Новини и събития

ОИЦ- Бургас представи процедура за управление на отпадъците по ОПОС

В залата на Областен информационен център - Бургас се проведе информационна среща по процедура "Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците" на ОП "Околна среда". В събитието взеха участие представители на общини и НПО от Бургаска област.

Целта на процедурата е чрез финансирането с приоритет към дейности, които се намират най-високо в йерархията при управление на отпадъците, да се подпомогне постигането на целите, заложени в чл. 31, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), по отношение на битовите отпадъци.

По време на събитието стана ясно, че дейностите, които ще се финансират следва да са свързани с третиране само на битови отпадъци, генерирани на територията на Република България и да се отнасят до: предотвратяване на образуването им и/или за подготовка за повторна употреба, и/или за рециклирането им. Повишаването на осведомеността и общественото самосъзнание за спазване на йерархията за управление на битовите отпадъци е от ключово значение в контекста на инициативите за предотвратяване на отпадъците и за увеличаване на участието на гражданите в разделно събиране.

Очакваните резултати от процедурата са чрез финансираните проекти да се допринесе за прехода към кръгова икономика в България и за подпомагане постигането на рециклиране на 50 % от битовите отпадъци до 2020 г. Очаква се и принос за формиране на общество с нулеви отпадъци, повишаване на общественото съзнание за спазване на йерархията за управлението на отпадъците и за намаляване на количеството депонирани битови отпадъци.

Допустими бенефициенти са общини, юридически лица със стопанска цел, юридически лица с нестопанска цел.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 18:30 часа на 26 август 2019 г.

 

Информационна среща по процедура на ОПОС ще се проведе в ОИЦ - Бургас

На 18 юли 2019 година (четвъртък) от 11:00 ч. в залата на Областен информационен център - Бургас ще се проведе информационна среща по процедура "Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците" на ОП "Околна среда".

Целта на процедурата е чрез финансирането с приоритет към дейности, които се намират най-високо в йерархията при управление на отпадъците, да се подпомогне постигането на целите, заложени в чл. 31, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), по отношение на битовите отпадъци.

Допустими бенефициенти са общини, юридически лица със стопанска цел, юридически лица с нестопанска цел.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 18:30 часа на 26 август 2019 г.

Пълният пакет документи по процедурата е публикуван тук: https://www.eufunds.bg/bg/opos/term/409 - процедура BG16M1OP002-2.009.

 

Дни на Европа в Бургас

За поредна година Община Бургас и Областен информационен център - Бургас ще проведат Дни на Европа. Традиционното събитие и в новото си издание от 9-ти до 11-ти май ще бъде цветно и изпъстрено с много и разнообразни събития. Дискусия, театър, пленери, европейски работилници, конкурси, състезания, концерти и откриване на "зелени класни стаи" ще бележат Дните на Европа в града ни.
Проявите за Дните на Европа в Бургас, ще дадат възможност на бургазлии, за пореден път да посетят много от събитията, които ще се проведат през седмицата.

„ЛАГУНАТА НА ЖИВОТА“ - ново европейско признание за Атанасовско езеро

На 19 февруари 2019 г. в Експозиционен център "Флора" бе дадено началото на нов проект за опазване на Атанасовско езеро - "Лагуната на живота" /"Поддържане на симбиозата човек-езеро в полза на европейско значими видове и местообитания"/ LIFE17 NAT/BG/000558/. Това е поредното доказателство за високата консервационна стойност на езерото и за европейската му значимост, оценена по достойнство от Програма LIFE на Европейската комисия. Едва три български проекта са одобрени за финансиране тази година.

Новият проект цели пълно възстановяване на екологичните процеси в Атанасовско езеро чрез поддържане на симбиозата между човека и природата, за да може то да запази уникалното си биоразнообразие. В хода на 6-годишния проект ще се популяризират екосистемните услуги от езерото и ползите от Натура 2000 зоната, както за хората, така и за самата територия. Ще се търси устойчив финансов механизъм, който да позволи дългосрочното опазване на тази природна територия чрез създаване на специален фонд и добавена стойност на продукти /услуги, свързани с езерото.

Проектът се изпълнява от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Черноморски солници АД, Българско дружество за защита на птиците и местната организация "Заедно 2011". Продължителността му е шест години с общ бюджет от 2 525 618 евро.

 

Над 17 хил. ще могат да се възползват от нова социална услуга

Над 17 000 потребители от страната ще могат да се възползват новата социална услуга - патронажна грижа, която общините ще предоставят на възрастни хора и лица с увреждания. Общият бюджет на процедурата "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2" е в размер на 47 млн. лева, каза заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова при откриването на информационния ден в Бургас. На събитието присъства и кметът на Община Бургас Димитър Николов.

"Проекти по схемата ще се приемат до края на февруари и се надяваме, че още през пролетта ще започне реализацията на първите одобрени", каза зам.-министър Зорница Русинова. Средствата са разпределени по общини. Всяка община може да кандидатства с проект, в който целевата група да не бъде по-малко от 50 души. Тези общини, които не могат да подадат проекти самостоятелно, могат да го направят заедно със съседни общини", разясни в рамките на информационния ден зам.-министърът.

Услугата е в отговор на нуждата на много общини да подпомогнат възрастното население. Чрез осигуреното финансиране ще бъдат обгрижени възрастни, самотно живеещи и хора с увреждания над 65 години, които имат нужда от здравни грижи в домашна среда, от лекар или медицинска сестра. Относно кандидатстването, зам.-министърът уточни, че за общините то е изключително опростено и дава възможност за партньорства между съседни администрации. Идеята е интегрираните услуги да се предоставят не по-малко от 12 месеца, а всяко лице да може да получава здравно-социални услуги до 2 часа на ден.

Събитието в Бургас премина при изключително голям интерес, а залата се оказа тясна за всички, които желаеха да се включат в дискусията по процедурата.

 

Резултатите от проекта на ОИЦ – Бургас бяха представени пред медиите

Управителят на Областен информационен център - Бургас представи резултатите от проекта на ОИЦ за периода: 13 декември 2015 г. - 31 декември 2018 г.

На срещата стана ясно, че през последните три години от функционирането на центъра са участвали близо 20 000 души в събития и са потърсили експертна помощ от екипа на ОИЦ. Офисът на улица "Трапезица" №5 са посетили повече от 1200 граждани за консултации, а в събитията, които са организирани от екипа са взели участие над 17000 човека. За периода са проведени 78 срещи в общините на Област Бургас, три национални инициативи, с повече от 5000 участника.

По традиция всяка година се провеждат "Дни на Европа в Бургас", като броя на участниците и събитията в тях постоянно расте, а самата седмица се радва на все по-голяма популярност. През последните три години ОИЦ -Бургас се включи активно в провеждането на Европейската седмица на мобилността. Кулминацията през тази година бе проведеният за първи път в града Фестивал на бягането, в който се включиха над 400 участника, а зрителите няколко хиляди.

За периода официално са проведени 6 срещи с медиите в Бургас, но тези които следят по-отблизо работа на центъра със сигурност знаят, че те са доста повече. Публикациите за периода са около 1300, което прави средно по около 35 на месец. За едно такова звено, това е добър резултат. През миналата и тази година организирахме събитията, посветени на българското европредседателство преминаха при сериозен интерес от страна на участниците в тях.

През тригодишния период са изготвени 150 радиопредавания по радио "Гласът на Бургас" и 36 месечни информационни бюлетина, съдържащи информация за актуални схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП, информация относно новостите в различните национални и европейски политики и програми, реализирани проекти и добри практики в ЕС.

За популяризиране на проекта и неговите резултати до момента, както и за популяризиране на проектите по оперативните програми на територията на бургаска област, са разпространени печатни материали, които илюстрират напредъка в усвояването на европейски средства.

През новия тригодишен период на работа, Областният информационен център ще продължи да работи за по-доброто информиране на гражданите, относно възможностите, които дава европейското финансиране. Новото време изисква и нови по-големи отговорности, за да могат повече граждани и юридически лица да се възползват от финансирането с европейски средства.

 

Бъдещето на Кохезионната политика на ЕС предизвика сериозен интерес в Бургас

На 12 октомври, в Заседателната зала на "Културен дом на Нефтохимика", се проведе дискусия на тема: "Бъдещето на Кохезионната политика на ЕС. Финансови инструменти за градско развитие", като част от Националната инициатива на Мрежата от 28 Информационни центъра за популяризиране на ЕСИФ в страната.

В събитието взеха участие представители на регионалната и местната власт на територията на област Бургас, бизнеса , научните среди, НПО, медии и др.

В рамките на мероприятието бяха разяснени възможностите за финансиране на проекти за общините и бизнеса, представени от експерти с богата експертиза, представляващи Фонд за градско развитие и Фонд за устойчиви градове. От друга страна беше предоставена и възможност на общините от област Бургас да представят своите приоритети в областта на културата и туризма, както и мерките, които възнамеряват да реализират.

Във втората част от събитието беше представена финансовата рамка 2021-2027 г. от г-н Андрей Новаков - евродепутат в групата на Европейската народна партия и главен преговарящ по Кохезионната политика на ЕС след 2020 година.

По време на дискусията, всички участници имаха възможност да посочат нуждите и предизвикателствата, пред които са изправени при осъществяване и финансиране на проекти и дейности, които изпълняват, с цел те да бъдат взети предвид от съответните институции.

 

Европейски пробег постави края на Седмицата на мобилността в Бургас за 2018 – та година

С Европейски пробег, част от ежеседмичния 5 km Run, приключи Седмицата на мобилността в Бургас.

Тази година Седмицата на движението премина под мотото "Комбинирай, движи се". В събитията, организирани от Областния информационен център и Община Бургас, се включиха близо 5000 човека, които участваха в първия по рода си за града фестивал "Бургас Рън", караха велосипеди, миксираха различните видове транспорт в рамките на града и др.

Екипът на Областен информационен център благодари на всички, които взеха участие в събитията на Европейската седмица на мобилността 2018 г.!

Мотото „Комбинирай, движи се!“ с реално приложение в Бургас

Тазгодишната тема на Европейската седмица на мобилността - "Мултимодалност" провокира група бургазлии да съчетаят различни видове транспорт в града. Инициативата бе на Областен информационен център - Бургас, който обедини участниците в събитието "Комбинирай, движи се!", мото на Седмицата през 2018 година.

Стартът бе даден на Централната автобусна спирка в Бургас, откъдето с бързата автобусна линия се стигна до Автогара "Юг". Там с велосипеди, отново част от проекта за Интегриран градски транспорт в града, се премина по обновената част на Морската градина, през крайбрежната велоалея до Графичната база. Благодарение на екобус се стигна до калните бани, където туристическият атракционен автобус чакаше участниците, за да ги отведе на посещение в новооткрития Авиомузей, който се намира на територията на бургаското летище. През настоящата година, за пръв път, най-слънчевото летище в България превози повече от 3 млн. пътници. В Авиомузея, гостите имаха възможност да разгледат отвън и отвътре "експонатите, които оживяват", да влязат в ролята на пилоти, чрез очила за виртуална реалност и да разгледат богатата експозиция от макети на самолети, предмети и аксесоари на пилотски униформи, снимки и други. След това атрактивният туристически автобус върна участниците на Централна автобусна спирка.

Импровизираната обиколка на Бургас и съчетаването на различните видове транспорт показаха многообразието от алтернативи за придвижване в рамките на града.

* Кампанията на Европейската комисия се провежда всяка година между 16-22 септември и насърчава използването на устойчиви транспортни алтернативи при придвижване. Тя дава възможност на местната власт да популяризира умното придвижване сред населението - фактор за по-добро качество на живот. През 2018 г. темата на кампанията "Мултимодалност" ни призовава да използваме и съчетаваме различните видове транспорт за градски превоз на пътници и стоки. Към момента 2309 града от 47 държави са регистрирали събития под мотото "Комбинирай, движи се!".

 

Усмихнати котки станаха част от градската среда

От няколко дни усмихнати велосипеди - котки намигват приятелски на бургазлии и гостите на града. Приветливите пластични решения са реализирани по идея на Областния информационен център и Община Бургас и са дело на бургаския графити артист Иван Янков /с псевдоним Esteo/. Арт инсталациите от излезли от употреба велосипеди са монтирани в Седмицата на мобилността, а материалите за творбите са осигурени от Общинско предприятие "Транспорт".

Целта на инициаторите на проекта е да внесат повече настроение в градската среда и да фокусират по интересен начин общественото внимание върху градската мобилност като съществена част от мисията на Община Бургас за повишаване качеството на живот и опазването на околната среда.

През последните години градът ни се утвърди като пример в това отношение с изградените над 50 км велоалеи, обновени паркови пространства и многобройните възможности за алтернативни начини на придвижване. Новите пластични решения са поредно доказателство и за това как вече излезли от употреба транспортни средства, могат отново да се впишат в градската среда и да бъдат използвани, но по друг - нетрадиционен начин. Дружелюбните котки вече предизвикаха интереса на бургазлии, които не пропускат възможността за селфи с новите приятели, което публикуват в социалните мрежи.

До момента в Бургас вече са монтирани четири усмихнати котки - две в Морската градина и две в центъра на града. Те могат да бъдат видени зад Експозиционен център "Флора", на алеята водеща към Летния театър, пред Профсъюзния дом и Общинско предприятие "Транспорт" на ул. "Александровска".

Изпълнението на проекта съвпада съвсем естествено с Европейската седмица на мобилността, която се провежда от 16 до 22 септември в града ни и включва разнообразни и интересни прояви, които Община Бургас и Областният информационен център провеждат за поредна година.

 

С велосипед в Европейската седмица на мобилността в Бургас

В третия ден от Европейската седмица на мобилността в Бургас около 30 любители на колоезденето се включиха във велопоход и вело-кино под звездите, организирани от Областен информационен център - Бургас.

Велообиколката стартира от Морска гара Бургас, след това премина през обновената част на Морската градина, велоалеята по красивото бургаско крайбрежие и приключи на Солниците. Оттам колоездачите потеглиха към Дома на писателя, където изгледаха прожекция на филм и клип от триатлона "Лъвско сърце".

Събитията от Европейската седмица на мобилността в Бургас продължават с "Комбинирай, движи се в града", в което група от хора ще миксират различни превозни средства. Това ще се случи днес, 19 септември, от 13:30 ч. Следва посещение на коната база и обучение по коннна езда на деца с увреждания на 20 септември (четвъртък).

Програмата ще завърши на 22 септември (събота) с Пробег 5км Run по маршрут: Пантеона - Флора Бургас - крайбрежна алея - хотел Приморец и обратно.

 

Деца научиха как да внимават на пътя и да оказват първа помощ в Седмицата на мобилността в Бургас

В първия учебен ден, Областният информационен център в партньорство с Български червен кръст, КАТ и Сдружение SOS-ПТП организираха серия от демонстрации по безопасност на пътя и оказване на първа помощ.

Събитието се проведе на площад "Тройката", а в него взеха участие близо 50 деца. Акцентът бе поставен върху основните правила за движение, които децата трябва да знаят като пешеходци. Малчуганите научиха и как да се държат, когато пътуват в автомобил, също и правилата при карането на колело и тротинетка.

Малко по-рано същия ден, деца пресичаха пешеходната пътека до ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с помощта на приказен герой от Куклен театър Бургас.

ОИЦ – Бургас стартира Седмицата на мобилността с маратон по улиците на града и цветно парти

Европейската седмица на мобилността в Бургас започна с бегаческия фестивал "Бургас рън", в който се включиха близо 300 участници. Те пробягаха разстоянията от 1,5 км, 5 км и 10 км, като преминаха през централната част на града.

Стартът и финалът бяха на площад "Тройката", където се проведоха спортни демонстрации по каране на ролери, йога и канго джъмпс. Посетителите имаха възможността да изпробват различни алтернативни превозни средства и да се разходят из щандовете на изложители.

За доброто настроение на присъстващите се проведе цветно диджей парти, символизиращо цветовете на европейското знаме - синьо и жълто. Така малки и големи се обединиха и превърнаха площада във феерия от цветове.

На своя изнесен щанд, екипът на Областния информационен център даваше експертна информация за възможностите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Посетителите получиха много рекламни и информационни материали.

Събитията от програмата на Европейската седмина на мобилността в Бургас продължават.

 

Седмицата на мобилността в Бургас започва с маратон по улиците на града

Община Бургас и Областен информационен център, съвместно със Сдружение "Рънсайкъл" организират бегачески фестивал "Бургас Рън", който ще постави началото на Европейската седмица на мобилността в Бургас.

Фестивалът на бягането ще се състои на 16 септември 2018 г. (неделя) в три дистанции - 1,5 км, 5 км и 10 км. Всички участници ще се включат в своеобразната обиколка, която ще премине през централната част на града - улица "Александровска", Автогара - Юг, Морска гара, емблематичния Мост, Културен център "Морско казино", Пантеона, Графична база, крайбрежната алея до Солниците и улица "Кирил и Методий". Стартът и финалът ще бъдат на площад "Тройката", където ще се проведат спортни демонстрации, цветно ди джей парти, многобройни изложения, ще има обособена зона за тест-драйв на различни алтернативни превозни средства и др.

Събитията от програмата на Европейската седмица на мобилността в Бургас продължават и през следващите дни при следната програма:

17.09 (понеделник)

- между 08.00 часа и 09.00 часа - аниматори ще помагат на деца и възрастни да преминават безопасно по пешеходните пътеки до площад "Св.св Кирил и Методий" и ОУ "Александър Георгиев - Коджакафалията".

- от 10.30 часа - 12.30 часа - пред НХК - съвместен обучителен ден с КАТ, БЧК и Сдружение SOS - ПТП, демонстрации на първа помощ, състезание с тротинетки, викторини

18.09 (вторник)

- 18.00 часа - Велопоход от Морска гара до Солниците и обратно

- 19.30 часа - Вело кино - прожекция на филм и клип от триатлон "Лъвско сърце" от 2016г. и 2017г.

19.09 (сряда)

- 13.30 часа - "Комбинирай, движи се в града" - подчинени на мотото на тазгодишната Седмица на мобилността.

20.09 (четвъртък)

- 16.00 часа - Посещение на конната база и обучение в коннна езда на деца с увреждания

Европейската седмица на мобилността, организирана от Община Бургас и Областен информационен център, ще завърши на 22.09. (събота) в 09.00 часа с Пробег 5км Run - по маршрут: Пантеона - Флора Бургас - крайбрежна алея - хотел Приморец и обратно.

 

Екипът на ОИЦ – Бургас приключи цикъл от информационни събития в областта

Поредният цикъл с изнесени приемни в 13-те общини на Област Бургас приключи. От 11 до 24 юли 2018 г. бяха посетени градовете Малко Търново, Царево, Приморско, Поморие, Сунгурларе, Карнобат, Айтос, Камено, Средец, с. Руен и морските курорти Черноморец и Равда.

Над 500 посетителя на мобилния щанд на ОИЦ - Бургас получиха информация за актуалните и предстоящите възможности по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Основно, интересът на присъстващите бе насочен към Програмата за развитие на селските райони и различните възможности за финансиране на проектни идеи, които предоставя тя. Друга част от посетителите отправяха въпроси, свързани с подкрепата на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и в частност - възможностите за социално подпомагане.

Жителите и гостите на населените места получиха рекламни и информационни материали, изготвени от екипа на ОИЦ.

Информационните събития в Бургас и останалите общини от областта продължават.

 

ОИЦ – Бургас отбелязва Деня на Европа

За поредна година Областен информационен център - Бургас чества 9 май - Ден на Европа с редица събития в рамките на два дни, 9 - 10 май 2018 г.

Сутринта на 9 май, в ефира на БНР Бургас ще бъдат отразени реализираните проекти с европейски средства в областта и перспективите за развитие. Награждаване на победителите в конкурса за ученически проект "Европа - предизвикателството за моята кариера", проведен в партньорство с Центъра за кариерно ориентиране и консултиране ще се състои в 13:30 ч. в залата на ЦПЛР. Дебат "Бъдещето на Западните Балкани" с участието на възпитаници от Търговската гимназия ще се проведе от 15:00 ч. в училището. В Деня на Европа две изложби "Пътуване в Европа" и "10 права в ЕС" ще радват жителите на градовете Камено и Средец. Денят ще приключи с празничен концерт на Бургаския духов оркестър от 18:00 ч. на откритата сцена до "Часовника".

На 10 май денят стартира с "Велообиколка на ЕвроБургас", като част от Деня на отворени врати по проекти с европейско финансиране. Събитието е част от европейската кампания "Европа в моя регион 2018", която се провежда във всички страни от Европейския съюз. Велообиколката ще започне в 13:00 ч. с начална точка Морска гара Бургас. След това ще се премине през обновената част на Морската градина, Бизнес инкубатор Бургас, Морското казино, Стената на приказките и ще приключи на Експозиционен център "Флора". След това от 14:00 ч. във Флората ще се проведе европейски пленер "България в Европа" с участието на ЦПРЛ, където малки майстори на четката ще покажат приноса на ЕС в Бургас през своите очи.

Концерт на талантите от Национално училище за музикално и сценично изкуство "Проф. Панчо Владигеров" ще отбележи края на събитията, посветени на Деня на Европа в Бургас. Концертът ще се състои от 18:00 ч. на откритата сцена до "Часовника".

