Проекти на наредби и правилници

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОП „ОБЩИНСКИ ИМОТИ"

Публикувано на : вторник, 21 януари 2020

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП "Общински имоти", приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 65, Протокол № 11/24.07.2008 г.; изменен и допълнен: по т. 8, Протокол № 16/ 18 и 20.12.2008 г.; по т.16, Протокол №7/26.01.2016 г.; по т.7, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.5, Протокол №34/28.11.2017 г., по т. 2, Протокол № 39/27.03.2018 г., по т. 1, Протокол № 55/26.03.2019 г. Предоставеният срок е краткия, предвиден в чл. 26, ал.4, изречение второ, от Закона за нормативните актове, поради необходимостта от оптимизация на работния процес в предприятието чрез създаване на ново звено, което ще извършва дейности по ремонт, поддръжка и модернизация на имотите и обектите, общинска собственост.
Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - град Бургас, ул. "Александровска" № 26, както и на следните електронни адреси: z.georgieva@burgas.bg obshtinski_imoti_bs@abv.bg

Дата на откриване: 21.1.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 4.2.2020 г.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ С ИЗЯВЕНИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И ИЗКУСТВОТО ПО ОБЩИНСКА ПРОГРАМА „БУРГАСКИ ДЕЦА“ И ОБЩИНСКА ПРОГРАМА „УСПЕШНИ СТУДЕНТИ“

Публикувано на : петък, 17 януари 2020

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по настоящия проект.
Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси: zh.georgieva@burgas.bg.

Дата на откриване: 18.01.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 16.02.2020 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : петък, 10 януари 2020

На заинтересованите лица да се предоставя 14-дневен срок, считан от 10.01.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас. Предоставеният срок е предвиден в чл. 26, ал. 4, изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта Общински съвет - Бургас, мандат 2019 -2023 г. да предприеме навременни мерки за вземане на неотложни решения, важни за гражданите на гр. Бургас. Предложения за изменение и допълване на проекта могат да се входират писмено от заинтересованите лица в деловодството на Общински съвет на Община Бургас или по електронен път на e-mail: h.panayotov@burgascouncil.org

Дата на откриване: 10.01.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 24.01.2020 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЕ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БУРГАС, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОП "СПОРТНИ ИМОТИ"

Публикувано на : вторник, 07 януари 2020

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 8.01.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредба за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения, собственост на община Бургас, предоставени за управление на ОП "Спортни имоти". Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал. 4, изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта да бъде определена комисия, която съгласно Наредбата, трябва в срок до 14  февруари да разгледа подадените заявления от бургаски спортни клубове за ползване на обекти и съоръжения, общинска собственост. Предложения могат да бъдат  депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес:  drakaliev@abv.bg

Дата на откриване: 08.01.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 21.01.2020 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : понеделник, 30 декември 2019

На заинтересованите се предоставя 14-дневен срок, считан от 31.12.2019 г., за предложения и становища. Предоставеният срок е предвиденият в чл.26, ал.4, изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта Общински съвет - Бургас, мандат 2019 - 2023 г. да предприеме навременни мерки за вземане на неотложни решения, важни за гражданите на гр. Бургас. Предложения за изменение и допълване на проекта могат да се входират писмено от заинтересованите лица в деловодството на Общински съвет на Община Бургас или по електронен път на e-mail: y.georgiev@burgascouncil.org

Дата на откриване: 31.12.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 13.01.2020 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТА И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧЕНИ В СПОРТНИЯ КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : понеделник, 23 декември 2019

На заинтересованите се предоставя 14-дневен срок, считан от 23.12.2019 г., за предложения и становища. Предоставеният срок е предвиденият в чл.26, ал.4, изречение второ, от ЗНА, поради
необходимостта Общински съвет - Бургас, мандат 2019 - 2023 г. да предприеме навременни мерки за вземане на неотложни решения, важни за гражданите на гр. Бургас.
Предложения за изменение и допълване на проекта могат да се входират писмено от заинтересованите лица в деловодството на Общински съвет на Община Бургас или по електронен път на e-mail: y.georgiev@burgascouncil.org

Дата на откриване: 23.12.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 06.01.2020 г.

 

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ВЕЩИ

Публикувано на : петък, 13 декември 2019

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 14.12.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи. Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал. 4, изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта Комисията за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти да предприеме навременни мерки за свикване на заседания и взимане на неотложни решения, важни за гр. Бургас.

Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес: g.teneva@burgas.bg

Дата на откриване: 14.12.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 27.12.2019 г.

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Спортни имоти“

Публикувано на : четвъртък, 05 декември 2019

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок  за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП "Спортни имоти", приет с Решение на Общински съвет Бургас от 18.12.2012г. по т.44 /Протокол №17/.

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси:  sportimoti@gmail.comz.georgieva@burgas.bg

Дата на откриване: 5.12.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 4.1.2020 г.

 

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИ КЛУБОВЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : четвъртък, 05 декември 2019

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 06.12.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредбата за финансово подпомагане на спортни клубове от Община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес: g.teneva@burgas.bg

Дата на откриване:     06.12.2019 г.
Целева група:      Всички заинтересовани
Сфера на действие:     Бургас
Дата на закриване: 06.01.2020 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : петък, 29 ноември 2019

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 30.11.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет-гр.Бургас, протокол № 5, т.30 от 24.01.2008г. , изменена и допълнена с решение на ОС-Бургас, Протокол № 17, т.4 от 22.01.2009 год. и 29.01.2009 год.; Протокол №44, т.6 от 20 и 25.01.2011 г.; Протокол №5, т.11 от 22.12.2011 г. Протокол № 31, т.4 от 17.12.2013 г.; Протокол №6, т.2 от 17.12.2015 г.; Протокол №17, т.2 от 27.09.2016 г.; Протокол №21, т.1 от 20.12.2016 г.; т.3, Протокол №53/29.01.2019 г.. Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул "Александровска" № 26 или на следния електронен адрес: r.ivanova@burgas.bg. Предоставеният срок е краткия, предвиден в чл. 26 ал.4, изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта от съпоставяне от една страна на приходите от текущата година за максимален период от време, в т.ч. до края на месец октомври; и от друга страна предстоящото обсъждане и приемане на бюджета на Община Бургас, където следва да се имат предивд актуализираните приходни очаквания на база на обсъдени и приети промени в таксите и цените на услугите.

Дата на откриване:     30.11.2019 г.
Целева група:      Всички заинтересовани
Сфера на действие:     Бургас
Дата на закриване: 13.12.2019 г.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС В УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 година И ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИ САМОСТОЯТЕЛНИ ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ПОЛУДНЕВНИ ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ КЪМ УЧИЛИ

Публикувано на : четвъртък, 28 ноември 2019

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 28.11.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Правила за прием на деца в първи клас в учебни заведения на територията на община Бургас за учебната 2020/2021 година и правила за прием на деца в общински самостоятелни детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училища на територията на община Бургас за учебната 2020/2021 година.
Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следния електронен адрес: v.taralova@burgas.bg

Дата на откриване:     28.11.2019 г.
Целева група:      Всички заинтересовани
Сфера на действие:     Бургас
Дата на закриване: 27.12.2019 г.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Публикувано на : четвъртък, 21 ноември 2019

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 22.11.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Правилника за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица. Предложения могат да бъдат  депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес:  g.teneva@burgas.bg

Дата на откриване:     22.11.2019 г.
Целева група:      Всички заинтересовани
Сфера на действие:     Бургас
Дата на закриване: 22.12.2019 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : четвъртък, 21 ноември 2019

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 22.11.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредба за именуване и преименуване на общински обекти на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат  депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес:  g.teneva@burgas.bg 

Дата на откриване: 22.11.2019 г.
Целева група:     Всички заинтересовани
Сфера на действие:     Бургас
Дата на приключване:  22.12.2019 г.


ПРOEKT ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ИНВИТРО НА ЛИЦА, ДВОЙКИ И СЕМЕЙСТВА С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, ЖИВУЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : четвъртък, 21 ноември 2019

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 22.11.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Правилника за финансово подпомагане  на процедури  инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община-Бургас. Предложения могат да бъдат  депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес:  g.teneva@burgas.bg

Дата на откриване: 22.11.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани   
Сфера на действие:     Бургас
Дата на приключване:     22.12.2019 г.

Проект за изменение и допълнение в Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Бургас

Публикувано на : сряда, 20 ноември 2019

На заинтересованите лица се предоставя 30 дневен срок, считано от 21.11.2019 год. за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес: t.stamboliev@burgas.bg  и ve.petrova@burgas.bg

Дата на откриване: 21.11.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 20.12.2019 г.

 

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас

Публикувано на : петък, 15 ноември 2019

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас, приета с Решение на Общински съвет - гр. Бургас,  с Протокол № 27/24.09.2013г., последно изменена по т.2, Протокол №48/25.09.2018 г.

