Проекти за изменение на Подробни устройствени планове /ПУП/

ПУП-ПП за трасета на техническата инфраструктура за ПИ с идентификатори 07079.12.1009 и 07079.12.1010 по КК на гр.Бургас в м.Стопански двор, кв.Ветрен

Обект: Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за утвърждаване на трасета за изграждане на елементи на техническата инфраструктура, обслужващи ПИ с идентификатори 07079.12.1009 и 07079.12.1010 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 3/Смф по одобрен ОУП на гр. Бургас, в предвидено разширение на кв. Ветрен , гр. Бургас. Проектът е обнародван в Държавен вестник бр. 107 от 18.12.2020г.

Обялението е публикувано на 29.12.2020г.

Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на външен водопровод, захранващ поземлени имоти

Обект: Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на външен водопровод, захранващ поземлени имоти с идентификатори 57491.18.753, 57491.18.754, 57491.18.755, 57491.18.756, 57491.18.757, 57491.18.758, 57491.18.759, 57491.18.760, 57491.18.761 и 57491.18.762 по КК на гр.Поморие, м."Кошарите", землище гр.Поморие, Община Поморие като елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, за частта от трасето попадащо на територията на Община Бургас. Проектът е обнародван в Държавен вестник бр.99/20.11.2020г.

Обялението е публикувано на 23.11.2020г.

Помощен план (ПП) и план на новообразуваните имоти (ПНИ) за м."XI-та шахта", землище кв. Горно Езерово, гр. Бургас

На основание чл.28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ, Община Бургас съобщава на заинтересованите собственици, че в Държавен вестник бр.96 от 10.11.2020г. е обнародвано съобщение относно приети с протокол на комисията по чл.28б, ал.2 ППЗСПЗЗ от 15.07.2020г. помощен план (ПП) и план на новообразуваните имоти (ПНИ), ведно със списъци и регистри към тях за м."XI-та шахта", землище кв. Горно Езерово, гр. Бургас. С изготвените планове може да се запознаете в ЦАУ "Възраждане". На основание чл.28б, ал.5 ППЗСПЗЗ заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражение по плановете и придружаващата ги документация до Кмета на Община Бургас в едномесечен срок от обнародването на обявлението.

Обялението е публикувано на 10.11.2020г.

Проект за подробен устройствен план - План за улична регулация на селищните образувания "Острица 1" и "Острица 2"

Обялението е публикувано на 03.11.2020г.

Проект за подробен устройствен план- Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на захранващ водопровод на водоснабдителна система за с.Маринка, с.Димчево и с.Твърдица - етап II за с.Димчево

Община Бургас съобщава, че в Държавен вестник бр. 25 от 20.02.2020г. е обнародвано съобщение за изготвен проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на захранващ водопровод на водоснабдителна система за с.Маринка, с.Димчево и с.Твърдица - етап II за с.Димчево, Община Бургас, като елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, за частта от трасето попадащо на територията на Община Бургас. Проектът е изложен за разглеждане в ст.401 в сградата на Община Бургас.

Обялението е публикувано на 23.03.2020г.

Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на зона „Д“, ж.к. „Меден Рудник“, гр. Бургас

Обялението е публикувано на 27.09.2019г.

Изменение на ПУП-ПРЗ ЗА УПИ VII, VIII, IX И X в кв.4А по плана на Промишлена Зона "ЮГ-ЗАПАД" гр. Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

В Държавен вестник бр.51 от 28.06.2019г. е обнародвано:

    - Решение №56-16/30.04.2019г. на Общински съвет Бургас - за  одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ  за УПИ VII, VIII, IX и X в кв.4А по плана на Промишлена Зона "Юг-Запад" - гр.Бургас, ПИ с идентификатори съответно 07079.663.700, 07079.663.673, 07079.663.674 и 07079.663.671 по КК на гр.Бургас и ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.663.65, 07079.663.69, 07079.663.74, 07079.663.678, 07079.663.679 и 07079.663.699 по КККР на гр. Бургас,  част от територията на Промишлена Зона "ЮГ-Запад" - гр.Бургас, с което в описания обхват се обособяват нови обслужващи улици, нови квартали и УПИ, отредени за производствени, складови и обслужващи дейности, за обекти на техническата инфраструктура и за озеленяване в устройствена зона  22/Смф, с предвидено в УПИ застрояване, посочено с ограничителни линии на застрояване с градоустройствени показатели, както следва: Пл.застр. до 60%, Кинт до 3.0, Височина до 15.00м и П Озеленяване мин.30%,  в съответствие с ОУП на гр.Бургас, описани в матрица и таблица, съгласно кафявите, зелени, червени, сини и черни линии и надписи и условните цветове върху проекта и схемите към него, които са неразделна част от настоящото решение. 

Решението  подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

Обялението е публикувано на 04.07.2019г.

Проект-ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори по КК на гр. Бургас в устройствени зони 9/Оз, 26/Смф, 5/Жс и Т86 съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, в предвиденото разширение на ж. р. „Меден рудник“, м. „Кара баир“

Обялението е публикувано на 11.06.2019г.

Проект-ПУП-ПП за трасе на обслужващ път до УПИ I-312 (за ПСОВ) в землището на кв.Рудник-кв.Черно море, гр.Бургас

Обялението е публикувано на 11.06.2019г.

Проект-ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.1.1019 и 07079.1.1022 по КК на гр. Бургас и ПУП-ПП за изграждане на елементите на транспортната пътна и железопътна инфраструктура в ПИ с идентификатор 07079.1.1021 по КК на гр. Бургас.

Обялението е публикувано на 11.06.2019г.

