите за финансова подкрепа на предприятията от страна на редица институции.

Целта на проекта е по-бърз достъп до навременно и качествено информиране за активните финансови инструменти и процедури по кандидатстване и изпълнение, в подкрепа на бизнеса в настоящите икономически условия.

Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия ще консултира представителите на бизнеса по активните проекти, като компаниите предварително ще попълват анкета, която ясно да определи нуждите им.

Линк към анкетата:

https://bgsmepromotionagency.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_8bHwOB20a8IOFvv  

За повече информация: https://www.sme.government.bg/?p=52111

 

ОББ бизнес кредит по програма COSME

COSME-COVID: Новоразрешени кредити.
Максимален размер до 150 000 евро.
Гаранционно покритие -80% от кредита
Изисквания за обезпечение- без ограничение
Такса за гаранция е безплатна

Срок на погасяване от 12 до 60 месеца, с възможност за удължаване до 120 месеца за кредити с фиксиран погасителен план и до 108 месеца за револвиращи кредити.

Срок за кандидатстване: до 31.12.2020г.

ОББ предлага други кредити при облекчени условия за обезпечение, по Европейска програма за конкурентоспособност на малки и средни предприятия.

За повече информация, необходими документи и кандидатстване: https://www.ubb.bg/business-clients/kreditirane/cosme-biznes-krediti#

 

ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ЗА ТУРОПЕРАТОРИ

Кандидатстването за държавна помощ за туроператори, които използват въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до Република България с цел туризъм започна от днес 30.07.2020г.

Мярката представлява схема за предоставяне на държавна помощ за подпомагане на туроператори, които предоставят туристически пакети на потребители с краен пункт на пристигане територията на Република България с цел смекчаване на социално-икономическите последици за туристическия сектор от пандемията COVID-19 и осигуряване на възможност на предприятията получатели да се възстановят от кризата и стабилизират ликвидността си.

Прогнозният бюджет по мярката през фаза 1 на реализация - период от 14.05.2020 г. до 31.12.2020 г. се предвижда да е в размер на 55 000 000 лева (петдесет и пет милиона лева).

Туроператори, които използват въздушни превозвачи с оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до Република България с цел туризъм могат да получат помощ в размер на 35 (тридесет и пет) евро за всяка заета седалка от максималния пътнически капацитет на самолета за всеки полет. Помощта се отпуска за всяка седалка, заета от лице, ползващо туристическа услуга в страната ни, само за полети с капацитет от не по-малко от 100 места.
- Минимален размер на помощта по схемата не се предвижда;
- Максималният размер по настоящата схема не може да надхвърля 800 000 EUR на предприятие под формата на преки безвъзмездни средства.

ВАЖНО: По настоящата процедура кандидатите могат да заявяват подкрепа само за основната си икономическа дейност. Кодът на основна икономическа дейност ще се проверява въз основа на данни за 2019 г.

За всеки туроператор, който заявява получаването на държавната помощ следва да са изпълнени следните условия:
- към 31 декември 2019 г. Туроператорът-кандидат не е в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване - чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС ) № 651/2014 на Комисията;
- помощта не може да надхвърля 800 000 EUR на предприятие на туроператор на ниво група;
- размерът на подкрепата от 35 евро за турист, пристигнал в Република България в периода 14 май - 31 декември 2020 г е в брутно изражение, т.e. преди приспадането на данъци или други такси;
- помощта следва да е предоставена за полети, изпълнени не по-късно от 31 декември 2020 г.;
- недопустимо е туроператорът да е получавал средства по други мерки за помощ, съгласно изискванията във Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19;
Заявлението и придружаващите го документи се подава на хартиен носител, по електронен път или с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор най-късно до 15 януари 2021 г. за полетите реализирани през Фаза 1 на схема за държавна помощ.

Адресът на администратора на помощта е:
Гр. София 1000, ул. "Съборна" № 1
Министерство на туризма
Адрес за електронни съобщения: [email protected]

За повече информация: https://www.tourism.government.bg/kategorii/covid-19/durzhavna-pomosht-za-turoperatori-koito-izpolzvat-vuzdushni-prevozvachi-s-validen

Стартира продължението на мярката 60/40

Агенцията по заетостта стартира трети етап от подкрепата, аналогична на предоставяната по придобилата публичност мярка 60/40 по реда на ПМС № 55/2020 г. и ПМС № 151/2020 г.
Регламентираната подкрепа за новия етап е отново в размер на 60% от осигурителния доход на работниците и служителите, но вече за месец август и ще се предоставя за период до 3 месеца, считано от 1-ви октомври до 31-ви декември 2020 г. И при този трети етап от подкрепата по мярката 60/40, съгласно актуалните нормативни документи, заявлението и документите за изплащане на средства по реда на Постановлението следва да се подават към Дирекция "Бюро по труда", обслужваща територията по мястото на работа на работниците и служителите, независимо от начина на подаването им!