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси:  optransport@abv.bg; z.georgieva@burgas.bg

Дата на откриване:   15.11.2019 г.
Целева група:  Всички заинтересовани
Сфера на действие:  Бургас
Дата на приключване:  29.11.2019 г.

Проект на ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО „ЗЕЛЕНИ АСИСТЕНТИ“

Публикувано на : петък, 15 ноември 2019

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, за предложения и становища по настоящия Проект на ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО "ЗЕЛЕНИ АСИСТЕНТИ". Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - град Бургас, ул. "Александровска" № 26, както и на z.georgieva@burgas.bg,

"Общинско предприятие за озеленяване и благоустройство "Зелени асистенти" се създава с цел поемане дейностите, извършвани от "Социално предприятие за озеленяване и благоустройство "Зелени асистенти" е създадено в изпълнение на проект по ОПРЧР 2014-2020г. Безвъзмездната финансова помощ по програмата за предприятието е до 31.12.2019 г. включително. Община Бургас е задължена да запази функционирането на предприятието след посочената дата, както и заетостта на  минимум петдесет процента от новоназначените представители на целевата група за период не по - малко от 6 месеца след приключване на проектните дейности. Необходимо е от 01.01.2019 г. дейностите, извършвани до този момент от социалното предприятие да се поемат от новото общинско предприятие. Ето защо, се налага предоставяне на кратък 14-дневен срок за становища по проекта.

 

Дата на откриване:  15.11.2019 г.
Целева група:  Всички заинтересовани
Сфера на действие:  Бургас
Дата на приключване:  29.11.2019 г.

Проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас

Публикувано на : четвъртък, 14 ноември 2019

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 15.11.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас, приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., с последващи изменения и допълнения. Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул "Александровска" № 26 или на следния електронен адрес: r.ivanova@burgas.bg. 

Предоставеният срок е краткия, предвиден в чл. 26 ал.4, изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта от съпоставяне от една страна на приходите от текущата година за максимален период от време, в т.ч. до края на месец октомври; и от друга страна предстоящото обсъждане и приемане на бюджета на Община Бургас, където следва да се имат предвид актуализираните приходни очаквания на база на обсъдени и приети промени в таксите и цените на услугите.   

Дата на откриване:

15.11.2019 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

28.11.2019 г.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : петък, 01 ноември 2019

На заинтересованите се предоставя 14-дневен срок, считан от 02.11.2019 г., за предложения и становища. Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал. 4, изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта Общински съвет - Бургас, мандат 2019 - 2023 г. да предприеме навременни мерки за свикване на заседания и взимане на неотложни решения, важни за гр. Бургас. Предложенията могат да бъдат депозирани на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 в деловодството на Общински съвет - Бургас, стая № 108 или на следния електронен адрес: drakaliev@abv.bg

Дата на откриване:

02.11.2019 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

15.11.2019 г.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОП „СПОРТНИ ИМОТИ“ ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС ОТ 18.12.2012г. по т.44 /ПРОТОКОЛ №17/

Публикувано на : вторник, 23 юли 2019

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 24.07.2019г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП "Спортни имоти", приет с Решение на Общински съвет Бургас от 18.12.2012г. по т.44 /Протокол №17/.
Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси: sportimoti@gmail.com; z.georgieva@burgas.bg

Дата на откриване:

24.07.2019 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

23.08.2019 г.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛЕВИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ОТ ОБЩИНСКИ ЗДРАВЕН ФОНД

Публикувано на : понеделник, 22 юли 2019

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 23.07.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение на Правилника за реда на предоставяне на целеви финансови средства от Общински здравен фонд. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес: council@burgas.bg.

Дата на откриване:

23.07.2019 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

23.08.2019 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : вторник, 09 юли 2019

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 09.07.2019г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на община Бургас. Предложенията могат да бъдат депозирани на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26, в деловодството на Общински съвет - Бургас, стая № 108 както и на следния електронен адрес: b.georgiev@burgascouncil.org    

Дата на откриване:

09.07.2019 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

09.08.2019 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : сряда, 03 юли 2019

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 04.07.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси:  council@burgas.bg; z.georgieva@burgas.bg

Дата на откриване:

04.07.2019 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

04.08.2019 г.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА РАЖДАЕМОСТТА И ПОДПОМАГАНЕ НА ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : сряда, 03 юли 2019

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 03.07.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и подпомагане на отглеждането на деца на територията на Община Бургас. Предложенията могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следния електронен адрес: drakaliev@abv.bg

Дата на откриване:

03.07.2019 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

05.08.2019 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : сряда, 26 юни 2019

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 27.06.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градско обзавеждане на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес: g.atanasov@burgascouncil.org.

Дата на откриване:

26.06.2019 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

26.07.2019 г.

ПРОЕКТ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : четвъртък, 16 май 2019

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 17.05.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат  депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес: sportimoti@gmail.com

Дата на откриване:

17.5.2019 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

15.6.2019 г.

 

ПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : вторник, 07 май 2019

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 08.05.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект за допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес: s.andreev@burgascouncil.org

Дата на откриване:

08.5.2019 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

08.6.2019 г.

 

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : петък, 29 март 2019

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 30.03.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес: council@burgas.bg

Дата на откриване:

30.3.2019 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

13.4.2019 г.

 

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : вторник, 19 март 2019

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 20.03.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес: council@burgas.bg

Дата на откриване:

20.3.2019 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

03.4.2019 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : понеделник, 11 март 2019

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 12.03.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект за допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат  депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес: g.atanasov@burgascouncil.org

Дата на откриване:

12.3.2019 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

12.4.2019 г.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОП „ЧИСТОТА ЕКО“

Публикувано на : четвъртък, 21 февруари 2019

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове,  чрез настоящото публикуване в Портала за обществени консултации, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят предложения и изразят становища по Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП "Чистота еко", приет с Решение на Общински съвет Бургас от 28.10.2014г. по т.16 /Протокол №42 изменен и допълнен с Решение на Общински съвет Бургас от 26.01.2017г. по т.17 /Протокол №7/, Решение на Общински съвет Бургас от 28.02.2017г. по т.1 /Протокол №24/ и по т.3, Протокол №45/31.07.2018г.

Предвид необходимостта от незабавно допълване щатното разписание със съответните нови длъжности с цел оптимизиране работата на общинското  предприятие, осигуряване на оптимизиран режим на работа на Регионално депо "Братово-Запад" за покриване изискванията на деветте общини и фирмите в региона с оглед непрекъснатото нарастване на количеството отпадък, с повече от 30% спрямо прогнозните, срокът за обсъждане в Портала за обществени консултации е предвиден за 14 дни.

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси: council@burgas.bg; z.georgieva@burgas.bg

Дата на откриване:

22.2.2019 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

07.3.2019 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Публикувано на : четвъртък, 21 февруари 2019

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 22.02.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас.

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26, както и на следните електронни адреси: y.ananieva@burgas.bg; v.taralova@burgas.bg; z.georgieva@burgas.bg

Дата на откриване:

22.2.2019 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

23.3.2019 г.

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Публикувано на : четвъртък, 31 януари 2019

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 01.02.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет - Бургас, по т.3, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.4, Протокол №34/28.11.2017 г.; по т.1, Протокол №36/19.12.2017 г.; по т.4, Протокол №41/24.04.2018 г.; по т.1, Протокол №43/26.06.2018 г.; по т.2, Протокол №46/28.08.2018 г.; по т.8, Протокол №49/30.10.2018 г.; по т.1, Протокол №52/18.12.2018 г.

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - град Бургас, ул. "Александровска" № 26, както и на следните електронни адреси: z.georgieva@burgas.bg; s.kaleva@burgas.bg

Дата на откриване: 01.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 03.3.2019 г.

Проект на Наредба за финансово подпомагане на спортни клубове от Община Бургас

Публикувано на : петък, 25 януари 2019

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 26.01.2019 г., за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за финансово подпомагане на спортни клубове от Община Бургас.Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - град Бургас, ул. "Александровска" № 26, както и на следните електронни адреси: z.georgieva@burgas.bg; v.devedzhieva@burgas.bg; t.valchev@burgas.bg

Дата на откриване: 26.1.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 09.2.2019 г.

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Публикувано на : понеделник, 14 януари 2019

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 15.01.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас по т.2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г..

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - град Бургас,  ул. "Александровска" № 26, както и на следните електронни адреси:  z.georgieva@burgas.bgobshtinski_imoti_bs@abv.bga.dyakova@burgas.bg

Дата на откриване: 15.1.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 14.2.2019 г.

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Общински имоти"

Публикувано на : понеделник, 14 януари 2019

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 15.01.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП "Общински имоти", приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 65, Протокол № 11/24.07.2008 г.; изменен и допълнен:  по т. 8, Протокол № 16/ 18 и 20.12.2008 г.; по т.16, Протокол №7/26.01.2016 г.; по т.7, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.5, Протокол №34/28.11.2017 г., по т. 2, Протокол № 39/27.03.2018 г.