ПУП-ПР ЗА УПИ 07079.602.327 по плана на ж.к."Славейков", гр.Бургас

Обялението е публикувано на 27.03.2019г.

Изменение по плана на бивш Централен стопански двор „Пети километър"

Изменение на ПУП-ПРЗ за кв. 1, кв. 2, кв. 3, кв. 4, кв. 5, кв. 6 и кв. 7 по плана на бивш Централен стопански двор "Пети километър", група А, гр. Бургас, обнародван в ДВ бр.10/01.02.2019г.

Обялението е публикувано на 11.02.2019г.

Изменение по плана на ПЗ "Север" и за територията между път I-6 "София - Бургас"

Проект на ПУП-ПУР и изменение на ПУП-ПУР, за прецизиране на габарита на обслужващи улици в кв. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 36, 47, 48 и 60 по плана на ПЗ "Север" и за територията между път I-6 "София - Бургас", бул."Проф. Я. Якимов" и бул."Янко Комитов" в предвиденото разширение на строителните граници на гр.Бургас - II-ра част, обнародван в ДВ бр.10/01.02.2019г.

Съобщение

Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за питеен водопровод до захранване на ПИ с идентификатор 07079.3.1117 по КК на гр.Бургас, в местност "Наневия чифлик", землище гр.Бургас, е обнародван в Държавен вестник бр.3 от 08.01.2019г. Проектът е изложен за разглеждане в ст.409 в сградата на Община Бургас.

Съобщение за изработен проект за ПУП-ПП

В Държавен вестник бр.94/13.11.2018г. е обнародвано съобщение за изработен проект за ПУП - ПП за трасета  на 2бр. електропроводи - "Кабел 20кV от ЖР 78 на въздушен електропровод "Разтоварище" до ТП "Стар Сарафово" и "Кабел 20кV от ЖР 78 на въздушен електропровод "Разтоварище" до ТП "Сарафово 3". Проектът е изложен за разглеждане в ст.409 в сградата на Община Бургас.

 

Съобщение

В Държавен вестник бр.94/13.11.2018г. е публикувано съобщение за изработен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.8.378 по КК на гр.Бургас, с функционално отреждане "за приют за кучета" и ПУП-ПУР за осигуряване на транспортен достъп и трасета на техническата инфраструктура до УПИ, в местност "Кара баир", землище ж.к."Меден Рудник", гр.Бургас. Проектът е изложен за разглеждане в ст.409 в сградата на Община Бургас.

Съобщение

В Държавен вестник бр.94/13.11.2018г. е публикувано съобщение за изработения проект за ПУП-ПУР на нови обслужващи улици, за осигуряване на комуникационно-транспортно обслужване на поземлените имоти в границите на устройствени зони 3/Оз, 4/СМф, 5/Смф и 7/Смф в предвиденото разширение на населеното място, съгласно ОУП на гр. Бургас, землище на кв. "Долно Езерово". Проектът е изложен за разглеждане в ст.410 в сградата на Община Бургас.

Съобщение

Проектът за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.10.1294 по КККР на гр.Бургас, с който се отреждат три нови У ПИ - У ПИ X-1317 отреден "за паркинг", УПИ ХП-1315 отреден "за етнографски културно-туристически комплекс, благоустрояване и ТП" и УПИ ХШ-1316 отреден "за озеленяване", е обнародван в Държавен вестник бр.91 от 02.11.2018г.

Съобщение

В Държавен вестник бр.90 от 30.10.2018г. е обнародвано съобщение за изработен проект за ПУП-ПУР за трасе на нова обслужваща улица от о.т.98 и о.т.99 по плана на Промишлена зона "Юг - Запад", гр.Бургас, до о.т.1039 по плана на ж.р."Меден рудник" - Зона "Д", гр.Бургас. Проектът е изложен за разглеждане в ст.409 в сградата на Община Бургас.

Съобщение

- Със Заповед №РД-02-15-53/04.09.18г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството:
На основание чл.56, ал.1 от АПК заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството прекратява производството по изработване и одобряване на подробен устройствен план - изменение на парцеларен план (ПУП-ПП) за акваторията на рибарското пристанище в местност "Рибарското пристанище", землище кв.Крайморие, гр.Бургас ПИ с идентификатор 07079.10.1245 по КК на гр.Бургас, с цел промяна на границите му и обособяване на нов ПИ с проектен идентификатор 07079,10,1243 по КК на гр.Бургас.

Предложение за промяна на план за регулация ОБЕКТ: Изменение на ПУП-ПР за УПИ попадащи в квартали 1,2,3,4,5 и 6 по плана на ПЗ "Меден Рудник", бившо минно селище "Върли бряг", гр.Бургас, одобрен със Заповед №348/01.04.2004г. на Община

Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР)

Подробен устройствен план - План за улична регулация (ПУП-ПУР) за територията между път І-6 "Бургас-София", път І-9 "Бургас - Варна", Северен обходен път и ул."Транспортна", в разширението на строителните граници на гр.Бургас, в устройствени зони 13/Смф, 7/Оз, 07079/22 и 07079/24 по одобрения ОУП на гр.Бургас, с което се обособяват обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони, нови квартали от кв.1 до кв.30 и се урегулират в тях нови УПИ, отредени - "За КПС", "За ТП" и "За инженерно-техническа инфраструктура и озеленяване"