За повече информация и кандидатстване: https://www.az.government.bg/pages/pms-151-dopulneno-278/

ПРОЦЕДУРА "ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС" ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

 ПРОЦЕДУРА "ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС" ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

Бенефициенти са предприятия, подкрепени по процедури на ОПРЧР или по мерки по Закона за насърчаване на заетостта.

Общият бюджет на процедурата е 5,86 млн. лв. Кандидатите могат да получат безвъзмездна финансова помощ до 5000 лв. Краен срок за кандидатстване : 31.03.2021г.

Допустими кандидати:

 1. Предприятия, създадени от участници в проекти по "Подкрепа за предприемачество" на ОПРЧР и самонаети лица, които са стартирали стопанска дейност чрез участие в същата операция.
 2. Микропредприятия, самонаети лица и социални предприятия, които са получили финансиране чрез финансов механизъм по ОПРЧР.
 3. Социални предприятия, получили подкрепа за създаване и разширяване на дейността по "Развитие на социалното предприемачество" на ОПРЧР, както и такива, които са получили подкрепа по мерки от стратегиите за Водено от общностите местно развитие на местни инициативни групи с финансиране от ОПРЧР.

Процедурата се реализира по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

За повече информация:  https://esf.bg/procedures/podkrepa-za-ustojchiv-biznes/

 

Кредити с максимален размер до 48 800 лв. за оборотни средства и кредитни линии. Годишният лихвен процент е до 10 %

Ще бъдат отпускани кредити с максимален размер до 48 800 лв. за оборотни средства и кредитни линии. Годишният лихвен процент е до 10%.

КРЕДИТИ В РАЗМЕР ДО 48 ХИЛ.ЛВ. ОТ МИКРОФИНАНСИРАЩАТА ИНСТИТУЦИЯ ДЖОБС

Микрофинансиращата институция ДЖОБС, част от Групата на Българската банка за развитие, предоставя финансова подкрепа на фирмите, които са засегнати от пандемията COVID-19.  По програмата се предоставят кредити в размер до 48 хил лв на микропредприятия от   най-засегнатите сектори от пандемията - търговия на дребно, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство, туризъм, предучилищно образование в частния сектор, артистична и творческа дейност, спортни дейности, дейности по организиране на конгреси и изложения.

Кредитите са с максимален размер до 48 800 лв. за оборотни средства и кредитни линии. Годишният лихвен процент е до 10%.

Целева група, за която е предназначен продуктът: юридически лица, земеделски производители - физически лица, регистрирани като земеделски производители, еднолични търговци, кооперации, обработващи земеделска земя (собствена или под аренда)

Изисквания: Действащи и стартиращи фирми в България, изпитващи недостиг на оборотни средства поради форсмажорни обстоятелства, свързани с икономическата криза, породена от пандемията COVID-19
-Добра кредитна история на кредитоискателя и свързаните лица 
-Липса на публични задължения (към държавния бюджет, НОИ и др.)
-Липса на заведени изпълнителни дела срещу кредитоискателя и съдлъжниците

Цел на кредита: да бъдат насърчени засегнатите микропредприятия и компании да продължат дейността си и да запазят работни места  

 • Кредитна линия/оборотен кредит на вноски, вкл. разплащане на текущи разходи за дейността
 • Краткосрочен кредит за финансиране на недостиг на оборотни средства свързан с последиците от пандемията на COVID-19 
 • Разсрочване на съществуващи заеми, които вече са включени в EaSi гаранцията от МФИ ДЖОБС

За повече информация и контакти: https://bbr.bg/bg/p/finansova-podkrepa-za-postradali-ot-covid-19/sobstvena-programa-na-bbr-za-startirashti-i-mikro-predprijatija-zasegnati-ot-covid-19

Кредити с максимален размер до 48 895 лв. - инструмент финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 (ОПРЧР)

 Финансов инструмент, предоставян от Фонд на фондовете е "Микрокредитиране със споделен риск", инструмент финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 (ОПРЧР), чрез който се подкрепят лица, които при равни други условия не биха имали достъп до финансиране и вече е достъпен до крайните получатели. 

Ресурсът се предоставя под формата на микрокредити и цели да подпомогне създаването и развитието на стартиращи компании и социални предприятия. Със средствата се подкрепят и предприятия, собственост на лица от определени уязвими групи (безработни над 6 месеца, младежи до 29 години и хора с увреждания). 