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - град Бургас, ул. "Александровска" № 26, както и на следните електронни адреси:  z.georgieva@burgas.bg   obshtinski_imoti_bs@abv.bg    a.dyakova@burgas.bg

Дата на откриване: 15.1.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 14.2.2019 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища

Публикувано на : понеделник, 14 януари 2019

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 15.01.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища, Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 6, Протокол № 29/ 17 и 18. 12. 2009 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет - Бургас, по т.7, Протокол №40/21 и 26.10.2010 г.; по т.16 и т.17, Протокол №7/21 и 23.02.2012 г.; по т.13, от Протокол №14/30.10 и 01.11.2012 г.; по т.47, Протокол №25/25.06.2013 г., по т.4, Протокол №37/24.06.2014 г., по т.8, Протокол №7/26.01.2016 г., по т.1, Протокол №29/25.07.2017г.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани на Община Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. "Александровска" №26, както и на следните електронни адреси: a.dyakova@burgas.bg z.georgieva@burgas.bg obshtinski_imoti_bs@abv.bg

Дата на откриване: 15.01.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 14.02.2019 г.

Проект на Правила за прием на деца в детски градини и училища

Публикувано на : сряда, 09 януари 2019

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящият ПРОЕКТ за правила за прием на деца в първи клас и за прием на деца в детски градини за учебната 2019/2020г.

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси: y.ananieva@burgas.bg и v.taralova@burgas.bg

Дата на откриване: 09.01.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 09.02.2019 г.

 

Проект на Правилник за изменение на правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктиви проблеми, живущи на територията на община Бургас

Публикувано на : сряда, 09 януари 2019

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 10.01.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община-Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес: council@burgas.bg; g.teneva@burgas.bg

Дата на откриване: 10.01.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 09.02.2019 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци

Публикувано на : понеделник, 10 декември 2018

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 11.12.2018 г., за предложения и становища по настоящия проект на проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци (приета от общински съвет - Бургас, протокол № 5, т.30 от 24.01.2008г., изм. протокол № 17 от 29.01.2009г. протокол № 17, т.4 от 29.01.2009г., протокол № 44, т.6 от 20-25.01.2011г., протокол № 5, т.11 от 22.12.2011г., протокол № 31, т.4 от 17.12.2013 г., протокол №6, т.2 от 17.12.2015 г.; протокол №17, т.2 от 27.09.2016 г.; протокол №21, т.1 от 20.12.2016 г.).

Дата на откриване: 11.12.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 10.01.2019 г.

Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Публикувано на : вторник, 20 ноември 2018

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 21.11.2018 г., за предложения и становища по настоящия проект за допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес: p.mechkov@burgascouncil.org, council@burgas.bg

Дата на откриване: 21.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 21.12.2018 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас

Публикувано на : сряда, 07 ноември 2018

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 07.11.2018 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас, приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., с последващи изменения и допълнения. Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул "Александровска" № 26 или на следния електронен адрес: r.ivanova@burgas.bg. Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26 ал.4, изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта от анализ на приходите от текущата година за максимален период от време, в т.ч. до края на месец октомври; и от друга страна предстоящото обсъждане и приемане на бюджета на Община Бургас, където следва да се имат предивд актуализираните приходни очаквания на база на обсъдени и приети промени в таксите и цените на услугите.    

Дата на откриване: 07.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 21.11.2018 г.

Проект на Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

Публикувано на : четвъртък, 30 август 2018

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес: g.teneva@burgas.bg

Дата на откриване:

30.8.2018 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

29.9.2018 г.

Проект на наредба за допълнение и изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас

Публикувано на : вторник, 14 август 2018

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия проект.

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси:  optransport@abv.bgz.georgieva@burgas.bg

Дата на откриване:

14.8.2018 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

13.9.2018 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас

Публикувано на : петък, 27 юли 2018

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.7.2018г., за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас, приета с Решение на Общински съвет - гр. Бургас,  с Протокол № 27/24.09.2013г., последно изменена по т.1, Протокол №39/27.03.2018 г.

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси:  optransport@abv.bg; z.georgieva@burgas.bg

Дата на откриване:

27.7.2018 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

26.8.2018 г.

Проект на Наредба за допълнение и изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас

Публикувано на : петък, 13 юли 2018

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 14.07.2018г., за предложения и становища по настоящия проект. Срокът за предложения и становища по проекта е 14 дни, предвид следното: Необходимо е цените на услугите да са приети преди началото на учебната година, за да бъде дадена възможност на учениците при кандидатстване да заявят желание за ползване на общежитие и съответно да представят документи, необходими за настаняването им в такова.

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси: y.ananiena@burgas.bg ; z.georgieva@burgas.bg

Дата на откриване: 14.07.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 28.7.2018 г.

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Чистота еко“

Публикувано на : сряда, 13 юни 2018

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 14.06.2018г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП "Чистота еко", приет с Решение на Общински съвет Бургас от 28.10.2014г. по т.16 /Протокол №42/. изменен и допълнен с Решение на Общински съвет Бургас от 26.01.2017г. по т.17 /Протокол №7/ и Решение на Общински съвет Бургас от 28.02.2017г. по т.1 /Протокол №24/.

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси: council@burgas.bg; z.georgieva@burgas.bg

 

Дата на откриване: 14.06.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 14.7.2018 г.

 

Проект на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Бургас

Публикувано на : сряда, 16 май 2018

На заинтересуваните се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуване за предложения и мнения по проекта на наредба, като същите могат да бъдат подавани на следните електронни адреси: s.taneva@burgas.bg; s.evtimova@burgas.bg; z.georgieva@burgas.bg

Дата на откриване: 16.5.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 15.6.2018 г.

Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство „Зелени асистенти“ в Община Бургас

Публикувано на : петък, 11 май 2018

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Община Бургас, както и на следните електронни адреси: m.velcheva@burgas.bg; z.georgieva@burgas.bg в 14 -дневен срок, считан от публикуване на настоящия проект на правилник.

Срокът за предложения и становища по проекта, публикуван за обществени консултации е 14 дни, предвид следните обстоятелства:

Предприятието се създава във връзка с изпълнение на проект по ОПРЧР 2014-2020г., като в насоките за кандидатстване е посочено, че същото трябва да е създадено към датата на сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ. Към настоящия момент община Бургас е представила изискуемите документи за сключване на договора и очаква покана за подписването му в края на м. май 2018 година.

Дата на откриване:

11.5.2018 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

25.5.2018 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : петък, 20 април 2018

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 20.04.2018 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Община Бургас и на следните електронни адреси: z.georgieva@burgas.bg; p.mihov@burgas.bg; v.valkova@burgas.bg

Дата на откриване: 20.4.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 20.5.2018 г.

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : четвъртък, 19 април 2018

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 30-дневен срок на следните електронни адреси: p.mihov@burgas.bg и z.georgieva@burgas.bg

Дата на откриване: 19.4.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 19.5.2018 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СПОРТА В ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : четвъртък, 19 април 2018

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от датата на публикуване за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за насърчаване на спорта в Община Бургас.
Предложения и становища могат да бъдат подавани в деловодството на Община Бургас и на следните електронни адреси: v.devedzhieva@burgas.bg; t.valchev@burgas.bg; z.georgieva@burgas.bg
Срокът за предложения и становища по проекта, публикуван за обществени консултации е 14 дни, предвид следните обстоятелства:
Финансовото подпомагане обезпечава нормалната спортна дейност на спортните клубове, която безспорно е с важен обществен интерес. Всички спортни клубове се нуждаят от посоченото финансово подпомагане, което трябва да бъде предоставено своевременно. Заинтересованите лица - получателите на финансово подпомагане са изключително голям брой - около сто спортни клуба, функциониращи на територията на Община Бургас. Същевременно с това, предоставянето на публични средства в сферата на спорта следва да се синхронизира с режима на държавните помощи, регламентиран в националното и европейското законодателство.

Дата на откриване: 19.4.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 03.5.2018 г.

 

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПЛАТЕНО И БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА В ОПРЕДЕЛЕНИ ЗОНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : петък, 02 март 2018

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 02.03.2018 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани на следния електронен адрес: zh.tabakov@burgascouncil.org

Дата на откриване: 02.3.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 02.4.2018 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : петък, 02 март 2018

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 02.03.2018 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани на следния електронен адрес: zh.tabakov@burgascouncil.org

Дата на откриване: 02.3.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 02.4.2018 г.

ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : петък, 02 март 2018

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредбата определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас и мотивите към него за изразяване на мнения и становища. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес: sportimoti@gmail.com

Дата на откриване: 02.3.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 02.4.2018 г.