Областен информационен център - Бургас има удоволствието да покани всички желаещи да станат част от европейския празник!

Семинар – дискусия „Изграждане на регионални научни центрове” се проведе в Бургас

В Бургас се проведе семинар на тема "Изграждане на регионални научни центрове", който е част от подготовката на едноименната процедура по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". Събитието събра в зала на Бургаския свободен университет представители на бизнеса, работодателски организации, висши училища, кметове на общини и експерти от Областни информационни центрове от Югоизточен регион.

Управляващият орган на ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" инициира общо шест срещи със заинтересованите страни във връзка с подготовката на процедура "Изграждане на регионални научни центрове", от които петата бе в Бургас. В събитията участват и представители на Управляващия орган на ОП "Иновации и конкурентоспособност".

Процедурата "Изграждане на регионални научни центрове" ще предостави възможност на научноизследователски организации да кандидатстват през тази година с проекти от регионално значение. Одобрените предложения ще получат безвъзмездно финансиране, но се изисква партньорство между научни организации, регионалния бизнес и местните власти. Целта е подобряване на капацитета за икономическо развитие и осигуряване на по-добри условия за провеждане на приложни изследвания. Задачата е са да се насърчи взаимодействието между науката и бизнеса в четирите направления на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС): "Информатика и ИКТ"; "Мехатроника и чисти технологии"; "Индустрия за здравословен живот и биотехнологии"; "Нови технологии в креативната и рекреативните индустрии".

В края на семинара се проведе обширна дискусия, в която се включиха представители на Бургаски свободен университет и университет "Проф. д-р Асен Златаров", Община Бургас, Областна управа, ИКТ Клъстер Бургас, Тракийски университет и представители на бизнеса.

Заключителна пресконференция по проект на ТГС България-Турция се проведе в ОИЦ – Бургас

В залата на Областен информационен център - Бургас се проведе финалната пресконференция по проект "ORCHIS - изследване, опазване и местообитания на орхидеите в Странджа". Той се изпълнява в партньорство от Сдружение за опазване Една Природа и Горско стопанство Демиркьой - Турция. Финансирането е по линия на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020.

Основната цел на проекта е подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общи природни ресурси чрез инициативи за сътрудничество в трансграничния регион. В рамките на 1 година проект ORCHIS реализира съвместни дейности по проучване и опазване на орхидеите в защитената територия на Странджа. В резултат бе създаден специализиран софтуер за подпомагане на определянето на видовете и оценка на техния статус на местообитания.
По проекта са проведени общо 47 дни теренна работа, 28 в българската част и 19 дни в турската част на планината. В резултат на това са установени 32 вида орхидеи, 24 от които и в двете части на Странджа. Картирани са 793 находища с GPS координати и общо 105236 екземпляра орхидеи - в българската част са съответно 649 точки с 94445 екземпляра, а в турската част 144 точки с 10791 екземпляра. Екипите са установили 2 нови вида за планината. В българската част това е месесточервеният дланокоренник (Dactylorhiza incarnata), а за турската страна - призрачната орхидея (Epipogium aphyllum).
Голяма част от информацията е налична на специално създаден уебсайт - https://orchis.onenat.org. В него всеки ще може да намери кратко описание за видовете орхидеи, срещащи се в Странджа на български, турски и английски език. През онлайн платформата също ще може да бъде изпратено конкретно наблюдение на орхидеи като се приложат по избор място, координати, снимки и бележки. След разглеждане на изпратената информация, тя ще бъде препращана автоматично и към всички, получили достъп до софтуера.

Срещата премина при засилен интерес. Присъстващите отправиха редица въпроси към организаторите, а те от своя страна споделиха, че са готови за още ползотворни сътрудничества в бъдеще с цел популяризиране на природното богатство на трансграничния регион.

 

Бургас дискутира: „Как да задържим нашите и да привлечем чуждите млади?“

Областен информационен център - Бургас се включи във форум с участието на социалния антрополог доц. д-р Харалан Александров, представители на общинската администрация, водещи местни фирми и заинтересовани страни. Поводът за срещата бе обсъждане на пилотната дейност на Община Бургас, чрез която се цели да бъдат привлечени млади хора с потенциал за развитието на града.

Общата цел на проекта е да се подобри институционалния капацитет и да се насърчи сътрудничеството за справяне с влиянието на транснационалната миграция на младежите. Към момента е направен анализ на съществуващото положение, чрез проучвания и редица интервюта, от които са извлечени изводи и препоръки за продължаващи действия. Стана ясно, че Бургас е от смесен тип - както приема, така и изпраща младежи. За последните няколко години, данните сочат, че в Община Бургас са влезли значителен брой имигранти от страни като Русия, Украйна и Казакстан. А относно състоянието на населението, тенденциите показват трайно намаляване и застаряване, тоест 37% от него е на възраст над 50 год. Именно за това Община Бургас си поставя амбициозната цел за създаване на среда за успешно развитие на предприемачеството, чрез която да задържи и привлече млади хора, заминали в други градове от страната и чужбина. Мерките, които ще бъдат предприети са във връзка с оказване на помощ при разработване на бизнес-планове и генериране на идеи, инициране на срещи между младежите и бизнеса, консултиране посредством социални медии и специални платформи за завърнали се емигранти.

Събитието се проведе в рамките на проект "Подобряване на институционалния капацитет и насърчаване на сътрудничеството за справяне с влиянието на транснационалната миграция на младежите" (YOUMIG) по програма за транснационално сътрудничество "Дунав".

В Бургас се проведе среща по Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция

При засилен интерес премина информационният ден по Втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция в Бургас. Събитието се проведе в зала "Компас" на х-л "България", като в него взеха участие Областен информационен център - Бургас и над 100 представители на общини, държавни институции, учебни заведения и неправителствени организации от областта.

Общият бюджет на програмата е 29 642 896 евро, като се съфинансира от Европейския съюз чрез Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II) и от националния бюджет на двете партниращи страни.

На срещата стана ясно, че по Първия прием са финансирани 43 проекта с обща стойност 9 992 285 млн. евро. По Втората покана, която бе обявена на 10 януари тази година, са отделени 15 650 351 млн. евро. През настоящия прием с приоритет ще са проекти, допринасящи за изпълнение на индикаторите на програмата, които все още не са постигнати по първия. Останалите проекти, свързани с индикатори, които вече са били постигнати, ще получат финасиране в случай, че са останали налични средства. Кандидатстването ще се осъществява изцяло по електронен път.

Беше обърнато внимание и на общите правила за кандидатстване, допостимост на кандидатите, парньорите, разходите и дейностите. Основно бе разгледан формулярът за кандидатстване с приложените документи към него, бюджетът и начинът на оценяване на проектните предложения. След всеки модул имаше възможност за задаване на въпроси.

Информационният ден завърши с практическо занятие, в което участниците преминаха през пътя на регистрация, попълване на формуляр за кандидатстване и електронно подаване на проектното предложение в системата.

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на следните интернет страници: www.ipacbc-bgtr.eu; www.mrrb.government.bg; www.ab.gov.tr; http://cbc.ab.gov.tr/; www.eufunds.bg.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа българско време на 11 април 2018 г.

 

ОИЦ – Бургас отчете поредна успешна година

Екипът на Областен информационен център - Бургас проведе последната за тази година работна среща с медиите. В нея бе представена работата на центъра през 2017 г. и по-конкретно броя на проведените събития в региона, броя на посетителите и публикациите в медиите. Стана ясно, че в събитията на ОИЦ през годината са взели участие близо 5000 човека.

Управителят на ОИЦ Евелин Кузманов посочи и броят на сключените договори по оперативните програми в бургаска област. До момента те наброяват 162, като за самия град Бургас са 75. В хода на презентацията бяха представени и деветте обекта, които се реализират в рамките на проект "Подобряване качеството на образованието чрез модернизиране на образователната инфраструктура в град Бургас - І етап" по процедура на Оперативна програма "Региони в растеж", с общата стойност на проекта - 18 709 438,45 лв. Чрез предприетите дейности, към момента са обновени и реконструирани базите, както и прилежащите дворни пространства на детски градини и училища в Бургас.

За да засвидетелства достоверността на информацията, управителят на ОИЦ посочи още веднъж Единният информационен портал за Структурните фондове на ЕС (www.eufunds.bg) като правилен и верен източник на информация.

В края на събитието, за доброто настроение на присъстващите, бе подготвена предколедна томбола, в която всеки присъстващ получи рекламен материал, специално изработен по поръчка на ОИЦ за празника.

В Поморие стартира проект за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради – Лот 2

С пресконференция на 07 декември 2017 г., от 15:00 ч., ще бъде дадента стартът на Проект "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради намиращи се в гр.Поморие - 2", който се осъществява по Договор за БФП с № BG16RFOP001-2.001-0142-С01 с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд. На събитието ще бъдат представени основните цели, дейности и очаквани резултати.
След пресконференцията, от 16.00 ч., ще се проведе и церемония "Първа копка", с която ще стартира реализацията на строително-ремонтните дейности по проекта.
Основните цели на проекта са свързани с повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради, намиращи се в гр. Поморие на ул. Морска № 14-16-18, ул. Солна №13, кв. Свобода № 30. Наред с това чрез реализацията на проекта ще се постигнат следните по- конкретни цели:
• достигане на нормативно изискваните нива на енергийна ефективност - най-малко клас на енергопотребление "С" в сградите;
• намаляване на разходите за енергия в сградите;
• по-високо ниво на енергийната ефективност, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление и косвено - до намаляване на емисиите на парникови газове в малките градове - опорни центрове на полицентричната система, съгласно НКПР 2013-2025г.;
• постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия за 2020г., заложени в Националния план за действие за енергийна ефективност 2014- 2020 г.;
• осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие;
• подобряване на експлоатационните характеристики с цел удължаване на жизнения цикъл на сградите.
• запазване на традиционните функции на малките градове - опорни центрове, вързани с предлагане на обществени услуги, не само за местното население, но и за населението на околните периферни райони.
Общата стойност на проекта е 1 660 665,55 лв. с ДДС (100 % безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие). Крайният срок за реализация на проекта е до 20.10.2018 г.

Среща с културни дейци се проведе в залата на ОИЦ - Бургас

В залата на Областен информационен център - Бургас се проведе информационна среща за представянето на актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. На събитието присъстваха представители на НПО, читалища, образователни институции и музеи.

Участниците се интересуваха главно от европейско финансиране на различни обучения и от подобряване на сградния си фонд. В тази връзка бяха представени възможностите за кандидатстване, които се очаква да се разкрият по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", както и по Програма за развитие на селските райони. По време на срещата бяха отбелязани и предстоящите събития в Бургас, по повод Председателство на България на Съвета на ЕС.

Събитието предизвика голям интерес от страна на присъстващите и след дълга дискусия относно състоянието на културните институции и идентифициране на нуждата от непрестанна иновативност в предлаганите услуги, участниците научиха къде да търсят актуалните възможности за кандидатстване по оперативните програми.

ОИЦ – Бургас проведе среща със служители от бургаските библиотеки

Областен информационен център - Бургас събра представители на бургаските библиотеки в конферентната зала на своя офис. Поводът за срещата бе представянето на възможностите за финансиране по Оперативните програми и предстоящите събития в Бургас, в рамките на Председателството на България на Съвета на ЕС.

Събитието предизвика голям интерес от страна на присъстващите и след дълга дискусия, относно състоянието на библиотеките, работещите в тях научиха къде да търсят актуалните възможности за кандидатстване.

ОИЦ – Бургас представи предстоящите възможности по Оперативните програми в Сунгурларе

В зала на Община Сунгурларе се проведе среща с представители на общинската администрация, земеделски производители, жители на Сунгурларе и съседните села.

На събитието се обсъдиха предстоящите възможности по Оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове и се обобщиха добрите практики от региона. Особен интерес предизвикаха земеделските и неземеделските дейности по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) , тъй като Община Сунгурларе попада в обхвата й. Представителите на общинската администрация в града се заинтересуваха конкретно от подмярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура" по ПРСР, която има за цел развитие на туризма в селски райони с уникални туристически ресурси и популяризиране на ценностите в малките общини.

След края на презентационната част постъпиха много въпроси от страна на участниците.

ОИЦ – Бургас взе участие в Деня на алтернативната градска мобилност

На 14 ноември 2017 г. в Експозиционен център "Флора" Бургас се проведе кръгла маса със заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова, която представи приоритетите на предстоящото Председателство на Съвета на Европейския съюз. Участие в събитието взеха заместник-кметът по "Европейски политики, околна среда" към Община Бургас Руска Бояджиева, председателят на общинския съвет Костантин Луков и заместник областният управител Севдалина Турманова.

Основен акцент в мероприятието беше темата за алтернативната градска мобилност, която е част от инициативата на МРРБ по Комуникационната стратегия на България за Европейския съюз, изпълнена в партньорство с общинската и областната администрация в града под наслов "Насърчаване на ефективното партньорство - заедно можем повече в ЕС".

След края на дискусионната част в Морската градина се проведе демонстрация на различни начини за алтернативна градска мобилност, в която се включиха звездата на бургаския футбол Радостин Кишишев, президентът на Колоездачен клуб "Черноморец - Бургас" Тодор Янев, треньорът Тодор Ангелов, талантливият състезател по колоездене Иво Тофтев, възпитаници от спортното училище в града и бургаската школа по ролери. Денят приключи с томбола с много награди за всички участници.

Събитието се проведе с участието на Областен информационен център - Бургас.

Ден на транспорта проведе ОИЦ - Бургас

Областен информационен център - Бургас проведе тематичен ден, посветен на Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020. Събитието се състоя на 14 ноември 2017 г, като главни участници бяха ученици от няколко училища от региона.

Ръководителят на звено "Маркетинг, СУГ и Евроинтеграция", г-н Стойчо Димов запозна учениците с основните дейности на пристанище Бургас и плановете за развитието му. След края на презентацията, гостите се разходиха в най-големия порт в България.

Събитието е част от инициативата на ОИЦ - Бургас, свързана с популяризирането на Оперативните програми за периода 2014 - 2020 г.

ОИЦ – Бургас посети Малко Търново

Екипът на ОИЦ - Бургас проведе информационна среща в Малко Търново, на която представи актуалните и предстоящите процедури и мерки по Оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

На събитието присъстваха представители на общинската администрация, читалищни дейци, земеделски производители и граждани. Те бяха запознати с допустимите кандидати и дейности, финансовите параметри и общите условия за кандидатстване по различните процедури от програмите.

Срещата завърши с дискусия, по време на която се дадоха отговори на много въпроси, споделиха се примери за добри практики и се обсъдиха нови идеи. Присъстващите също така получиха информационни материали от ОИЦ.

Срещите на ОИЦ - Бургас в общините от Бургаска област продължават.

Среща с медиите проведе ОИЦ – Бургас

Екипът на Областния център посрещна бургаските медии, за да ги запознае с предстоящите възможности, които предоставят европейските програми през 2018 г. В обхвата на презентацията влязоха бъдещи процедури със социална и здравна насоченост, бизнес и инвестиции в неземеделски дейности.

Обърнато бе внимание и на резултатите от усвоените европейски средства в Бургаския регион през настоящия програмен период. Данните показват положителен ръст до 2017 г., а до края на периода цифрите ще се променят, което ще очертае една добра тенденция.

Относно проявите по време на председателство на България на Съвета на ЕС, стана ясно, че в Бургас ще се проведат четири събития, които ще бъдат свързани с Черно море и политиките по опазването му. Първото от тях ще бъде "Европейски морски ден", който ще се състои на 31 май - 1 юни 2018 г., а организатор на събитието е Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Малко по-късно, в периода 5-7 юни 2018 г., е планувано неформално заседание на Генералните директори по рибарство и аташетата по рибарство, организирано от Министерство на земеделието, храните и горите и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. Семинар и още две заседания ще се проведат през май и юни..

В края на представянето журналистите зададоха много въпроси, на които получиха конкретни отговори, както и информационни материали от ОИЦ.

Дни на Европа отново в Бургас

За пореден път Община Бургас и Областният информационен център организират "Дни на Европа в Бургас". През тази година инициативата, посветена на Деня на Европа, ще се състои от 9-ти до 13-ти май на територията на Бургаска област и ще включва серия от дискусии, презентации на различни теми, театрални събития, концерти, изложби, спортни прояви, образователни игри и състезания. Стартът на "Дни на Европа в Бургас" ще бъде даден с пресконференция на 9-ти май.

Денят ще продължи в Екпозиционен център "Флора", преобразен в Европейско селище, в което ще се проведат дискусионен форум на тема: "Европейски възможности за младите предприемачи в Бургас" и публичен дебат между ученици на тема: "Европейският съюз има бъдеще". В селището ще бъдат разположени европейски работилници по декупаж, песни и танци на европейските народи, езикови игри и анимация за деца, които ще посрещнат всеки желаещ да научи повече за бита, традициите и изкуствата на Стария континент. За най-малките зрители ще има постановка на Куклен театър Бургас, а за всички останали, които харесват музиката - Live концерт на Веси Бонева и Светлин Къслев.

През тази година Дните съвпадат с финала на националната кампания "ЗАЕДНО за ЕВРОПА" на 28-те Информационни центъра в страната за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове. По този повод на 12-ти май, на площад "Св. Св. Кирил и Методий", ОИЦ - Бургас организира Ден на отворените врати с бенефициенти по програмите, съфинансирани от Европейския социален фонд. Събитието ще протече под формата на хепънинг с игри и концертна програма.

Ученичка от Търговската гимназия спечели конкурса за есе „България в ЕС – 10 години по-късно”

Единадесетокласничката от Търговската гимназия в Бургас Сияна Борисова грабна първата награда в конкурса на Областния информационен център - Бургас за есе, проведен в рамките на националната кампания "ЗАЕДНО за ЕВРОПА" на Мрежата информационни центрове. В остра конкуренция с още дузина участници, младата кандидат - финансистка убеди тричленното жури в качествата на своя писателски талант. Наградата електронен четец за книги, която Сияна взе пък според самата нея се оказа мечтана, тъй като четенето е любимото занимание на победителката.

На второ място остана Христо Андреев от Клуб "Млад журналист" към ЦПРЛ Бургас, който сподели своите впечатления от сериозната промяна на Бургас в последните няколко години и превръщането му в модерен черноморски град, който е и Източната врата на Европа към останалия свят. Наградата за второто място бе смарт часовник, също отличен избор според талантливия ученик.

Третото място стерео слушалки е за Диляна Стоянова от Немската гимназия. Поради сериозната конкуренция бяха излъчени и още три поощрителни награди, които отидоха при Елена Сотирова, Силвана Узунова и Бояна Коджабашева.

Призьорите и участниците в конкурса, организиран от ОИЦ-Бургас благодариха за полезните награди и пожелаха да се включат като доброволци в хепънинга на центъра по повод края на кампанията "ЗАЕДНО за ЕВРОПА", който ще се проведе на 12 май на централния площад в Бургас "Св. Св. Кирил и Методий".

ОИЦ - Бургас се срещна с жителите на Камено

На мобилния щанд на ОИЦ в Камено се спряха граждани, които пожелаха да научат повече за еврофинансирането. Част от тях се интересуваха от Програмата за развитие на селските райони, а други задаваха въпроси във връзка с възможностите за намиране на работа и социално подпомагане. Всеки посетител получи информационни материали и каталог с добри европейски практики от областта.

В Камено приключи поредицата от срещи по общини в рамките на кампанията "ЗАЕДНО за ЕВРОПА" в Бургаско.

ОИЦ – Бургас на работна среща в Камено

В Камено се осъществи работна среща с общински представители и земеделски производители.

На събитието бяха разяснени възможностите по Програма за развитие на селските райони през 2017 г. Засегната беше и темата за председателството на България на Съвета на ЕС през 2018 г.

Срещата завърши с дискусия, в която участниците задаваха въпроси и споделиха част от знанията и натрупания си опит в работата с европроекти.

ОИЦ – Бургас посети Царево и Малко Търново

Откритите приемни на Областен информационен център - Бургас, посветени на Националната кампания "ЗАЕДНО за ЕВРОПА" продължиха с посещения в Царево и Малко Търново. Жителите на двата града, проявиха завиден интерес към възможностите за европейско финансиране, които предоставят европейските фондове. Те се запознаха от брошурите на центъра с обектите, които са изградени по европейски проекти. Наред с това гражданите изразиха своето безпокойство от факта, че през последните години и в двата града се наблюдава една миграция към големия град и постепенно обезлюдяване на регионите.

Надеждата на хората е в трансграничните програми, програмите "Наука и образование за интелигентен растеж", "Околна среда", "Развитие на човешките ресурси" и "Региони в растеж", по които усилено се работи в двата града, както и в засиленото развитие на черноморския и планински туризъм. Чрез тях младите хора в двата региона биха могли да намерят своето място и да започнат по-успешно своята професионална реализация.

 

Екперти на ОИЦ - Бургас запознаха жителите на Поморие с добрите европейски практики

На мобилния щанд на ОИЦ в Поморие се спряха десетки граждани, които пожелаха да научат повече за еврофинансирането.