Предоставяните кредити са в размер от 5 000 лв. до 48 895 лв., а срокът на погасяване на заемите е до 10 години с възможност за 2 годишен гратисен период. 

Допустимите  дейности за финансиране обхващат следните параметри: Придобиване на материални и нематериални дълготрайни и краткотрайни активи за развитие или разширяване на дейността на предприятието /самонаетото лице или покриване на др. разходи, свързани с основната стопанска дейност;  работен капитал за развитие или разширяване на дейността; специфично и професионално обучение на служителите/работниците или предприемача/самонаетото лице. 

За предоставянето на този финансов инструмент Фонд на фондовете предоставя контакти на избрани финансови посредници, както следва: 

СиС Кредит АД
София 1000, ул. Г.С.Раковски 140, eт.4
тел.: 0896/ 333 222; 02/ 980 16 19 
[email protected] 
http://siscredit.com 

Микрофонд АД
София 1000, ул. Екзарх Йосиф 30
тел.: 02 8137 800 
[email protected] 

Първа инвестиционна банка АД/Fibank
София 1797, бул. Драган Цанков 37
тел.: (02) 81 71 365, (02) 81 71 363, (02) 81 71 366; (02) 800 2273
имейл: [email protected] 
https://www.fibank.bg/bg/biznes-klienti/kreditirane/mikrokreditirane/finansov-instrument-mikrokreditirane-sys-spodelen-risk 

КРЕДИТ ЗА ОБОРОТНИ СРЕДСТВА ЗА СТАРТИРАЩ БИЗНЕС С ГАРАНЦИОННО ПОКРИТИЕ ПО ПРОГРАМА COSME

Крайни кредитополучатели - стартиращи микро и малки предприятия* в т.ч. и земеделски производители вкл. производители на биопродукти.

*За стартиращи се считат предприятията, които са извършвали дейност по-малко от 12 месеца към датата на кандидатстване за кредит.

Цел на кредитите - оборотни средства

Размер на кредита - от 1 500 Евро до 25 000 Евро

Срок за погасяване - от 12 до 24 месеца

Лихвен % за крайни получатели - 3М Sofibor/ 3M Euribor + от 5,95% до 7,95%, но с максимален годишен лихвен процент в размер на 7,99% годишно

Такса управление - 0,5% на годишна база

Обезпечения - особен залог на ДМА или ипотека на недвижим имот - изискване за обезпеченост от 0 % до 70%

За повече информация и он-лайн кандидатстване: http://mfi.bg/bg/p/krediti/startyp-kredit-za-oborotni-sredstva

КРЕДИТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ ЗА СЪЩЕСТВУВАЩ БИЗНЕС С ГАРАНЦИОННО ПОКРИТИЕ ПО ПРОГРАМА COSME

Крайни кредитополучатели - съществуващи микро и малки предприятия в т.ч. и земеделски производители вкл. производители на биопродукти.

Цел на кредитите - придобиване на дълготрайни активи

Размер на кредита - от 1 500 Евро до 100 000 Евро

Срок за погасяване - от 12 до 120 месеца

Гратисен период - до 12 месеца

Минимално собствено участие - 10%, но по решение на компетентният орган може да не се изисква

Лихвен % за крайни получатели - 3М Sofibor/ 3M Euribor + от 5,90% до 7,80%, но с максимален годишен лихвен процент в размер на 7,99% годишно

Такса управление - 0,5% на годишна база

Обезпечения - особен залог на ДМА или ипотека на недвижим имот - изискване за обезпеченост до 70%

За повече информация: http://mfi.bg/bg/p/krediti/biznes-kredit-za-investicii

ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ – ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, РЕГИСТРИРАНИ КАТО ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ, КООПЕРАЦИИ, ОБРАБОТВАЩИ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

МИКРОФИНАНСИРАЩА ИНСТИТУЦИЯ ДЖОБС ПРЕДЛАГА МОСТОВИ КРЕДИТ СРЕЩУ СУБСИДИЯ

Целевата група е: нови и съществуващи клиенти, които отговарят на критериите за кредитиране, земеделски производители - физически лица, регистрирани като земеделски производители, юридически лица, еднолични търговци, кооперации, обработващи земеделска земя (собствена или под аренда). Допуска се финансиране на дружества/земеделски производители без финансова и бизнес история, при условие, че по исканото финансиране са осигурени платежоспособни трети лица (ФЛ и/или ЮЛ), които отговарят на изискванията на МФИ и солидарно ще гарантират обслужването на кредита.