ПРОЕКТ ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗДАВАНЕТО НА КНИГИ НА БУРГАСКИ АВТОРИ

Публикувано на : четвъртък, 01 март 2018

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 01.03.2018г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне финансови средства от бюджета на Община Бургас за финансиране издаването на книги на бургаски автори, приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 6, Протокол № 8/27 и 29.03.2012 г.; изменен и допълнен: по т.15, Протокол №7/26.01.2016 г.

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Бургас до Зам.-кмет "Култура и образование", на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" №26 или на следния електронен адрес: p.parushev@burgas.bg.

Дата на откриване: 01.03.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 31.03.2018 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : петък, 16 февруари 2018

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас и мотивите към него за изразяване на мнения и предложения на следните адреси:  v.ilieva@burgas.bg; z.georgieva@burgas.bg.

Дата на откриване: 16.2.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 18.3.2018 г.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ „Ин Витро” НА ЛИЦА, ДВОЙКИ И СЕМЕЙСТВА С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, ЖИВУЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА-БУРГАС

Публикувано на : петък, 09 февруари 2018

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилник за финансово подпомагане  на процедури  "ин витро" на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община-Бургас. Предложения могат да бъдат  депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес: l.dragoeva@burgascouncil.org

Дата на откриване: 09.2.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 10.3.2018 г.

ПРОЕКТ НА СИСТЕМА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАН ПРИЕМ, ЗАПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : сряда, 07 февруари 2018

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия Проект на Система за централизиран прием, записване и преместване на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Oбщина Бургас.
Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси: y.ananieva@burgas.bg v.taralova@burgas.bg; z.georgieva@burgas.bg

На 7 февруари 2018 г. е публикуван прецизиран проект на наредба, поради което срокът е удължен - 30 дни, считано от 7 февруари 2018 г.  

Дата на откриване: 06.2.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 09.3.2018 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : понеделник, 05 февруари 2018

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат  депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес: d.mitreva@burgascouncil.org

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас

Публикувано на : петък, 02 февруари 2018

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас, приета с Решение на Общински съвет - гр. Бургас,  с Протокол № 27/24.09.2013г.

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси:  optransport@abv.bg; z.georgieva@burgas.bg

Проект на Правилник за изменение и допълнение на правилника за дейността на общинско предприятие "Общински имоти"

Публикувано на : понеделник, 29 януари 2018

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 30.01.2018г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП "Общински имоти", приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 65, Протокол № 11/24.07.2008 г.; изменен и допълнен: по т. 8, Протокол № 16/ 18 и 20.12.2008 г.; по т.16, Протокол №7/26.01.2016 г.; по т.7, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.5, Протокол №34/28.11.2017 г.Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - град Бургас, ул. "Александровска" № 26, както и на следните електронни адреси: obshtinski_imoti_bs@abv.bg и z.georgieva@burgas.bg    

Проект на Правилник за изменение на правилника за организацията и дейността на ОП "Спортни имоти"

Публикувано на : четвъртък, 11 януари 2018

Проект на Правилник за изменение на правилника за организацията и дейността на ОП "Спортни имоти" приет с решение на Общински съвет Бургас от 18.12.2012г. по т.44 /ПРОТОКОЛ №17/

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 12.01.2018г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП "Спортни имоти", приет с Решение на Общински съвет Бургас от 18.12.2012г. по т.44 /Протокол №17/.
Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси: sportimoti@gmail.com; z.georgieva@burgas.bg.

Проект на правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Бургас

Публикувано на : петък, 03 ноември 2017

На заинтересованите лица се предоставя 30 дневен срок, считано от 03.11.2017 год. за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес: t.stamboliev@burgas.bg и z.georgieva@burgas.bg

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Публикувано на : сряда, 01 ноември 2017

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 02.11.2017г., за предложения и становища по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, (Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет - Бургас, по т.3, Протокол №26/25.04.2017 г.) 

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси: z.georgieva@burgas.bg; r.ivanova@burgas.bg

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : понеделник, 16 октомври 2017

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 17.10.2017 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26, както и на следния електронен адрес: sportimoti@gmail.com

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПЛАТЕНО И БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС, ОПРЕДЕЛЕНА КАТО ЗОНА

Публикувано на : четвъртък, 12 октомври 2017

ПРОЕКТ:

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона, приета с Решение на Общински съвет - гр. Бургас, с Протокол № 27/24.09.2013г., последно изменена с протокол № 28/27.06.2017 г.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 13.10.2017г., за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона, приета с Решение на Общински съвет - гр. Бургас, с Протокол № 27/24.09.2013г., последно изменена с протокол № 28/27.06.2017 г.
Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси: optransport@abv.bg; z.georgieva@burgas.bg

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В КАЛЕНДАРА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : понеделник, 02 октомври 2017

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 02.10. 2017 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните мероприятия, включени в календара на Община Бургас.

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - град Бургас, ул. "Александровска" № 26, както и на следния електронен адрес: z.georgieva@burgas.bg

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБЩИНСКИ ИМОТИ”

Публикувано на : петък, 29 септември 2017

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 30.09. 2017 г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП "Общински имоти", приет с Решение на Общински съвет Бургас по т. 65, Протокол № 11/24.07.2008 г., изменен и допълнен с Решение на Общински съвет Бургас по т. 8, Протокол №16/18 и 20.12.2008 г., по т. 16, Протокол №7/26.01.2016г., Протокол №26/25.04.2017 г.

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - град Бургас, ул. "Александровска" № 26, както и на следните електронни адреси: obshtinski_imoti_bs@abv.bg и z.georgieva@burgas.bg

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ НУЖДИ НА ГРАЖДАНИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

Публикувано на : четвъртък, 08 юни 2017

 

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 09.06.2017 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на  Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища, Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 6, Протокол № 29/ 17 и 18. 12. 2009 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет - Бургас, по т.7, Протокол №40/21 и 26.10.2010 г.; по т.16 и т.17, Протокол №7/21 и 23.02.2012 г.; по т.13, от Протокол №14/30.10 и 01.11.2012 г.; по т.47, Протокол №25/25.06.2013 г., по т.4, Протокол №37/24.06.2014 г., по т.8, Протокол №7/26.01.2016 г.

Предложения и становища могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани на Община Бургас, на адрес: гр. Бургас,         ул. "Александровска" №26, както и на следните електронни адреси: obshtinski_imoti_bs@abv.bg и z.georgieva@burgas.bg

ПРОЕКТ на Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона, приета с Решение на Общински съвет – гр. Бургас, с Протокол № 27/24.09.20

Публикувано на : петък, 05 май 2017

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 05.05.2017г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона, приета с Решение на Общински съвет - гр. Бургас, по т.3 с Протокол № 27/24.09.2013г., последно изменена с протокол № 26/ 25.04.2017 г.
Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси: office@transportburgas.bg; z.georgieva@burgas.bg

СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТА ЗА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПЛАТЕНО И БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС, ОПРЕДЕЛЕНА КАТО ЗОНА, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Публикувано на : петък, 31 март 2017

определена като зона, приета с решение на Общински съвет- гр.Бургас, с протокол №27/24.09.2013г. , последно изменена с протокол  №16/ 30.08.2016 Г.

СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТА ЗА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : петък, 31 март 2017

СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТА НА НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : петък, 31 март 2017

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЩИНСКИ ИМОТИ"

Публикувано на : вторник, 07 март 2017

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 08.03.2017 г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП "Общински имоти", приет с Решение на Общински съвет Бургас по т.65, Протокол №11/24.07.2008 г., изменен и допълнен с Решение на Общински съвет Бургас по т.8, Протокол №16/18 и 20.12.2008 г., по т.16, Протокол №7/26.01.2016 г. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" №26 или на следните електронни адреси: obshtinski_imoti_bs@abv.bg; z.georgieva@burgas.bg

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА КУЛТУРНИ ПРОЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : вторник, 07 март 2017

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 07.03.2017г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас., приет с решение на Общински съвет-Бургас по т.24, Протокол № 26/23.07.2013 г.; изменен и допълнен: по т.28, Протокол № 27/24.09.2013 г.; по т.13, Протокол №7/26.01.2016 г., по т.3, Протокол №24/28.02.2017г.
Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Бургас до Зам.-кмет "Култура и образование", на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" №26 или на следния електронен адрес: p.parushev@burgas.bg.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС, ПРИЕТА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС ПО Т.2, ПРОТОКОЛ № 21/ 20.12.2016 Г.

Публикувано на : вторник, 21 февруари 2017

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 22.02.2017г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас по т.2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г.
Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси: optransport@abv.bg; z.georgieva@burgas.bg

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПЛАТЕНО И БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС, ОПРЕДЕЛЕНА КАТО ЗОНА, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. БУРГАС, С ПРОТОКОЛ № 27/24.09.2

Публикувано на : понеделник, 20 февруари 2017

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 20.02.2017г., за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона, приета с Решение на Общински съвет - гр. Бургас, с Протокол № 27/24.09.2013г., последно изменена с протокол № 16/ 30.08.2016 г.
Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси: optransport@abv.bg; z.georgieva@burgas.bg

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОП „ОСП ТЗ МОРСКИ ЗНАЦИ“, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС ОТ 21.07.2011 г. по т. 6 /Протокол 51/ и ПРОМЕНЕН С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС ОТ 23.

