Проекти на наредби и правилници

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : четвъртък, 02 април 2020

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 02.04.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес: drakaliev@abv.bg

Дата на откриване:

2.4.2020 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

1.5.2020 г.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Публикувано на : четвъртък, 26 март 2020

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.03.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Правилника за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес: drakaliev@abv.bg

Дата на откриване:

27.3.2020 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

25.4.2020 г.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА, С АДРЕС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : четвъртък, 26 март 2020

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 27.03.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за финансово подпомагане на приемни семейства, с адрес на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26, както и на следните електронни адреси: m.kazandzhieva@burgas.bg d.borisov@burgas.bg

Дата на откриване:

27.3.2020 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

25.4.2020 г.

 

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : понеделник, 23 март 2020

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 24.03.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас, приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., с последващи изменения и допълнения. Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул "Александровска"№ 26 или на следния електронен адрес: r.ivanova@burgas.bg.

Предоставеният срок е краткия, предвиден в чл. 26 ал.4, изречение второ, от ЗНА, поради изтичащия на 30 април срок за ползване на отстъпката и необходимостта от спешно решаване на този въпрос, свързан както със запазване на здравето на населението чрез ограничаване на събирането на хора на едно място, каквото се получава на касите за заплащане, а също и даване на възможност за намаляне на финансовата тежест чрез ползване на облекчение при плащане през по-дълъг период.

Дата на откриване:

24.3.2020 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

06.4.2020 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас

Публикувано на : четвъртък, 19 март 2020

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от публикуването на настоящия проект за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси:  optransport@abv.bg; z.georgieva@burgas.bg

Дата на откриване:

19.3.2020 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

18.4.2020 г.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЧИСТОТА ЕКО“

Публикувано на : четвъртък, 12 март 2020

На заинтересованите лица да се предоставя 30-дневен срок, считан от  13.03.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинското предприятие "Чистота еко". Предложения за изменение и допълване на проекта могат да се входират писмено от заинтересованите лица в деловодството на Общински съвет на Община Бургас или по електронен път на e-mail: h.panayotov@burgascouncil.org

Дата на откриване:

13.03.2020 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

11.04.2020 г.

 

 

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ТУРИЗЪМ“

Публикувано на : четвъртък, 12 март 2020

На заинтересованите лица да се предоставя 30-дневен срок, считан от 13.03.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинското предприятие "Туризъм". Предложения за изменение и допълване на проекта могат да се входират писмено от заинтересованите лица в деловодството на Общински съвет на Община Бургас или по електронен път на e-mail: h.panayotov@burgascouncil.org

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ТРАНСПОРТ“

Публикувано на : четвъртък, 12 март 2020

На заинтересованите лица да се предоставя 30-дневен срок, считан от  13.03.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие "Транспорт". Предложения за изменение и допълване на проекта могат да се входират писмено от заинтересованите лица в деловодството на Общински съвет на Община Бургас или по електронен път на e-mail: h.panayotov@burgascouncil.org

Дата на откриване:

13.03.2020 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

11.04.2020 г.

 

 

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „СПОРТНИ ИМОТИ“ В ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : четвъртък, 12 март 2020

На заинтересованите лица да се предоставя 30-дневен срок, считан от  13.03.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинското предприятие "Спортни имоти" в община Бургас. Предложения за изменение и допълване на проекта могат да се входират писмено от заинтересованите лица в деловодството на Общински съвет на Община Бургас или по електронен път на e-mail: h.panayotov@burgascouncil.org

Дата на откриване:

13.03.2020 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

11.04.2020 г.

 .

 

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБЩИНСКИ ИМОТИ“

Публикувано на : четвъртък, 12 март 2020

На заинтересованите лица да се предоставя 30-дневен срок, считан от  13.03.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилник за дейността на общинското предприятие "Общински имоти". Предложения за изменение и допълване на проекта могат да се входират писмено от заинтересованите лица в деловодството на Общински съвет на Община Бургас или по електронен път на e-mail: h.panayotov@burgascouncil.org

Дата на откриване:

13.03.2020 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

11.04.2020 г.

 

 

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „МОРСКИ ЗНАЦИ“

Публикувано на : четвъртък, 12 март 2020

На заинтересованите лица да се предоставя 30-дневен срок, считан от  13.03.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилник за дейността на общинско социално предприятие "Морски знаци". Предложения за изменение и допълване на проекта могат да се входират писмено от заинтересованите лица в деловодството на Общински съвет на Община Бургас или по електронен път на e-mail: h.panayotov@burgascouncil.org

Дата на откриване:

13.03.2020 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

11.04.2020 г.