1. Описание на продукта

Инвестиционен кредит -Дългосрочен кредит за финансиране на одобрени инвестиционни разходи, съгласно сключен договор по ОП. Задължително условие е наличието на сключен договор с ДФЗ по одобрен проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Размер:

 • До BGN 200.000/(равностойността им в евро) и при изпълнение на следното условие:
 • До 90% от стойността на инвестиционния проект без ДДС.
 • Минимален размер на самоучастие - 10% от стойността на инвестиционния проект без ДДС.
 • Допустимо е самоучастието на клиента да е по-малко от 10% (респ. размерът на кредита да е по-голям от 90% от размера на инвестицията) при условие, че е предоставено допълнително обезпечение от съществено значение за клиента (единствена или основна производствена база, личен имот, в който живее клиента, др.), осигуряващо покритие на кредитната експозиция (инвестиционен кредит и кредит за разплащане на ДДС) от мин. 150%.

Срок на усвояване:

 • По договаряне, но не повече от 12 месеца от датата на договора за кредит.
  При финансиране покупка на ДМА, срокът за усвояване кореспондира със срока за доставка и тестване (в случай, че има такова) и въвеждане в експлоатация.
 • При изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, срокът не може да бъде по-дълъг от срока, съгласно предоставения времеви график на проекта.

Начин на усвояване:

 • Еднократно или на части.
 • Безкасово по сметка на кредитополучателя в Банката.

Условия за усвояване:

 • Целево усвояване с представяне на разходооправдателни документи.
 • За кредити, които предполагат ново строителство и/или строително-монтажни работи (СМР), средствата от кредита се усвояват целево на траншове след:
  - посещение на място на обекта,
  - констатиране на извършените СМР по Протоколи, съответстващи на одобрения бюджет по Количествено-стойностна сметка (КСС)
  - по проекта от Фонда потвърдени от експерт от отдел Управление Кредитна администрация (УО),
  - представяне на разходооправдателни документи съответстващи на представени Протоколи за изпълнение на СМР.

Кредитите, предоставени за ново строителство се предоставят на траншове, както следва:

 • I транш - сума, достатъчна за достигане на етап удостоверение по чл. 181 ЗУТ, предварително потвърдена от Управление Кредитна администрация,
 • II транш - 50% от оставащите за влагане средства. Траншът се предоставя след:

- Проверка на проекта и становище от Управление Кредитна администрация, извършен след етап акт 14 и издаване на удостоверение по чл. 181 ЗУТ.

- Учредяване на ипотека на сградата на етап акт 14 и на земята.

 • III транш - оставащата сума за влагане. Траншът се предоставя след:
  - Проверка на проекта и становище от Управление Кредитна администрация, извършен след етап акт 14 и издаване на удостоверение по чл. 181 ЗУТ.

Максимален срок за връщане:

∙             До 10 години за изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество и закупуване на земя.

∙             До 10 години за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия.

∙             До 5 години за закупуване на нови машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства и други активи за нуждите на бизнеса.

∙             До 18 месеца за покупка на компютърен софтуер.

∙             До 18 месеца за разходи за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

∙             До 12 месеца за общи разходи, свързани с проекта, предмет на финансиране, за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекта, проучвания за техническа осъществимост на проекта.

∙             Посоченият максимален срок на издължаване е считано от датата на подписване на договора за кредит.

Забележка!

При проекти, които включват комбинация от инвестиции описани по-горе, максималният срок на кредита е равен на най-дългия допустим срок, съгласно продуктовата карта.

Начин на издължаване

Инвестиционен кредит

 • С намаляващи месечни вноски(равни по главница).
 • С анюитетни месечни вноски;
 • Възможност за определяне и на гъвкав погасителен план, съобразен със сезонния характер на бизнеса;
 • Кредитът се издължава с всяко постъпление на субсидията (гранта) по сметката на кредитополучателя, съгласно сключения договор между кредитополучателя и ДФЗ. За дата на погасяване на кредита със субсидията (гранта) се посочва датата на крайния срок на изпълнение на проекта, съгласно сключен договор с ДФЗ, увеличен с 4 месеца.
 • Кредитополучателят се задължава да погасява кредита със сумата от постъпилата субсидия по сметката му в ББР. След погасяване на кредита с одобрeната субсидия (грант), МФИ след подадена молба от клиента може да намали крайния срок за погасяване на кредита, при запазване на договорения размер на погасителните вноски по него или да намали размера на погасителните вноски по кредита, при запазване на първоначално договорения краен срок за погасяване на кредита.

В случай, че не постъпят средства от субсидията или същите са в по-малък размер:
Кредитополучателят е длъжен да:

 • предостави на МФИ документите, изпратени му от ДФЗ, съдържащи мотивиран отказ за плащане на субсидията или причини за намаляване на размера й.
 • погаси предвидената/ите вноска/и със собствени средства.