Жителите на морския град се интересуваха главно от възможностите за обучения, работа и социално подпомагане по ОП "Развитие на човешките ресурси". Постъпиха и въпроси, свързани със земеделски и неземеделски дейности по Програмата за развитие на селските райони.

Посетителите на мобилния офис бяха запознати и с постигнатото до момента в България с финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове /ЕСИФ/.

Информационната среща се проведе в рамките на националната кампания "ЗАЕДНО за ЕВРОПА" - обща инициатива на Мрежата от 28 Информационни центъра за популяризиране на ЕСИФ.

ОИЦ – Бургас на работна среща в Поморие

В Поморие се осъществи работна среща с читалищни дейци, общински представители и граждани.
На събитието бяха разяснени възможностите по Програма за развитие на селските райони през 2017 г. Стана дума и за приоритетна ос 6 на Оперативна програма "Региони в растеж", по която общината е бенефициент, както и за добрите европейски практики от областта. Засегната беше и темата за председателството на България на Съвета на ЕС през 2018 г.
Срещата завърши с дискусия, в която участниците задаваха въпроси и споделиха част от знанията и натрупания си опит в работата с европроекти.

Бургаски ученици се запознаха с добрите екологични практики

Областен информационен център - Бургас проведе Тематичен ден по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г. В него взеха участие над 20 ученика от Бургаски училища.

Денят премина с демонстрационен тур от Регионалното депо за отпадъци "Братово Запад" до Защитена зона "Бургаско езеро".

Депото е част от проекта за изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас", финансиран от ОП "Околна среда". Общият размер на привлеченото европейско финансиране е 43 млн. лв. Той е подготвен и реализиран от община Бургас в партньорство с общините Средец, Камено, Несебър, Поморие, Айтос, Руен, Карнобат и Сунгурларе. По време на посещението, младежите посетиха сепариращата и компостиращата инсталация, както и площадката за третиране на строителни отпадъци.

След това учениците посетиха Защитена зона "Бургаско езеро", където имаха възможност да наблюдават редица редки и защитени представители на орнитофауната в района.

Основната цел на събитието беше да запознае младежите с добрите екологични практики от областта.

ОИЦ - Бургас в Приморско

Децата в Приморско проявиха особен интерес към постигнатото в областта с помощта на еврофондовете. Читалищните дейци също посетиха мобилния офис на ОИЦ и пожелаха да научат повече за възможностите за кандидатстване по Оперативните програми.

Всеки посетител на щанда получи материали и информация за актуалните и предстоящите процедури.
Срещата бе част от кампанията "ЗАЕДНО за ЕВРОПА".

ОИЦ – Бургас с изнесена приемна в Несебър

Пред един от най-значимите европейски проекти на Община Несебър, а именно "Вяра в Несебър", експертите на ОИЦ се срещнаха с редица заинтересовани граждани.

Посетителите на информационния щанд задаваха въпроси, свързани с възможностите по Програма за развитие на селските райони и Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" през календарната година. Жителите на красивия морски град получиха информационни материали от Областния център, като особен интерес проявиха към каталога с добрите европейски практики от Област Бургас.

Срещата се осъществи в рамките на кампанията "ЗАЕДНО за ЕВРОПА".

Екипът на ОИЦ – Бургас посети Созопол

На изнесения офис в Созопол се спряха редица граждани, които проявиха интерес към възможностите за европейско финансиране. Те научиха и за предстоящото председателство на България на Съвета на ЕС.

Всеки посетител получи информационни материали и каталог с добри европейски практики от Бургаска област.

Срещата в Созопол бе част от националната кампания "ЗАЕДНО за ЕВРОПА". Предстоят още такива в останалата част от общините в Бургаска област.

ОИЦ – Бургас посети Руен

Експерти на Областен информационен център - Бургас проведоха открита приемна в Руен.

На информационния щанд се спряха редица хора, които с интерес разгледаха и взеха каталог с добри европейски практики. Въпросите, които вълнуваха посетителите бяха свързани с възможностите за обучение, намиране на работа и социално подпомагане по ОП "Развитие на човешките ресурси", както и за финансиране на идеи по Програма за развитие на селските райони.

Срещата бе част от националната кампания "ЗАЕДНО за ЕВРОПА".

ОИЦ – Бургас на среща в Община Средец

Експерти на Областен информационен център - Бургас проведоха работна среща с общинската администрация в Средец.

Участниците в събитието бяха запознати с възможностите, които предоставя Програмата за развитие на селските райони през 2017 г. По-късно стана дума и за добрите практики по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в областта.

Срещата завърши с дискусия, в която всеки сподели знания и опит в работата с еврофондовете.

 

ОИЦ – Бургас с изнесена приемна в Средец

На мобилния щанд на ОИЦ в Средец се спряха граждани, които пожелаха да научат повече за еврофинансирането. Част от тях се интересуваха от Програмата за развитие на селските райони, а други задаваха въпроси във връзка с възможностите за намиране на работа и социално подпомагане. Всеки посетител получи информационни материали и каталог с добри европейски практики от областта.

Срещите от кампанията "ЗАЕДНО за ЕВРОПА" в областта продължават.

УО на ПМДР представи новите възможности по Програма за морско дело и рибарство в Бургас

Бургас стана част от информационната кампания на Управляващия орган (УО) на Програмата за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г. по разясняването на актуалните към момента мерки за кандидатстване.

Срещата се състоя в Експозиционен център "Флора", а участие в събитието взеха общински служители, представители на Местни инициативни рибарски групи (МИРГ), бизнеса и широката общественост.

Експертите от Управляващия орган представиха пред присъстващите отворените за кандидатстване: Мярка 2.2 "Продуктивни инвестиции в аквакултурите" и Мярка 1.8 "Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки". Бяха направени и разяснения по Мярка 1.3. "Окончателно преустановяване на риболовните дейности", която предстои да бъде открита.

Събитието предизвика интереса на присъстващите, които зададоха редица въпроси и изразиха своята удовлетвореност от проведената среща.

Информационният ден на УО на Програмата за морско дело и рибарство в Бургас се реализира с подкрепата на Областен информационен център - Бургас.

ОИЦ – Бургас на работна среща в Сунгурларе

Експерти на Областен информационен център - Бургас се срещнаха с представители на Община Сунгурларе, местни земеделски производители и кметове от близки населени места.

Участниците в събитието бяха запознати с Индикативната годишна работна програма за 2017 година на Програмата за развитие на селските райони. Специално внимание се обърна на възможностите, които дава подмярка 6.4.1. "Инвестиции в неземеделски дейности" за развитието на селските райони.

Във връзка с 10-годишнината от членство на България в ЕС бе направен кратък обзор на постигнато в областта с помощта на еврофондовете.

Срещата предизвика дискусия, в която всеки сподели личен опит и препоръки.

 

ОИЦ – Бургас с изнесена приемна в Сунгурларе

На изнесения офис в Сунгурларе се спряха редица граждани, които с интерес разгледаха каталог с добрите европейски практики от областта. Те научиха и за предстоящото председателство на България на Съвета на ЕС. Част от гражданите се интересуваха от възможностите, които предоставя Програмата за развитие на селските райони, а други задаваха въпроси във връзка с предстоящи обучения, намиране на работа и социално подпомагане.

Срещата в Сунгурларе бе част от националната кампания "ЗАЕДНО за ЕВРОПА". Предстоят още такива в останалата част от общините в Бургаска област.

 

ОИЦ – Бургас се срещна с общинската администрация в Айтос

Експерти на Областен информационен център - Бургас се срещнаха с общинската администрация на Айтос. По време на събитието бяха представени предстоящите възможности по Програма за развитие на селските райони за 2017 г. В срещата стана дума и за добрите практики по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в областта.

Събитието приключи с дискусия, в която присъстващите споделиха натрупания си опит при работата с проекти.

ОИЦ – Бургас с изнесена приемна в Айтос

Екипът на Областен информационен център - Бургас посети Айтос. Поводът за срещата бе националната инициатива "ЗАЕДНО за ЕВРОПА" на Мрежата от 28 ИЦ в България.

На изнесения офис се спряха редица граждани, които с интерес разгледаха каталог с добрите европейски практики от областта. Посетителите научиха и за предстоящото председателство на България на Съвета на ЕС. Голяма част от участниците искаха да разберат повече за актуалните и предстоящите възможности по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Срещите на ОИЦ - Бургас в областта продължават.

Читалищни дейци на среща в ОИЦ - Бургас

Над 20 читалищни дейци посетиха ОИЦ - Бургас, за да се запознаят с възможностите за европейско финансиране през 2017 година.

По време на срещата екипът на центъра представи възможностите по Програмата за развитие на селските райони в подкрепа на читалищата, както и текущите и предстоящите процедури по Оперативните програми "Развитие на човешките ресурси" и "Наука и образование за интелигентен растеж". Другата тема, разгледана по време на събитието беше във връзка с предстоящото първо Българско председателство на Съвета на ЕС.

Срещата премина при голям интерес. След края на презентациите последва дискусия, в която участниците задаваха много въпроси. С особено значение за някои от тях бяха възможностите по Програма за селските райони, както и няколко процедури по ОП РЧР.

Информационна кампания на ОПРЧР 2014 - 2020 в Бургас

Бургас стана част от информационната кампания на Управляващия орган на ОП "Развитие на човешките ресурси", по представянето на процедура "Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятията с променлив интензитет на дейността". На срещата присъстваха представители на общини, Областен информационен център - Бургас, НПО и фирми от региона.

Целта на процедурата е създаване на по-качествени и устойчиви работни места и повишаване на производителността на труда чрез обучения за повишаване на уменията на безработни и неактивни и на квалификацията на заетите лица, съобразно потребностите на бизнеса. Допустими кандидати по тази процедура са работодатели, развиващи основната си икономическа дейност в секторите: C "Преработваща промишленост", F "Строителство" или I "Хотелиерство и ресторантьорство". Те могат да кандидатстват самостоятелно или в партньорство. Представиха се допустимите дейности и разходи, начина за кандидатстване чрез ИСУН 2020 и крайният срок за подаване на предложенията - 07 март 2017 г.

Възможности за „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ бяха представени в Бургас

Като част от информационната кампания на Управляващия орган на ОП "Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020" в Бургас беше представена процедура: "Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж". Целта на процедурата е подобряване на междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньори от страни - членки на ЕС, чрез въвеждане на социални иновации, като беше обърнато внимание, че социалната иновация трябва да е на ниво - организация, а не на национално ниво.

20 милиона лева е общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата, по която не се изисква съфинансиране от кандидатите и българските партньори, а БФП за един проект е минимум 50 000 и максимум 200 000 лева.

Процедурата е разделена на два компонента: Първият е "Транснационални партньорства за заетост и растеж" и обхваща територията на целия ЕС, а вторият е "Дунавски партньорства за заетост и растеж" и по него поне една от дейностите трябва да се изпълнява по поречието на Дунав, в Североизточен, Северен централен и Северозападен райони.

Крайният срок за кандидатстване е 05.04.2017, като проектите могат да се изпълняват до края на 2018 година.

ОИЦ – Бургас говори за предстоящото Българско председателство на Съвета на ЕС

Областен информационен център - Бургас проведе среща, по повод предстоящото Българско председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. Събитието уважиха представители на читалища, НПО, Общински съвет и местни и национални медии.

В срещата бе представена институционалната рамка на Европейския съюз и в частност Съвета на ЕС. Основният акцент в събитието падна върху ротационното Председателство, което се поема от страната ни на 01 януари 2018 г.

В мероприятието стана ясно, че Председателството на Съвета на ЕС се осъществява на ротационен принцип от всяка държава-членка за срок от шест месеца. За по-добрата приемственост и последователност в работата на Съвета е създадено така нареченото "трио", в което участват по три държави, които изготвят и изпълняват 18-месечна програма. България за пръв път ще поеме Председателството и това ще се случи в периода от месец януари до месец юни на 2018 г. Страната ни ще си партнира с Естония и Австрия.

Към момента има реализирана среща на "триото" във връзка с 18-месечната програма, която се състоя през септември в Талин, Естония. Следват още няколко, докато бъде приета официално програмата. България изготвя своя 6-месечна програма, въз основа на общата.

Приоритетите на "триото" трябва да се вписват в рамките на плана "Европа 2020". На този етап е ясно, че за България важен приоритет са енергийните въпроси, а фокусът на цялостната програма е отправен към сигурността, икономическият растеж, конкурентоспобността, възможностите за малките и средни предприятия.

На срещата в ОИЦ бяха засегнати и предизвикателствата, които стоят пред страната ни. Те са свързани с компоненти като управлението, визията, която страната ни ще предложи и начина, по който ще се рекламираме пред останалите страни-членки на ЕС и света.

Какви са планираните събития у нас по време на Българското председателство и как страната ни може да се възползва от това да се рекламира като туристическа и бизнес дестинация, да популяризира своите природни, исторически и културни забележителности, бе другият акцент в информационната среща.

След събитието, в свободна дискусия, присъстващите зададоха въпроси за това, как ще бъде подготвена администрацията при встъпване в Председателството, други се интересуваха дали Бургас ще вземе участие в календара на събитията през 2018 г.

Еколози научиха повече за НАТУРА 2000

Областен информационен център - Бургас проведе Тематичен ден, посветен на ОП "Околна среда" 2014-2020. В него взеха участие младежи от школата по екология и опазване на околната среда към Центъра за подкрепа на личностното развитие.

Денят премина с демонстрационен тур до Природозащитния център "Пода". Защитената местност е една от малкото в Европа, където на площ от 100 ха са установени над 259 вида птици.

Основната цел на събитието беше да запознае младежите с добрите практики, изпълнявани от НПО за успешно изграждане и поддържане на Националната екологична мрежа (НАТУРА 2000). От терасите на ПЗЦ "Пода", заедно с представители на ОИЦ - Бургас, младите хора разбраха повече за практиките за поддържане на местообитанията и опазване на видовете, включени в мрежата.

Висок интерес бе регистриран към електронното отчитане на проекти чрез ИСУН 2020 в Бургас

В зала "Георги Баев" на Културен център "Морско казино" се състоя среща-обучение на тема: "ИСУН 2020 - модул за управление на договори и електронно отчитане на проекти". Инициативата за това бе на Областен информационен център - Бургас.

Събитието събра представители на общини, бизнес и НПО от региона. За лектор бе поканен г-н Георги Стратиев, гл. експерт в дирекция "Централно координационно звено" (ЦКЗ) към администрацията на Министерския съвет.

Срещата бе открита от Евелин Кузманов, управител на ОИЦ - Бургас. По представянето на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) и в частност по спецификата при електронно отчитане на проекти по оперативните програми, говори Георги Стратиев.

Обучението протече при голям интерес. Част от участниците в събитието споделиха натрупания си опит при работа с Модула за управление на проекти и отчитане. В тази връзка споделиха кои са най-честите трудности, с които са се сблъсквали до този момент, но пък и изразиха задоволството си от факта, че системата улеснява до голяма степен работата и.

Експерти от ОИЦ – Бургас се срещнаха със студенти от университет „Проф. д-р Асен Златаров“

Близо петдесет студенти от университет "Проф. д-р Асен Златаров" научиха повече за Оперативните програми през настоящия програмен период 2014 - 2020.

Експертите на ОИЦ запознаха младите хора с основните приоритети, възможните дейности и допустимите бенефициенти по Оперативните програми, съфинансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове и националния бюджет.

Засегната бе и темата с добрите практики в областта. В годините, през стария програмен период 2007 - 2013, а и през настоящия 2014 - 2020, част от европейските и националните средства се насочиха към Бургаска област. Не малко знакови проекти и обекти се реализираха в града и региона.

Експертите също посочиха основните дейности и цели на Областния информационен център. Показаха по какви канали и с какви средства достигат до широката общественост, до потенциалните и настоящите бенефициенти.

Като достоверен източник на информация представиха Единния информационен портал - www.eufunds.bg, както и Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН 2020).

Младежи от Бургас отбелязаха седмицата на предприемачеството

Млади бургазлии отбелязаха Световната седмица на предприемачеството. Инициативата за това бе на Областния информационен център в Бургас и Центъра за подкрепа на личностното развитие. Лектор на събитието бе инж. Мирослав Димитров, управител на фирма "Техносън" ООД.

Участниците обсъдиха мястото на соларните технологии в нашия дом, работа и свободното време. За младежите бе любопитно да разгледат и изпробват соларните съоръжения, монтирани на различни места в града. Насърчаването на предприемаческия дух и рационалното използване на природните ресурси бяха част от темите в дискусията.

Световната седмица на предприемачеството ще продължи до 20 ноември и в нейните рамки, милиони млади хора по света ще вземат участие в поредица от инициативи, посветени на креативното мислене и поведение.

Младежи и ментори от програма ABLE Mentor научиха повече за еврофинансирането

Младежи и ментори от програмата ABLE Mentor се срещнаха с екипа на Областен информационен център - Бургас.

Експертите на Центъра ги запознаха с финансовите възможности на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Представиха и Оперативните програми от настоящия програмен период, някои действащи процедури и такива, които предстоят да бъдат отворени за кандидатстване.

Като млади и будни за знания хора, участниците в младежката програма, имаха много въпроси. Интересна за тях беше ОП "Наука и образование за интелигентен растеж". Говорихме си за програмата "Твоят час", а те споделиха лични впечатления. На срещата стана дума и за реализираните европейски проекти в областта.

Младите хора желаят да бъдат информирани и за това планират отново да посетят ОИЦ - Бургас.

* ABLE Mentor е програма, която цели повишаване мотивацията на младежи и развиване на потенциала им. Проектът е разработен от Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE) и е изцяло на доброволен принцип.

Медиите в Бургас с интерес към еврофинансирането

Медиите са основният посредник между институциите и широката общественост. По тази причина, Областен информационен център - Бургас държи на ежегодните срещи, които преминават при засилен интерес.

На срещата представителите на "четвъртата власт" бяха запознати от Управителя на Центъра - Евелин Кузманов с актуалните процедури по Оперативните програми и с тези, които предстоят да бъдат отворени за кандидатстване през 2017 г.

Нескрит беше интересът на медиите към усвояването на евросредствата в Бургаски регион. За това, те получиха изчерпателна информация, свързана с възможностите за работа на публичния модул ИСУН 2020, начините за извличане на информация за сключените договори по Оперативни програми, бенефициенти и партньори, цели и дейности по проекти.

Срещата завърши с дискусия, в която бяха обсъдени различни теми, засягащи еврофинансирането.

Студенти от БСУ посетиха ОИЦ - Бургас

Студенти от специалност "Връзки с обществеността" в Бургаски свободен университет посетиха офиса на ОИЦ - Бургас и научиха повече за европейското финансиране.

Експертите на ОИЦ запознаха младите пиари с основните приоритети, възможните дейности и допустимите бенефициенти по Оперативните програми, съфинансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове и националния бюджет, функциониращи в периода 2014-2020 г.

Студентите научиха, че средствата, възлизащи над 16 млрд. лв. са насочени към подобрение на условията на живот в България. Те разбраха, че посредством европейското финансиране се повишава безопасността и устойчивостта на транспорта, подобрява се инфраструктурата на градските и селските райони, което от своя страна стимулира развитието на икономиката в страната. Отделят се средства за по-чиста и защитена околна среда, наука и образование, подобрен достъп до заетост и социално включване, добро управление и качествени административни услуги.

В края на срещата, експертите на Центъра демонстрираха възможностите на единния информационен портал - www.eufunds.bg и ИСУН 2020, като основни източници на информация, относно еврофинансирането.

Информационен ден на ОП РЧР се проведе в Бургас

Бургас стана част от информационната кампания на Управляващия орган на ОП "Развитие на човешките ресурси", по представянето на процедура "Развитие на социалното предприемачество". На срещата присъстваха представители на общини, Областен информационен център - Бургас, НПО и фирми от региона.

Събитието бе открито от Мария Енева, началник на отдел "Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ" в Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" (ЕФМПП). По представянето на целите на процедурата, бюджета, допустимите кандидати, партньори, дейности и очаквани резултати, говори Магдалена Тодорова, която е главен експерт към ГД ЕФМПП. Илиана Ковачева, главен експерт към същата Дирекция представи допустимите разходи и бюджетната рамка на процедурата.

В края на представянето, Мария Енева посочи най-често допусканите грешки при подготовката на проектно предложение. Като пропуск, тя подчерта липсата на индикатори, забавянето на документи, изискани от оценъчната комисия и други. Регулярното следене на електронната поща бе един от съветите, които даде на присъстващите.

Събитието приключи с дискусия, в която кандидатите получиха изчерпателни отговори на зададените от тях въпроси.

Представиха трите нови процедури по ОП НОИР в Бургас

В голямата зала на Областна администрация Бургас бяха представени трите нови процедури "Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения", "Изграждане и развитие на центрове за компетентност" и "Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени - фаза 1" на ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР). Общият бюджет на процедурите е 356 млн. лв.

Събитието откри проф. д-р Севдалина Турманова, зам. областен управител на Бургас.

Главният директор на дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" Иван Модев и експертите от Управляващия орган на програмата разясниха условията за кандидатстване в присъствието на представители на образователни институции, академични среди и бизнес в Бургас.