 

 

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЛЕТЕН ТЕАТЪР, ФЕСТИВАЛИ И КОНЦЕРТИ“

Публикувано на : четвъртък, 12 март 2020

На заинтересованите лица да се предоставя 30-дневен срок, считан от  13.03.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилник за дейността на общинско предприятие "Летен театър, фестивали и концерти". Предложения за изменение и допълване на проекта могат да се входират писмено от заинтересованите лица в деловодството на Общински съвет на Община Бургас или по електронен път на e-mail: h.panayotov@burgascouncil.org

Дата на откриване:

13.03.2020 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

11.04.2020 г.

 

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО „ЗЕЛЕНИ АСИСТЕНТИ“ В ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : четвъртък, 12 март 2020

На заинтересованите лица да се предоставя 30-дневен срок, считан от  13.03.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинското предприятие "Социално предприятие озеленяване и благоустройство "Зелени асистенти" в община Бургас. Предложения за изменение и допълване на проекта могат да се входират писмено от заинтересованите лица в деловодството на Общински съвет на Община Бургас или по електронен път на e-mail: h.panayotov@burgascouncil.org

Дата на откриване:

13.03.2020 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

11.04.2020 г.

 

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ВЕЩИ

Публикувано на : сряда, 26 февруари 2020

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи.  Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани  при Община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следният електронен адрес:  z.georgieva@burgas.bg

Дата на откриване:

26.2.2020 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

26.3.2020 г.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛЕВИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ОТ ОБЩИНСКИ ЗДРАВЕН ФОНД

Публикувано на : понеделник, 24 февруари 2020

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 25.02.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Правилник за реда на предоставяне на целеви финансови средства от общински здравен фонд. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес: g.teneva@burgas.bg

Дата на откриване:

25.2.2020 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

25.3.2020 г.

 

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗДАВАНЕТО НА КНИГИ НА БУРГАСКИ АВТОРИ

Публикувано на : понеделник, 24 февруари 2020

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 25.02.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне финансови средства от бюджета на Община Бургас за финансиране издаването на книги на бургаски автори. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес: g.teneva@burgas.bg

Дата на откриване:

25.2.2020 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

25.3.2020 г.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Публикувано на : понеделник, 24 февруари 2020

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 25.02.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес: g.teneva@burgas.bg

Дата на откриване:

25.2.2020 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

25.3.2020 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ВЕЩИ

Публикувано на : понеделник, 24 февруари 2020

 

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ВЕЩИ

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 25.02.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи. Предложения могат да бъдат  депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес:  g.teneva@burgas.bg

Дата на откриване:

25.2.2020 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

25.3.2020 г.

 

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ НУЖДИ НА ГРАЖДАНИ, НАСТАНЯВАНИ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

Публикувано на : понеделник, 24 февруари 2020

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 25.02.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба  на общински жилища. Предложения могат да бъдат  депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес:  g.teneva@burgas.bg

Дата на откриване:

25.2.2020 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

25.3.2020 г.


ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : петък, 21 февруари 2020

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат  депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес: z.georgieva@burgas.bg; obshtina@burgas.bg

Дата на откриване:

21.2.2020 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

21.3.2020 г.

 

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : вторник, 18 февруари 2020

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 19.02.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес: g.teneva@burgas.bg

Дата на откриване:

19.2.2020 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

19.3.2020 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПЛАТЕНО И БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА В ОПРЕДЕЛЕНИ ЗОНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : петък, 07 февруари 2020

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас, приета с Решение на Общински съвет - гр. Бургас, с Протокол № 27/24.09.2013г., последно изменена по т.1, Протокол №48/25.09.2018 г.
Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси: optransport@abv.bg; z.georgieva@burgas.bg

Дата на откриване:

07.2.2020 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

07.3.2020 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : сряда, 29 януари 2020

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 30.01.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Бургас, както и на следните електронни адреси: pfa_strandja_bourgas@abv.bg (Професионален фолклорен ансамбъл "Странджа" - Бургас), director@burglib.org (Регионална библиотека "П.К.Яворов").