МФИ Джобс има право да: поиска допълнително обезпечение и да увеличи лихвения процент по кредита с 1 процентен пункт.

Обезпечение: Първи по ред залог/ипотека на активите, предмет на инвестиция съгласно сключения договор между кредитополучателя и ДФЗ*.

*Обезпечението по двата кредита се учредява с един нотариален акт и отделни заявления за вписване на залог по реда на ЗОЗ.

 • Първи по ред особен залог по реда на ЗОЗ на вземане върху субсидията (гранта) по проекта към ПРСР. За целите на изчисляване на покритие същата се приема със стойност до 70% от одобрения, но неизплатен размер (разликата между одобрения размер на субсидията и изплатените авансови и междинни плащания).
 • Задължително се изисква представяне на уведомление по чл.17 от ЗОЗ, входирано в ДФЗ.
 • Задължително се вписва залог по реда на ЗОЗ върху настоящи и бъдещи вземания по всички сметки на кредитополучателя в ББР АД.
 • Задължително собствениците и/или управляващите на фирмата гарантират солидарно обслужването на кредита като бъдат привлечени като съдлъжници по кредита;
 • Друго обезпечение: Всички приемливи обезпечения съгласно Правила за кредитиране на МФИ Джобс.

Забележка!
При обезпечаване на кредита е възможна и препоръчителна комбинация с други национални и европейски програми, вкл. гаранционни схеми на НГФ, COSME и др. (но не само), но само като допълнително обезпечение.

 

Мостови кредит за разплащане на ДДС - Предоставяне на кредитна линия за разплащане на ДДС по инвестиционен кредит.

Размер - До 90% от дължимото ДДС върху одобрените разходи, съгласно сключения договор между кредитополучателя и ДФЗ и приложимото данъчно законодателство.

Срок на усвояване - По договаряне, но не повече от срока на усвояване на инвестиционния кредит.

Начин на усвояване:

 • В зависимост от начина на плащане - еднократно или на части за заплащане на дължимото ДДС по всяка фактура към одобрените контрагенти съгласно, сключения договор между кредитополучателя и ДФЗ.
 • Безкасово по сметка на кредитополучателя в ББР АД.

Условия за усвояване - Целево, след представяне на фактури за одобрените разходи, издадени от одобрените съгласно сключен договор между кредитополучателя и ДФЗ контрагенти.

Максимален срок за връщане:  до 6 месеца след крайния срок за изпълнение на проекта, съгласно договора между кредитополучателя и ДФЗ.

Начин на издължаване

 • С всяко постъпление на средства от възстановено ДДС или със собствени средства. Отговорният за управление на кредита служител осъществява мониторинг по сметката на клиента и следи за погасяване на кредита с всяко постъпление.
 • В случай на неизвършено погасяване със средства от възстановено ДДС, МФИ има право да прекрати усвояването по кредита.
 • В случай, че не постъпят средства от възстановимото ДДС или са недостатъчни за пълното погасяване е допустимо да се договори издължаване на кредита по погасителен план за срок до 24 месеца.

Обезпечение:

 • Същото обезпечение както при инвестиционния кредит.
 • Залог на вземане на дължим за възстановяване ДДС от Държавния бюджет, свързан с изпълнението на одобрен проект, на основание сключен Договор между ДФ "Земеделие" и Кредитополучателя.

И за двата кредита

Размер на обезпеченост - Покритие на цялата кредитна експозиция заедно с 12-месечните лихви.

Лихвени условия - По договаряне

Лихвен процент за просрочена главница -Лихвен процент за редовна главница + надбавка от 10%

Такси и комисиони  - Съгласно Тарифа за такси и комисионни

Кредитни критерии 

 • Минимум 12 месеца бизнес история. Допуска се финансиране на новосъздадени дружества/земеделски производители, но с условие за осигуряване платежоспособни трети лица (ФЛ и/или ЮЛ), които солидарно да гарантират обслужването на кредита.
 • Добра кредитна история на кредитоискателя и свързаните лица, както следва:
 • Към момента на кандидатстване за кредит да няма текуща експозиция в група по-висока от "под наблюдение"(съгл. справка от ЦКР);

- Липса на публични задължения (към държавния бюджет,НОИ и др.)*;
- Липса на заведени изпълнителни дела срещу кредитоискателя и съдлъжниците.

За повече информация и кандидатстване: http://mfi.bg/bg/p/krediti/mostovi-kredit-sreshtu-subsidija

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № BG06RDNP001-4.001 ПО ПОДМЯРКА 4.2. "ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ" ОТ МЯРКА 4 "ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ" ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

По подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" се подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:

внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, намаляване на себестойността на произвежданата продукция, постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, подобряване на енергийната ефективност в предприятията и др.