ОБЕКТ: ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН

ОБЕКТ: ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
ЗА ТРАСЕТА НА ГЛАВЕН ВОДОПРОВОДИ - ГЛАВНИ КЛОНОВЕ /ОТКЛОНЕНИЯ/ ОТ ГЛАВЕН ВОДОПРОВОД 1, НИСКА ЗОНА ДО Ж.К. "СЛАВЕЙКОВ", ГР. БУРГАС В СЛЕДНИТЕ УЧАСТЪЦИ:
• ОТ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ШАХТА (РШ) НА ГЛАВЕН ВОДОПРОВОД 1 НИСКА ЗОНА ДО Ж.К. "СЛАВЕЙКОВ", ГР. БУРГАС ДО О.Т. 43, ПО ПЛАНА НА КВ. ЛОЗОВО, ГР БУРГАС
• ОТ ГЛАВЕН КЛОН /ОТКЛОНЕНИЕ/ ОТ ГЛАВЕН ВОДОПРОВОД
1 НИСКА ЗОНА ДО Ж.К. "СЛАВЕЙКОВ", ГР. БУРГАС ДО О.Т. 43, ПО ПЛАНА НА КВ. ЛОЗОВО, ГР БУРГАС ДО О.Т. 902 ПО ПЛАНА НА ПЗ "СЕВЕР", ГР БУРГАС
• ОТ О.Т. 54, ПО ПЛАНА НА КВ. ЛОЗОВО, ГР. БУРГАС ДО РШ ДО БИВШ СТОПАНСКИ ДВОР, КВ Д. ЕЗЕРОВО, ГР. БУРГАС

В Държавен вестник бр.64 от 03.08.2018г. е обнародвано съобщение за изработен проект за ПУП - ПП за трасета на водопроводи - главни клонове /отклонения/ от главен водопровод 1, ниска зона до ж.к."Славейков", гр.Бургас, в следните участъци:
- от разпределителна шахта (РШ) на главен водопровод 1 ниска зона до ж.к."Славейков", гр.Бургас до о.т.43, по плана на кв.Лозово, гр.Бургас;
- от главен клон /отклонение/ от главен водопровод 1 ниска зона до ж.к."Славейков", гр.Бургас до о.т.43, по плана на кв.Лозово, гр.Бургас до о.т.902, по ПЗ "Север", гр.Бургас;
- от о.т.54, по плана на кв.Лозово, гр.Бургас до разпределителна шахта (РШ) до бивш стопански двор, кв.Д.Езерово, гр.Бургас.

ОБЕКТ: ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН

ОБЕКТ: ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
ЗА ТРАСЕТА НА ГЛАВЕН ВОДОПРОВОД НИСКА ЗОНА ОТ НАПОРЕН ВОДОЕМ "ИЗГРЕВ" ДО Ж.К. "ИЗГРЕВ", ГР. БУРГАС И ГЛАВЕН ВОДОПРОВОД ВИСОКА ЗОНА ОТ ПОМПЕНА СТАНЦИЯ "ИЗГРЕВ" ДО Ж.К. "ИЗГРЕВ", ГР. БУРГАС

В Държавен вестник бр.64 от 03.08.2018г. е обнародвано съобщение за изработен проект за ПУП - ПП за трасета на главен водопровод ниска зона от напорен водоем "Изгрев" до ж.к."Изгрев", гр.Бургас и главен водопровод висока зона от помпена станция "Изгрев" до ж.к."Изгрев", гр.Бургас.

Проекти за ПУП-ПУР на нова обслужваща улица от о.т. 901 до о.т. 901б

Проектите за ПУП-ПУР на нова обслужваща улица от о.т. 901 до о.т. 901б за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 07079.3.2178 по КК на гр. Бургас в устройствена зона 07079/35 по ОУП на гр. Бургас и ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.3.2178 по КК на гр. Бургас, бивша местност "Мадика", землище на гр. Бургас, попадащ в границите на устройствена зона 07079/35 по ОУП на гр. Бургас, са обнародвани в Държавен вестник бр.61 от 24.07.2018г. Проектите са изложени за разглеждане в ст.410 в сградата на Община Бургас.

В Държавен вестник бр.59 от 17.07.2018г. е обнародвано съобщение за изработени :

1.  Проект на подробен устройствен план - план за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасета на нови обслужващи улици, с който се създава нов квартал 1Б, обособяват се нова обслужваща улица с о.т. 203 - о.т. 204 - о.т. 205 - о.т. 206 - о.т. 207 - о.т. 208  - о.т. 209 - о.т. 210 - о.т. 211 - о.т. 212 - о.т. 213 - о.т.1а,  нова обслужваща задънена улица с о.т. 204 - о.т. 205 и нова пешеходна алея за осигуряване на достъп до имоти в устройствена зона 1/Жм, в предвиденото разширение на населеното място, кв.Ветрен, гр.Бургас;

2. Проект на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.12.639 по КК на гр.Бургас /бивш ПИ 020002, бивша местност Машатлъка/, с който от ПИ с идентификатор 07079.12.639 по КК на гр.Бургас /бивш ПИ 020002, бивша местност Машатлъка/ се обособяват  9 бр. УПИ, за изграждане на жилищни сгради, с предвиждане в тях на ново свободно застрояване, посочено с ограничителни линии на застрояване, на отстояния до регулационните граници при спазване изискванията на чл. 19 и чл. 31, ал.1 от ЗУТ, с приложен трасировъчен чертеж, с координатен регистър, баланс на територията и посочен коефициент на редукция от 16.36 %, в съответствие с изискванията на чл.16 от ЗУТ;

3. Проект на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.12.654 по КК на гр.Бургас /бивш ПИ 020006, бивша местност Машатлъка/, с който от ПИ с  идентификатор 07079.12.654 по КК се обособяват 7 нови УПИ, за изграждане на жилищни сгради, като в тях се предвиждат ново свободно застрояване, показано с ограничителни линии на застрояване, на нормативни отстояния от регулационни граници, с предвидени показатели за устройствена зона  Жм, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас, с приложен трасировъчен чертеж, с координатен регистър, баланс на територията и посочен коефициент на редукция от 17.97%, в съответствие с изискванията на чл. 16 от ЗУТ;

4. Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ, УПИ VІІІ, УПИ ІХ и УПИ Х, в кв. 1 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас, с който се провежда нова задънена улица с о.т. 3б - о.т. 3в и се създава нов квартал 1А и се обособяват шест нови самостоятелни УПИ, с лица и площи, съгласно чл. 19, ал. 1 от ЗУТ, като новообособените УПИ са отредени за ПИ с проектни идентификатори, с отреждане за ниско жилищно строителство и предвидено застрояване, посочено с ограничителни линии на застрояване, на нормативни отстояния от регулационните граници, съгласно изискванията на чл. 31, ал. 5 от ЗУТ, с устройствени показатели за застрояване за устройствена зона 1/Жм, в съответствие с допустимите, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас, както следва: Височина до 10м., Плътност до 30%, Кинт до 1.0, Озеленяване мин. 60% и задължително паркиране в УПИ, с приложен трасировъчен чертеж, с координатен регистър и баланс на територията.

Изработен е проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII, VIII, IX и X в кв.4А по плана на Промишлена Зона "ЮГ-Запад" - гр. Бургас, ПИ с идентификатори съответно 07079.663.700, 07079.663.673, 07079.663.674 и 07079.663.671 по КК на гр. Бургас и ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.663.65, 07079.663.69, 07079.663.74, 07079.663.678, 07079.663.679 и 07079.663.699 по КККР на гр. Бургас, част от територията на Промишлена Зона "ЮГ-Запад" - гр. Бургас. ПУП е обнародван в Държавен вестник бр.57 от 10.07.2018г.

В Държавен вестник бр.54 от 29.06.2018г. е обнародвано съобщение за изработен проект за ПУП-ПП за трасе на подземна кабелна линия 20kV, преминаващо през ПИ с идентификатор 72151.1.8, 72151.37.31, 72151.37.65, 72151.2.1 по КК на с.Твърдица, Община Бургас.

В Държавен вестник бр.56 от 06.07.2018г. е обнародвано съобщение за изработен ПУП - ПУР за нова обслужваща улица с о.т.Е-о.т.Д-о.т.Г(70)-о.т.69(НК1)-о.т.68-о.т.67(КК1)-о.т.66(НК2)-о.т.65-о.т.64(КК2)-о.т.63 и о.т.Д-о.т.В-о.т.Г(70) за осигуряване на транспортен достъп до имоти в бивши масиви 130, 131, 132 и 133 в землището на гр.Бургас.

В Държавен вестник бр.56 от 06.07.2018г. е обнародвано съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за кв.1, кв.2 и кв.10, в територията на лесопарк "Росенец", гр.Бургас.

В Държавен вестник бр.56/06.07.18г. е публикувано съобщение за изработен ПУП-ПРЗ за нов гробищен парк в обхвата на ПИ с идентификатори 07079.665.149, 07079.665.150, 07079.665.151, 07079.665.152, 07079.665.153, 07079.665.154 и 07079.665.155 по КК на гр.Бургас и ПУП - ПУР за осигуряване на транспортен достъп и трасета на техническата инфраструктура за обслужване на ПИ с идентификатор 07079.665.159 по КК на гр.Бургас, в устройствени зони Т94 и 9/Пп, съгласно одобрен ОУП на гр.Бургас, предвидени за разширение на населеното място, със схеми на техническата инфраструктура по чл.108 от ЗУТ.

ПУП-План за регулация и застрояване и ПУП-план за улична регулация

 

1.Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатори 07079.6.38, 07079.6.40, 07079.6.41, 07079.6.42, 07079.6.43, 07079.6.54, 07079.6.55, 07079.6.56, 07079.6.57, 07079.6.58, 07079.6.59, 07079.6.1463, 07079.6.1464, 07079.6.1465, 07079.6.1466, 07079.6.1467, 07079.6.1468, 07079.6.1469, 07079.6.1470 и 07079.6.1471 по КК на гр.Бургас ;

2.Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за обслубване на имоти в част от кадастрални райони 5 и 6 по КК на гр.Бургас, в устройствени зони 3/Пп и 4/Пп съгласно ОУП на гр.Бургас.  

Проектът е изложен за разглеждане в ст.410 в сградата на Община Бургас.

 

Проект на изменение на Подробен устройствен план - План за регулация /ПУП - ПР/ на кв.82, по плана на зона „Г" и част от плана на Зона „Д"

В Държавен вестник бр.18 от 27.02.2018г. е обнародвано :