Информационният ден на ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" премина с активното участие на Областен информационен център - Бургас.

Жителите на Карнобат с жив интерес към еврофондовете

Екипът на ОИЦ - Бургас информира гражданите на Карнобат за възможности, които предоставят Европейските структурни и инвестиционни фондове и Програмата за развитие на селските райони.

Гостите на информационния щанд пожелаха да разберат най-вече как могат да продължат образованието си и да се включат в пазара на труда. Някои проявиха интерес към възможностите за подпомагане на земеделските стопани.

Жителите на Карнобат получиха материали с информация за оперативните програми до 2020 година.

Бургас стана част от информационната кампания на ОПРЧР

При засилен интерес премина информационният ден по представянето на процедура "Активно включване" по ОП "Развитие на човешките ресурси" в Бургас.

На срещата в присъствието на представители на общини, социални, обучителни институции, НПО и работодатели, бяха представени целите и допустимите дейности на процедурата.

Мария Енева, началник на отдел в Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" на Министерство на труда и социалната политика и експертите Анна Савова и Илиана Ковачева, обърнаха специално внимание на пакета с документи към процедурата и отговориха подробно на зададените въпроси.

"Активно включване" е с бюджет 20 млн. лв. и е насочена към разширяване на възможностите за повишаване на мотивацията на хората с увреждания и техните семейства за независим и самостоятелен начин на живот чрез насърчаване на заетостта и интеграция на пазара на труда, подобряване на достъпа до услуги за кариерно развитие и възстановяване на трудовата активност на семейства с деца/включително с увреждания/. Ще се реализират комплексни действия и иновативни социални и здравни услуги в посока улесняване достъпа до заетост на уязвими групи и предоставяне на възможности за връщането на пазара на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.

ОИЦ – Бургас в Руен

Експертите на Областен информационен център - Бургас представиха актуалните възможности за финансиране по Европейските структурни и инвестиционни фондове в Руен.

Интересът на жителите бе насочен главно към Програмата за развитие на селските райони и възможностите за подпомагане на земеделските стопани. Много проявиха интерес и към възможностите за обучение, намиране на работа и социално подпомагане по ОП "Развитие на човешките ресурси".

Срещите на ОИЦ - Бургас със заинтересуваните продължават.

ОИЦ – Бургас с открита приемна в Поморие

Експерти на Областен информационен център - Бургас посрещнаха на своя мобилен щанд десетки посетители в Поморие.

Жителите и гостите на града пожелаха да разберат възможностите за кандидатстване с проектни предложения по Европейските структурни и инвестиционни фондове. Особен интерес проявиха към Програмата за развитие на селските райони и по-специално към допустимите инвестиции за развитие на селски туризъм и собствен бизнес.

Срещите на екипа на ОИЦ - Бургас с жителите на тринайсетте общини в областта продължават.

ОИЦ – Бургас представи възможностите за европейско финансиране в Камено

Експерти на Областен информационен център - Бургас проведоха открита приемна в Камено.

Жителите на града се интересуваха от възможностите за обучение, намиране на работа и социално подпомагане по ОП "Развитие на човешките ресурси", както и за финансиране на идеи по Програма за развитие на селските райони.

Срещите на екипа на ОИЦ - Бургас с жителите на тринайсетте общини в областта продължават и през идните месеци.

ОИЦ – Бургас посети Царево

Екипът на Областен информационен център - Бургас взе участие в първото издание на Фестивала на творческите занаяти и изкуства в град Царево, който се проведе от 12 до 15 август пред СУ "Никола Йонков Вапцаров".

По време на фестивала жителите и гостите на Царево успяха да се докоснат до творчеството на редица български автори, както и да научат нещо в повече за европейското финансиране.

В първия ден от изложението, експертите на Областния информационен център откриха своя мобилен щанд в непосредствена близост до творческите работилници. Там те запознаха интересуващите се с възможностите за финансиране на проекти по Европейските структурни и инвестиционни фондове. Особен интерес за посетителите предизвикаха мерките по Програмата за развитие на селските райони през настоящата 2016 г.

Гостите на информационния щанд на ОИЦ зададоха въпроси, на които получиха съответни отговори и материали с информация за оперативните програми.

Министър Лукарски откри информационен ден в Бургас

Бургас стана част от информационната кампания на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", която е Управляващ орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 (ОПИК). Целта на поредицата от информационни събития е представянето на две нови процедури за кандидатстване: "Енергийна ефективност за малките и средни предприятия" и "Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП".

Срещата в Бургас се проведе в зала "Изток" на Бургаския свободен университет. В присъствието на представители от местния бизнес, експертите от Управляващия орган на ОПИК представиха най-важните и основни моменти от насоките за кандидатстване по двете процедури.

Събитието премина при висок интерес, като доказателство за това бяха многото въпроси, зададени от страна на бизнеса в Бургас.

Информационният ден се осъществи с активното участие на Областен информационен център - Бургас.

В Бургас представиха процедура „Добри и безопасни условия на труд“

Представители от Управляващия орган на ОП "Развитие на човешките ресурси" се срещнаха с бизнеса в Бургас, по повод представянето на процедура "Добри и безопасни условия на труд". Информационният ден се проведе в Експозиционен център "Флора".

На срещата, експертите от УО запознаха участниците с Условията за кандидатстване по процедурата, която има за цел да подобри работната среда в предприятията, да осигури безопасни условия на труд и да насърчи географската мобилност на работната сила в страната.

Допустими кандидати са микро, малки, средни и големи предприятия, в качеството си на работодатели.

Допустимите дейности са: Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията; Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца; Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите; Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.

Всеки кандидат може да участва с проект на стойност от 50 000 лв. до 391 000 лв. Крайният срок за подаване на проектните предложения е 14.06.2016 г.

Кандидатстването е по електронен път на следния адрес: ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg. Подаването се извършва с квалифициран електронен подпис/КЕП/.

Събитието се осъществи с активното участие на Областен Информационен център - Бургас.

Концерт на НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров"

Стотици граждани и гости на Бургас се събраха на откритата сцена "Охлюва", за да чуят музикалните изпълнения на талантите от Националното училище за музикално и сценично изкуство "Проф. Панчо Владигеров". Това се случи в последния ден от инициативата "Дни на Европа в Бургас", организирана от Областен информационен център - Бургас и Община Бургас.

Европейска велоразходка до кв. "Сарафово"

В седмицата на Европа, любителите на спорта имаха възможност да стигнат по един атрактивен морски маршрут до пристанището в Сарафово.

Стартът на велоразходката бе даден на площад "Тройката" до футуристичните соларни дървета. Там екипът на ОИЦ - Бургас бе подготвил изненади и подаръци за спортистите.

Пленер "Европа вдъхнови мен, а теб?!"

Ученици от ОУ "Братя Миладинови" рисуваха на открито в последния ден от инициативата "Дни на Европа в Бургас".
Вдъхновени от красотата и европейския облик на Бургас, малките майстори на четката твориха под наставлението на бургаската художничка и преподавател Цветанка Цветанова.

Състезание по ориентиране за купата на Природо-научния музей

В последния ден от Седмицата на Европа - 14 май, организирана от Областния информационен център, РИМ Бургас връчи за пети пореден път Купата на Природонаучния музей.

В състезанието участваха 6 отбора от четири училища. Основна тема, по която учениците премериха знания тази година, бе "Миграцията при птиците". Теоретичната част на състезанието се състоя от 16 въпроса, на които отборите трябваше да дадат верен отговор. Учениците показаха знания, кои видове птици извършват най-дългите миграции или коя е рекордната височина, на която птиците прелитат, коя е международната конвенция опазваща мигриращите видове и кой е първият учен описал миграцията им. Втората част в състезанието беше практична. В рамките на един час отборите търсиха мигриращи птици, които се срещат в Морската градина на Бургас. За ориентир служеха поставените информационни табели с текстове за видовете птици, дървета и паметници на четири точки в Морската градина.

Купата на Природонаучния музей тази година спечели отборът на ПМГ "Акад. Никола Обрешков". Те бяха и най-малките участници, едва 5-ти клас. На второ място се класираха учениците от ОУ "Христо Ботев" - кв. Долно Езерово, а на трето място - отбор "Чухал" от ГЧЕ "Васил Левски".

Концерт на групи от Младежки културен център - Бургас

В предпоследния ден от инициативата "Дни на Европа в Бургас" на откритата сцена "Охлюва" се качиха талантите от Младежкия културен център.

В празничния концерт, който премина под наслов "Ние сме лицата на Европа" се изявиха Фолклорният танцов ансамбъл "Никола Гинов" с ръководител Димитър Гинов и Детският хор "Милка Стоева" с вокални педагози Мариета Секлемова и Лили Бедросян.

Европейски фолклорен празник - ФТА "Атанас Манчев"

В НЧ "Пробуда 1880" гр. Бургас, деца се включиха във викторини и научиха любопитни факти, свързани с Европейския съюз. Танцуваха, забавляваха се и дегустираха различни ястия, характерни за държавите членки.
За страните, в които е гастролирал фолклорният ансамбъл "Атанас Манчев" , разказа Павлина Кръстева - ръководител на ансамбъла.

Събитието се проведе в рамките на инициативата "Дни на Европа в Бургас" 9-14 май, организирана от Областен информационен център - Бургас и Община Бургас.

Победителите в конкурса „1 минута за Европа“ получиха своите награди

10 годишният Димитър спечели първа награда в конкурса "1 минута за Европа". В едноминутното си филмче "Моят Бургас - част от ЕС", малкият талант показа Бургас такъв, какъвто го виждаме днес - нов, модерен, европейски. Със завидна доза креативност, възпитаникът на СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" ни разходи виртуално из любимите си места в Бургас.

Второто място спечели Вели Аслан, треньор на клуба по Джу Джицу в Бургас. Поради нестандартния поглед към европейската тематика, неговият интересен клип със спортни мотиви привлече вниманието на журито.

Следващият филм, който блесна сред останалите е дело на помориеца Георги Янакиев. В 1 минута, той ни разходи из китното морско градче,отразявайки настъпилите промени с помощта на европейското финансиране.

Конкурсът "1 минута за Европа" се осъществи в рамките на инициативата "Дни на Европа в Бургас", традиционно организирана от Областен информационен център - Бургас и Община Бургас.

Посещение на ученици в пречиствателна станция "М. Рудник"

Ученици от клуб "Екология и опазване на околната среда" към Общински детски комплекс - Бургас посетиха пречиствателната станция за отпадъчни води, разположена в кв. "Муден рудник", гр. Бургас. Това е една от най-модерните пречиствателни станции в страната изградена с европейски средства.

Инж. Оля Костадинова и инж. Георги Николов запознаха учениците с различните етапи от технологичния процес на пречистване на отпадните води.

Посещението бе организирано в рамките на "Дни на Европа в Бургас" от ОИЦ-Бургас със съдействието на ВИК-Бургас.

Промяната в живота на децата и младежите в новите резидентни услуги бе обсъдена в Бургас

Председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева обсъди промяната в живота на децата с увреждания, преместени от специализирани институции в новите резидентни услуги в Бургас. На срещата присъстваха ръководители на областни и общински администрации, на регионални и общински структури за социални услуги за деца от Югоизточен район за планиране - областите Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора.

В рамките на деня бяха представени и обсъдени резултатите от проведените в района през октомври 2015 - януари 2016 г. оценки на децата и младежите с увреждания, които са изведени от специализираните институции в новите Центрове за настаняване от семеен тип и защитените жилища, създадени по проект "Детство за всички", както и резултатите от контрола и мониторинга на ДАЗД на същите услуги.

В последвалата дискусия, участниците в събитието отправиха редица предложения и коментари за развитието на услугите в общините.

Срещата бе реализирана в рамките на "Дни на Европа в Бургас" с активната подкрепа на Областен информационен център - Бургас.

Глаголицата и кирилицата - европейски азбуки на XI века

В седмицата на Европа, Регионален исторически музей Бургас представи на ученици от Търговската гимназия българската писменост и важното й значение за европейската история в последните XI века.
Учениците научиха повече за двете азбуки - глаголица и кирилица, техните създатели и пътя на разпространението им. В края на срещата, те имаха възможност да напишат името си на глаголица.

Събитието бе организирано от Областен информационен център - Бургас и Регионален исторически музей в рамките на "Дни на Европа в Бургас" 9-14 май 2016 г.

Изложба показва европейския облик на стария Бургас

В Деня на Европа - 9-ти май, изложба "Бургас - нашето вдъхновение" показа едни от вечните символи на града. Това се случи по инициатива на Община Бургас и Областен информационен център в рамките на "Дни на Европа в Бургас" 9 - 14 май.

Изложбата съдържа творби с висока художествена стойност, повечето от които датират от началото и средата на 20-ти век. Със съдействието на БХГ"Петко Задгорски", в добре познатото за бургазлии Морско Казино, любителите на живописта могат да видят картини на емблематични бургаски автори, сред които Георги Баев, Кирил Симеонов, Михаил Ангелов, Павел Вълков, Виолета Масларова и други.

На платната се виждат любими кътчета за бургазлии - храма "Св. Св. Кирил и Методий", Старата главна, Летния театър, Пристанището с рибарските лодки и други. В изкусните си творби, майсторите на четката са пресъздали уникалната и неподправена морска атмосфера на града.

Тази изложба на утвърдени бургаски автори неслучайно е поместена в Морското казино. Емблематичната сграда е една от първите в града, които са възстановени с помощта на европейски средства.

Безспорно Бургас е град, който се нарежда сред тези, в които винаги се е усещал духът на Европа и поредната художествена изложба е доказателство за това.

Европейска младежка дискусия

Учениците от клуб "Млад европеец" към ОДК Бургас отпразнуваха заедно Деня на Европа с ОИЦ - Бургас.
На събитието младежите демонстрираха завидни познания, свързани с европейската тематика.

Надяваме се, че ще приложат наученото в играта на Европейската комисия "На лов за съкровища".

Успешни ЗАЕДНО в Деня на Европа

В Деня на Европа - 9 май, ОИЦ - Бургас закри успешно проведената Национална кампания "Успешни ЗАЕДНО".

Над 500 човека се събраха в Морската градина на град Бургас, за да отпразнуват Деня на Европа и да посетят бизнес изложението, организирано от ОИЦ.

Представители на пет бургаски фирми, бенефициенти по Оперативни програми "Развитие на човешките ресурси", "Иновации и конкурентоспособност" и Програма за развитие на селските райони се включиха в инициативата.

Петко Георгиев от Софтуерната компания Студио УЕБ, Йордан Костадинов от Лемна Екоинвест АД, Мария Тошкова от Диалог 359, Даниел Дойчинов от Хляб и хлебни изделия ЕООД и Земеделският производител на лавандула - Десислава Севова, представиха дейността си и работата по проекти пред преминаващите жители и гости на Бургас.

Мария Тошкова, която е собственик на фирма Диалог 359, развиваща дейността си в областта на чуждоезиковите обучения, уважи събитието заедно със свой служител, назначен по процедура "Нова възможност за младежка заетост" на ОП РЧР.

Под шатрите бе отредено място и за експертите на ОИЦ - Бургас. Служителите на Центъра запознаха посетителите с условията на играта "На лов за съкровища" на Европейската комисия, раздадоха информационни материали и отговариха на на множество въпроси, свързани с европейското финансиране.

Два концерта на Бургаски духов оркестър и група "Фанданго" взривиха Морската градина по време на събитието, доказателство за това бяха бурните аплодисменти на присъстващите. В програма взе участие и Куклен театър Бургас, който представи на малките зрители своя приказна пиеса по мотиви на Братя Грим.

В рамките на Националната кампанията "Успешни ЗАЕДНО" в Област Бургас се проведоха няколко трудови борси и Дни на отворени врати в предприятия, които имат реализирани проекти с европейски средства.

Екипът на Областен информационен център - Бургас благодари на всички участници и присъстващи. За пореден път доказахме, че можем да се веселим и да успяваме ЗАЕДНО.

Руска Бояджиева: Дните на Европа в Бургас ще минат под мотото: „Самочувствието да си европеец“

Официално бе даден старта на "Дни на Европа в Бургас", традиционно организирани от ОБщина Бургас и Областен информационен център. Това стана ясно на пресконференция в Голямата зала на Община Бургас.

Седмицата, посветена на Деня на Европа - 9-ти май ще продължи до 14-ти май и ще включва серия от дискусии, младежки форум, театрални събития, концерти, изложби, спортни прояви, пленер и състезания.

Дните на Европа в Бургас се провеждат под мотото "Самочувствието да си европеец". Това каза Руска Бояджиева, Зам.-кмет по европейски политики и околна среда в Община Бургас. "За нас голямата промяна е, че хората в Бургас вече са с едно ново самочувствие", допълни тя.

На откриването присъстваха Мая Велчева, Директор Дирекция "Европейски политики и програми" и Управителят на ОИЦ - Евелин Кузманов, който представи пъстрата гама от събития в рамките на инициативата.

В седмицата на Европа, Бургас става още по-европейски

За пореден път Община Бургас и Областен информационен център провеждат "Дни на Европа в Бургас". Тази година инициативата, посветена на Деня на Европа, ще се състои от 9-ти до 14-ти май и ще бъде още по-цветна, по-пъстра и по-наситена откъм събития. В шестдневната празничната програма са включени серия от дискусии, младежки форум, театрални събития, концерти, изложби, спортни прояви, пленер и състезания.

През Седмицата на Европа художествена изложба "Бургас - нашето вдъхновение" ще пренесе бургазлии назад във времето. Със съдействието на БХГ "Петко Задгорски" гражданите на града ще се насладят на ретроспекция, показваща Бургас в миналото.

Празнично издание на ОИЦ - вестник "Евро Бургас" ще изненада читателите с интересни европейски новини и интервюта.

През тази година Дните съвпадат с финала на националната кампания "Успешни ЗАЕДНО" на 28-те Областни информационни центъра в страната. По този повод на 9-ти май ОИЦ - Бургас организира изложение на фирми, които са реализирали успешни европроекти.

Мобилният офис на ОИЦ - Бургас също ще отвори врати за посетители. Всеки ден до края на инициативата, пред сградата на Община Бургас, представители на центъра ще отговарят на актуални въпроси, свързани с европейското финансиране.

Областен информационен център - Бургас има удоволствието да покани всички желаещи да станат част от европейския празник на града!

Подробности за предстоящите събития можете да откриете на интернет страницата на Община Бургас, в раздел Областен информационен център - Бургас, както и да се свържете с нас на електронната поща [email protected] или на телефон: 056/82 61 36.

 

Ден на отворени врати в „Лемна Екоинвест – България“ АД

ОИЦ - Бургас проведе Ден на отворени врати във фирма "Лемна Екоинвест - България" АД. На срещата в присъствието на граждани, представителят на фирмата г-н Костадин Топалов, сподели дългогодишния опит на компанията в разработването и изпълнението на проекти с европейско финансиране.

"Лемна Екоинвест - България" е създадена през 1997 година. За кратко време от основаването си, фирмата се утвърждава като водеща в областта на екологични изследвания и разработки, търговията със съоръжения и инсталации за пречистване на води.

През годините, компанията е придобила завиден опит в разработването и изпълнението на проекти. Още през първия програмен период "Лемна Екоинвест - България" е подобрила конкурентоспособността си чрез покриване на международни сертификати с помощта на процедура по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013". Фирмата е изпълнила и няколко проекта по ОП "Развитие на човешките ресурси" през стария и новия програмен период, чрез които е подобрила условията на труд и е разширила екипа си.

Последният спечелен проект на "Лемна Екоинвест - България" е за подобряване на производствения капацитет по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020. Чрез него фирмата ще закупи машини и ще оборудва лабораторията си.

Срещата в "Лемна Екоинвест - България" премина при голям интерес. Повече от час се дискутираха темите, свързани с европейското финансиране и най-вече ползите на бизнеса от изпълнението на проекти.

Денят на отворени врати в "Лемна Екоинвест - България" се проведе в рамките на националната кампания "Успешни ЗАЕДНО".

Министър Калфин се срещна с представители на туристическия бранш в Бургас

Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин откри дискусия, посветена на възможностите, които Европейския социален фонд предоставя за стимулиране на туристическия бранш, чрез ОП "Развитие на човешките ресурси".

На събитието присъстваха Кметът на Община Бургас Димитър Николов, Зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова и Заместник Областният управител Севдалина Турманова.

Зорница Русинова посочи основните приоритети на ОП РЧР по отношение на пазара на труда, които включват достъп до заетост и мобилна работна сила, работа за младите хора, насърчаване на предприемачеството, учене през целия живот и квалифицирана работна сила, адаптиране на предприятията и работещите към промените. Тя спомена, че в рамките на тези приоритети има стартирали процедури и такива, които предстоят да бъдат открити през тази година. Те ще бъдат насочени към подобряването на квалификацията, възможностите за стажуване и чиракуване и субсидираната заетост.

По време на дискусията, министър Калфин спомена, че е възможно да се създаде специална процедура по ОП РЧР, подходяща за нуждите на представителите на туристическия бранш. Също така той подчерта, че Министерство на труда и социалната политика е готово да помогне на работодателите от туристическия сектор, за намирането на подходящи кадри за работа.