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти:

а) мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;
б) месо и месни продукти;
в) плодове и зеленчуци, включително гъби;
г) пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
д) зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;
е) растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;
ж) технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;
з)готови храни за селскостопански животни (фуражи);
и) гроздова мъст, вино и оцет.

Допустими кандидати са лица, които към датата на подаване на проектното предложение са:
- земеделски стопани, признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020 г.;
- еднолични търговци и юридически лица регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.
Безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект :
- Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 29 337 лв.
- Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за целия период на прилагане на ПРСР 2014 - 2020 г., включително при кандидатстване с интегриран проект за един кандидат, е 3 911 600 лв.

Краен срок за кандидатстване: до 15 септември 2023 г.

За повече информация: https://dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/merki-podpomagane-ISUN/

ГАРАНЦИОННА СХЕМА ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА РИСКА, НАСОЧЕНА КЪМ МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ И ОБОРОТНИ КРЕДИТИ С ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ В РАЗМЕР НА ДО 50% ОТ СТОЙНОСТТА НА КРЕДИТА

Пощенска банка съвместно с Националния гаранционен фонд предлагат гаранционна схема за споделяне на риска, насочена към малките и средни предприятия, които ще могат да се възползват от инвестиционни и оборотни кредити с допълнително обезпечение в размер на до 50% от стойността на кредита, като част от необходимото обезпечение. Клиентите на финансовата институция ще имат възможност да избират между следните бизнес продукти с гаранция по съвместната програма с Националния гаранционен фонд:

 • Бизнес кредит на вноски- кредит, при който усвоената сума се погасява съгласно приет от страните погасителен план. Подходящ за инвестиционно кредитиране, както и финансиране на извънредни, нерегулярни нужди от оборотни средства.
 • Револвираща кредитна линия- бизнес кредит, подходящ за финансиране на текущи дейности на бизнеса, който може да се усвоява и погасява по избор на клиента в рамките на определен срок, изцяло или на части, до размера на договорения между клиента и банката лимит. Предимството на този продукт е, че клиентът ползва многократно сумите от одобрения кредитен лимит и плаща лихва единствено за усвоената част от него.
 • Овърдрафт- кредит, при който клиентът разполага със средства по разплащателната си сметка до размера на предварително договорения с банката лимит. Изключително подходящ за покриване на краткосрочни оборотни нужди. С всяка постъпила сума по разплащателната сметка се погасява задължението по овърдрафта, без да е необходимо клиентът да попълва искане за погасяване.

За повече информация: https://www.postbank.bg/bg-BG/Za-nas/News/2020/05/NGF-Sporazumenie-Podpisano

ПРОГРАМА ЗА ПОРТФЕЙЛНИ ГАРАНЦИИ В ПОДКРЕПА НА ЛИКВИДНОСТТА НА МИКРО-, МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (МСП), ПОСТРАДАЛИ ОТ ИЗВЪНРЕДНАТА СИТУАЦИЯ И ЕПИДЕМИЯТА ОТ СOVID-19

БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ, СЛЕД ИЗБОР НА ПАРТНЬОРИ ТЪРГОВСКИ БАНКИ (ФИНАНСОВИ ПОСРЕДНИЦИ), СТАРТИРА "ПРОГРАМА ЗА ПОРТФЕЙЛНИ ГАРАНЦИИ В ПОДКРЕПА НА ЛИКВИДНОСТТА НА МИКРО-, МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (МСП), ПОСТРАДАЛИ ОТ ИЗВЪНРЕДНАТА СИТУАЦИЯ И ЕПИДЕМИЯТА ОТ СOVID-19", С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛИКВИДНОСТ ЗА МСП ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НЕГАТИВНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19.

 

Мярката ще е отворена за всички сектори. Прилага се за цялата територия на България. Очаква се, че от мярката ще се възползват основно секторите, които са най-силно засегнати от кризата, т.е. търговия, услуги, включително транспорт, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, логистика, износ и други.

От нея могат да се възползват микро-, малки и средни предприятия в съответствие със Закона за МСП, регистрирани в България, които търпят неблагоприятни икономическите последици от разпространението на епидемия от COVID.