Съобщение за изработен проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация /ПУП - ПР/ на кв.82, по плана на зона "Г" и част от плана на Зона "Д", с който се изменя регулационния план на зона "Г" в частта, в която двата плана си съвпадат, при съобразяване с регулационния план на зона "Д", променят се границите на кв.82 и се обособява нов кв.82А; запазва се улица с о.т.519 - о.т.520в (нова) - о.т.520г (нова) - о.т.1207 - о.т.1206 - о.т.1 - о.т.1205 - о.т.1209 - о.т.1210 - о.т.1211 - о.т.1212 - о.т.1212а (нова), отпадат улица с о.т.520 - о.т.521 - о.т.522 - о.т.524 и улица с о.т.520 - о.т. 525 - о.т.526 - о.т.538 - о.т.539, предвиждат се нова задънена улица, с габарит 7м, с нови о.т.1205а - о.т.1205б и обслужваща улица с о.т.1210 - о.т.1210а (нова) - о.т.527е (нова) - о.т.527д (нова) - о.т.527г (нова) - о.т.527а - о.т.528 и се обособява нов паркинг, с о.т.1210а и о.т.1210б, като част от уличната регулация, като в кв.82 се урегулира нов УПИ XXII-675, отреден - "за жилищно строителство", с площ от 645м2, за ПИ с нов проектен идентификатор 07079.671.675 по КК на гр.Бургас, с приложена редукция от 25%, променят се границите на УПИ II, отреден - "за терен за ВиК", като същият става УПИ II-671, за ПИ с нов проектен идентификатор 07079.671.671 по КК на гр.Бургас и на УПИ III, отреден - "за жилищно строителство", като същият става УПИ III-489, отреден - "за жилищно строителство и ТП", за ПИ с нов проектен идентификатор 07079.671.489 по КК на гр.Бургас, променят се регулационните граници на УПИ I и УПИ XI, отредени - "за озеленяване", като се увеличават площите им; в кв.82А се запазват съществуващите УПИ XII, УПИ XIII, УПИ XIV, УПИ XV, УПИ XVI, УПИ XVII и УПИ XVIII.

Проектът е изложен за разглеждане в ЦАУ "Възраждане".

Подробен устройствен план по плана на ж.р."Меден Рудник" и изменение

Изработен е Подробен устройствен план - План за Регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ ХХІV-60 в кв.62 по плана назона "Г", УПИ ХVІІ-60 в кв.127 по плана на "Районен център", УПИ І-60 в кв.130 по плана на ж.р."Меден Рудник" и изменение на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ на кв.62, 127 и 130, в обхват на имот с пл.60
Проектът е обнародван в ДВ бр.11/02.02.2018г.

Проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/- План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за кв.5 по плана на кв."Сарафово", гр.Бургас

Изработен е проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/- План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за кв.5 по плана на кв."Сарафово", гр.Бургас - УПИ I и УПИ II, ПИ с идентификатор 07079.820.124 и ПИ с идентификатор 07079.820.221 по КК на гр.Бургас, кв.15 по плана на кв."Сарафово", гр.Бургас - УПИ I, II, III, IV, V, VI, VII,VIII, IX, Х, XI, XII, XIII, XVI, XV, XVI, XVII, XVIII, ПИ с идентификатори 07079.820.183, 07079.820.182, 07079.820.197, 07079.820.198, 07079.820.199, 07079.820.200, 07079.820.201, 07079.820.204, 07079.820.205, 07079.820.220, 07079.820.219, 07079.820.218, 07079.820.206, 07079.820.203, 07079.820.202, 07079.820.196, 07079.820.185, 07079.820.184 по КК на гр.Бургас, кв.16 по плана на кв."Сарафово", гр.Бургас - УПИ I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, ПИ с идентификатори 07079.820.153, 07079.820.174, 07079.820.173, 07079.820.172, 07079.820.171, 07079.820.170, 07079.820.169, 07079.820.155, 07079.820.154 по КК на гр.Бургас, кв.17 по плана на кв."Сарафово", гр.Бургас - УПИ I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, ПИ с идентификатори 07079.820.122, 07079.820.123, 07079.820.125, 07079.820.126, 07079.820.127, 07079.820.137, 07079.820.138, 07079.820.139, 07079.820.140, 07079.820.141, 07079.820.142 по КК на гр.Бургас, за обособяване на нови УПИ, с отреждане - "за жилищно строителство", "за обществено обслужване", "за озеленяване, благоустрояване и инфраструктура", промяна на устройствената зона и показателите на застрояване, в съответствие с предвижданията на действащ ОУП на гр.Бургас и изменение на ПУП - ПУР на обслужваща улица от о.т.2 - о.т.1 - о.т.144 - о.т.145 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас.
Проектът е обнародван в ДВ бр.11/02.02.2018г.

Подробен устройствен план - Парцеларен план за oбект „Нова ВЛ 400kV от п/ст „Варна" до п/ст „Бургас", преминаваща през землището на с.Миролюбово и землището на гр.Българово, община Бургас" и обект „Нова ВЛ 400kV от п/ст „Варна" до п/ст

Изработен е окончателен проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за oбект "Нова ВЛ 400kV от п/ст "Варна" до п/ст "Бургас", преминаваща през землището на с.Миролюбово и землището на гр.Българово, община Бургас" и обект "Нова ВЛ 400kV от п/ст "Варна" до п/ст "Бургас", преминаваща през землището на с.Миролюбово и землището на гр.Българово, община Бургас, подобект "Преместване на същетвуваща ВЛ 400kV от п/ст "Варна" до п/ст "Бургас", преминаваща през землището на с.Миролюбово и землището на гр.Българово, община Бургас" е обнародвано в Държавен вестник бр.103 от 28.12.2017г.

Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатори 07079.3.1726 и 07079.3602.457 по КК на гр.Бургас /бивша местност „Мадика“/

Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатори 07079.3.1726 и 07079.3602.457 по КК на гр.Бургас /бивша местност "Мадика"/, с който се обособява УПИ XIII, при условията на чл.16, ал.1 от ЗУТ, с предвидена редукция от 12%, и Подробен устройствен план - План за улична регулация за нова обслужваща улица от о.т.209-о.т.210-о.т.211-о.т.212-о.т.213-о.т.214-о.т.215-о.т.216-о.т.194 и от о.т.213-о.т.157-о.т.210 до о.т.156" е обнародвано в Държавен вестник бр.91 от 14.11.2017г.