В края на срещата министърът Калфин каза, че тези срещи са от изключително значение, защото по този начин се разбират нуждите на бизнеса.

 

ОИЦ – Бургас се включи в европейска трудова борса

Агенцията по заетостта откри трудова борса по случай Европейски ден на работодателя в Бургас. Събитието се проведе в залите на Експо център "Флора" в Морската градина.

Бургас бе един от четирите града в България, в които се провежда инициативата.

Акцентът на събитието бе отправен към заетост в туристическия бранш. Участие в борсата взеха работодатели от малки и средни предприятия от сектора, социални партньори и търсещи работа лица, които успяха да се информират и договорят за заемане на свободните работни места.

Експертите на Областен информационен център - Бургас също взеха участие в европейската трудова борса. Те представиха, както на работодатели, така и на безработни лица актуални и предстоящи процедури по Оперативни програми. Особено голям интерес за представителите на туристическия бизнес предизвика наскоро обявената процедура по ОП "Развитие на човешките ресурси" - "Добри и безопасни условия на труд". Търсещите работа научиха по кои процедури могат да се включат, както за обучение, така и за завръщане към пазара на труда.

Европейският ден на работодателя се провежда за първи път и е по инициатива на мрежата на Европейските обществени служби по заетостта. Мотото, с което българската Агенция по заетостта се включва в Европейския ден, е "Силно партньорство за успешен малък и среден бизнес!".

ОИЦ – Бургас се включи в провеждането на Трудова борса в Карнобат

Експерти на Областен информационен център - Бургас запознаха представителите на бизнеса и търсещите работа с възможностите, които предлагат Оперативните програми в Карнобат.

Жителите на града проявиха сериозен интерес към процедурите по ОП "Развитие на човешките ресурси", чрез които могат да придобият професионална квалификация и да се включат в пазара на труда. Бизнесът от своя страна пожела да узнае какви перспективи стоят пред тях в идните месеци.

Събитието бе част от националната кампания "Успешни ЗАЕДНО" на Мрежата от 28 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

АНКЕТНА КАРТА ЗА ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА МЕСТНИЯ БИЗНЕС ВЪВ ВРЪЗКА опростяване на достъпа до програмите на ЕС за подпомагане на МСП

При попълване на настоящата анкетна карта, Вашето мнение ще даде възможост за:

1) Намаляване на административните изисквания и пречки при подбора на проектни предложения;
2) Използване на опростени правила за възстановяване на разходите;
3) Подобряване на достъпа до средствата от ЕС;
4) Опростяване на целия процес на подготовка и кандидатстване с проекти, включително елиминиране на излишни контроли, еднократно изискване на информация и други.

Проучването се извършва на територията на всички 28 области и предоставената в анкетната карта информация ще бъде обобщена на национално ниво и представена на Централното координационно звено, към Администрацията на Министерски съвет, което подпомага цялостната организация, координация и контрол на системата за управление на средствата от ЕСИФ и координира действията на Управляващите органи, като ги подпомага при прилагането на правото на Европейския съюз и на българското законодателство.

Електронният вариант на анкетната карта може да намерите тук: http://www.eufunds.bg/burgas/item/14018-byuletin-i-polezna-informatziya-oitz-burgas

Очакваме Вашите мнения до края на месец април на и-мейла на Областен информационен център - Бургас: [email protected]

 

ОИЦ – Бургас организира Ден на отворени врати в СтудиоУеб.Бг

Ден на отворени врати се проведе в Софтуерна компания СтудиоУеб.Бг. На срещата присъстваха бургазлии и студенти, изучаващи "Компютърни системи и технологии" в Бургаски свободен университет.

Софтуерната компания е основана преди 4 години. Собствениците Петко Георгиев и Евгени Нончев споделиха, че в началото са работили само двамата, а в момента екипът им се състои от 11 души. Това се е случило благодарение на процедурите по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", които са им позволили да разширят екипа си и да развият дейността си.

Присъстващите почерпиха от опита на младата фирма. Собствениците на СтудиоУеб разказаха на гостите си как и защо са кандидатствали по Оперативните програми, какви проекти са изпълнявали и как те са допринесли за положителното развити на бизнеса им.

Събитието бе част от националната кампания "Успешни ЗАЕДНО" на Мрежата от 28 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Национална инициатива „Успешни ЗАЕДНО“ стартира в Бургас

Областният информационен център в Бургас откри с пресконференция поредна национална инициатива на мрежата от 28 центъра, под наслов "Успешни ЗАЕДНО".

Целта на тазгодишната кампания е да популяризира постигнатото от българския бизнес с помощта на европейското финансиране и да запознае възможно най-голям кръг от заинтересовани лица с новите възможности по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

В рамките на инициативата ще се проведат "Дни на отворени врати" в предприятия, които вече имат реализиран проект с европейски средства. Там представителите на бизнеса ще разкажат на заинтересованите страни как се е подобрила работата им.

Ще се осъществяват срещи и с фирми, които нямат опит в изпълнението на проекти. На срещите те ще бъдат запознати с актуалните възможности, които предлагат Оперативните програми през периода 2014-2020 г.

Във Фейсбук страницата на Областен информационен център - Бургас ще бъде обявен конкурс за "Най-успешен бизнес проект в област Бургас", на който всяка фирма ще може да представи един от своите проекти с европейско финансиране.

По време на инициативата се планират няколко трудови борси, в които търсещите работа ще се срещнат с представители на бизнеса, както и ще получат информация от експертите на ОИЦ, свързана с възможностите за европейско финансиране. Борсите ще се осъществят със съдействието на Дирекция "Бюро по труда" и Кариерен център - Бургас.

Кампанията "Успешни ЗАЕДНО" ще завърши на 9 май - Деня на Европа с голям концерт, по време на който ще бъдат отличени финалистите в надпреварата за "Най-успешен бизнес проект в област Бургас".

ОИЦ – Бургас проведе поредна среща по ОП РЧР

В залата на Областен информационен център - Бургас се проведе поредна среща с бургазлии, които търсят работа.

От презентацията, подготвена от ОИЦ, присъстващите научиха повече за възможностите, които предоставя Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОП РЧР).

Те бяха запознати с актуалните и предвидените за тази година процедури, които ще помогнат за повишаване на икономическата активност и достъпа до заетост на търсещите работа.

Срещата завърши с дискусия, в която участниците задаваха много въпроси, на които получиха изчерпателни отговори.

Експерт на ОИЦ представи процедури по ОП РЧР

Експерт на Областен информационен център - Бургас запозна безработни бургазлии с процедури по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОП РЧР). Срещата се проведе в залата на ОИЦ.

Посетителите получиха информация, свързана с възможностите, които предоставя програмата. Представени бяха актуални и предстоящи процедури, които дават шанс за работа и обучение. Сериозен интерес предизвикаха процедурите "Обучение и заетост", насочена към лица над 29-годишна възраст, както и "Ново работно място".

Краят на презентацията бе последван от дискусия, в която участниците получиха отговори на своите въпроси. В ОИЦ - Бургас предстоят поредица от срещи с хора, които желаят да се информират за възможностите, които предоставя ОП РЧР за включване в пазара на труда.

Информационна среща за възможностите на подхода ВОМР в Средец

Областен информационен център - Бургас се срещна с общински представители и Неправителствени организации в Средец.

Участниците в събитието бяха запознати с мерките и дейностите на отделните Оперативни програми, които могат да бъдат включени за финансиране в стратегията за местно развитие.

Целта на информационната среща бе да се популяризира подхода "Водено от общностите местно развитие" (ВОМР), както и да се разяснят възможностите, чрез които ще се изготвя стратегията за местното развитие.

ОИЦ – Бургас представи възможности чрез ВОМР

Експертите на Областен информационен център - Бургас проведоха среща със земеделски производители и представители на бизнеса в Средец.

На нея те представиха възможностите за финансиране на проекти, чрез подхода "Водено от общностите местно развитие" (ВОМР) по Оперативните програми : "Развитие на човешките ресурси", "Околна среда" и "Иновации и конкурентоспособност".

Срещата премина при голям интерес. През следващата седмица предстои нова с участници от Община Средец и Неправителствения сектор.

Засилен интерес към иновациите в Бургас

Информационният ден по ОП "Иновации и конкурентоспособност" за представянето на процедурите "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" и "Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия" премина при голям интерес. Зала "Изток" на Бургаския свободен университет събра голям брой представители на местния бизнес.

Събитието бе открито от министъра на икономиката Божидар Лукарски, който приветства присъстващите и пожела успех.

Срещата премина в две части. В първата, гостите бяха запознати с процедурата "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията", която е насочена към фирми с минимум 3-годишна финансова история. Във втората част експертите на ОПИК представиха процедурата "Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия".

Общото по двете процедури е, че трябва да следват приоритетните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС). Презентаторите запознаха аудиторията с целите на двете процедури, допустимите и недопустимите дейности и разходи. Особено внимание бе обърнато на оценяването на проектните предложения и крайните срокове за кандидатстване.

Събитието бе подкрепено логистично от Областния информационен център - Бургас.

Среща - обучение по процедура на ОП РЧР се проведе в Бургас

На 04 февруари 2016 г. Бургас стана част от разяснителната кампания на Управляващия орган на ОП "Развитие на човешките ресурси" (ОП РЧР) във връзка със стъпките по изпълнението на договорите по процедура "Независим живот".

Срещата бе открита от Зам.-министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова. Тя приветства присъстващите и представи акцентите и целта на специализираното обучение. Заместник министърът пожела успех на бенефициентите по процедура "Независим живот" и даде думата на експертите от регионалните офиси Бургас, Сливен и Ямбол.

Обучението премина в два модула. В първия, участниците бяха запознати с управлението и отчитането на проектите и комуникацията с Управляващия орган през Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020). Във втория модул се обърна внимание на евентуалните нередности и начина за преодоляването и.

Срещата предизвика голям интерес от страна на присъстващите. След края на събитието те изразиха своето задоволство.

ОИЦ - Бургас очаква поредна успешна година

На брифинг в конферетната зала на ОИЦ - Бургас, бе отчетена дейността на центъра през изтеклата 2015-та година, като бяха очертани и основните рамки на задачите в предстоящата 2016-та.

Срещата започна с благодарност към бургаските медии, които точно и безпристрастно отразяваха събитията организирани от ОИЦ. Стана ясно, че през последните 12 месеца са консултирани близо 500 граждани, издадени са 12 електронни бюлетина, 4 броя тримесечни брошури. В периода са проведени над 45 работни срещи, семинари и др. През годината ОИЦ - Бургас организира и 15 тематични информационни дни в 13-те общини на Бургаска област.

По време на последната национална инициатива, преминала под мотото "ЗАЕДНО за съпричастността" ОИЦ - Бургас е обучил 200 доброволци на БЧК в подкрепа на благородните им инициативи към нуждаещите се хора.

Втората национална кампания на ОИЦ - Бургас и мрежата информационни центрове "Да създадем ЗАЕДНО България 2020" също бе много успешна, като в нея се включиха повече от 3000 души. Тя завърши с голям концерт на "Охлюва" в деня на Европа - 9-ти май. Инициативата получи Трета награда в конкурса за публична комуникация в рамките на шестото издание на престижния международен форум "Юръпком", който се проведе в Брюксел през октомври 2015-та година. България бе излъчена като финалист, заедно с Франция и Холандия, сред 29 кандидатури от 17 страни.

И през новата година ОИЦ - Бургас ще заложи на директни срещи с хората, които се интересуват от възможностите за европейско финансиране и провеждането на информационни дни както в Бургас, така и във всички общини на Областта.
"Успешни ЗАЕДНО" се нарича новата, предстояща инициатива на мрежата от 28 Областни информационни центрове. Тя ще стартира на 1 март и ще продължи до 9-ти май - Денят на Европа. Подробности около нейната специфика ще бъдат обявени на 1-ви март на голяма пресконференция в ОИЦ - Бургас.

През настоящата година са предвидени и редица други събития, които ще очертаят по-ясно позитивното развитие на центъра и работата му, която набира все по-голяма популярност.

Информационен ден по Програма Интеррег – трансгранично сътрудничество България-Турция се проведе в Бургас

Във връзка с Първата покана за набиране на проектни предложения по Програма Интеррег - трансгранично сътрудничество България-Турция, в Бургас се проведе информационна среща с потенциални кандидати. Тя се състоя в залата на Областна администрация - Бургас.

Срещата бе част от разяснителната кампания на съвместния секретариат - Хасково и Главна Дирекция "Управление на териториалното сътрудничество", към Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Целта - да се популяризира Поканата и да се подпомогнат кандидатите при изготвянето и подаването на проектни предложения.

На събитието бяха представени правилата за кандидатстване, структурата на проектното предложение и попълване на формуляра за кандидатстване, както и разработването на бюджета на проекта и допустимостта на разходите.

Презентациите предизвикаха интереса и вниманието на присъстващите. Те зададоха редица въпроси, на които получиха компетентни и изчерпателни отговори от страна на експертите.

БЧК - Бургас раздава храна на нуждаещите се

През месец октомври, екипът на Областен информационен център - Бургас участва активно в Националната информационна кампания "Заедно за съпричастността", организирана от мрежата от 28 информационни центъра в България, съвместно с Българския червен кръст (БЧК).

В Бургаска област се проведоха тринайсет информационни срещи с представители на общините, бюрата по труда, социални работници и доброволци на Българския червен кръст. В рамките на кампанията, експерти от ОИЦ - Бургас обучиха координаторите и доброволците на БЧК и предоставиха информационни материали с предстоящи процедури по ОП "Развитие на човешките ресурси".

Инициативата бе организирана по повод тазгодишната акция с раздаване на храни осигурени по Оперативна програма за храни, финансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Целта на кампанията "Заедно за съпричастността" бе да достигне информация именно до тези представители на уязвими групи.

Стартът на акцията бе даден на 6-ти и ще продължи до 29-ти януари. В Бургас пакетите се раздават в социалната трапезария на ул. "Оборище" 95 от 9:00 до 17:30 часа. В редица населени места на Бургаска област са разкрити временни пунктове.

Представителите от уязвимите групи получават хранителен пакет, който съдържа общо 13,600 кг. хранителни продукти. Едновременно с това доброволците от БЧК предоставят на нуждаещите се материали, съдържащи информация с възможностите, които предоставя ОП "Развитие на човешките ресурси" - включване в пазара на труда, социално включване, предоставяне на услуги в дома, обучения и др.

ОИЦ – Бургас експонира изложба в БСУ

Демокрацията и човешките права са водещи принципи на Европейския съюз. Според Всеобщата декларация за правата на човека: всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.
В Европейската година на развитието, месец декември е посветен на правата на човека. По този повод Областен информационен център - Бургас представи своята изложба "10 права в ЕС" в Бургаски свободен университет (БСУ).

Студентите на БСУ се запознаха с правата си, които включват: участие в европейски и местни избори, изразяване на лично мнение, права за работа, обучение, здравеопазване, пътуване и пазаруване в страните членки на ЕС.

На мобилния щанд, разположен до самата изложба, експерти на ОИЦ - Бургас представиха възможностите, които предоставят Оперативните програми за периода 2014 - 2020 г. и добрите практики в Бургаска област.

Студентите с интерес разгледаха изложбата, зададоха много въпроси и получиха експертни отговори от представителите на центъра.

Поради големия интерес, експозицията ще бъде изложена в сградата на Бургаския свободен университет и през месец януари.

ОИЦ - Бургас взе участие в заседание на ОССЕИВ

Експертите на Областен информационен център - Бургас представиха актуални и предстоящи процедури в помощ на уязвимите групи на заседание на Областния съвет по сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси /ОССЕИВ/.

На срещата, представители на общини, териториални дирекции, институции и НПО бяха запознати с възможностите, които предоставят ОП "Развитие на човешките ресурси" и ОП "Наука и образование за интелигентен растеж". Представен бе и Проекта за разработване и внедряване на Система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020.

Темите предизвикаха интереса на участниците. Те задаваха своите въпроси и получиха конкретни отговори по тях.

Приключи кампанията „Заедно за съпричастността“ в Бургаска област

В периода 16 - 24 октомври, екипът на Областен информационен център - Бургас се включи в Националната информационна кампания "Заедно за съпричастността", организирана от мрежата от 28 информационни центъра в България, съвместно с Българския червен кръст (БЧК) и Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОП РЧР).

В Бургаска област се проведоха тринайсет информационни срещи с близо 200 участника, сред които представители на общини, бюра по труда, социални работници и доброволци на Българския Червен Кръст. През десетте дни от кампанията, експерти от ОИЦ - Бургас обучиха координаторите и доброволците на БЧК и предоставиха информационни материали с предстоящи процедури по ОП "Развитие на човешките ресурси".

Стана ясно, че 9 127 души от областта ще получат пакети с храни осигурени по Оперативна програма за храни, финансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Именно до тези представители на уязвими групи целим да достигне информация за възможностите, които предоставя ОП РЧР - включване на пазара на труда, социално включване, предоставяне на услуги в дома, обучения и др.

Проведените срещи във всички общински центрове преминаха при голям интерес. Участниците в проведените дискусии задаваха много въпроси, на които получиха конкретни отговори. Освен това те проявиха желание информационните събития да продължат и в бъдеще, за да могат регулярно да се информират за възможностите, които предоставят оперативните програми в помощ на уязвимите групи.

Инициативата "Заедно за съпричастността" успя да обединени усилията на институциите и организациите в обща кауза. Екипът на ОИЦ - Бургас благодари на всички партньори за оказаната подкрепа, ангажираност и всеотдайност!

ОИЦ – Бургас представи процедури по ОП РЧР в Карнобат и Руен

Поредният ден от националната кампания "Заедно за съпричастността" премина в Карнобат и Руен. Представители на уязвими групи и доброволци на БЧК бяха запознати с десетте текущи и предстоящи процедури по ОП "Развитие на човешките ресурси.

ОИЦ – Бургас в Царево и Приморско

ОИЦ - Бургас представи процедури по ОП "Развитие на човешките ресурси" /ОП РЧР/ пред доброволци от Царево и Приморско. На срещите присъстваха и представители на двете общини. Те бяха запознати с възможностите, които предоставя ОП РЧР.

Приемните в двете общини бяха във връзка с провеждането на националната кампания "Заедно за съпричастността", организирана от Мрежата от 28 информационни центъра в сътрудничество с Българския червен кръст.

ОИЦ – Бургас обучи доброволците на БЧК в Средец и Камено

В третия ден от националната кампания "Заедно за съпричастността" ОИЦ - Бургас проведе две обучения в градовете Средец и Камено. Представителите на доброволческата организация бяха запознати с актуалните и предстоящи процедури по ОП "Развитие на човешките ресурси" , които дават шанс за работа, обучение, социални и здравни услуги на уязвимите групи от обществото.

Експерти на ОИЦ – Бургас обучиха доброволци от Поморие и Несебър

Вторият ден от националната кампания "Заедно за съпричастността" премина в градовете Поморие и Несебър. Експертите на ОИЦ - Бургас обучиха координаторите и доброволците на БЧК, като им предоставиха необходимата информация за 10 процедури по ОП "Развитие на човешките ресурси", по които крайно нуждаещите се лица могат да се включат.

Над 100 доброволци на Българския червен кръст ще бъдат обучени от ОИЦ - Бургас

Над 100 доброволци на Българския червен кръст ще бъдат обучени от ОИЦ - Бургас
В рамките на националната кампания под наслов "Заедно за съпричастността" в Бургаска област ще бъдат обучени над 100 доброволци.

Първото обучение се проведе на 16 ноември 2015 г. в залата на Областен информационен център - Бургас, където експерти от ОИЦ запознаха детайлно присъстващите с възможностите, които предоставя ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020. Доброволците получиха и информационни материали, които да предоставят на нуждаещите се по време на акцията с раздаване на пакети с храни.

Обучения ще се провеждат във всички останали общини на Бургаска област. Утре и вдругиден курсовете са в Поморие и Несебър, после продължават в Средец , Камено, Приморско, Царево, Айтос, Руен, Карноба, Сунгурларе, Созопол и Малко Търново. Предвид големия брой общини, обученията в Бургаско ще бъдат удължени и след края на националната кампания.

Националната инициатива „Заедно за съпричастността“ стартира в Бургас

Залата на Областен информационен център - Бургас се оказа тясна на днешната пресконференция по повод стартирането на националната информационна кампания "Заедно за съпричастността", организирана от Мрежата от 28 информационни центъра в сътрудничество с Българския червен кръст и Управляващите органи на програмите 2014-2020 г.

На срещата, присъстващите журналисти и доброволци бяха запознати със същността и целите на националната кампания от Управителя на ОИЦ - Бургас Евелин Кузманов.

Участие във пресконференцията взе и Директорът на БЧК Бургас Виолета Радева. Тя спомена, че 9 127 души в Бургаския регион ще получат пакети с храни осигурени по Оперативна програма за храни, финансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

В рамките на инициативата, експертите на ОИЦ - Бургас ще проведат обучения на координаторите и доброволците на БЧК. Те ще бъдат запознати с възможностите, които предоставя ОП "Развитие на човешките ресурси" /ОП РЧР/ и по време на акцията с раздаване на пакети с храни ще споделят информацията с най-нуждаещите се.