Публикувано на : понеделник, 23 януари 2017

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 24.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП "ОСП ТЗ МОРСКИ ЗНАЦИ", приет с Решение на Общински съвет - Бургас от 21.07.2011 г. по т. 6 /Протокол № 51/и променен с Решение на Общински съвет - Бургас от 23.07.2013 по т. 23 /Протокол 26/. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси: morskiznaci@abv.bg, z.georgieva@burgas.bg

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОП „СПОРТНИ ИМОТИ“ ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС ОТ 18.12.2012г. по т.44 /ПРОТОКОЛ №17/

Публикувано на : петък, 20 януари 2017

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 16.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП "Спортни имоти", приет с Решение на Общински съвет Бургас от 18.12.2012г. по т.44 /Протокол №17/.
Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси: sportimoti@gmail.com; z.georgieva@burgas.bg

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОП „ЛЕТЕН ТЕАТЪР, ФЕСТИВАЛИ И КОНЦЕРТИ“

Публикувано на : сряда, 18 януари 2017

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 19.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП "Летен театър, фестивали и концерти", приет с Решение на Общински съвет - Бургас по т.27.2, Протокол № 6/28.02.2008 г.; изменен и допълнен:  по т. 8, протокол  № 8/23.02. 2016 г. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси: opletenteatar@abv.bg;    z.georgieva@burgas.bg .    

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОП „ТУРИЗЪМ“, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС ОТ 23.07.2013 г. по т. 26 /ПРОТОКОЛ № 26/

Публикувано на : вторник, 17 януари 2017

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 18.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП "Туризъм", приет с Решение на Общински съвет - Бургас от 23.07.2013 г. по т. 26 /Протокол № 26/. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси: info@gotoburgas.com; z.georgieva@burgas.bg

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОП „ТРАНСПОРТ“ ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС ОТ 18.12.2012г. по т.44 /ПРОТОКОЛ №17/

Публикувано на : петък, 13 януари 2017

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 13.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП "Транспорт", приет с Решение на Общински съвет Бургас от 18.12.2012г. по т.44 /Протокол №17/.
Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси:  optransport@abv.bg; z.georgieva@burgas.bg

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС ОТ 28.10.2014Г. ПО Т.16 /ПРОТОКОЛ №42/

Публикувано на : понеделник, 09 януари 2017

Предвид значително увеличеният обем на работа, включително свързани с изпълнението на допълнително възложените дейности на ОП "Чистота еко", както и с оглед осигуряването на непрекъснат и безпроблемен режим на работа на Регионално депо "Братово - Запад" по приемане, обработка и депониране на отпадъци, необходимостта от компетентни действия, касаещи управлението на околната среда и осигуряване на показатели в нормите на действащото Комплексно разрешително за изграждане и експлоатация на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе, определящи като изключителен случай приемането на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП "Чистота еко", на заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 10.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП "Чистота еко", приет с Решение на Общински съвет Бургас от 28.10.2014г. по т.16 /Протокол №42/. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси: council@burgas.bg; z.georgieva@burgas.bg

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА КУЛТУРНИ ПРОЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС.

Публикувано на : петък, 23 декември 2016

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 24.12.2016 г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас.
Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси: y.ananieva@burgas.bg; z.georgieva@burgas.bg.

Проект на Правила за насърчаване и подкрепа на ученици с изявени постижения в областта на образованието, науката и изкуството по Общинска програма „Бургаски деца“

Публикувано на : петък, 16 декември 2016

Предложения и становища могат да бъдат отправяни в 30-дневен срок от публикуването му на следния адрес: y.ananieva@burgas.bg; z.georgieva@burgas.bg

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА БУРГАСКИ СПОРТНИ КЛУБОВЕ

Публикувано на : понеделник, 05 декември 2016

§1. Чл 11, ал. 4 се изменя и придобива следното съдържание:

Чл.11 (4) Средствата за подпомагане на бургаските спортни клубове, утвърдени с бюджета на Община Бургас се разпределят както следва:
- 40% за подпомагане на спортни клубове - индивидуални спортове, съобразно критериите за оценка по Приложение 1.
- 60 % за подпомагане на колективните спортове, съобразно критериите за оценка по Приложение 2.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : четвъртък, 24 ноември 2016

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 22.11.2016 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градско обзавеждане на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следния електронен адрес: d.georgiev@burgascouncil.org ; arhgeorgiev@abv.bg

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : вторник, 22 ноември 2016

На заинтересованите се предоставя 30-дневен срок за мнения и становища по проекта, считано от 22.11.2016 г. на следният адрес: arhgeorgiev@abv.bg

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ – БУРГАС

Публикувано на : вторник, 15 ноември 2016

Проект за приемане на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностното развитие - Бургас могат да бъдат отправяни в 30-дневен срок от публикуването му на следните адреси: y.ananieva@burgas.bg; v.taralova@burgas.bg; m.yapadzhieva@burgas.bg

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ

Публикувано на : четвъртък, 03 ноември 2016

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 03.11.2016г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци, приета от Общински съвет - Бургас, Протокол № 5, т.30 от 24.01.2008г., изм. Протокол № 17 от 29.01.2009г. протокол № 17, т.4 от 29.01.2009г., протокол № 44, т.6 от 20-25.01.2011г., протокол № 5, т.11 от 22.12.2011г., протокол № 31, т.4 от 17.12.2013 г., протокол №6, т.2 от 17.12.2015 г., протокол №17/27.09.2016 г.

Предложенията  могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Центъра за административно обслужване на граждани - гр.Бургас, ул. "Александровска" №26 или на следните интернет - адреси: r.ivanova@burgas.bg, council@burgas.bg

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : четвъртък, 03 ноември 2016

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 03.11.2016г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Предложенията  могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Центъра за административно обслужване на граждани - гр.Бургас, ул. "Александровска" №26 или на следните интернет - адреси: b.kanchev@burgas.bg ; r.ivanova@burgas.bg ; z.georgieva@burgas.burgas.bg ; council@burgas.bg

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : вторник, 04 октомври 2016

На заинтересованите се предоставя 14- дневен срок за мнения и становища по проекта, считано от 05.10.2016 г. на следните адреси: y.ananieva@burgas.bg; v.taralova@burgas.bg

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ПОЛУДНЕВНИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ КЪМ УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : понеделник, 03 октомври 2016

На заинтересованите се предоставя възможност за изразяване на мнения и становища по проекта в 14 - дневен срок, считан от 04.10.2014 г. до 18.10.2016 г. на следните електронни адреси: y.ananieva@burgas.bg; v.taralova@burgas.bg

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : петък, 30 септември 2016

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок на следните електронни адреси: council@burgas.bg и z.georgieva@burgas.bg

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ

Публикувано на : понеделник, 12 септември 2016

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 12.09.2016г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци, приета от Общински съвет - Бургас, Протокол № 5, т.30 от 24.01.2008г., изм. Протокол № 17 от 29.01.2009г. протокол № 17, т.4 от 29.01.2009г., протокол № 44, т.6 от 20-25.01.2011г., протокол № 5, т.11 от 22.12.2011г., протокол № 31, т.4 от 17.12.2013 г., протокол №6, т.2 от 17.12.2015 г.
Предложенията могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Центъра за административно обслужване на граждани - гр.Бургас, ул. "Александровска" №26 или на следните интернет - адреси: r.ivanova@buras.bg, council@burgas.bg

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС, ПРИЕТА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС

Публикувано на : понеделник, 12 септември 2016

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок, считан от датата на публикуване, на следните електронни адреси: council@burgas.bg и b.kanchev@burgas.bg

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : четвъртък, 01 септември 2016

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет - Бургас по т. 9, Протокол № 28/ 29.10.2013 г. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следния електронен адрес: m.stankova@burgas.bg

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПЛАТЕНО И БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : петък, 15 юли 2016

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани на Общинско предприятие "Транспорт", на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 106 или на следния електронен адрес: optransport@abv.bg

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Публикувано на : петък, 08 юли 2016

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия проект на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси:  council@burgas.bg; z.georgieva@burgas.bg

Проект на НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : петък, 10 юни 2016

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 10.06.2016 г.,за предложения и становища по настоящия проект на НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНА БУРГАС. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси: z.georgieva@burgas.bg; council@burgas.bg

Проект на НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ВЕЩИ

Публикувано на : петък, 10 юни 2016

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 10.06.2016 г.,за предложения и становища по настоящия проект на НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ВЕЩИ. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следния електронен адрес: z.georgieva@burgas.bg

Проект на НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ВЕЩИ

Публикувано на : понеделник, 16 май 2016

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 16.05.2016 г.,за предложения и становища по настоящия проект на НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ВЕЩИ. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси: council@burgas.bg; z.georgieva@burgas.bg

ПРОЕКТ НА Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас

Публикувано на : петък, 13 май 2016

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок на следния ел. адрес: council@burgas.bg или letenteatar_bs@abv.bg.