Максимален размер на кредит към едно лице и свързани лица включен в портфейла по Програмата:

За заеми с падеж след 31 декември 2020 г. сумата на заема/заемите на отделния бенефициер не надвишава/т:

- два пъти годишната стойност на разходите за заплати на бенефициера (в това число, социалните осигуровки и разходите за персонал, работещ на място в предприятието, но заведен официално на заплата към подизпълнители) за 2019 г. или за последната налична година. За предприятия, създадени на или след 1 януари 2019 г., максималният размер на заема не трябва да надхвърля очакваната годишна стойност на заплатите за първите две години на дейност; или

- 25% от общия оборот на бенефициера през 2019 г.; или

- с подходяща обосновка и въз основа на самостоятелно сертифициране от страна на бенефициера за собствените му нужди от ликвидност , размерът на заема може да бъде увеличен за покриване на нуждите от ликвидност от момента на предоставяне за следващите 18 месеца за МСП и от момента на предоставяне за следващите 12 месеца за големи предприятия

За заеми със срок до 31 декември 2020 г. размерът на главницата може да бъде по-висок от посочения, при условие че се предостави подходяща обосновка и продължава да е гарантирана пропорционалността на помощта.

Максималният размер на предоставеното финансиране не трябва да надвишава 300 хиляди лева.

Критерии за допустимост (наличието на един от тях е достатъчен):

- Спад на оборота след първото тримесечие на 2020 г. спрямо същия период в 2019 г. (въз основа на финансовите отчети на дружеството)

- Наличие на вземания от клиенти, които не са получени/суми, неразплатени към доставчици, след 01.03.2020 г. (въз основа на финансовите отчети на дружеството)

- Прекратени доставки от внос, необходими за дейността на предприятието - след 01.01.2020 г., отменени договори за износ (въз основа на сертификати и документи, представени от дружеството)

-Случаи на болест и самоизолация на служителите, общо намаление на броя на заетите лица, затворени производствени съоръжения, помещения и офиси (въз основа на сертификати и документи, представени от дружеството)

Помощта може да бъде предоставяна по мярката само на предприятия, които не са били в затруднение по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване (ОРГО), Регламента за групово освобождаване в селското стопанство (ОРГО),4 или Регламент за групово освобождаване в областта на рибарството ("Регламент за групово освобождаване за риболова") на 31 декември 2019 г. Тя може да бъде предоставена на предприятия, които са се сблъскали с трудности или са изпаднали в затруднение след това поради избухването на епидемията от COVID-19.

Гаранцията е свързана с инвестиционни нужди и/или със заеми за оборотен капитал;

Гаранцията не може да се предоставя на предприятия, които вече са били в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване(8)) към 31 декември 2019 г."

Обезпечение: Намалени изисквания за обезпечение с максимален размер на предоставяните от Кредитополучателите обезпечения в размер до 20% спрямо размера на финансирането, но при условията на предстоящо произнасяне на ЕК.

Срок за кандидатстване - До 23.12.2020 г.

Гратисен период за плащания по главница и лихва: До 36 месеца

  Алианц Банк - линк към новината

  Банка ДСК - гарантирани от ББР кредити

  Българо-американската кредитна банка - https://www.bacb.bg/bg/evroproekti/garancionni-sporazumenija/msp-covcid-19

  Инвестбанк

  Интернешънъл Асет Банк

   Прокредит банк

   Първа инвестиционна банка

   Търговска банка Д

   Уникредит Булбанк - линк към новината

   Пощенска банка - https://www.postbank.bg/Malak-biznes/Krediti/Credit-BBR

ПРОЕКТ "ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ"

Проект "Заетост за теб" се реализира по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 и ще се изпълнява от Агенцията по заетостта

От 27.11.2020 г. работодателите и търсещите работа вече могат да се възползват от облекчените условия на мярката "Заетост за теб". Целта на промените е да бъдат удовлетворени в по-голяма степен нуждите и на бизнеса, и на безработните.

За целите на Проекта работодателите могат да кандидатстват за получаване на финансова помощ  вече за 6 месеца, а не както беше до сега за 3 месеца  за обявените от тях свободни работни места. Отпада и ангажиментът на работодателите за запазване на 75% от новонаетия персонал за период, равен на целия период на субсидираната заетост. Тук промяната е, че работодателите трябва да запазят 75% от заетите работни места за период равен на половината от периода на субсидираната заетост.

Целева група по проекта са безработни лица, регистрирани в дирекции "Бюро по труда", като същите не следва да са били в трудови правоотношения с работодателя или свързани с него предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия в период, не по-малък от 1 (един) месец от подаване на Заявката на работодателя. На работодателите, които осигурят заетост по Проекта, ще бъдат покрити разходите за трудови възнаграждения за наетите лица в размер на минималната работна заплата, установена за страната, както и дължимите вноски за сметка на работодателите, начислени на база минималната работна заплата.

Наетите лица по операцията не следва да са били заети при същия работодател или свързани с него физически и юридически лица - работодатели, за период от 1 месец, от датата на подаване на заявление от страна на работодателя.

