ПРЕДСТОЯЩО

Безлихвени кредити до 100 хил. лв. за малките предприятия, с гратисен период от 5 години и срок за изплащане 10 години.

Допълнителна схема

 Очаква се стартиране на допълнителната схема за подкрепа на краткосрочната заетост, която да бъде нещо като надграждане на мярката 60/40 за подпомагане на бизнеса. Новата мярка ще покрива 40% от разходите за минималната работна заплата и осигуровките към нея за период от два месеца на работници от фирми, засегнати от кризата. В момента минималното трудово възнаграждение е 610 лева, но с осигуровките (118.4 лв.) разходът за работодателя става 728.4 лв. Това означава, че помощта от държавата при така обявеното намерение ще бъде 291.36 лева месечно. За конкретната мярка са определени 85 млн. лева. Помощта ще бъде насочена към конкретни сектори, които са най-засегнати, като от нея ще могат да се възползват както работодатели, които са кандидатствали и получили финансиране по мярката 60/40, но то е приключило, така и други, които не са имали право на такова подпомагане.

Предстои обявяване на процедура на подбор на проекти по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, BG16RFOP002-1.030 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“

Цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги . Внедряваните иновации следва да попадат в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.

ИСИС има характера на предварително условие за стартиране на мерките по Приоритетна ос 1 "Технологично развитие и иновации" (Тематична цел 1 от ОСР). В тази връзка, по Приоритетна ос 1 на ОПИК (вкл. настоящата процедура) ще се подкрепят изключително дейности, попадащи в специфичните тематичните области на ИСИС, които са:

- ИКТ и информатика;

- мехатроника и чисти технологии;

- индустрия за здравословен живот и биотехнологии;

- нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

Предвидена е и възможност за включване на дейности по внедряване на иновации, насочени към справяне с пандемията COVID-19" в рамките на проекта, като ще се подкрепят приоритетно инвестициите в иновативни продукти и услуги, необходими за укрепване на капацитета за реагиране при кризи във всички сектори на икономиката, във връзка с последиците от кризата, предизвикана от COVID 19.

Минималният и максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ  по всеки индивидуален проект по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.030 "Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия" са, както следва:

За Микро и малки предприятия: минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект - 100 000 лв. и максимален размер - 500 000 лв. Максимален интензитет на безвъзмездна финансова помощ за кандидата при режим "регионална инвестиционна помощ" в зависимост от категорията на предприятието и мястото на изпълнение на проекта е: за дейности извън Югозападен регион - 70%

За Средни предприятия: минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект - 100 000 лв. и максимален размер - 750 000 лева. Максимален интензитет на безвъзмездна финансова помощ за кандидата при режим "регионална инвестиционна помощ" в зависимост от категорията на предприятието и мястото на изпълнение на проекта е: за дейности извън Югозападен регион - 60%

За Големи предприятия: минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект - 100 000 лв. и максимален размер - 1 000 000 лева. Максимален интензитет на безвъзмездна финансова помощ за кандидата при режим "регионална инвестиционна помощ" в зависимост от категорията на предприятието и мястото на изпълнение на проекта е: за дейности извън Югозападен регион - 50%

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на следните критерии:

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;

2) Да имат минимум три приключени финансови години (2017, 2018 и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата.

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 18 /осемнадесет/ месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула "Е-кандидатстване" на следния интернет адрес:
https://eumis2020.government.bg.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 26.05.2020 г.

За повече информация и документи: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/baf8bcfa-339f-409a-bbbc-f435e5b35e3b

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОЕКТ BG16RFOP002-2.0… „ПОДКРЕПА ЗА СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“

УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020, НА 12.06.2020 Г. ЩЕ ОБЯВИ ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОЕКТ BG16RFOP002-2.0... "ПОДКРЕПА ЗА СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19". Подкрепата по процедурата е насочена към средни предприятия, които са икономически засегнати от наложените ограниченията във връзка с пандемията COVID-19.

Минималният размер е 30 000 лв. на заявената безвъзмездна финансова помощ  по всеки индивидуален проект по процедура за подбор на проекти "Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19", а максималния размер е 100 000 лв.

Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ - 100%. Безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по процедурата, може да бъде в максимален размер на 1 % от "нетните приходи от продажби", декларирани в Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г. (част V, шифър 0110 "Нетни приходи от продажби") или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. (Приложение 2, Част III, шифър 2-30011 "Нетни приходи от продажби").

Допустими кандидати:

1) Търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

2) Регистрирани преди 01.01.2019 г.

3) Които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

4) Кандидатите следва да са реализирали нетни приходи от продажби за 2019 г. в размер на минимум 3 000 000 лв., но не повече от 50 000 000 лв.

5) Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

6) Кандидати, които са регистрирали спад поне 20% в оборота (нетните приходи от продажби) за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо средния месечен оборот (нетни приходи от продажби ) през 2019 г.

7) Към 31 декември 2019 г. предприятието-кандидат не е в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване - чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) №651/2014 на Комисията), но кандидатът е изпитал затруднения след тази дата в резултат от епидемията от COVID-19.

За повече информация и условия за кандидатстване: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/85df7db2-00ac-47cf-9416-218ae6315c43

ЗА РАБОТОДАТЕЛИ С ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ„ПЪТНИЧЕСКИ ГРАДСКИ И КРАЙГРАДСКИ ТРАНСПОРТ“ И „ДРУГ ПЪТНИЧЕСКИ СУХОПЪТЕН ТРАНСПОРТ, НЕКЛАСИФИЦИРАН ДРУГАДЕ“

От 1 до 15 юли автобусните превозвачи ще могат да кандидатстват за нов вид държавна подкрепа - за изплащане на 290 лв. компенсация за запазване на работното място на всеки техен служител. Финансовата помощ ще може да се получава до шест месеца.

Предвидените средства ще се осигуряват по процедура "Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19" на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".За новата форма на държавна помощ ще могат да кандидатстват само работодатели от икономическите дейности: "Пътнически градски и крайградски транспорт" и "Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде".

Ще се възползват компаниите, които са преустановили дейността си или част от нея по време на и след извънредното положение или са възстановили работа с непълно работно време за всички служители или за част от тях.

Заявленията ще се подават в Бюрата по труда, а Агенцията по заетостта ще извършва плащания след преглед на документите. Всички работодатели, чиито заявления бъдат одобрени, са длъжни да запазят работните места на работниците, за които получат компенсации за съответния период на подкрепата.

свали като pdf разглеждания: 693 последна промяна: 16:30:34, 29 май 2020