Дата на откриване: 30.1.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 28.2.2020 г.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПОСТАВЯНЕ, ПРЕМЕСТВАНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА ПАМЕТНИЦИ, МОНУМЕНТИ, ПАМЕТНИ ПЛОЧИ И ДР. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : понеделник, 27 януари 2020

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 28.01.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за нов Правилник за реда за изграждане, поставяне, преместване и премахване на паметници, монументи, паметни плочи и др. на територията на община Бургас. Предложения могат да бъдат  депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес:drakaliev@abv.bg

Дата на откриване: 28.1.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 26.2.2020 г.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОП „ОБЩИНСКИ ИМОТИ"

Публикувано на : вторник, 21 януари 2020

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП "Общински имоти", приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 65, Протокол № 11/24.07.2008 г.; изменен и допълнен: по т. 8, Протокол № 16/ 18 и 20.12.2008 г.; по т.16, Протокол №7/26.01.2016 г.; по т.7, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.5, Протокол №34/28.11.2017 г., по т. 2, Протокол № 39/27.03.2018 г., по т. 1, Протокол № 55/26.03.2019 г. Предоставеният срок е краткия, предвиден в чл. 26, ал.4, изречение второ, от Закона за нормативните актове, поради необходимостта от оптимизация на работния процес в предприятието чрез създаване на ново звено, което ще извършва дейности по ремонт, поддръжка и модернизация на имотите и обектите, общинска собственост.
Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - град Бургас, ул. "Александровска" № 26, както и на следните електронни адреси: z.georgieva@burgas.bg obshtinski_imoti_bs@abv.bg

Дата на откриване: 21.1.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 4.2.2020 г.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ С ИЗЯВЕНИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И ИЗКУСТВОТО ПО ОБЩИНСКА ПРОГРАМА „БУРГАСКИ ДЕЦА“ И ОБЩИНСКА ПРОГРАМА „УСПЕШНИ СТУДЕНТИ“

Публикувано на : петък, 17 януари 2020

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по настоящия проект.
Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси: zh.georgieva@burgas.bg.

Дата на откриване: 18.01.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 16.02.2020 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : петък, 10 януари 2020

На заинтересованите лица да се предоставя 14-дневен срок, считан от 10.01.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас. Предоставеният срок е предвиден в чл. 26, ал. 4, изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта Общински съвет - Бургас, мандат 2019 -2023 г. да предприеме навременни мерки за вземане на неотложни решения, важни за гражданите на гр. Бургас. Предложения за изменение и допълване на проекта могат да се входират писмено от заинтересованите лица в деловодството на Общински съвет на Община Бургас или по електронен път на e-mail: h.panayotov@burgascouncil.org

Дата на откриване: 10.01.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 24.01.2020 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЕ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БУРГАС, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОП "СПОРТНИ ИМОТИ"

Публикувано на : вторник, 07 януари 2020

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 8.01.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредба за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения, собственост на община Бургас, предоставени за управление на ОП "Спортни имоти". Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал. 4, изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта да бъде определена комисия, която съгласно Наредбата, трябва в срок до 14  февруари да разгледа подадените заявления от бургаски спортни клубове за ползване на обекти и съоръжения, общинска собственост. Предложения могат да бъдат  депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес:  drakaliev@abv.bg

Дата на откриване: 08.01.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 21.01.2020 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : понеделник, 30 декември 2019

На заинтересованите се предоставя 14-дневен срок, считан от 31.12.2019 г., за предложения и становища. Предоставеният срок е предвиденият в чл.26, ал.4, изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта Общински съвет - Бургас, мандат 2019 - 2023 г. да предприеме навременни мерки за вземане на неотложни решения, важни за гражданите на гр. Бургас. Предложения за изменение и допълване на проекта могат да се входират писмено от заинтересованите лица в деловодството на Общински съвет на Община Бургас или по електронен път на e-mail: y.georgiev@burgascouncil.org

Дата на откриване: 31.12.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 13.01.2020 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТА И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧЕНИ В СПОРТНИЯ КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : понеделник, 23 декември 2019

На заинтересованите се предоставя 14-дневен срок, считан от 23.12.2019 г., за предложения и становища. Предоставеният срок е предвиденият в чл.26, ал.4, изречение второ, от ЗНА, поради
необходимостта Общински съвет - Бургас, мандат 2019 - 2023 г. да предприеме навременни мерки за вземане на неотложни решения, важни за гражданите на гр. Бургас.
Предложения за изменение и допълване на проекта могат да се входират писмено от заинтересованите лица в деловодството на Общински съвет на Община Бургас или по електронен път на e-mail: y.georgiev@burgascouncil.org

Дата на откриване: 23.12.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 06.01.2020 г.

 

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ВЕЩИ

Публикувано на : петък, 13 декември 2019

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 14.12.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи. Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал. 4, изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта Комисията за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти да предприеме навременни мерки за свикване на заседания и взимане на неотложни решения, важни за гр. Бургас.

Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес: g.teneva@burgas.bg

Дата на откриване: 14.12.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 27.12.2019 г.

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Спортни имоти“

Публикувано на : четвъртък, 05 декември 2019

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок  за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП "Спортни имоти", приет с Решение на Общински съвет Бургас от 18.12.2012г. по т.44 /Протокол №17/.

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси:  sportimoti@gmail.comz.georgieva@burgas.bg

Дата на откриване: 5.12.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 4.1.2020 г.

 

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИ КЛУБОВЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : четвъртък, 05 декември 2019

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 06.12.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредбата за финансово подпомагане на спортни клубове от Община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес: g.teneva@burgas.bg

Дата на откриване:     06.12.2019 г.
Целева група:      Всички заинтересовани
Сфера на действие:     Бургас
Дата на закриване: 06.01.2020 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : петък, 29 ноември 2019

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 30.11.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет-гр.Бургас, протокол № 5, т.30 от 24.01.2008г. , изменена и допълнена с решение на ОС-Бургас, Протокол № 17, т.4 от 22.01.2009 год. и 29.01.2009 год.; Протокол №44, т.6 от 20 и 25.01.2011 г.; Протокол №5, т.11 от 22.12.2011 г. Протокол № 31, т.4 от 17.12.2013 г.; Протокол №6, т.2 от 17.12.2015 г.; Протокол №17, т.2 от 27.09.2016 г.; Протокол №21, т.1 от 20.12.2016 г.; т.3, Протокол №53/29.01.2019 г.. Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул "Александровска" № 26 или на следния електронен адрес: r.ivanova@burgas.bg. Предоставеният срок е краткия, предвиден в чл. 26 ал.4, изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта от съпоставяне от една страна на приходите от текущата година за максимален период от време, в т.ч. до края на месец октомври; и от друга страна предстоящото обсъждане и приемане на бюджета на Община Бургас, където следва да се имат предивд актуализираните приходни очаквания на база на обсъдени и приети промени в таксите и цените на услугите.

Дата на откриване:     30.11.2019 г.
Целева група:      Всички заинтересовани
Сфера на действие:     Бургас
Дата на закриване: 13.12.2019 г.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС В УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 година И ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИ САМОСТОЯТЕЛНИ ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ПОЛУДНЕВНИ ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ КЪМ УЧИЛИ

Публикувано на : четвъртък, 28 ноември 2019

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 28.11.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Правила за прием на деца в първи клас в учебни заведения на територията на община Бургас за учебната 2020/2021 година и правила за прием на деца в общински самостоятелни детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училища на територията на община Бургас за учебната 2020/2021 година.
Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следния електронен адрес: v.taralova@burgas.bg

Дата на откриване:     28.11.2019 г.
Целева група:      Всички заинтересовани
Сфера на действие:     Бургас
Дата на закриване: 27.12.2019 г.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Публикувано на : четвъртък, 21 ноември 2019

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 22.11.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Правилника за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица. Предложения могат да бъдат  депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес:  g.teneva@burgas.bg

Дата на откриване:     22.11.2019 г.
Целева група:      Всички заинтересовани
Сфера на действие:     Бургас
Дата на закриване: 22.12.2019 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : четвъртък, 21 ноември 2019

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 22.11.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредба за именуване и преименуване на общински обекти на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат  депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес:  g.teneva@burgas.bg 

Дата на откриване: 22.11.2019 г.
Целева група:     Всички заинтересовани
Сфера на действие:     Бургас
Дата на приключване:  22.12.2019 г.


ПРOEKT ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ИНВИТРО НА ЛИЦА, ДВОЙКИ И СЕМЕЙСТВА С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, ЖИВУЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : четвъртък, 21 ноември 2019

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 22.11.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Правилника за финансово подпомагане  на процедури  инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община-Бургас. Предложения могат да бъдат  депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес:  g.teneva@burgas.bg

Дата на откриване: 22.11.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани   
Сфера на действие:     Бургас
Дата на приключване:     22.12.2019 г.

Проект за изменение и допълнение в Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Бургас

Публикувано на : сряда, 20 ноември 2019

На заинтересованите лица се предоставя 30 дневен срок, считано от 21.11.2019 год. за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес: t.stamboliev@burgas.bg  и ve.petrova@burgas.bg

Дата на откриване: 21.11.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 20.12.2019 г.

 

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас

Публикувано на : петък, 15 ноември 2019

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас, приета с Решение на Общински съвет - гр. Бургас,  с Протокол № 27/24.09.2013г., последно изменена по т.2, Протокол №48/25.09.2018 г.