Срещи с доброволци ще бъдат проведени в 13 - те общини на Област Бургас. Графикът на предстоящите събития е следният:


•  16 ноември /понеделник/ от 13:00 ч. в залата на Областен информационен център - Бургас;
•  17 ноември /вторник/ от 10:00 ч. в Дирекция "Социално подпомагане", град Поморие;
•  17 ноември /вторник/ от 13:00 ч. в "Тракийски клуб", град Несебър;
•  18 ноември /сряда/ от 10:00 ч. в залата на Община Средец;
•  18 ноември /сряда/ от 13:00 ч. в зала "Гражданска защита", град Камено;
•  19 ноември /четвъртък/ от 11:00 ч. в НЧ "Самообразование 1919", град Приморско;
•  19 ноември /четвъртък/ от 13:30 ч.в НЧ "Георги Кондолов 1914", град Царево;
•  20 ноември /петък/ от 14:00 ч. в залата на Община Айтос;
•  20 ноември /петък/ от 16:00 ч. в Ритуалната зала на град Руен;
•  23 ноември /понеделник/ от 11:00 ч. в сградата на Домашен социален патронаж, град Карнобат;
•  23 ноември /понеделник/ от 13:00 ч. в Ритуалната зала на град Сунгурларе;
•  24 ноември /вторник/ от 11:00 ч. в НЧ "Отец Паисий 1896", град Созопол;
•  24 ноември /вторник/ от 14:30 ч. в НЧ "Просвета -1914", град Малко Търново.

На срещите ще бъдат предоставени информационни материали с текущи и предстоящи процедури по ОП "Развитие на човешките ресурси".

Над 10 000 видяха изложбата на ОИЦ – Бургас на Морска гара

Туристи от различни националности и гости на Бургас разгледаха изложбата с част от реализираните проекти на общината с европейски средства. Експозицията бе създадена по идея на Областния информационен център.

Значимите проекти бяха обобщени в експозиция, илюстрираща резултатите от работата по Оперативните програми и развитието на Бургас като европейски град.

Поради големия интерес, който пожъна изложбата, през следващия сезон ОИЦ ще подреди и представи нова експозиция с осъществени Европроекти на Община Бургас за последната година.

Десетгодишният Руслан взе наградата на ОИЦ – Бургас

В Природонаучния музей бяха оповестени победителите в фотоконкурса "Нашето море и неговите обитатели", посветен на Международния ден на Черно море.

За отличие се бориха 37 фотоса на ученици от цялата страна, които засвидетелстваха любовта си към морето.

След прожекцията на филма "Тайнственият свят на делфините" обявените финалисти получиха своите награди. Специалната награда - раница, осигурена от ОИЦ - Бургас, получи десетгодишният Руслан Гюров от ОУ "П. Р. Славейков".

До края на ноември всички фотоси могат да бъдат видени в изложба, подредена в залата на Природонаучен музей Бургас.

КАМПАНИЯТА „ДА СЪЗДАДЕМ ЗАЕДНО БЪЛГАРИЯ 2020“ ПОЛУЧИ ЕВРОПЕЙСКО ОТЛИЧИЕ

България спечели трета награда в конкурса за публична комуникация в рамките на шестото издание на международния форум EuroPcom, което се проведе в Брюксел в периода 21-22 октомври 2015 г. Нашата страна е финалист сред общо 29 кандидатури от 17 държави. До финала на конкурса достигнаха общо три предложения - на България, Франция и Холандия. Отличието беше присъдено за национална информационна кампания "Да създадем заедно България 2020", проведена от Централното координационно звено и мрежата от 27 Областни информационни центрове с подкрепата на Управляващите органи на програмите.

ОИЦ - Бургас, като част от мрежата, допринесе за осъществяването и популяризирането на кампанията. Тя протече в два етапа. В първия бяха анкетирани жителите на тринайсете общини от Бургаския регион. Чрез организирането на изнесени приемни, експертите на ОИЦ успяха да съберат близо 700 попълнени формуляра с предложения и идеи за промени с помощта на европейски средства. Във втората фаза бяха обобщени получените резултати, след което ОИЦ - Бургас представи пред съответните Общини конкретните възможности за реализиране на проектите.

В Бургас кампанията под наслов "Да създадем заедно България 2020" приключи с голям концерт в Деня на Европа - 9-ти май. Разнообразната програма, подготвена от ОИЦ - Бургас, успя да събере огромен брой зрители на откритата сцена "Охлюва".

През ноември предстои поредната национална инициатива на Централното координационно звено и мрежата от 27 Областни информационни центрове.

ОИЦ – Бургас ще награди един от участниците във фотоконкурса „Нашето море и неговите обитатели“

Конкурсът се организира от Регионален исторически музей - Бургас и е посветен на Международния ден на Черно море - 31 октомври.

Желаещите да участват в творческата надпревара имат още един ден да изпратят до 3 броя снимки на електронен адрес: [email protected].

Награждаването ще се състои на 30 октомври 2015 г. (петък) в Природонаучен музей - Бургас, непосредствено след прожекцията на филма "Тайнственият свят на делфините".

Областен информационен център - Бургас ще награди един от участниците в конкурса със специална награда.

Бургаски ученици се изявиха в Европейската седмица на програмирането

На 17 октомври /събота/ в Бургаски свободен университет се проведе състезание по програмиране с подкрепата и участието на Областен информационен център - Бургас. Събитието бе част от Европейската седмица на програмирането - Europe CodeWeek 2015.

Над 40 ученика от Бургас, взеха участие в надпреварата, която бе осъществена по идея на д-р Димитър Минчев, ръководител на Школата по роботика, който следеше стриктно за бързината и точността в изпълнението на задачите.

Състезанието се проведе в две групи. Участниците бяха поставени пред предизвикателството да направят първите си стъпки в програмирането, като в рамките на 180 минути трябваше да решат 6 задачи. Мнозинството от младите програмисти се справиха успешно с решението на нелеките казуси.

След края на състезанието, всички състезатели получиха сертификати, а победителите в групите бяха наградени от екипа на Областен информационен център - Бургас.

Експерт на ОИЦ – Бургас представи една от процедурите по ОП НОИР

Експерт на Областен информационен център - Бургас представи процедура "Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение" с краен срок за кандидатстване 30.11.2015 г. по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж.

На информационната среща, провела се в залата на ОИЦ, присъстващите бяха запознати с бюджета, дoпycтимите дeйнocти и подбора на кандидати по процедурата на ОП НОИР.

Представянето й предизвика голям интерес от страна на участниците и бе последвана от дълга дискусия.

ОИЦ – Бургас ще участва в Европейската седмица на програмирането

Областен информационен център - Бургас и Бургаският свободен университет се включват в Европейската седмица на програмирането.
По този повод на 17 октомври /събота/ ще се проведе състезание по програмиране за ученици в сградата на БСУ.
Спечелилите участниците ще получат награди и сертификати, осигурени от ОИЦ - Бургас.

Повече информация за събитието може да намерите тук: http://events.codeweek.eu/view/8446/burgas-programming-day/

ОИЦ – Бургас представи процедура по ОП НОИР

В залата на Областен информационен център - Бургас се проведе информационна среща с експерти от Център за кариерно ориентиране - Бургас.

Основната цел на срещата бе представянето на откритата процедура за кандидатстване "Образователна интеграция за учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила " по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020. Обсъдени бяха и други възможности за европейско финансиране.

Процедурата по ОП НОИР предизвика сериозен интерес от страна на участниците. Те се запознаха детайлно с дoпycтимите дeйнocти и сроковете за кандидатстване.

В оформилата се след презентацията дискусия, присъстващите задаваха много и конкретни въпроси.

В Сливен се проведе вторият информационен ден от кампанията на Управляващия орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Информационната кампанията има за цел да популяризира пред потенциални бенефициенти насоките за кандидатстване на първите две процедури на ОП НОИР:

• "Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила";
• "Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение".

Насоките за кандидатстване бяха представени от експерти от Главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" към Министерството на образованието и науката.

На срещата присъстваха представители на образователни институции, неправителствени организации, общини и Областни информационни центрове. Събитието се проведе в зала "Връх Българка" на хотел "Спорт Палас".

Експертите разясниха и начина за кандидатстване през Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020).

Умни решения за устойчив град

В Бизнес инкубатор - Бургас се проведе дискусия на тема: "Умни решения за устойчив град".

Главни участници в нея бяха евродепутатът Ева Паунова, зам.-кметът на Община Бургас Атанаска Николова, представители на Община Бургас, ОРАК груп и Hewlett Packard - България.

"Бургас е един от най-иновативните и бързо развиващи се градове в страната и "smart city" може да се превърне в неговата запазена марка" - това заяви евродепутатът от ЕНП Ева Паунова по време на събитието.

Водещите световни IT компании представиха концепциите си за интелигентно управление на градската среда. Интересът им към морския град е породен от това, че философията за "умен" град е заложена в развитието на Бургас и администрацията работи в тази посока.

По време на дискусията беше представена соларна пейка, която зарежда мобилни телефони чрез енергия, акумулирана от слънчевите лъчи. Уникалната за България технология се намира в Морската градина при входа на Централния плаж. Създадена е по идея на Бизнес инкубатор - Бургас, Община Бургас и арх. Емил Бурулянов. На представянето й присъства кметът на Бургас Димитър Николов.

Национален семинар-рали се проведе в Бургас

На 10 септември 2015 г. в в хотел Аква, гр. Бургас се проведе Национален семинар-рали на тема: "Възможности за съвместни проекти между научни и бизнес среди и местни власти в контекста на регионалното приложение на Иновационната стратегия за интелигентна специализация", организиран от дирекция "Наука" в Министерството на образованието и науката.

Събитието бе открито от проф. Костадин Костадинов, заместник-министър на образованието и науката.

Като лектори взеха участие експерти от Министерство на образованието и науката, Министерство на икономиката и Българска академия на науките, а гости на събитието бяха представители на академичните среди и бизнеса в Бургас.

В рамките на срещата бяха представени основни програми и инструменти като, европейските програми "Хоризонт 2020", Обществата на знанието и иновациите в рамките на Европейския технологичен институт, ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", ОП "Иновации и конкурентоспособност", Новия инструмент на ЕС за конкурентноспособност на малките и средните предприятия, EUREKA и други.

По време на семинара гостите бяха запознати с основните програми и инструменти, чрез които могат да се възползват през този програмен период според особеностите на съвместните научно-изследователски проекти и необходимия размер на финансиране.

Събитието се проведе с логистичната подкрепа на Областен информационен център - Бургас.

Община Бургас – отличник в усвояването на евросредства

Днес, 07 септември 2015 г. се проведе изнесено заседание на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове /КЕВКЕФ/ в зала "Капитанска" на Хотел "България".

В заседанието се включиха председателят на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове Светлин Танчев, зам.-председателят на комисията Слави Бинев, зам.-кметът на Община Бургас Атанаска Николова, Мая Велчева, директор на дирекция "Европейски политики и програми" в Община Бургас, парламентаристи и общински съветници.

На срещата бяха засегнати актуални въпроси, свързани с добрите практики при усвояването на европейски средства в Бургас.

Срещата продължава и на 08 септември 2015 г. от 10:00 часа в зала "Капитанска" с бенефициенти и консултанти. Акцентът във втория ден ще падне върху научените уроци от стария програмен период и перспективите на новия 2014 - 2020 г.

ОИЦ – Бургас приключи първата част от информационната обиколката по общините

През месец август екипът на Областен информационен център - Бургас проведе открити приемни в по-големите населени места в област Бургас. Експертите на центъра запознаха гражданите с отворените за кандидатстване процедури по оперативните програми и отговориха на множество въпроси.

Откритите приемни се проведоха в Айтос, Карнобат, Сунгурларе, Руен, Камено, Средец и Малко Търново.

Жителите на населените места се интересуваха основно от това как могат да си намерят работа по оперативните програми. Много от присъстващите задаваха въпроси свързани с възможностите, които предоставя ОП "Развитие на човешките ресурси".

Интерес предизвикаха и възможностите за преквалификация на млади педагози по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", тъй като има много млади учители, които не успяват да си намерят работа по своята специалност и желаят да придобият нова такава.

Откритите приемни на Областен информационен център - Бургас ще се провеждат и през месец септември. Екипът на центъра продължава своята обиколка в градовете, разположени по морето.

ОИЦ – Бургас се включи в Информационно турне с Представителството на Европейската комисия

За поредна година Областен информационен център - Бургас /ОИЦ/ се включи в Инфотура на Представителството на Европейската комисия заедно с Младежкия екип Европа, различни информационни мрежи на ЕК и Европа директно - Бургас.

Екипът на ОИЦ прекара два дни в Морската градина на Бургас, където с удоволствие разговаря със заинтересованите за ЕС и неговите политики.

Голям интерес сред деца, младежи и възрастни предизвикаха интерактивните игри, които изпитаха познанията на посетителите за Европа, нейната история и развитие, европейските езици, валута и много други. За отличниците бяха осигурени множество награди.

На мобилния щанд на ОИЦ постъпиха множество въпроси свързани с актуални европейски теми, Оперативни програми и отворени процедури за кандидатстване.

Интересът от страна на гражданите и гостите на Бургас беше голям, не само заради предоставяните информационни и промоционални материали, но и поради възможността да зададат конкретни въпроси по интересуващи ги теми.

ОИЦ представи възможностите за финансиране

Експерти от Областен информационен център - Бургас представиха възможностите за финансиране през Новия програмен период по открити процедури.

Срещата се състоя в залата на ОИЦ и бе открита от управителя на центъра Евелин Кузманов. Той призова присъстващите да се възползват от предоставените възможности за европейско финансиране.

Събитието предизвика сериозен интерес от страна на участниците - представители на неправителствени организации, културни институти и читалищни дейци. Те бяха запознати детайлно с формирането на бюджeта и дoпycтимите дeйнocти по отворените процедури.

По-късно участниците в срещата научиха основните стъпки при подаването на проектно предложение в Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020).

След края на демонстрацията по ИСУН 2020, присъстващите зададоха много въпроси, на които получиха експертни отговори.

Експерти от ОИЦ - Бургас представиха процедура „Активни“

Експерти от Областен информационен център - Бургас представиха пред служители на Община Средец процедура "Активни" и демонстрираха начина на кандидатстване през Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020).

На срещата служителите на общината се запознаха с детайли по формирането на бюджeта, дoпycтимите дeйнocти и подбора на кандидатите по отворената процедура на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Присъстващите научиха също и начина за кандидатстване през ИСУН 2020. Те разбраха, че за работата с електронната система е необходимо да притежават електронен подпис, както и това, че чрез нея те имат възможност за комуникация с Управляващия орган.

След края на презентацията присъстващите получиха възможност да зададат своите въпроси, на които бе отговорено изчерпателно.

Областният информационен център ще продължи със срещите в различни населени места на Бургаска област, за да запознае потенциалните бенефициенти с възможностите за европейско финансиране.

Бургаският бизнес се срещна със заместник–министъра на икономиката Любен Петров

Заместник-министърът на икономиката Любен Петров се срещна с бизнеса в Бургас, по повод отварянето на първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по одобрената Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Информационният ден се проведе в Бизнес инкубатор Бургас .

"За нас е изключително важно в новия програмен период  ОП "Иновации и конкурентоспособност" да бъде максимално успешна за малките и средни предприятия, за целия български бизнес“, бяха първите думи на заместник – министъра. Той добави, че в тази процедура, която реално е първата от новия програмен период, насочена директно към бизнеса, ще може да се кандидатства по електронен път.

Руска Бояджиева, ръководител на проект "Интегриран градски транспорт“ в Община Бургас, поздрави всички присъстващи и изрази своето задоволство от това, че Бургас е част от информационните дни по новата програма. Тя отбелява, че този диалог с бенефициентите е една реална крачка към това, да се поучим от грешките на стария период и да направим иновативна стъпка към  новия .

Срещата продължи с презентация на новата оперативна програма. В края на информационния ден, експертите от Министерство на икономиката отговориха на много въпроси свързани с откритата процедура "Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

Голям концерт на „Охлюва“ отбеляза края на седмицата на Европа

Голям концерт на емблематичното място за Бургас – сцена "Охлюва“ постави края на седмицата на Европа. Стотици се събраха на празничното събитие.

В началото, духов оркестър към Община Бургас с диригент Христо Кожухаров изпълни химна на Европа - "Ода на радостта" от 9 -та симфония на Бетовен.

Публиката се наслади и на соловите изпълнения на ученици от Национално училище за музикално и сценично изкуство "Проф. Панчо Владигеров“ и детски хор "Милка Стоева“ с ръководител Светла Стоева. Концертът завърши с вихрени хора, изпълнени от Фолклорен ансамбъл "Атанас Манчев“ с ръководител Димитър Тонев.

Събитието бе организирано от Община Бургас и Областен информационен център – Бургас.

 

Европейски перспективи

В зала "Георги Баев“ на Морското казино се проведе среща на тема "Европейски перспективи“. Областен информационен център – Бургас и експерти от Консултантска къща "Дарби“ представиха възможностите за кандидатстване в Европейски университети.

На събитието подробно бяха разисквани условията за кандидатстване, обучение, срокове, процедури и такси за следване. Представени бяха едни от най-добрите университети  в Англия, Холандия, Дания, Финландия, Франция, Белгия, Люксембург, Германия и Австрия.

Специално  внимание се обърна на възможностите за финансиране през периода на обучението.

Събитието е част от програмата "Дни на Европа“ и бе организирано от Областен информационен център – Бургас.

В седмицата на Европа живеещите в комплекс „Славейков“ се сдобиха с нова тенис маса

В седмицата на Европа, парк "Славейков“ получи нова ценна придобивка - специално изработена маса за тенис . Така живеещите в квартала ще могат да спортуват в свободното си време още по-пълноценно.

В събитието участваха ученици от СОУ "Димчо Дебелянов“. Те се включиха в различни игри, организирани от аниматори.

Участниците  помогнаха в засаждането на 12 дръвчета, които оформиха новия облик на парка. Това бе и едно от желанията на бургазлии по време на анкетното проучване в националната кампания "Да създадем ЗАЕДНО България 2020“ – повече зелени площи и възможности за спорт на открито.

Гости на събитието бяха живеещите в квартала, както и експерти от Дирекция "Европейски политики и програми“ на Община Бургас.       

Областният информационен  център присъства със своя мобилен офис и предоставяше информация, относно възможности за европейско финансиране.

Събитието е част от програмата "Дни на Европа“ и бе организирано от Община Бургас и Областен информационен център – Бургас.

Европейска, празнична разходка с колела и ролери

Областен информационен център - Бургас организира Европейска разходка с велосипед по случай 9 –ти май – Деня на Европа, на която се включиха повече от 70 човека с велосипеди и ролери.

Любителите на спорта посетиха едни от най–интересните обекти, построени или ремонтирани с евросредства в Бургас.

Стартът на разходката бе даден пред сградата на Бизнес инкубатора, а след това премина през Морското казино, Стената на приказките, Флората, велоалеята по улица "Гурко" с последната станция Тройката.

На всяка една от спирките, гражданите получиха пълна информация за Обектите, изградени по европейски проекти. На финалната спирка – Тройката, ги очакваше мобилният щанд на ОИЦ – Бургас, пълен с награди и изненади.

Участниците в Европейската разходка изразиха възхищението си от факта, че Бургас се превръща в един истински европейски град.

 

Ученици представиха презентации по случай Дните на Европа

По случай Дните на Европа в Народно читалище "Изгрев 1909“ се проведе виртуалното пътешествие "Без граници. Да опознаем Европа заедно“.

Участници бяха  ученици от 6 – ти клас на ОУ "Георги Бенковски“, а Гид на събитието - Надежда Вълчева, възпитаничка на ГЧЕ "Васил Левски“.

Шестокласниците, разпределени на малки екипи, представиха презентации с информация за всяка  европейска страна. Те поставиха акцент върху най-характерното за страната: кухня, език, фолклор, природни забележителности и интересни факти.

Презентация на тема "Европа – преживяно“, запозна участниците с места, които не са включени в туристическите маршрути.

Събитието бе организирано съвместно от Областен информационен център – Бургас, НЧ "Изгрев 1909“ и ОУ "Георги Бенковски“.

 

Деца пеят и танцуват в Дните на Европа

Бургаски деца взеха участие в Европейската палитра, която е част от програмата "Дни на Европа“ на ОИЦ – Бургас.

В първия ден /7 – ми май/ състави от 14 бургаски детски градини се включиха в мажоретен парад пред сградата на Община Бургас. След което дефилираха по ул. "Александровска" и стигнаха до Дома на нефтохимика, където се представиха на сцена.

Днес /8 – ми май/ 25 деца се качиха отново на сцената в Дома на нефтохимика, където представиха разнообразна програма певческо, театрално и танцово изкуство. Денят продължи с дефиле на състави на училищата, участници в Мажоретен конкурс "Бургаска дъга"2015.

Европейската палитра, посветена на на 9 май - Денят на Европа, бе организирана от Община Бургас, Областен информационен център - Бургас и Общински детски комплекс.