ПУП-ПУР за утвърждаване на трасета на обслуващи улици в устройствена зона 12/Смф по действащ ОУП на гр.Бургас

ПУП-ПУР за провеждане на обслужващи улици за обслужване на имоти в устройствена зона 12/Смф, в предвиденото с ОУП разширение на населеното място, с о.т.1 до о.т.11, с който се образува нов кв.69 по номерацията на ПЗ"Север" и изменение на ПР за УПИ І, ІІ и ІІІ, ПИ с идентификатори 07079.3.927, 07079.3.929 и 07079.3.928 по КК на гр.Бургас /в бивш масив 123/ и УПИ І, ІІ, V и VІІІ, ПИ с идентификатори 07079.3.1925, 07079.3.1965, 07079.3.1922 и 07079.3.1303 по КК на гр.Бургас

Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатори по КККР на гр.Бургас, попадащи в непосредствена близост до регулационните граници по действащ ПУП на кв.Долно Езерово

Изработен е Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатори 07079.825.499, 07079.825.500, 07079.825.501, 07079.825.502, 07079.825.503, 07079.825.504, 07079.825.505, 07079.825.506, 07079.825.507, 07079.825.508, 07079.825.509, 07079.825.510, 07079.825.511, 07079.825.512, 07079.825.513, 07079.825.514, 07079.825.515, 07079.825.516, 07079.825.517, 07079.825.518, 07079.825.519, 07079.825.520, 07079.825.521, 07079.825.522, 07079.825.544, 07079.825.543, 07079.825.523, 07079.825.529, 07079.825.598, 07079.825.542, 07079.825.498, 07079.825.12, 07079.825.474, 07079.825.473, 07079.825.472, 07079.825.540, 07079.825.39, 07079.825.469, 07079.6.1321 по КККР на гр.Бургас, попадащи в непосредствена близост до регулационните граници по действащ ПУП на кв.Долно Езерово, в предвиденото разширение на населеното място в устройствена зона 1/Жм, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас.
Проектът за обнародван в Държавен вестник бр. 67 от 18.08.2017г.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ТЕРИТОРИАЛНО-УСТРОЙСТВЕНИЯ ПЛАН НА ОБЩИНА БУРГАС В ЧАСТТА ЗЕМЛИЩАТА НА СЕЛАТА МАРИНКА, ДИМЧЕВО И ТВЪРДИЦА

Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ на нова обслужваща улица от о.т.28, при кръстовището на ул.“Северна“ и ул.“Черна гора“

В Държавен вестник бр.51 от 27.06.2017г. е обнародвано съобщение за изработен Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ на нова обслужваща улица от о.т.28, при кръстовището на ул."Северна" и ул."Черна гора" от съществуващата улична мрежа на кв.Долно Езерово до път BGS-1030, с цел осигуряване на транспортно обслужване на ПИ в границите на устройствена зона 4/Смф по ОУП на гр.Бургас.

Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за кв.2, 3 и 4 по плана на Минерални бани, Бургас

В Държавен вестник бр.37 от 09.05.2017г. е публикувано съобщение за изработен проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за кв.2, 3 и 4 по плана на Минерални бани, Бургас.

Изменение на ПУП-ПР на ж.к."Изгрев", гр.Бургас, в обхвата УПИ II-180,181, IV-181 и V-181 в кв.18 и УПИ X-179,62,303 и VII-179, 303 в кв.19

ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПР(ПУР) ЗА КВАРТАЛИ 33 И 40А ПО ПЛАНА НА Ж.К.СЛАВЕЙКОВ, ГР.БУРГАС

ИЗМЕНЕНИЕ ЗА КВАРТАЛИ 23 И 24 ПО ПЛАНА НА К-С"БРАТЯ МИЛАДИНОВИ"

Проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за утвърждаване на трасе външно електрозахранване на базова станция на „Мобилтел" - ЕАД

В Държавен вестник бр.33 от 25.04.2017г. е публикувано съобщение за изработен проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за утвърждаване на трасе външно електрозахранване на базова станция на "Мобилтел" - ЕАД, разположена в ПИ пл.№ 096025, м.Брястовска река, в землището на с.Изворище, община Бургас, от съществуващ ТП в имот пл.№ 096001, преминаващо през имот с пл.№ 096028, до базова станция в имот пл.№ 096025 по КВС на землище на с.Изворище.

Одобрен План за улична регулация /ПУР/ и Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ по плана на ж.р.Меден Рудник - зона Г, гр.Бургас

С Решение № 23-24/31.01.17г. на Общински съвет Бургас е одобрен План за улична регулация /ПУР/ и Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатори 07079.658.28, 29, 30, 31, 35, 49, 74, 75, 79 и 80 по КК на гр.Бургас, с които се провежда нова обслужваща улица с о.т.95 -о.т.95а - о.т.95б - о.т.95в - о.т.95г - о.т.95д - о.т.95е - о.т.95ж - о.т.95з, по плана на ж.р.Меден Рудник - зона Г, гр.Бургас, с предвиждане на крайулични паркинги, като част от уличната регулация, обособява се нов кв.40А, с урегулиране в него на нови УПИ за поземлените имоти, отредени - "за жилищно строителство", с предвиждане в тях на ново ниско свободно и свързано застрояване, в УПИ II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и запазване предвижданията в УПИ I с устройствени показатели: Пл.застр. до 60%, Кинт до 1,2, Височина до 10м и Позел. мин. 40%, в устройствена зона 5/Жс, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас.