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси:  optransport@abv.bg; z.georgieva@burgas.bg

Дата на откриване:   15.11.2019 г.
Целева група:  Всички заинтересовани
Сфера на действие:  Бургас
Дата на приключване:  29.11.2019 г.

Проект на ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО „ЗЕЛЕНИ АСИСТЕНТИ“

Публикувано на : петък, 15 ноември 2019

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, за предложения и становища по настоящия Проект на ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО "ЗЕЛЕНИ АСИСТЕНТИ". Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - град Бургас, ул. "Александровска" № 26, както и на z.georgieva@burgas.bg,

"Общинско предприятие за озеленяване и благоустройство "Зелени асистенти" се създава с цел поемане дейностите, извършвани от "Социално предприятие за озеленяване и благоустройство "Зелени асистенти" е създадено в изпълнение на проект по ОПРЧР 2014-2020г. Безвъзмездната финансова помощ по програмата за предприятието е до 31.12.2019 г. включително. Община Бургас е задължена да запази функционирането на предприятието след посочената дата, както и заетостта на  минимум петдесет процента от новоназначените представители на целевата група за период не по - малко от 6 месеца след приключване на проектните дейности. Необходимо е от 01.01.2019 г. дейностите, извършвани до този момент от социалното предприятие да се поемат от новото общинско предприятие. Ето защо, се налага предоставяне на кратък 14-дневен срок за становища по проекта.

 

Дата на откриване:  15.11.2019 г.
Целева група:  Всички заинтересовани
Сфера на действие:  Бургас
Дата на приключване:  29.11.2019 г.

Проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас

Публикувано на : четвъртък, 14 ноември 2019

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 15.11.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас, приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., с последващи изменения и допълнения. Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул "Александровска" № 26 или на следния електронен адрес: r.ivanova@burgas.bg. 

Предоставеният срок е краткия, предвиден в чл. 26 ал.4, изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта от съпоставяне от една страна на приходите от текущата година за максимален период от време, в т.ч. до края на месец октомври; и от друга страна предстоящото обсъждане и приемане на бюджета на Община Бургас, където следва да се имат предвид актуализираните приходни очаквания на база на обсъдени и приети промени в таксите и цените на услугите.   

Дата на откриване:

15.11.2019 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

28.11.2019 г.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : петък, 01 ноември 2019

На заинтересованите се предоставя 14-дневен срок, считан от 02.11.2019 г., за предложения и становища. Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал. 4, изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта Общински съвет - Бургас, мандат 2019 - 2023 г. да предприеме навременни мерки за свикване на заседания и взимане на неотложни решения, важни за гр. Бургас. Предложенията могат да бъдат депозирани на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 в деловодството на Общински съвет - Бургас, стая № 108 или на следния електронен адрес: drakaliev@abv.bg

Дата на откриване:

02.11.2019 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

15.11.2019 г.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОП „СПОРТНИ ИМОТИ“ ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС ОТ 18.12.2012г. по т.44 /ПРОТОКОЛ №17/

Публикувано на : вторник, 23 юли 2019

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 24.07.2019г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП "Спортни имоти", приет с Решение на Общински съвет Бургас от 18.12.2012г. по т.44 /Протокол №17/.
Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси: sportimoti@gmail.com; z.georgieva@burgas.bg

Дата на откриване:

24.07.2019 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

23.08.2019 г.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛЕВИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ОТ ОБЩИНСКИ ЗДРАВЕН ФОНД

Публикувано на : понеделник, 22 юли 2019

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 23.07.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение на Правилника за реда на предоставяне на целеви финансови средства от Общински здравен фонд. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес: council@burgas.bg.

Дата на откриване:

23.07.2019 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

23.08.2019 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : вторник, 09 юли 2019

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 09.07.2019г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на община Бургас. Предложенията могат да бъдат депозирани на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26, в деловодството на Общински съвет - Бургас, стая № 108 както и на следния електронен адрес: b.georgiev@burgascouncil.org    

Дата на откриване:

09.07.2019 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

09.08.2019 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : сряда, 03 юли 2019

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 04.07.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси:  council@burgas.bg; z.georgieva@burgas.bg

Дата на откриване:

04.07.2019 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

04.08.2019 г.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА РАЖДАЕМОСТТА И ПОДПОМАГАНЕ НА ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : сряда, 03 юли 2019

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 03.07.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и подпомагане на отглеждането на деца на територията на Община Бургас. Предложенията могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следния електронен адрес: drakaliev@abv.bg

Дата на откриване:

03.07.2019 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

05.08.2019 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : сряда, 26 юни 2019

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 27.06.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градско обзавеждане на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес: g.atanasov@burgascouncil.org.