ПРОЕКТ на Наредба за изменениe и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет - Бургас, протокол №44, т.1 от 19.03.2003 г.

Публикувано на : петък, 08 април 2016

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 08.04.2016 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси: council@burgas.bg; z.georgieva@burgas.bg

ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Публикувано на : сряда, 30 март 2016

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас.
Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси:  council@burgas.bg; m.nikolova@burgas.bg

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС, ПРИЕТА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС

Публикувано на : петък, 11 март 2016

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия проект на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас.

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси:  council@burgas.bg; z.georgieva@burgas.bg

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПЛАТЕНО И БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС, ОПРЕДЕЛЕНА КАТО ЗОНА, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БУРГАС ПО Т. 3...

Публикувано на : сряда, 02 март 2016

ПРОЕКТ
Наредба за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона, приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 3, Протокол №27/24.09.2013 г., изменена и допълнена: по т.11, Протокол № 42/28.10.2014 г., изм. и доп.-Протокол № 45/16.12.2014 г., изм. и доп. по т.9, Протокол № 51/28.04.2015 г.

 

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия проект на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона.
Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси: council@burgas.bg; z.georgieva@burgas.bg

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БУРГАС, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОП „СПОРТНИ ИМОТИ”

Публикувано на : понеделник, 08 февруари 2016

Предложения и мнения по проекта могат да бъдат правени в 14-дневен срок от публикуването му на следните електронни адреси: council@burgas.bg; opsipg@abv.bg

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА БУРГАСКИ СПОРТНИ КЛУБОВЕ

Публикувано на : понеделник, 08 февруари 2016

Предложения и мнения по проекта могат да бъдат правени в 14-дневен срок от публикуването му на следните електронни адреси: council@burgas.bg; belo.bs@abv.bg и opspig@abv.bg

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЛЕТЕН ТЕАТЪР, ФЕСТИВАЛИ И КОНЦЕРТИ“, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ ПО 27, Т. 2. НА ПРОВЕДЕНОТО НА 28.02.2008 Г. ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС (ПРОТОКОЛ № 6)

Публикувано на : петък, 05 февруари 2016

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок, считано от 08.02.2016 г.  на следния ел. адрес: letenteatar_bs@abv.bg.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : петък, 05 февруари 2016

Предложения и мнения по проекта могат да бъдат правени в 14-дневен срок от публикуването му на следните електронни адреси: council@burgas.bg и b.kanchev@burgas.bg

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС, ПРИЕТА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС

Публикувано на : петък, 05 февруари 2016

Предложения и мнения по проекта могат да бъдат правени в 14-дневен срок от публикуването му на следните електронни адреси: council@burgas.bg и optransport@abv.bg

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЯ КЛАС В

Публикувано на : сряда, 03 февруари 2016

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Община Бургас, както и на следните електронни адреси: i.strateva@burgas.bg и z.georgieva@burgas.bg в 14-дневен срок - от 04.02..2016 г. до 17.02.2016 г. включително

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : понеделник, 11 януари 2016

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Община Бургас, както и на следните електронни адреси: council@burgas.bg и z.georgieva@burgas.bg в 14-дневен срок от публикуването му.

ПРОЕКТ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ НУЖДИ НА ГРАЖДАНИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

Публикувано на : петък, 08 януари 2016

Предложения по проекта могат да бъдат подавани в Община Бургас, както и на следните електронни адреси: council@burgas.bg и b.kanchev@burgas.bg в 14-дневен срок от публикуването му.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС ОТ 28.10.2014Г. ПО Т.16 /ПРОТОКОЛ №42/

Публикувано на : сряда, 30 декември 2015

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 31.12.2015 г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП "Чистота еко", приет с Решение на Общински съвет Бургас от 28.10.2014г. по т.16 /Протокол №42/. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси:  council@burgas.bg; z.georgieva@burgas.bg

ПРОЕКТ на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас

Публикувано на : вторник, 15 декември 2015

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 16.12.2015г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас.
Предложенията могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Центъра за административно обслужване на граждани - гр.Бургас, ул. "Александровска" №26 или на следните интернет - адреси: z.georgieva@burgas.bg , i.strateva@burgas.bg; council@burgas.bg;

Проект на Наредба за допълнение и изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас

Публикувано на : сряда, 02 декември 2015

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок на следните електронни адреси: council@burgas.bg и r.ivanova@burgas.bg 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци

Публикувано на : сряда, 02 декември 2015

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 02.12.2015г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци, приета от Общински съвет - Бургас, Протокол № 5, т.30 от 24.01.2008г., изм. Протокол № 17 от 29.01.2009г., Протокол № 44, т.6 от 20-25.01.2011г., Протокол № 5, т.11 от 22.12.2011г., Протокол № 31, т.4 от 17.12.2013 г.

 Предложенията  могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Центъра за административно обслужване на граждани - гр.Бургас, ул. "Александровска" №26 или на следните интернет - адреси: r.ivanova@burgas.bg , council@burgas.bg

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Публикувано на : петък, 03 юли 2015

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси:  council@burgas.bg; z.georgieva@burgas.bg

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас

Публикувано на : петък, 05 юни 2015

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок на следния ел. адрес: council@burgas.bg или g.chakarova@gotoburgas.com.

Проект на наредба за допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас

Публикувано на : понеделник, 11 май 2015

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 11.05.2015 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси: council@burgas.bg; z.georgieva@burgas.bg

Проект на наредба за допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас

Публикувано на : четвъртък, 09 април 2015

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 10.04.2015 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адресиcouncil@burgas.bg; z.georgieva@burgas.bg

Проект на наредба за допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас, приета от Общински съвет-Бургас

Публикувано на : четвъртък, 09 април 2015

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок на следния ел. адрес: council@burgas.bg или p.parushev@burgas.bg

Проект на наредба за допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас

Публикувано на : сряда, 08 април 2015

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 09.04.2015 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси: council@burgas.bg; z.georgieva@burgas.bg

Проект на наредба за допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас, приета от Общински съвет-Бургас

Публикувано на : сряда, 11 март 2015

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок на следните електронни адреси: council@burgas.bg и z.georgieva@burgas.bg

Проект на наредба за допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас, приета от Общински съвет-Бургас

Публикувано на : четвъртък, 05 март 2015

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок на следния ел. адрес: council@burgas.bg или letenteatar_bs@burgas.bg.

Проект на наредба за допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас

Публикувано на : понеделник, 02 февруари 2015

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 03.02.2015 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси:  council@burgas.bg; z.georgieva@burgas.bg

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на Община Бургас

Публикувано на : петък, 09 януари 2015

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Общински съвет-Бургас, както и на следните електронни адреси: z.georgieva@burgas.bg и council@burgas.bg в срок от 09.01.2015 до 25.01.2015 г. включително.

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас

Публикувано на : понеделник, 01 декември 2014

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок на следните електронни адреси: council@burgas.bg и optransport@abv.bg

Проект на наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Публикувано на : четвъртък, 27 ноември 2014

Предложения и мнения по публикувания проект на наредба могат да бъдат правени в 14-дневен срок, считан от 28.11.2014 г. на следните електронни адреси: council@burgas.bg и b.kanchev@burgas.bg

Проект на наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Публикувано на : сряда, 12 ноември 2014

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок, считан от 12.11.2014 г. на следните електронни адреси: council@burgas.bg и b.kanchev@burgas.bg

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Бургас

Публикувано на : понеделник, 10 ноември 2014

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Общински съвет-Бургас, както и на следните електронни адреси: z.georgieva@burgas.bg и council@burgas.bg в срок от 10.11.2014 г. до 24.11.2014 г. включително.

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи

Публикувано на : понеделник, 10 ноември 2014

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Общински съвет-Бургас, както и на следните електронни адреси: z.georgieva@burgas.bg и council@burgas.bg в срок от 10.11.2014 г. до 24.11.2014 г. включително.

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас

Публикувано на : понеделник, 10 ноември 2014

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Общински съвет-Бургас, както и на следните електронни адреси: z.georgieva@burgas.bg и council@burgas.bg в срок от 10.11.2014 г. до 24.11.2014 г. включително.

Проект на наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местнинте такси и цени на услуги на територията на община Бургас

Публикувано на : петък, 07 ноември 2014

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 07.11.2014 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следния електронен адрес: council@burgas.bg

Проект на Наредба за изменениe на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Публикувано на : четвъртък, 03 юли 2014

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 04.07.2014 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси: z.georgieva@burgas.bg; council@burgas.bg

Проект на Наредба за изменениe на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Публикувано на : четвъртък, 05 юни 2014

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок, считан от датата на публикуване на следните ел. адреси: council@burgas.bg и z.georgieva@burgas.bg.