Одобрен Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на техническата инфраструктура... съгласно действащ ОУП на гр.Бургас (бивши масиви 51 и 52, землище кв.Долно Езерово, гр.Бургас

С Решение № 23-25/31.01.17г. на Общински съвет Бургас е одобрен Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на техническата инфраструктура - трасе на кабел 20kV за захранване на трафопост тип БКТП в УПИ ІV-5204, ПИ с идентификатор 07079.5.1535 по КК на гр.Бургас, в обхвата на устройствени зони 3/Оз и 5/Пп, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас (бивши масиви 51 и 52, землище кв.Долно Езерово, гр.Бургас)

Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ, в кв.38 по плана на ж.к.„Братя Миладинови“, гр.Бургас и улица „Шар Планина“

С Решение № 23-23/31.01.17г. на Общински съвет Бургас е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І, в кв.38 по плана на ж.к."Братя Миладинови", гр.Бургас, и обособяване на крайуличен паркинг, част от уличната регулация на улица "Шар Планина" от о.т.174 до о.т.178.

Изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ по плана на ПЗ„Север“, и подробен устройствен план – план за улична регулация /ПУП-ПУР/ по плана на кв.Лозово, гр.Бургас

С Решение № 23-22/31.01.17г. е одобрено изменение на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/, за трасе на нова велоалея, в обхват от о.т.623 и о.т.624 до о.т.18 и о.т.19, по плана на ПЗ"Север", и подробен устройствен план - план за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасе на обслужваща улица и нова велоалея, в обхват от о.т.18 и о.т.19, по плана на ПЗ"Север" до о.т.54, по плана на кв.Лозово, гр.Бургас.

С Решение № 23-21/31.01.17г. на Общински съвет Бургас е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІI, в кв.25, по плана на ж.к.„Братя Миладинови“, гр.Бургас.

Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасета на обслужваща улица между кв.49 и кв.50 по плана на Промишлена зона „Север“, гр.Бургас, в обхват между о.т.666-о.т.742

Служебен проект за Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасета на обслужващи улици от о.т.789 до о.т.26 и от о.т.83 до път ІІ-79 „Средец-кв.М.Рудник-(Бургас-Маринка)"

Служебен проект за Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасета на обслужващи улици от о.т.789 до о.т.26 и от о.т.83 до път ІІ-79 "Средец-кв.М.Рудник-(Бургас-Маринка)", за осигуряване на транспортен достъп до имоти, находящи се в предвидено разширение на населеното място, в обхвата на устройствени зони 5/Смф1, 26/Смф, 27/Смф, 07079/60 и 9/Пп по действащ ОУП на гр.Бургас, м.Черна гора"/бивша "Кара баир"/ и "Техникума", землище ж.р.Меден Рудник.

Служебен проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на кв.2, 3, 7, 8 и 21, по плана на с.Брястовец, одобрен с Решение № 19-12/29.11.16г. на Общински съвет Бургас

ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ПУП-ПРЗ НА МЕСТНОСТ "ЪГЪЛА" /БИВША "КЮШЕТО"/

Проект за мемориален знак в памет на жертвите на комунизма в УПИ І, кв.22 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас

Подробен устройствен план – План за улична регулация за обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали за територията между път І-6 Бургас-София, път І-9 Бургас-Варна, Северен обходен път и ул.Транспортна, в разш

Община Бургас на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че е изработен проект за Подробен устройствен план - План за улична регулация за обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали за територията между път І-6 Бургас-София, път І-9 Бургас-Варна, Северен обходен път и ул.Транспортна, в разширението на строителните граници на гр.Бургас, в устройствени зони 13/Смф и 7/Оз по одобрения ОУП на гр.Бургас.
Проектът ще бъде изложен за разглеждане в ст.401, ет.4, в сградата на Община Бургас и Дирекция ЦАУ "Изгрев".
Предстои обнародването на това съобщение в Държавен вестник.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението в "Държавен вестник".

 

ИЗРАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - изтегли RAR файл от ТУК

Реконструкция на ул."Одрин" от кръстовище "Трапезица" до бул."Яким Якимов" - кв.Долно Езерово

Подробен устройствен план - изменение на план за улична регулация в участък по плана на Промишлена зона "СЕВЕР", гр. Бургас, общ. Бургас

Подробен устройствен план - изменение на план за улична регулация в участък от надлез над "Товарна гара" о.т.509, о.т.508/ до връзка с бул."Т.Александров" /о.т.300, о.т.303/ и пристанище "Запад"./о.т.314, о.т.354/ по плана на Промишлена зона "СЕВЕР", гр. Бургас, общ. Бургас

ОБХОДЕН ПЪТ НА ГР.БУРГАС - I ЕТАП ОТ КМ 230+700 НА ПЪТ I-9 САРАФОВО-БУРГАС ДО КМ 493+550 НА ПЪТ I-6 ВЕТРЕН-БУРГАС И ЛОКАЛНИ ПЛАТНА

Актуализация на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на к-с „Изгрев“

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ."ОДРИН" ОТ КРЪСТОВИЩЕ "ТРАПЕЗИЦА" ДО БУЛ."ПРОФ.ЯКИМ ЯКИМОВ" (ПЪТ III-9008 I-9 БУРГАС) - КВ.ДОЛНО ЕЗЕРОВО" С ИЗГРАЖДАНЕ НА ВТОРО ПЪТНО ПЛАТНО

Нов коригиран проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за имоти, намиращи се в зона „Б", местност Бялата пръст, землище Меден Рудник

В Държавен вестник бр.92 от 07.11.2014г. е обнародвано съобщение за изготвен нов коригиран проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за имоти, намиращи се в зона "Б", местност Бялата пръст, землище Меден Рудник, част от зона с преобладаващ социален характер по ИПГВР на гр.Бургас. Разработката е изложена за разглеждане в ЦАУ "Възраждане" и на интернет сайта на Община Бургас.