Дата на откриване:

26.06.2019 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

26.07.2019 г.

ПРОЕКТ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : четвъртък, 16 май 2019

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 17.05.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат  депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес: sportimoti@gmail.com

Дата на откриване:

17.5.2019 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

15.6.2019 г.

 

ПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : вторник, 07 май 2019

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 08.05.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект за допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес: s.andreev@burgascouncil.org

Дата на откриване:

08.5.2019 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

08.6.2019 г.

 

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : петък, 29 март 2019

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 30.03.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес: council@burgas.bg

Дата на откриване:

30.3.2019 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

13.4.2019 г.

 

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : вторник, 19 март 2019

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 20.03.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес: council@burgas.bg

Дата на откриване:

20.3.2019 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

03.4.2019 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : понеделник, 11 март 2019

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 12.03.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект за допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат  депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес: g.atanasov@burgascouncil.org

Дата на откриване:

12.3.2019 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

12.4.2019 г.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОП „ЧИСТОТА ЕКО“

Публикувано на : четвъртък, 21 февруари 2019

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове,  чрез настоящото публикуване в Портала за обществени консултации, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят предложения и изразят становища по Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП "Чистота еко", приет с Решение на Общински съвет Бургас от 28.10.2014г. по т.16 /Протокол №42 изменен и допълнен с Решение на Общински съвет Бургас от 26.01.2017г. по т.17 /Протокол №7/, Решение на Общински съвет Бургас от 28.02.2017г. по т.1 /Протокол №24/ и по т.3, Протокол №45/31.07.2018г.

Предвид необходимостта от незабавно допълване щатното разписание със съответните нови длъжности с цел оптимизиране работата на общинското  предприятие, осигуряване на оптимизиран режим на работа на Регионално депо "Братово-Запад" за покриване изискванията на деветте общини и фирмите в региона с оглед непрекъснатото нарастване на количеството отпадък, с повече от 30% спрямо прогнозните, срокът за обсъждане в Портала за обществени консултации е предвиден за 14 дни.

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси: council@burgas.bg; z.georgieva@burgas.bg

Дата на откриване:

22.2.2019 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

07.3.2019 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Публикувано на : четвъртък, 21 февруари 2019

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 22.02.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас.

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26, както и на следните електронни адреси: y.ananieva@burgas.bg; v.taralova@burgas.bg; z.georgieva@burgas.bg

Дата на откриване:

22.2.2019 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

23.3.2019 г.

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Публикувано на : четвъртък, 31 януари 2019

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 01.02.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет - Бургас, по т.3, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.4, Протокол №34/28.11.2017 г.; по т.1, Протокол №36/19.12.2017 г.; по т.4, Протокол №41/24.04.2018 г.; по т.1, Протокол №43/26.06.2018 г.; по т.2, Протокол №46/28.08.2018 г.; по т.8, Протокол №49/30.10.2018 г.; по т.1, Протокол №52/18.12.2018 г.

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - град Бургас, ул. "Александровска" № 26, както и на следните електронни адреси: z.georgieva@burgas.bg; s.kaleva@burgas.bg

Дата на откриване: 01.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 03.3.2019 г.

Проект на Наредба за финансово подпомагане на спортни клубове от Община Бургас

Публикувано на : петък, 25 януари 2019

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 26.01.2019 г., за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за финансово подпомагане на спортни клубове от Община Бургас.Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - град Бургас, ул. "Александровска" № 26, както и на следните електронни адреси: z.georgieva@burgas.bg; v.devedzhieva@burgas.bg; t.valchev@burgas.bg

Дата на откриване: 26.1.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 09.2.2019 г.

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Публикувано на : понеделник, 14 януари 2019

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 15.01.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас по т.2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г..

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - град Бургас,  ул. "Александровска" № 26, както и на следните електронни адреси:  z.georgieva@burgas.bgobshtinski_imoti_bs@abv.bga.dyakova@burgas.bg

Дата на откриване: 15.1.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 14.2.2019 г.

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Общински имоти"

Публикувано на : понеделник, 14 януари 2019

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 15.01.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП "Общински имоти", приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 65, Протокол № 11/24.07.2008 г.; изменен и допълнен:  по т. 8, Протокол № 16/ 18 и 20.12.2008 г.; по т.16, Протокол №7/26.01.2016 г.; по т.7, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.5, Протокол №34/28.11.2017 г., по т. 2, Протокол № 39/27.03.2018 г.