Увеличава се максимално допустимият размер за заявени нови работни места, за които може да кандидатства работодател, спрямо списъчния състав на персонала за 2019 г. за месеца, съответстващ на месеца на подаването на заявката. Той се разпределя по следния начин:

- до 10 души се допуска да наеме до 4 лица;

- до 50 души се допуска да наеме до 20 лица;

- до 250 души се допуска да наеме до 50 лица;

- над 251 души (вкл.) се допуска да наеме до 100 лица.

- допустими за подкрепа са и общинските предприятия по чл.52 от ЗОС.

Програмата е насочена към наемане по ИП 1:

* Безработни участници на възраст от 30 до 54 вкл.;

* Безработни участници, вкл. продължително безработни, или неактивни участници, извън образование и обучение, над 54 г.

Наемане по Индикатори по ИП 3:

* Безработни участници на възраст до 29 г. вкл., с основна или по-ниска образователна степен.

* Безработни участници на възраст до 29 г. вкл., със завършено средно или висше образование.

Всички работодатели с активни договори за осигуряване на заетост (наетите лица са в период на субсидирана заетост), ще могат да се възползват от новите възможности чрез подписване на Допълнително споразумение. За целта трябва писмено да уведомят съответната Дирекция "Бюро по труда", където могат да получат и допълнителни указания.

Всички работодатели, които искат да се възползват от промените, но заявките им се обработват в момента, ще може да удължат срока на субсидирана заетост при сключването на договора, но за разкриване на допълнителни свободни работни места (до максимално допустимите за тях спрямо новите условия на проекта) ще трябва да подадат нова електронна заявка, считано от 27.11.2020г.

Одобрението/неодобрението на заявките от работодателите ще се извършва, както и досега, на принципа "първи по време, първи по право" до изчерпване на финансовия ресурс за съответната област.

Продължителността на проекта е до 31.12.2021 г.

За повече информация и кандидатстване: https://www.az.government.bg/pages/zaetost-za-teb/  

Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19

Проектът се реализира от Агенция по заетостта, в качестовото си на конкретен бенефициент по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., ПРИОРИТЕТНА ОС 1: "Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места", инвестиционен приоритет № 8.

С цел запазване на заетостта на работниците и служителите в предприятията, осъществяващи икономическите дейности в съответните сектори - хотелиерство и ресторантьорство, транспорт и туризъм, конкретно посочени в приложението на РМС № 429 от 26.06.2020 г., по проекта ще се подкрепят работодатели, самоосигуряващи се лица и общински предприятия, създадени по реда на чл. 52 от ЗОС чрез предоставяне на компенсации на част от работната заплата и дължимите данъчни и осигурителни вноски за сметка на осигурителя и осигуреното лице в размер на 290 лв. Заетостта на подкрепените работници и служители, както и дейността на самоосигуряващите се лица следва да бъдат запазени за целия период на изплащане на компенсацията, както и за допълнителен период, равен на половината период, за който са изплатени компенсациите.

Могат да кандидатстват работодатели, декларирали спад в приходите от продажби с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо същия месец на предходната календарна година.

Финансовият ресурс е в размер на 40 000 000 лв.

Очаква се  да бъдат включени най - малко 22 000 заети лица.

Продължителността е до 31.12.2021 г.

За кандидатстване по програмата: https://www.az.government.bg/pages/kratkosrochna-podkrepa-za-zaetost-covid-19/

BG14MFOP001-2.014 „Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, мярка 2.6. „Мерки в областта на общественото здраве“

Удължава се срока за  кандидатстването по програма BG14MFOP001-2.014 "Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19",  с цел помощ за оборотен капитал и компенсиране на производители на риба и други водни организми за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един проект не трябва да бъде по-малък от 2 000 лева.

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един проект  не може да надвишава 20% от Нетните приходи от продажби на ред "Продукция", но не повече от 80 000 лева.

Допустими кандидати:

1) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са:

1.1 еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон (ТЗ) или Закона за кооперациите (ЗК).

Клонове на юридически лица, регистрирани в Република България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

1.2. предприятия, извършващи дейност рибовъдство или еквивалентна в областта на производството на аквакултури;

1.3. регистрирани по реда на чл. 25 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА);

1.4. регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД)

2) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са регистрирани преди 01.01.2019 г. и са осъществявали стопанска дейност.

3) Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

4) Кандидати, които са регистрирали спад в оборота за месец април или май, 2020 г. (по избор) с поне 20% спрямо средноаритметичния месечен оборот  (нетни приходи от продажби) през 2019 г. или средноаритметичния оборот (нетни приходи от продажби) от 2019, 2018 и 2017 г.

свали като pdf разглеждания: 6737 последна промяна: 11:24:05, 30 ноември 2020