ПРОЕКТ на Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища

Публикувано на : четвъртък, 05 юни 2014

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Община Бургас, както и на следните електронни адреси: council@burgas.bg и z.georgieva@burgas.bg в 14-дневен срок от датата на публикуване.

ПРОЕКТ за изменение и допълнение на Наредбата за отпадъците на територията на Община Бургас

Публикувано на : вторник, 08 април 2014

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Община Бургас, както и на следните електронни адреси: p.mihov@burgas.bg и council@burgas.bg в срок от 09.04.2014 г. до 25.04.2014 г. включително.

ПРОЕКТ НА Наредба за допълнение на Наредбата за oпределянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас

Публикувано на : вторник, 01 април 2014

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Центъра за административно обслужване на граждани, както и на email: council@burgas.bg, в срок от 02.04.2014 г. до 16.04.2014 г. включително.

ПРОЕКТ на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Бургас

Публикувано на : петък, 21 февруари 2014

На заинтересуваните се предоставя 14-дневен срок за даване на мнения и становища по проекта на следните адреси: p.mihov@burgas.bg; council@burgas.bg

ПРОЕКТ на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права, представяни от Община Бургас, Културен център „Морско казино“, Открита сцена „Охлюва“

Публикувано на : сряда, 08 януари 2014

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок, считано от 10.01.2014 г. на следния ел. адрес: council@burgas.bg или kazinobs@gmail.com.

ПРОЕКТ на Наредба за допълнение и изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас

Публикувано на : сряда, 08 януари 2014

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок на следния ел. адрес: council@burgas.bg или k.valcheva@burgas.bg.

ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци

Публикувано на : петък, 29 ноември 2013

ПРОЕКТ 

Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци (приета от Общински съвет - Бургас, Протокол № 5, т.30 от 24.01.2008г., изм. Протокол № 17 от 29.01.2009г. протокол № 17, т.4 от 29.01.2009г., протокол № 44, т.6 от 20-25.01.2011г., протокол № 5, т.11 от 22.12.2011г.)

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 29.11.2013г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци, приета от Общински съвет - Бургас, Протокол № 5, т.30 от 24.01.2008г., изм. Протокол № 17 от 29.01.2009г. протокол № 17, т.4 от 29.01.2009г., протокол № 44, т.6 от 20-25.01.2011г., протокол № 5, т.11 от 22.12.2011г.

 Предложенията  могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Центъра за административно обслужване на граждани - гр.Бургас, ул. "Александровска" №26 или на следните интернет - адреси: r.ivanova@burgas.bg, council@burgas.bg

ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас на 19.03.2003г., с последващи изменения и допълнения.

Публикувано на : петък, 29 ноември 2013

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 29.11.2013г., за предложения и становища по настоящия проект на Предложения могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Центъра за административно обслужване на граждани - гр.Бургас, ул. "Александровска" №26 или на следните интернет - адреси: p.mihov@burgas.bg, council@burgas.bg

ПРОЕКТ на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях на територията на община Бургас

Публикувано на : вторник, 26 ноември 2013

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок, считан от 27.11.2013 г. на следните адреси: z.georgieva@burgas.bg или council@burgas.bg .

ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас

Публикувано на : вторник, 08 октомври 2013

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок, който започва да се брои от 09.10.2013 г. /деня след публикуване на проекта/ на следния ел. адрес: z.georgieva@burgas.bg

ПРОЕКТ на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бургас

Публикувано на : понеделник, 30 септември 2013

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок, който започва да се брои от 01.10.2013 г. /деня след публикуване на проекта/ на следния ел. адрес: z.karaivanova@burgas.bg

ПРОЕКТ на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас

Публикувано на : четвъртък, 05 септември 2013

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок, който започва да се брои от 06.09.2013 г. /деня след публикуване на проекта/ на следния ел. адрес: council@burgas.bg

ПРОЕКТ на Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона

Публикувано на : сряда, 21 август 2013

Предложения и становища по публикувания проект на Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на  моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона, могат да бъдат правени в 14-дневен срок, който започва да се брои от 22.08.2013 г. /деня след публикуване на проекта/ на следния ел. адрес: council@burgas.bg

ПРОЕКТ на Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на община Бургас

Публикувано на : понеделник, 08 юли 2013

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 08.07.2013 г., за предложения и становища по настоящия Проект на правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани на следния електронен адрес: si.dimitrova@burgas.bg

ПРОЕКТ на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас

Публикувано на : четвъртък, 20 юни 2013

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 21.06.2013 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следния електронен адрес: b.kanchev@burgas.bg

ПРОЕКТ на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас

Публикувано на : сряда, 19 юни 2013

Предложения и становища по публикувания проект на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас, могат да бъдат правени в 14-дневен срок, който започва да се брои от 20.06.2013 г. /деня след публикуване на проекта/ на следния ел. адрес: council@burgas.bg

Мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас, приета с решение по т. 12 на проведеното на 09 и 14

Публикувано на : понеделник, 10 юни 2013

Предложения и становища по публикувания проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас, приета с решение по т. 12 на проведеното на 09 и 14.12.2010 г. заседание на Общински съвет Бургас (Протокол №43), изм. и доп. с решения  по т. 11, Протокол № 8 от 27 и 29. 03. 2012 г. и мотивите към него, могат да бъдат правени в 14-дневен срок, който започва да се брои от 11.06.2013 г. /деня след публикуване на проекта/ на следния ел. адрес: council@burgas.bg

ПРОЕКТ НА Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас

Публикувано на : вторник, 30 април 2013

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок, считано от 30.04.2013 г. /деня след публикуване на проекта/ на следния ел. адрес: council@burgas.bg.

ПРОЕКТ на Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на община Бургас

Публикувано на : четвъртък, 04 април 2013

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок, считано от 04.04.2013 г. на следния ел.адрес: letenteatar_bs@abv.bg

ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Публикувано на : сряда, 20 февруари 2013

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок, считано от 20.02.2013 г. на следния ел.адрес: council@burgas.bg

ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Публикувано на : понеделник, 04 февруари 2013

На заинтересованите се предоставя възможност за предложения по проекта в 14-дневен срок от оповестяването.

ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Публикувано на : понеделник, 12 ноември 2012

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 12.11.2012г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Центъра за административно обслужване на граждани - гр.Бургас, ул. "Александровска" №26.

ПРОЕКТ НА Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища

Публикувано на : понеделник, 15 октомври 2012

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 16.10.2012г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища - приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.6, Протокол №29/17 и 18.12.2009г., изм. и доп. с решения на Общински съвет - Бургас, по т.7, Протокол №40/21 и 26.10.2010г., по т.16 и т.17, Протокол №7/21 и 23.02.2012г., на адрес: град Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следния електронен адрес secretar@burgas.bg.

ПРОЕКТ НА Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас

Публикувано на : четвъртък, 09 август 2012

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 09.08.2012г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Центъра за административно обслужване на граждани - гр.Бургас, ул. "Александровска" №26.

ПРОЕКТ НА Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи

Публикувано на : петък, 08 юни 2012

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 09.06.2012г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес: град Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следния електронен адрес secretar@burgas.bg.

ПРОЕКТ НА Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Публикувано на : вторник, 05 юни 2012

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок, считано от 06.06.2012 г. /деня след публикуване на проекта/ на следния ел. адрес: council@burgas.bg .

Проект за изменение и допълнение на общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Бургас ведно с мотиви за промяната

Публикувано на : петък, 01 юни 2012

Предложения по изработения проект могат да бъдат направени в 14–дневен срок, считан от датата на публикуването му на следния адрес: z.georgieva@burgas.bg

ПРОЕКТ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : вторник, 08 май 2012

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 09.05.2012г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следния електронен адрес: secretar@burgas.bg.

Мотиви за приемане на правилник за начина на разходване на заложените средства предвидени в общинския бюджет, за създаване на условия за развитие на малки и средни предприятия на територията на Община Бургас и проект на правилника

Публикувано на : петък, 06 април 2012

Предложения по изработения проект могат да бъдат направени в 14–дневен срок, считан от датата на публикуването му на следния адрес : i.strateva@burgas.bg

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Публикувано на : четвъртък, 16 февруари 2012

 

Предложения за коментари, изменения и допълнения по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас  могат да се правят в 14-дневен срок, считано от 17.02.2012г. на следните адреси: letenteatar_bs@abv.bg и council@burgas.bg.

 

Проект на Наредба за изменение Наредбата за жилищата

Публикувано на : четвъртък, 19 януари 2012

Предложения за коментари, изменения и допълнения по проекта могат да се правят в 14-дневен срок, считано от 20.01.2012 г. на следните адреси: secretar@burgas.bg и council@burgas.bg.