Предложение от началник отдел УП, към Дирекция УТ, при Община Бургас - за подобряване качеството на работа

Експертен съвет по Устройство на територията
ПРОТОКОЛ-РЕШЕНИЕ
Докладва: арх.Д.Алексиев

Становище на "Геозащита" ЕООД - Варна, с изх.№511ИГП/17.07.2012г.относно извършване на инженерно-геоложки и хидроложки проучвания за общата устойчивост на територията на м. "Овошките" (бивша м."Манаф Хенде") и м. "Манаст

Подробен устройствен план за част от зона с потенциал за икономическо развитие (ПЗ "ЮГ-ЗАПАД")

Подробен устройствен план за част от зона с потенциал за икономическо развитие (КАНАЛ ВАЯ)

Подробен устройствен план за част от зона с потенциал за икономическо развитие (ЛОКАЛНО ПЛАТНО НА БУЛ.ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ)

Подробен устройствен план за част от зона с потенциал за икономическо развитие (ЕКСПО И КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР)

Подробен устройствен план за част от зоната с преобладаащ социален характер (М.БЯЛАТА ПРЪСТ)

Проект за изменение на ТУП/ОУП/ на Община Бургас, включващ землищата на гр.Българово, с.Равнец, с.Братово, с.Миролюбово, с.Изворище, с.Драганово, с.Брястовец, с.Черно море, с.Рудник и с.Извор – фаза предварителен проект

Проект

Специализирана схема на преместваемите обекти на морски плаж "РОСЕНЕЦ-СЕВЕР", находящ се на територията на Община Бургас, про реда на чл.10, ал.4, т.1 и 2 и ал.5, т.1 ЗУЧК

ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ - ПУП-ПРЗ на кв.Крайморие

Заседание на Експертния съвет по устройство на територията при Община Бургас

ПУП - ПРЗ за местност "Ъгъла" (бивша местност "Кюшето"), кв.Сарафово, гр.Бургас

ПУП - ПРЗ за местност "Ъгъла" (бивша местност "Кюшето"), кв.Сарафово, гр.Бургас

Общ устройствен план на гр. Бургас с неговите квартали и техните землища - окончателен проект

Общ устройствен план

Схема на зелената система

План-схема за организация на системата на МОПТ

Схема на културно-историческо наследство

ПУП-ПРЗ на селищно образувание "Батака", землище с.Твърдица

Проект за актуализация на ПУП-ПРЗ на к-с "Славейков" - фаза: окончателен проект

Публикуван проект на 10.08.2010 г.

Публикуван ПРОТОКОЛ-РЕШЕНИЕ на 24.09.2010 г.

Окончателен проект актуализация ПУП - ПРЗ на к-с "Зорница"

Публикуван проект на 29.07.2010 г.

Публикуван ПРОТОКОЛ-РЕШЕНИЕ на 24.09.2010 г.

Реконструкция, благоустрояване и озеленяване на пешеходни зони ул."Александровска", ул."Богориди", ул."Св.Св. Кирил и Методий" - втори, трети и четвърти етап

ПУП-ПРЗ на селищно образувание Рибарско селище "Ченгене скеле", землище кв.Крайморие, гр. Бургас - окончателен проект

ПУП - Парцеларен план за трасе на външен водопровод за селата Маринка, Твърдица и Димчево

ПУП-ПУР на ПЗ "Юг", гр. Бургас в участъка от кръстовището на ул."Захари Стоянов" до ПИ с пл.№ 99

ПУП - Парцеларен план на Пътно кръстовище вилна зона "Росенец" с път ІІ-99

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ГРАД БУРГАС - ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ

Диагноза (jpg)
Прогноза (jpg)
Транспорт (jpg)

Паркоустройствен план

ПРОЕКТ "СТАРАТА ПОЩА"

 Старата поща

ПРОЕКТ "СТЕНАТА НА ПРИКАЗКИТЕ"

 Стената на приказките

ПРОЕКТ "УЛИЦА ГУРКО"

  Улица Гурко

"РЕКОНСТРУКЦИЯ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ПЕШЕХОДНИ ЗОНИ УЛ."АЛЕКСАНДРОВСКА ", УЛ. " БОГОРИДИ ", УЛ. "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ " - ГР. БУРГАС

ОБЩА КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА
ул. "Александровска" от пл. "Царица Йоанна" до бул. "Сан Стефано", бул. "Алеко Богориди" от бул. "Демокрация" до пл. "Ат. Сиреков ", ул. "Св. св. Кирил и Методий "- ул. "Васил Априлов" в участъка от пл. "Св.св Кирил и Методий" до ул. "Мара Гидик ", ул. "Георги Кирков" до ул. "Възраждане", ул. "Хан Аспарух " в участъка от пл. "Баба Ганка" до ул. "Александровска ".

 

Обща концепция: Пешеходна зона ул."Александровска" и ул."Богориди"


I етап - Зона ул."Александровска" с ул. "Богориди" до пресичането с ул."Ген. майор Лермонтов" от пл. "Тройката" до бул. "Иван Вазов"

 

Пешеходна зона I етап - ул."Александровска" и ул."Богориди"

 Други проекти

file Проекти в строителството

file Общ устройствен план на град Бургас

Подробен устройствен план на УПИ I в кв.40, УПИ I в кв.41 и в УПИ I в кв.53 по плана на кв.Сарафово

ПУП-ПРЗ за имот пл.№333, местност "Вая Кайряк", землище Българово, за изграждане на Бизнес - индустриална зона гр.Българово

свали като pdf разглеждания: 239214 последна промяна: 11:42:51, 30 декември 2020