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - град Бургас, ул. "Александровска" № 26, както и на следните електронни адреси:  z.georgieva@burgas.bg   obshtinski_imoti_bs@abv.bg    a.dyakova@burgas.bg

Дата на откриване: 15.1.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 14.2.2019 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища

Публикувано на : понеделник, 14 януари 2019

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 15.01.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища, Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 6, Протокол № 29/ 17 и 18. 12. 2009 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет - Бургас, по т.7, Протокол №40/21 и 26.10.2010 г.; по т.16 и т.17, Протокол №7/21 и 23.02.2012 г.; по т.13, от Протокол №14/30.10 и 01.11.2012 г.; по т.47, Протокол №25/25.06.2013 г., по т.4, Протокол №37/24.06.2014 г., по т.8, Протокол №7/26.01.2016 г., по т.1, Протокол №29/25.07.2017г.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани на Община Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. "Александровска" №26, както и на следните електронни адреси: a.dyakova@burgas.bg z.georgieva@burgas.bg obshtinski_imoti_bs@abv.bg

Дата на откриване: 15.01.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 14.02.2019 г.

Проект на Правила за прием на деца в детски градини и училища

Публикувано на : сряда, 09 януари 2019

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящият ПРОЕКТ за правила за прием на деца в първи клас и за прием на деца в детски градини за учебната 2019/2020г.

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси: y.ananieva@burgas.bg и v.taralova@burgas.bg

Дата на откриване: 09.01.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 09.02.2019 г.

 

Проект на Правилник за изменение на правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктиви проблеми, живущи на територията на община Бургас

Публикувано на : сряда, 09 януари 2019

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 10.01.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община-Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес: council@burgas.bg; g.teneva@burgas.bg

Дата на откриване: 10.01.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 09.02.2019 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци

Публикувано на : понеделник, 10 декември 2018

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 11.12.2018 г., за предложения и становища по настоящия проект на проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци (приета от общински съвет - Бургас, протокол № 5, т.30 от 24.01.2008г., изм. протокол № 17 от 29.01.2009г. протокол № 17, т.4 от 29.01.2009г., протокол № 44, т.6 от 20-25.01.2011г., протокол № 5, т.11 от 22.12.2011г., протокол № 31, т.4 от 17.12.2013 г., протокол №6, т.2 от 17.12.2015 г.; протокол №17, т.2 от 27.09.2016 г.; протокол №21, т.1 от 20.12.2016 г.).

Дата на откриване: 11.12.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 10.01.2019 г.

Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Публикувано на : вторник, 20 ноември 2018

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 21.11.2018 г., за предложения и становища по настоящия проект за допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес: p.mechkov@burgascouncil.org, council@burgas.bg

Дата на откриване: 21.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 21.12.2018 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас

Публикувано на : сряда, 07 ноември 2018

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 07.11.2018 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас, приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., с последващи изменения и допълнения. Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул "Александровска" № 26 или на следния електронен адрес: r.ivanova@burgas.bg. Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26 ал.4, изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта от анализ на приходите от текущата година за максимален период от време, в т.ч. до края на месец октомври; и от друга страна предстоящото обсъждане и приемане на бюджета на Община Бургас, където следва да се имат предивд актуализираните приходни очаквания на база на обсъдени и приети промени в таксите и цените на услугите.    

Дата на откриване: 07.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 21.11.2018 г.

Проект на Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

Публикувано на : четвъртък, 30 август 2018

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес: g.teneva@burgas.bg

Дата на откриване:

30.8.2018 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

29.9.2018 г.

Проект на наредба за допълнение и изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас

Публикувано на : вторник, 14 август 2018

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия проект.

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси:  optransport@abv.bgz.georgieva@burgas.bg

Дата на откриване:

14.8.2018 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

13.9.2018 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас

Публикувано на : петък, 27 юли 2018

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 27.7.2018г., за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас, приета с Решение на Общински съвет - гр. Бургас,  с Протокол № 27/24.09.2013г., последно изменена по т.1, Протокол №39/27.03.2018 г.

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси:  optransport@abv.bg; z.georgieva@burgas.bg

Дата на откриване:

27.7.2018 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

26.8.2018 г.

Проект на Наредба за допълнение и изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас

Публикувано на : петък, 13 юли 2018

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 14.07.2018г., за предложения и становища по настоящия проект. Срокът за предложения и становища по проекта е 14 дни, предвид следното: Необходимо е цените на услугите да са приети преди началото на учебната година, за да бъде дадена възможност на учениците при кандидатстване да заявят желание за ползване на общежитие и съответно да представят документи, необходими за настаняването им в такова.