Проект на Наредба за допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Публикувано на : сряда, 21 декември 2011

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 21.12.2011г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас.

Предложения могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Центъра за административно обслужване на граждани - гр.Бургас, ул. "Александровска" №26.

Проект на Правилник за организацията на работа, числеността и състава на Консултативния съвет по въпросите на туризма при Община Бургас

Публикувано на : четвъртък, 24 ноември 2011

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Общински съвет Бургас на email: council@burgas.bg, в срок от 25.11.2011 г. до 08.12.2011 г. включително.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Публикувано на : четвъртък, 17 ноември 2011

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 18.11.2011г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас.

Предложения могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Центъра за административно обслужване на граждани - гр.Бургас, ул. "Александровска" №26.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Публикувано на : понеделник, 06 юни 2011

Предложения за коментари, изменения и допълнения по проекта могат да се правят в 14 - дневен срок, считано от 06.06.2011г. на електронна поща: education@ burgas.bg

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Публикувано на : понеделник, 30 май 2011

Предложения за коментари, изменения и допълнения по проекта могат да се правят в 14-дневен срок, считано от 31.05.2011г. на  ed_director@burgas.bg

Поект на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас и Приложение №1 ведно с мотиви към проекта.

Публикувано на : вторник, 03 май 2011

Предложения за коментари, изменения и допълнения по проекта могат да се правят в 14-дневен срок, считано от 03.05.2011г. на  std@burgas.bg.

Предложение за допълнение и изменение на Приложение №2 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, ведно с мотиви към проекта.

Публикувано на : понеделник, 02 май 2011

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Центъра за административно обслужване на граждани, както и на email: council@burgas.bg, в срок от 02.05.2011 г. до 16.05.2011 г. включително.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за рекламната и информационната дейност на територията на Община Бургас, ведно с мотиви към проекта.

Публикувано на : понеделник, 02 май 2011

Предложения за коментари, изменения и допълнения по проекта могат да се правят в 14-дневен срок, считано от 03.05.2011г. на isd@burgas.bg.

Предложение за допълнение и изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас и Приложение №2 към същата

Публикувано на : петък, 01 април 2011

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Центъра за административно обслужване на граждани, както и на email: council@burgas.bg, в срок от 01.04.2011 г. до 14.04.2011 г. включително.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет ведно с мотиви към проекта

Публикувано на : сряда, 30 март 2011

Предложения за коментари, изменения и допълнения по проекта могат да се правят в 14-дневен срок, считан от 31.03.2011 г. на следния адрес: budget@burgas.bg

Предложение за промяна в правилника и числеността на членовете на Консултативен съвет по туризъм към Кмета на Община Бургас

Публикувано на : вторник, 08 март 2011

Предложения по проекта могат да бъдат правени на ел.поща std@burgas.bg, в 14 дневен срок, считан от датата на публикуване.

Предложение за допълнение и изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас и Приложение №2 към същата

Публикувано на : вторник, 01 март 2011

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Центъра за административно обслужване на граждани, както и на email: council@burgas.bg, в срок от 01.03.2011 г. до 14.03.2011 г. включително.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Публикувано на : вторник, 01 март 2011

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Център административно обслужване на граждани, както и на еmail: council@burgas.bg, в срок  от 01.03.2011год. до 14.03.2011год.

Проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци

Публикувано на : четвъртък, 23 декември 2010

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 23.12.2010г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци, приета от Общински съвет - Бургас, Протокол № 5, т.30 от 24.01.2008г., изм. Протокол № 17 от 29.01.2009г. Предложения могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Центъра за административно обслужване на граждани - гр.Бургас, ул. "Александровска" №26.

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Публикувано на : сряда, 22 декември 2010

Могат да се правят предложения и да се изпращат становища на електронния служебен адрес opsipg@abv.bg в 14 дневен срок, считан от 22.12.2010 г. до 05.01.2011 г. включително.

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Публикувано на : вторник, 21 декември 2010

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Центъра за административно обслужване на граждани, както и на email: ucors@burgas.bg, в срок от 23.12.2010 г. до 07.01.2011 г. включително.

Проект на наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на община Бургас

Публикувано на : четвъртък, 25 ноември 2010

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Общински съвет Бургас на email: council@burgas.bg в срок от 25.11.2010 г. до 08.12.2010 г. включително.

Проект на наредба за рекламната и информационна дейност на територията на община Бургас

Публикувано на : четвъртък, 25 ноември 2010

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Общински съвет Бургас на email: council@burgas.bg в срок от 25.11.2010 г. до 08.12.2010 г. включително.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове на Община Бургас и Мотиви за приемането й

Публикувано на : вторник, 16 ноември 2010

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Община Бургас- Центъра за административно обслужване на граждани, както и на email:attorney@burgas.bg в срок от 17.11.2010 г. до 21.11.2010 г. включително.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас

Публикувано на : понеделник, 08 ноември 2010

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 08.11.2010г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Центъра за административно обслужване на граждани - гр.Бургас, ул. "Александровска" №26.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Публикувано на : петък, 08 октомври 2010

Могат да се правят предложения и да се изпращат становища на електронния служебен адрес opsipg@abv.bg в 14 дневен срок, считан от 09.10.2010 г. до 22.10.2010 г. включително.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища

Публикувано на : сряда, 06 октомври 2010

Могат да се правят предложения и да се изпращат становища на електронния служебен адрес attorney@burgas.bg в 14 дневен срок, считан от 07.10.2010 г. до 20.10.2010 г. включително.

Допълнение и изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, като допълва р.VІ

Публикувано на : вторник, 03 август 2010

Предложение за допълнение и изменение на приложение №2 на Наредбата за определянето на администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Публикувано на : четвъртък, 24 юни 2010

Могат да се правят предложения и да се изпращат становища на електронния служебен адрес на дирекцията в 14 дневен срок, считан от 25.06.2010 г.

Предложения за допълнение и изменение на Приложение №3 на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас.

Публикувано на : сряда, 23 юни 2010

Предложения по проекта  могат да бъдат  правени в 14 дневен срок, считан от 23.06.2010 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на приложение №2 на Наредбата и определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас

Публикувано на : четвъртък, 22 април 2010

Предложения по проекта  могат да бъдат  правени в 14 дневен срок, считан от 22.04.2010 г. на следния адрес: opsibg@abv.bg

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред

Публикувано на : четвъртък, 08 април 2010

МОТИВИ
КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
И
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

На заинтересованите лица се предоставя 14 - дневен срок за предложения и становища по предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас. Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Центъра за административно обслужване на граждани, както и на e-mail: ecologia@burgas.bg, в срок от 08.04.2010г. до 22.04.2010г. включително.

На заинтересованите лица се предоставя 14 - дневен срок за предложения и становища по предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас. Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Центъра за административно обслужване на граждани, както и на e-mail: ecologia@burgas.bg, в срок от 08.04.2010г. до 22.04.2010г. включително.

Може да разгледате пълния прикачен файл!

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА И МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ И РЕКЛАМНАТА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : четвъртък, 01 април 2010

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи

Публикувано на : петък, 26 февруари 2010

Проект на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Бургас.

Проект на Наредба
Приложение №1: Оценка и спортните резултати на състезателите по възрастови групи от Държавния календар
Приложение №2: Оценка и спортните резултати на състезателите по възрастови групи от Международния календар

23 декември 2009 г.

Проект на Наредба за организация и управление на гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Бургас

Проект на Наредба

27 ноември 2009 г.

ПРОМЯНА в Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на ОБЩИНА БУРГАС, приета с решение на Общински съвет №46 Протокол 12 от 18.09.08г.

ПРОМЯНА в Наредба

ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Бургас

ПРОЕКТ на Наредба

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти и рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас

Проект на Наредба

Синя зона

Синя зона

Проект на Правилник за организация на работата и дейността на постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности към Общински съвет-Бургас /ПКЗСД/, във връзка с подпомагане и финансиране на процедури за "ин витро оплождане" на лица, двойк

Проект на Правилник

Проект на Наредба за временно използване на части от тротоари, свободни обществени площи и улични платна за строителни площадки на територията на община Бургас

Проект на Наредба

Проект на Наредба за реда, по който Община Бургас участва в учредяването и упражнява правото на собственост в търговските дружества

Проект на Наредба

Проект на Наредба за общинския дълг

file Проект на Наредба

Проект на Наредба за общинските пътища

file Проект на Наредба

Проект на Стратегия за разпореждане и управление с общинската собственост

file Проект на Стратегия

Проект на Програма за разпореждане и управление с общинската собственост на Община Бургас за 2009г.

file Проект на Програма

Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи

file Проект на наредба

Проект на Наредба за условията и реда за установявяне на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища

свали като pdf разглеждания: 149214 последна промяна: 11:56:32, 21 януари 2020