 

Димитър Николов и Златко Янков дадоха началния удар на голям спортен празник

Кметът на Община Бургас Димитър Николов и футболната легенда Златко Янков дадоха старт на спортния празник в Гимназията по електроника и електротехника "Константин Фотинов“.

Преди това Техническият директор на БФС Павел Панов и Директорът на направление детско – юношески футбол в страната Пламен Михов поздравиха участниците в празника. Михов подари на кмета на Бургас официалната топка на Европейското първенство по футбол за юноши до 17 години, а той от своя страна я дари на директора на гимназията Коста Папазов.

Димитър Николов поздрави участниците в спортния празник и от своя страна ги призова да спортуват активно на чудесните игрища в гимназията, които са изградени с помощта на европейски средства. Пламен Михов пък призова всички активно да подкрепят българският национален отбор по футбол, чиито предстоящи два мача са на стадион Лазур срещу отборите на Испания и Австрия.

Празникът бе организиран от Областен информационен център Бургас и премина под наслов "Бургас – европейски град на спорта 2015“ и е част от богатата програма посветена на дните на Европа в града.

ОИЦ – Бургас откри фотоизложба на европейска тематика

В първия ден от инициативата "Дни на Европа“ , Областен информационен център - Бургас откри фотоизложба под наслов "Бургас 8 години в ЕС“.

В нея са включени 30 пана на обекти реализирани с помощта на европейски средства от бургаските фотографи Лина Главинова, Елена Фотева, Татяна Байкушева, Тодор Ставрев, Румен Раканов и Николай Недев. Гости на събитието бяха журналисти, фоторепортери и граждани.

Тодор Ставрев, един от доайените на бургаската фотография, изрази удовлетворението си от това, че той и неговите колеги имат възможност да изложат заедно работите си снимани през последните години и основна роля за това е изиграл Областен информационен център – Бургас.

С изложбата организаторите, изразиха своята амбиция и желание да покажат на цялата бургаска общественост част от ключовите обекти построени с евросредства през последните 8 години от членството на България в ЕС.

Фотосите ще бъдат изложени от 7 до 12 май в зала "Христо Фотев“ на Морското казино в Бургас.

Посрещаме 9 май – Ден на Европа с тържества и концерти

За четвърта поредна година, Областен информационен център – Бургас, съвместно с Община Бургас организира тържествено отбелязване на 9 – ти май – Ден на Европа, с провеждането на инициативата "Дни на Европа в Бургас“. Тази година, тя ще се състои от 7 до 12 май на територията на Област Бургас и включва информационни събития, концерти, театър, забавни и образователни игри, изложби и спортни мероприятия.

В програмата са включени Спортен празник в ПГЕЕ "Константин Фотинов“, европейска разходка с велосипед, представления на Държавен куклен театър Бургас, европейска работилница "Европа в багри“ и състезания "Европа за децата“.

Две конференции, посветени на науката, образованието и възможностите за обучение в държави членки на ЕС, ще съберат преподаватели, ученици и студенти, а в самия "Ден на Европа“, е предвиден голям концерт, с участието на известни бургаски изпълнители.

В рамките на инициативата, всеки ден пред Община Бургас ще ви посрещат представители на Областен информационен център – Бургас, с мобилния си офис, и ще отговарят на актуални въпроси на европейска тематика.

Областен информационен център – Бургас има удоволствието да покани всички желаещи да станат част от нашия европейски празник. Подробности за предстоящите събития можете да откриете на интернет страницата на Община Бургас, в раздел Областен информационен център - Бургас, както и да се свържете с нас на електронната поща [email protected] или на телефон: 056/82 61 36.

 

Ученици и граждани посетиха бургаското пристанище в деня на транспорта организиран от ОИЦ - Бургас

Областен информационен център – Бургас организира тематичен ден, посветен на Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020. Събитието се състоя на 24.04.2015 г., като главни участници бяха граждани и ученици от Професионална гимназия по автотранспорт в Бургас и Професионална гимназия по морско корабоплаване.

Ръководителят на звено "Маркетинг, СУГ и Евроинтеграция“, г-н Стойчо Димов запозна гостите с основните дейности на пристанище Бургас, плановете за развитие и приоритетите на новата оперативна програма. Участниците се разходиха в новата част на най-голямото пристанище в България и посетиха модерната сграда на Морската гара.

Събитието е част от инициативата на ОИЦ – Бургас, свързано с популяризирането на новия програмен период. Предстои да бъдат организирани следващите тематични дни, посветени на оперативните програми за периода 2014 - 2020.

 

Десетки посетиха Областен информационен център – Бургас в Деня на отворените врати

На 02 сряда 2015 година Областен информационен център – Бургас проведе "Ден на отворени врати“.

Денят привлече голям брой посетители, които получиха компетентна информация от екипа на ОИЦ– Бургас. Гражданите се информираха за възможностите по оперативните програми и отворените схеми през новия период.

Освен  това те успяха да направят своите предложения  като попълниха анкетни карти от инициативата "Да създадем ЗАЕДНО България 2020“.

 

 

 

 

 

 

 

 

Скъпи приятели, споделете с нас какво искате да промените с европейски средства в своя град. Попълнете нашата анкета, която може да изтеглите на адрес: http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/4 , разкажете ни идеите си и ни върнете попълнен формуляр на e-mail: oic.burgas@gmail.com

Благодарим Ви за отделеното време! Вашето мнение е важно за всички нас!

График за първия етап на инициативата „Да създадем ЗАЕДНО България 2020“

 

Община

Място

Дата

Начален час

Бургас

 Бургас МОЛ Бургас Плаза

 16/03/2015

   16:00

Поморие

 Поморие, НЧ "Просвета 1888"

 17/03/2015

   10:00

Несебър

 Несебър, НЧ "Яна Лъскова 1905"

 17/03/2015

   14:00

Айтос

 Айтос, НЧ "В. Левски 1869"

 18/03/2015

   10:45

Руен

 Руен, НЧ "Зора"

 18/03/2015

   14:00

Карнобат

 Карнобат, НЧ "Д. Поланов 1862"

 19/03/2015

   10:00

Сунгурларе

 Сунгурларе, НЧ "Просвета 1882"

 19/03/2015

   14:00

Камено

 Камено, НЧ "Просвета 1927"

 20/03/2015

   10:00

Средец

 Средец, НЧ "Пробуда-1897"

 20/03/2015

   14:00

Малко Търново

 Малко Търново, НЧ "Просвета 1914"

 21/03/2015

   11:00

Царево

 Царево, Информационен център

 23/03/2015

   10:30

Созопол

 Созопол, НЧ "Отец Паисий 1896"

 24/03/2015

   10:00

Приморско

 Приморско, НЧ "Самообразование"

 24/03/2015

   14:00

 

 

 

 

ОИЦ - Бургас откри кампанията „Да създадем ЗАЕДНО България 2020“

 

Областният информационен център Бургас откри с пресконференция националната информационна кампания на Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, посветена на новите оперативни програми за периода 2014-2020 г.

Целта на инициативата е да идентифицира нуждите на гражданите и да ги обвърже с реалните възможности по програмите, както и с потенциалните бенефициенти, които могат да ги реализират. Кампанията, под надслов "Да създадем заедно България 2020", ще премине в два основни етапа.

Първият цикъл събития е насочен към широката общественост и ще продължи близо 3 седмици. През това време екипите на всички 27 областни информационни центъра ще посетят всички 264 общини в страната, където чрез открити приемни ще потърсят мнението на гражданите какво искат да променят в своето населено място с европейските средства за периода до 2020 г. Предложенията на участниците ще се събират чрез специално разработена анкетна карта, в която те могат накратко да опишат своите виждания за развитие на селото, града, региона. На откритите приемни, всеки посетител ще получи актуална информация и материали, свързани с новите програми и възможностите за финансиране на проектни идеи със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Втората фаза на инициативата ще се състои в края на м. април, след като бъдат анализирани резултатите от допитването и определени най-често срещаните предложения. На информационни срещи екипите на Мрежата ще представят на потенциалните бенефициенти обобщената информация от проведената анкета, както и възможностите за реализиране на съответните проекти по действащите вече нови оперативни програми за периода 2014-2020 г.

Кампанията ще приключи със серия специални събития във всички 27 областни града в Деня на Европа - 9-ти май.

График на всички предстоящи събития е публикуван в секция "Календар" на страницата на www.eufunds.bg, както и на страницата на Областния информационен център www.burgas.bg и фейсбук страницата на центъра. Освен чрез посещение на откритите приемни, всеки желаещ може да се включи в анкетното проучване като попълни формуляр и го изпрати на електронния адрес на Областния информационен център.  

Инициативата е на Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в страната (Централен информационен и координационен офис и 27 областни информационни центъра) и се финансира от Оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Днес /понеделник/ от 16:00 часа откритата приемна ще бъде в Мол Бургас Плаза.

На 17 март /вторник/, мобилният офис на ОИЦ – Бургас ще бъде разположен от 10:00 часа в Поморие пред НЧ ‚Просвета“ ,от 14:00 часа в Несебър пред НЧ "Яна Лъскова 1905“.

 

 

ОИЦ – Бургас представи възможностите за финансиране през новия програмен период

В два последователни дни Областен информационен център – Бургас събра представители на читалища в конферентната зала на своя офис. Поводът на срещите бе представяне на възможностите за финансиране по новите Оперативни програми за периода 2014 – 2020 година.

Гост – лектор на събитието бе г-жа Керанка Байчева, представител на Сдружение "Равновесие“. Тя сподели своя богат опит от успешно реализирани проекти и разкри новите възможности за финансиране, които еврофондовете предлагат.

Събитието предизвика голям интерес от страна на присъстващите и бе последвано от дълга дискусия. Читалищните дейци се запознаха къде да търсят актуални възможности за кандидатстване по оперативните програми, както и с тънкостите при подготовката и изпълнението на един успешен проект.

ОИЦ – Бургас изказва своите благодарности  на г-жа Даниела Йотова - Ст. експерт в Регионален експертно-консултантски и информационен център "Читалища“, гр. Бургас за оказаното съдействие при организиране на срещите.

 

Пълна зала за тематичния ден на ОИЦ - Бургас по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

При голям интерес и активност от страна на участниците премина първият от 7-те тематични дни, организирани от Областен информационен център - Бургас. Събитието се проведе в зала "Георги Баев" на Културен център "Морско казино" и бе посветено на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Първият модул бе посветен на опита и работата на Община Бургас по оперативната програма за програмен период  2007-2013 г. По темата говориха Мая Казанджиева - Директор на дирекция "Социални дейности, здравеопазване и спорт". Своя опит по реализирането на проекти споделиха и Росица Янева от Сдружение "Равновесие", Марионела Стоянова от Сдружение "Социален център Бургас" и Виолета Радева - Директор на секретариата на Областния съвет на БЧК, гр. Бургас.

Следобедният модул бе посветен изцяло на практическите аспекти по реализацията на проект "Нова възможност за младежка заетост". По темата говориха Директорът на Бюрото по труда в Бургас - Живко Янакиев, Златомира Гаджерукова - Началник отдел и Султанка Вълчева - Главен експерт.

Кратко представяне на дейностите по проект "Система за кариерно ориентиране в училищното образование" изнесе Росица Димова от Центъра за кариерно ориентиране - Бургас. Дискусията по схемата продължи повече от час, а участниците зададоха много и конкретни въпроси , на които бе отговорено компетентно и изчерпателно.

По време на тематичния ден, голямата зала на КЦ "Морско казино" се оказа тясна и се наложи да бъдат осигурени допълнително места за участниците. Областен информационен Център - Бургас подготвя провеждането на още 6 тематични дни по оперативните програми.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. обявява процедура „Нови алтернативи“

На 25.02.2015 г. Министерството на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., обяви процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9OP001-2.2015.001 "Нови алтернативи".

Целта на процедурата е: Намаляване риска от зависимост от институционален тип грижи и подобряване качеството на живот на възрастни болни лица и хора с увреждания, както и преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 65 000 000 лв.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://esf.bg/ и http://www.eufunds.bg/

Краен срок за подаване на проектно предложение: 09.03.2015 г.

ОДОБРЕНИ СА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ И ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“

Европейската Комисия уведоми българските власти, че е одобрила нови две български програми за програмен период 2014-2020 - Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" и Оперативна програма "Добро управление".

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" ще насочи над 701 млн. евро за решаване на най-наболелите проблеми на българското образование. Ще се инвестира в повишаване качеството на българското образование при съобразяване с нуждите на бизнеса от квалифицирани кадри, модернизация и подобряване на условията в образователните и научни заведения. Ще се развива потенциала за разработване на научни изследвания, като изследванията и иновациите ще бъдат насочени към областите на специализация по Стратегията за интелигентна специализация.

Оперативна програма "Добро управление" е наследник на Оперативна програма "Административен капацитет" и Оперативна програма "Техническа помощ" от програмен период 2007 - 2013 г. Основните приоритети на програмата са подобряване на услугите и оптимизиране на структурите и функциите на администрацията както и електронизация и осигуряването на по-лесен достъп до услуги за гражданите и бизнеса включително чрез комплексно административно обслужване и развитие на електронното управление. Приоритет ще бъде и продължаването на реформата на съдебната система и повишаване на нейното качество, прозрачност, ефективност и ефикасност. Програмата е на обща стойност над 335 млн. евро.

Одобрението на програмите ще позволи тяхното навременно стартиране на изпълнението и ще даде възможност страната ни да се възползва от мерките, заложени в тях възможно най-скоро. 

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 е първата оперативна програма, която стартира в България

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" /ОПРЧР/ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд /ЕСФ/, е първата оперативна програма, която ще стартира в България за новата финансова рамка 2014 - 2020 г. на Европейския съюз. Tя бе одобрена от Европейската комисия днес, 28 ноември 2014 г.

В рамките на новия програмен период са осигурени 2135 млн. лв. за разкриване на нови работни места и укрепване процеса на социално сближаване в България.

Чрез средствата ще се повиши квалификацията на около 100 000 души, ще се осигури заетост на 28 000 души, а 17 000 младежи ще бъдат подпомогнати в процеса на търсене на работа. 160 000 души ще се възползват от учене през целия живот. Освен това оперативната програма ще подпомогне достъпа до здравеопазване на хората с увреждания.

За разкриването на нови работни места и осигуряване на по-висока и по-качествена заетост са предвидени 59% от бюджета на Програмата, с което ще се постигне заетост на продължително безработни и неактивни лица на възраст между 34-50 г., на лица с ниско образование от всички възрастови групи, както и на лица над 54 г. Предприятията ще бъдат подкрепени за адаптиране на човешките ресурси в приоритетни за страната отрасли, като се осигурят инвестиции за подобряване на условията на труд и организацията на труда. За намаляване на младежката безработица са предвидени около 235 милиона лева по инициативата "Младежка заетост" за реализиране на мерки за устойчива интеграция на пазара на труда на младите хора между 15 и 29 г., които не са нито в заетост, нито в образование или обучение.

За намаляване на високия риск от бедност и социално изключване са отделени 31% от бюджета на Програмата. Те ще бъдат насочени към хората с увреждания, осигуряване на по-високо качество на живот на децата, на маргинализираните общности като ромите. Ще се осигури предоставяне на услуги за социално включване и здравеопазване за хора с увреждания над 18 г., както и за лицата над 65 г., които са в невъзможност за самообслужване.

Близо 86 милиона лева ще бъдат използвани за модернизиране на публичните политики в сферата на социалното включване, здравеопазването, недискриминацията, равните възможности и условията на труд.

 

Приключи кампанията “Стъпки по пътя към програмен период 2014– 2020”

Приключи стартирала в последната седмица на ноември национална кампания на 28-те информационни центъра.

Областен информационен център-Бургас организира изложби, посветени на добрите практики от областта във всяка от 13-те общини. Изложбите бяха съпътствани от откриващи събития, като всички заинтересовани лица получиха възможността да зададат своите въпроси по оперативните програми и проектите, реализирани в техните общини.

На територията на Община Бургас бяха открити три изложби на различни места, с цел максимален достъп до информация на всички граждани и гости на града.

Значимите проекти за областта бяха обобщени за да покажат резултатите от средствата, получени по Оперативните програми на територията на Област Бургас.  С откриването на всяка изложба, представители на ОИЦ-Бургас присъстваха за да отговорят на въпросите на всеки настоящ или потенциален бенефициент.

Акцентира се също над възможностите за финансиране през новия програмен период 2014- 2020 чрез предстоящото отварянето на новите Оперативни програми.

 

Студенти научиха повече за новия програмен период

ОИЦ - Бургас организира информационна среща на тема "Новият програмен период 2014 - 2020". Събитието се инциира от студенти от специалност "Връзки с общесвеността" и "Социални дейности" от Бургаски Свободен Университет, които пожелаха да получат повече информация относно разходването на европейските средства.

Срещата се проведе в офиса на центъра, като участниците проявиха интерес не само към новите оперативни програми, а и добрите практики от областта.

Представители на центъра запознаха студентите с възможностите на предстоящия период, Споразумението за партньорство и приоритетите по новите оперативни програми. Гостите участваха бурно в последвалата дискусия относно комуникацията на ЕС и редица социални въпроси.

Приключи инициативата „Да спортуваме заедно“

При много сериозен интерес от страна на участници и гостуващи премина инциативата "Да спортуваме заедно", която се осъществи на територията на Област Бургас. В рамките на една седмица бяха организирани събития във всички общини в областта, които дадоха възможност на малки и големи да излязат навън и да спортуват.

Спортните събития започнаха още в първия ден на седмицата в Бургас с "Европейското приключение“ за деца и възрастни, които трябваше да открият знакови обекти, реализирани и обновени по оперативните програми. На територията на общините Камено, Айтос, Лозарево /Сунгурларе/, Кошарица /Несебър/, Ново Паничарево /Приморско/, Просеник /Руен/, Дебелт /Средец/, Малко Търново, Росен /Созопол/, Карнобат, Ахелой /Поморие/ и Бургас бяха проведени различни спортни прояви, в които се включиха над 1200 участници.

В кампанията се включиха спортни клубове, училища, НПО, граждани и гости на градовете от областта. Едно от най-масовите прояви по време на инциативата бе в Спортен център "Изгрев“ на 17-ти октомври, когато повече от 100 участници и над 200 зрители станаха свидетели на три демонстративни двубоя по футбол, волейбол и хандбал. След това се проведоха открити тренировки по спортовете футбол, волейбол и хандбал, които бяха водени от опитни в областта треньори.

Участниците в инициативата "Да спортуваме заедно“, както в Бургас, така и в цялата област изразиха пълната си подкрепа към събитията и си пожелаха да се превърне в традиция.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

На 8-ми август Вицепремиерът по управление на средствата от ЕС Илияна Цанова представи основните параметри на стратегическия документ. Одобряването на Споразумението за партньорство за периода 2014-2020 г. е силен сигнал за ангажимента на Европа към България. Този документ връща реформите в дневният ред на България", заяви на пресконференция в Министерския съвет заместник министър-председателят по управлението на европейските средства Илияна Цанова.

"Това Споразумение, заедно с директните плащания, ще осигури близо 16 милиарда евро в подкрепа на българската икономика - това са парите за градовете и селата, за земеделците, за предприемачите, за младежите, за безработните, за образованието, за природата. То е ясен план за инвестиции и реформи, които ще допринесат за устойчив икономически растеж и повишаване качеството на живот на българските граждани. Необходимите реформи ще са основата за ефективното и качествено използване не само на европейските структурни и инвестиционни фондове, но и на националния ресурс. Те повече не могат да се отлагат и ЕК ще бъде наш партньор в този процес. Изпълнението на Споразумението ще очертае хоризонта на една различна и по-добра за своите граждани България", подчерта вицепремиерът Илияна Цанова. Тя посочи, че Споразумението е плод на усилията на три правителства, като процесът е започнал при министър Томислав Дончев, преминал е през предишното служебното правителство, работата по него е продължила и при вицепремиера Зинаида Златанова.

Илияна Цанова благодари за взаимодействието и диалога с Европейската комисия, която е подкрепяла страната ни в дългия път по изготвянето на Споразумението. Тя посочи че съществен принос в него имат и социално-икономическите партньори, местните власти и неправителствени организации. Вицепремиерът отправи специални думи на благодарност към екипа на Министерския съвет, ангажиран с планирането и управлението на европейските средства и ръководен от Добринка Кръстева.

Очаква се в края на месеца, одобреното вчера от ЕК Споразумение да бъде подписано на официална церемония в София.

Тематичен ден за околната среда

ОИЦ - Бургас организира тематичен ден, посветен на ОП "Околна среда" 2014-2020. Денят премина с демонстрационен тур на ученици и учители от различна възраст към лятното училище, организирано от Природонаучния музей в Бургас. Децата посетиха природозащитния център Пода. Защитената местност "Пода" е едно от малкото места в Европа, където на площ от 100 ха са установени над 259 вида птици.

Основната цел на събитието беше да запознае участнците с добрите практики, изпълнявани от НПО за успешно изграждане и поддържане на националната екологична мрежа. От терасите на природозащитния център заедно с представители на ОИЦ - Бургас, ученици и учители разбраха повече за практиките за поддържане на местообитанията и опазаване на видовете, включени в мрежата.

ОИЦ - Бургас организира ден на транспорта

 Областен информационен център - Бургас организира трети тематичен ден, посветен на новата Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020. Събитието се състоя на 17.06.2014 г., като главни участници бяха ученици и учители от Професионална гимназия по автотранспорт в Бургас.

 

След като бяха запознати с основните дейности на пристанище Бургас, плановете за развитие и приоритетите на новата оперативна програма, госитите се разходиха в новата част на пристанището. Домакини на срещата бяха представители от пристанищна администрация, които показаха новоизградената морска гара с капацитет над 3000 пасажера.

 

Събитието е част от инциативата на ОИЦ - Бургас, свързана с популяризирането на новия програмен период, като предстои провеждането на още четири тематични дни.

Два тематични дни на новите оперативни програми

Областен информационен център - Бургас проведе два тематични дни, посветени на новата ОП "Региони в растеж"  и ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020. Събитията са част от инициативата, свързана с приключването на програмен период 2007-2013 г., и първите седем години от членството на Република България в ЕС.

В партньорство с регионална библиотека "П. К. Яворов", ОИЦ - Бургас органзира демонстрационен тур на остров "Света Анастасия", който е реновиран по проект на предишната ОП "Регионално развитие" 2007-2013. Участниците в събитието, представители от различни учебни заведения, ученици и учители, се запознаха с приоритетите за новия програмен период и възможностите за финасиране в техните институции.

Заедно с регионалните представители на Агенция по заетостта, в лицето на Бюро по труда - юг, Областен информационен център посети няколко точки в Община Приморско, където се срещна с редица заинтересовани граждани. Най-често спиращите се пред мобилния офис на центъра бяха младежи, които искаха да научат за възможностите за обучения, персонално и професионално развитие.

Областен информационен център - Бургас продължава с организацията на следващите тематични дни, които ще се проведат до края на месец юни.

 

Иновативна конференция по време на Дни на Европа

Бизнес инкубатор - Бургас в партньорство с Областен информационен център - Бургас, проведе тематичната конференция, на тема "Инвестирахме във вашето бъдеще - ангажиментът на Европа към малкия и средния бизнес". 

Събитието бе част от инициативата "Дни на Европа" 2014 г. и премина при голям интерес от страна на участниците, като официален гост беше Красимир Стойчев - зам.-кмет "Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности" на Община Бургас. "Главна цел на Община Бургас е да подпомага регионалния бизнес" с тези думи откри срещата зам.-кмета, отговарящ за икономическия растеж в Бургас.

Мероприятието беше насочено към представители на бизнеса от Югоизточен регион, които са били бенефициенти по оперативна програма "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика" 2007-2013,  както и към фирми потенциални кандидати по новата Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020. 

Отличителната черта на събитието, която го разграничи от подобен тип мероприятия беше изразена посредством нестандартната организация, включваща информационна, дискусионна и демонстрационна част.

Първоначално представители на регионалния отдел на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" към Министерство на икономиката и енергетиката,.запознаха участниците с приоритетите по отношение на бизнеса през новия програмен период.

Обсъдени бяха проблемите след изминалия седемгодишен период - предствителите на бизнеса споделиха затрудненията, които са срещнали при управлението и изпълнението на проектите. Също така разказаха за научените уроци и изразиха очакванията си към новата програма през 2014 - 2020 г.

Последна част бе демонстрационният тур на в Бургаски регион, който се изразяваше в обиколка на обекти, финансирани по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика". Посещението на фирми с модернизирано оборудване, даде възможност за останалите представители на бизнеса да се запознаят наяве с добри практики, финансирани с европейски средства.

Конкурс за рисунка

На 12.05.2014г. в Актовата зала на СОУ "Константин Преславски" се проведе награждаване на победителите в конкурса за компютърна рисунка и колаж от снимки  "Европа в мечтите на децата". Организатор на събитието е СОУ "Константин Преславски" и ОИЦ Бургас.

В конкурсът взеха участие ученици на различна възраст от училища в гр.Бургас и гр.Царево. Награди и грамоти на победителите в раздел "Компютърна рисунка" връчи Магдалена Япаджиева - Ст.Експерт "Етнографски и демографски въпроси" в Община Бургас.

Отличените в раздел "Колаж от снимки" бяха поздравени и наградени от Росица Младенова - Управител на ОИЦ Бургас.

Учениците показаха завидни умения при работата с компютърни програми, обработващи снимки и творчески подход. Организаторите имат намерение следващата година в конкурсът да бъде включен и раздел "Видеоклип". 

Събитието е част от инициативата "Дни на Европа 2014".

Библиотекари и велосипеди

На 10.05.2014 г. Областен информационен център - Бургас събра представители от библиотеките в Област Бургас за да ги запознае с новия програмен период и възможностите за финансиране. Срещата беше част от инициативата "Дни на Европа" 2014г.

Библиотекарите научиха повече за основните регламенти и политики по отношение на европейското финансиране и приоритетите за новия програмен период 2014 -2020 г. Събитието премина при голям интерес от страна на библиотекарите, които пожелаха да научат повече и за електронното кандидатстване, което вече е активно.

Областен информационен център - Бургас бедомакин и в друго събитие на този ден. Община Бургас бе отличена като най-активна вело община в България. Наградите - грамота и велосипед бяха връчени лично на зам.-кметът с ресори "Европейски политики и програми" и "Околна среда" г-жа Атанаска Николова за своята цялостна политика за настрчаване на карането на велосипед в града, чрез изграждане на инфраструктура и популяризиране на алтернативните на автомобила форми на транспорт в града.

Награждаването се състоя в залата на Община Бургас и освен конкурса за най-активна вело община бяха връчени и отличията на победителите във видео-конкурса "С велосипед в града".

 

 

Училища и младежи отбелязоха празника на Европа

09.05.2014г. се превърна в голям празник за учениците в гр.Бургас. Организирани бяха много събития от ОИЦ Бургас, съвместно с училищата в града.

ОУ "Найден Геров", ОИЦ Бургас и Младежки културен център организираха "Европейска информационна работилница", която се проведе в зала "Никола Станчев" в к-с Меден Рудник. На празниха присъстваха много деца от различни училища от комплекса, които показаха завидни певчески и танцови умения.

Учениците имаха възможност до подредят пъзел с държавите на Европа, предоставен от ОИЦ Бургас. Децата показаха добри познания за държавите-членки на ЕС.

ОУ "Васил Априлов" събра учениците на празник, като освен редица от организираните забавления, всички рисуваха на асфалт и хартия, тематични картини, свързани с ЕС и как той е променил града им. ОУ "П.Р.Славейков" също чества празника с песни, танци и рисунки.

В ОУ "Княз Борис I" организираха викторина "Познавате ли Европейския съюз?". Отговорилите правилно бяха наградени с подаръци от ОИЦ Бургас.

По традиция за девета поредна година в ОУ "Княз Борис I" се провежда "Ден на ученическото самоуправление" на 9 май. Целогодишно има действащ Ученически съвет, който се включва активно в дейността на учебно-възпитателния процес. Съществува и Комисия за Ученическото самоуправление от учители с председател педагогическият съветник на училището.

ОИЦ Бургас организира и информационна среща със студенти в БСУ. Мотото на събитието бе "Ние в Европа". Младите хора се запознаха с новите оперативни програми за периода 2014 - 2020 и възможностите, които те предоставят.

Европа в багри - творческа работилница

В рамките на инициативата "Дни на Европа 2014" от 8.05.2014 г. до 14.05.2014 г. всеки ден от 16.00ч. до 18.00ч. в къщичката до "Часовника" се проведе творческа работилница под надслов "Европа в багри". Тя е организирана от ОИЦ Бургас и е насочена към най-малките жители на града - децата. Включва образователни и забавни игри всеки ден.

Всяко дете имаше възможност да изработи знаме, на избрана от него Европейска държава. Най-малките разбраха как с малко въображение ненужните предмети могат да се превърнат в произведения на изкуството.

През останалите дни децата участваха във викторини, изработиха картата на Европа по държави, като поставиха известни забележителности по местата им, изработиха знамето на ЕС и се радваха на много други занимателни и образователни игри.

В последният ден от "Дни на Европа 2014" 14.05.2014 г. децата се докоснаха до живата природа - садиха растения и цветя и изработиха весели саксии.

Европейски кът в Бургас

Със засаждане на 28 дръвчета, символизиращи 28-те държави-членки на ЕС бе отпразнуван Деня на Европа - 9-ти май. Събитието е част от инициативата "Дни на Европа в Бургас 2014", организирана от Областен информационен център - Бургас, СЪВМЕСТНО С Община Бургас.

Лично кметът Димитър Николов посади първото дръвче в парк "Велека" в к-с Изгрев. Заедно с него бяха заместник-кмета "Европейски политики, околна среда" Атанаска Николова, Константин Луков, председател на Общински съвет Бургас, д-р Димитринка Буланова, ученици и родители, граждани и гости на Бургас.

Пред всяко дърво беше поставена табелка на една от страните-членки на ЕС с информация за нея. Заедно с посадените на 08.05.2014 г. в същия парк 12 броя храсти, символизиращи звездите на знамето на ЕС, бе поставено началото на Европейски кът в Бургас.

Атрактивна пейка, изобразяваща картата на Европа, беше скритата изненада за всички присъстващи. Тя остава в парка и ще се ползва за образователни игри.  За най-малките гости имаше викторина и всички деца си тръгнаха с подарък.

Всеки от гостите имаше възможност да опита традиционни за 28 държави-членки на ЕС ястия и да се наслади на многообразие от вкусове и рецепти. Кулинарните изкушения бяха подготвени от възпитаници на Гимназията по туризъм в гр. Бургас. 

И въпреки променливото време се превърна в празник за малки и големи.

Стартираха "Дни на Европа" 2014

За трета поредна година Областен информационен център - Бургас организира "Дни на Европа" в Област Бургас. Стартът на инициативата беше даден на официална пресконференция на 8-ми май в залата на Община Бургас, като на него присъстваха Атанаска Николова - зам.-кмет "Европейски политики, околна среда", представители от ОИЦ - Бургас и медии.

Мобилният офис на центъра също отвори за посетители, като беше позициониран пред сградата на Община Бургас всеки ден до края на инициативата. Граждани и гости на Бургас, както и всички заинтересовани лица имаха възможност да получат информация на място и да се запознаят с приоритетите на новия програмен период, както и да разгледат предоставените информационни материали.

В първия ден от инциативата беше организирана и информационна среща с младежи в Културен център "Морско казино", Бургас. Ученици и студенти от различни учебни институции се информираха за възможностите, които ЕС предоставя и как могат да се възползват от тях. Голяма част от вече участвалите по различни инциативи, финансирани с европейски средства, споделиха своя опит с връстниците си.

Двудневен семинар с експерти по ОПРР

Областен информационен център - Бургас, съвместно с Община Бургас, организира двудневен семинар, свързан с подготовката, изпълнението и отчитането на проекти, финансирани по Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013" и представяне на приоритетите на Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020".

Събитието ще се проведе на 14.04 - 15.04.2014 г. в Културен център "Морско казино", гр. Бургас. Лектори бяха представители от главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие" към Министерството на регионалното развитие, управляващ орган на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013".

Поканените представители от всчички общини в областта дискутираха проблемите при изпълнение на инвестиционните проекти, най-често допускани грешки при финансовото отчитане, споделиха и обмен на добри практики, проблеми при подготовка и провеждане на тръжни процедури и констатации при последващия контрол.

ОИЦ отново организира практическо обучение за работа с ИСУН

 На 11.04.2014 г.  Областен информационен център - Бургас организира практическо обучение за "Електронно кандидатстване и отчитане в Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН)". Събитието се проведе в сградата на Областна администрация - Бургас.

Инициативата беше по повод повишения интерес от страна на бенефициенти и предстоящото преминаване към електронно кандидатстване и отчитане на проектите по оперативните програми през новия програмен период. Официален гост лектор и обучител беше Добромир Василев - представител на Дирекция  "Информация и системи за управление на средствата от ЕС" към Министерски съвет на Република България.

Участниците получиха възможността да зададат конкретни въпроси относно цялостния процес на кандидатстване и отчитане в електронната система и да дискутираха полезни теми, свързани с основните изисквания за работа с ИСУН, независимо от това дали са настоящи или бъдещи бенефициенти по оперативните програми. Повече информация относно (ИСУН) може да намерите на електронен адрес: http://umispublic.government.bg/.

Обучителна среща за нови социални услуги в ЦНСТ

На 02.04.2014 г. Областен информационен център - Бургас, съвместно с екипа на проект "ПОДКРЕПА“ (Държавна агенция за закрила на детето), организира обучителна среща на тема "Управление на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ). Принципи. Практики."

Срещата се проведе в гр. Карнобат, като в нея взеха участие представители на Общински администрации, Държавна агенция за закрила на детето, Фондация "Сийдър" Областен информационен център - Бургас.

Представени бяха етапите на процеса на деинституционализация, проследяване развитието на проектите от Плана за действие в изпълнение на Националната стратегия "Визия за деинституционализацията на децата в Р България" на регионално ниво.

По време на срещата се дискутираха още възникнали затруднения и пречки, напредък и добри практики при реализирането на процеса. Предоставена беше и информация относно оценката, преместването и адаптирането на децата по проект "Детство за всички", както и относно усвояването на средства от европейските фондове и компонент 2 на ОПРЧР.

Важна част от срещата бяха и финансовите и административните въпроси при реализирането на проектите. Активното участие на поканените допринесе за подобряване на координацията и комуникацията в процеса и синхронизиране на политиката на местно ниво, както и в процеса на извеждане на децата от специализираните институции и осигуряването на подходяща грижа за всяко дете в риск.

ОИЦ организира тематична конференция за европейско финансиране в сферата на образованието и науката

Конференцията се организира като част от съвместна информационна кампания на Областен информационен център - Бургас в сътрудничество с Министерство на образованието и науката, Централния информационен и координационен офис и мрежата от областни информационни центрове.

Събитието премина под голям интерес с над 150 присъстващи, като основната цел беше популяризиране на европейското финансиране в сферата на образованието. Официалният гост, който откри срещата беше Йорданка Ананиева - зам.-кмет по Култура и Образование към Община Бургас. Зам.-кметът изрази подкрепата на Община Бургас при подпомагането на всички образователни институции и прикани присъстващите да участват активно за да улеснят бъдещо кандидатстване за финансиране.

Гостуващите лектори от Главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" на Министерство на образованието и науката следваха актуални теми и представиха приоритетите по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, която ще се изпълнява за първи път в България през новия програмен период 2014-2020 г. Всички участници, представители на училища и детски градини, университети, неправителствени организации, получиха възможността да зададат своите въпроси по актуални теми в областта на образованието и обучението.

Информационни срещи в областта

Областен информационен център - Бургас организира и проведе четири срещи в областта през месец януари. Събитията бяха с цел популяризиране на новия програмен период 2014-2020 сред младежи, представители на образователни институции и други заинтересовани лица. Обиколката стартира от град Българово, Община Бургас и премина през Равнец и Маринка, Община Бургас като завърши в Росен, Община Созопол.

Срещите преминаха при голям интерес от страна на участниците, като най-заинтересовани бяха учители и директори на училища, които искаха да научат повече за новата Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 -2020. Младежите от своя страна проявиха желание да се регистрират в praktiki.mon.bg, след като научиха за техните връстници, които вече са получили възможност за практическо стажуване в реални организации.

Областен информационен център - Бургас продължава информационните срещи във всички общини от областта и през месец февруари 2014 г.

Представители на ОИЦ - Бургас научиха традиционни занаяти

Стартира проектът "Традиционните занаятчийски професии и тяхното адаптиране към икономиката в трансграничния регион” (CRAFTS). Представители на Областен информационен център - Бургас бяха част от многобройните гости на събитието.

В тази връзка започна научна разработка за традиционните занаяти в областта, инициирана от Регионална занаятчийска камара

Стойността на проекта е 72 470.63 евро, а партньори по него са Регионалната занаятчийска камара, Камарата на търговците и занаятчиите на Къркларели, Турция, и фондация "Европейска интеграция и регионална конкурентоспособност“.

За срок от една година ще бъдат извършени проучвания на занаятите в Турция и България, ще се анализира тяхното бъдеще и ще се начертае път за запазването и развитието им. Предвидени са семинари за обмяна на опит между двете участващи държави, а най-добрите практики ще бъдат компилирани в наръчник.

В рамките на проекта ще бъдат разработени още електронни бизнес помагала като библиотека с полезни материали и форум за онлайн дискутиране на възможностите и проблемите пред занаятчиите.

ОИЦ - Бургас на пресконференция по случай успешно приключилия проект "Погледни в бъдещето, запази наследството"

Областен информационен център - Бургас подкрепи успешно приключилия проект на Областна администрация - Бургас. Екипът работещ по проект "Погледни в бъдещето, запази наследството"  отчете резултатите от едногодишното му изпълнение по време на финална пресконференция, проведена в Бургас.

През 2012 година Областна администрация Бургас спечели европейско финансиране и подписа договор за субсидиране по програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция. Стойността на проекта възлиза на 149 240 евро, а партньор по него е Дирекция "Култура и туризъм" в Къркларели, Турция.

В рамките на полученото финансиране са изработени проекти за реставрация за 7 сгради държавна собственост, намиращи се в централната част на град Бургас, както и 5 инвестиционни проекта за сгради с архитектурна стойност на територията на област Къркларели.

В контекста на общата цел на проекта- представяне на архитектурното наследство в трансграничния регион, в продължение на една година с помощта на институции, граждани и съмишленици, екипите издириха стари снимки на знакови сгради и ги подредиха в албум "Спомени от миналото, богатство за бъдещето". Концепцията, по която албумът е създаден показва развитието на емблематични обекти за двата региона през годините. Показани са сгради, от които за жалост са останали само архивни фотографии. Читателят може да види сгради, които и днес красят облика на града с изящната си старинна архитектура. Има разбира се и представени сгради с архитектура съдържаща  елементи от миналото, но реновирани в духа на съвремието.

Голяма част от снимките, както и такива, които не са попаднали в издадения албум могат да бъдат видяни на фейсбук страницата на проекта, която екипът ще продължи да поддържа актуална и след приключването му. Информация за забележителностите в трансграничния регион и всички дейности по проекта е поместена на специално създаден уеб сайт. Идентифицирани са над 20 нови проектни предложения по време на проведен семинар в Къкларели, с участието на общинските администрации, читалища, музеи, културоведи, археолози и експерти. Създадена е "Мрежа от експерти", която по същността си представлява база данни, която да послужи за бъдещи дейности свързани с опазването на културното наследство.

"Приключва един успешен проект, който оставя след себе си реални резултати и възможности за бъдещи проекти. Ще търсим начини за финансиране, с което да започнем възстановяване на сградите. Всички заинтересовани ще могат да разгледат албума в Регионалната библиотека в Бургас, както и в Държавния архив, където ще предоставим екземпляри."- каза заместник областният управител Юсеин Мехмед.

Гост на пресконференцията бе вицеконсулът на Република Турция в Бургас Решит Сагкол.

ОИЦ - Бургас „В подкрепа на инвестиционната програма на Община Бургас за следващия програмен период - 2014 - 2020 година"

ОИЦ - Бургас присъства на представянето на проекта "В подкрепа на инвестиционната програма на Община Бургас за следващия програмен период - 2014 - 2020 година". Проектът е на стойност 1 336 000 лв. Той има за цел да увеличи готовността на Община Бургас за предизвикателствата на новия финансов транш.

В дейностите по изпълнението се предвижда подготовка на инвестиционни проекти, осигуряващи устойчиво и интегрирано градско развитие. Предвижда се също така идентифициране на проектни предложения, допринaсящи за развитие на определените зони за въздействие - част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Бургас.

"Този проект ще позволи на Община Бургас да има куп готови проекти, с които да кандидатства за европейско финансиране при отваряне на новите програми", обясниха ръководителите на проекта от местната администрация.

Някои от основните дейности по проекта включват: изготвянето на работни инвестиционни проекти за реализация на "Интегрирани проекти за осигуряване на балансирана градска среда" в центъра и кварталите "Меден рудник" и "Възраждане"; реконструкция на парк "Езеро" и изграждане на подземен паркинг там; реконструкция на училищен двор на ОУ "Елин Пелин"; Изграждане на нова детска градина в Районен център - Меден рудник.

ОИЦ - Бургас съдейства за „Технологична модернизация в малки и средни предприятия"

На 15.11.2013 г. Областен информационен център - Бургас участва в информационната кампания на ОП "Конкурентоспособност". Експерти от ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност"представиха в град Бургас последната процедура за програмен период 2007-2013 по ОП "Конкурентоспособност" - "Технологична модернизация в малки и средни предприятия". Участниците в информациония ден дискутираха въпроси, свързани с подготовката на проектни предложения.

Основни акценти в срещата бяха: критериите за оценка, определянето размера на предприятието съгласно Закона за малки и средни предприятия, определяне на кода на икономическата дейност при настъпили промени в дейността на предприятието, задължителният характер на одита по проекта и др.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 27 декември 2013 г.

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на интернет страницата на оперативната програма: www.opcompetitiveness.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.