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси: y.ananiena@burgas.bg ; z.georgieva@burgas.bg

Дата на откриване: 14.07.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 28.7.2018 г.

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Чистота еко“

Публикувано на : сряда, 13 юни 2018

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 14.06.2018г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП "Чистота еко", приет с Решение на Общински съвет Бургас от 28.10.2014г. по т.16 /Протокол №42/. изменен и допълнен с Решение на Общински съвет Бургас от 26.01.2017г. по т.17 /Протокол №7/ и Решение на Общински съвет Бургас от 28.02.2017г. по т.1 /Протокол №24/.

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси: council@burgas.bg; z.georgieva@burgas.bg

 

Дата на откриване: 14.06.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 14.7.2018 г.

 

Проект на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Бургас

Публикувано на : сряда, 16 май 2018

На заинтересуваните се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуване за предложения и мнения по проекта на наредба, като същите могат да бъдат подавани на следните електронни адреси: s.taneva@burgas.bg; s.evtimova@burgas.bg; z.georgieva@burgas.bg

Дата на откриване: 16.5.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 15.6.2018 г.

Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство „Зелени асистенти“ в Община Бургас

Публикувано на : петък, 11 май 2018

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Община Бургас, както и на следните електронни адреси: m.velcheva@burgas.bg; z.georgieva@burgas.bg в 14 -дневен срок, считан от публикуване на настоящия проект на правилник.

Срокът за предложения и становища по проекта, публикуван за обществени консултации е 14 дни, предвид следните обстоятелства:

Предприятието се създава във връзка с изпълнение на проект по ОПРЧР 2014-2020г., като в насоките за кандидатстване е посочено, че същото трябва да е създадено към датата на сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ. Към настоящия момент община Бургас е представила изискуемите документи за сключване на договора и очаква покана за подписването му в края на м. май 2018 година.

Дата на откриване:

11.5.2018 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

25.5.2018 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : петък, 20 април 2018

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 20.04.2018 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Община Бургас и на следните електронни адреси: z.georgieva@burgas.bg; p.mihov@burgas.bg; v.valkova@burgas.bg

Дата на откриване: 20.4.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 20.5.2018 г.

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : четвъртък, 19 април 2018

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 30-дневен срок на следните електронни адреси: p.mihov@burgas.bg и z.georgieva@burgas.bg

Дата на откриване: 19.4.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 19.5.2018 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СПОРТА В ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : четвъртък, 19 април 2018

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от датата на публикуване за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за насърчаване на спорта в Община Бургас.
Предложения и становища могат да бъдат подавани в деловодството на Община Бургас и на следните електронни адреси: v.devedzhieva@burgas.bg; t.valchev@burgas.bg; z.georgieva@burgas.bg
Срокът за предложения и становища по проекта, публикуван за обществени консултации е 14 дни, предвид следните обстоятелства:
Финансовото подпомагане обезпечава нормалната спортна дейност на спортните клубове, която безспорно е с важен обществен интерес. Всички спортни клубове се нуждаят от посоченото финансово подпомагане, което трябва да бъде предоставено своевременно. Заинтересованите лица - получателите на финансово подпомагане са изключително голям брой - около сто спортни клуба, функциониращи на територията на Община Бургас. Същевременно с това, предоставянето на публични средства в сферата на спорта следва да се синхронизира с режима на държавните помощи, регламентиран в националното и европейското законодателство.

Дата на откриване: 19.4.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 03.5.2018 г.

 

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПЛАТЕНО И БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА В ОПРЕДЕЛЕНИ ЗОНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : петък, 02 март 2018

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 02.03.2018 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани на следния електронен адрес: zh.tabakov@burgascouncil.org

Дата на откриване: 02.3.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 02.4.2018 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : петък, 02 март 2018

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 02.03.2018 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани на следния електронен адрес: zh.tabakov@burgascouncil.org

Дата на откриване: 02.3.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 02.4.2018 г.

ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : петък, 02 март 2018

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредбата определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас и мотивите към него за изразяване на мнения и становища. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес: sportimoti@gmail.com

Дата на откриване: 02.3.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 02.4.2018 г.

ПРОЕКТ ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗДАВАНЕТО НА КНИГИ НА БУРГАСКИ АВТОРИ

Публикувано на : четвъртък, 01 март 2018

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 01.03.2018г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне финансови средства от бюджета на Община Бургас за финансиране издаването на книги на бургаски автори, приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 6, Протокол № 8/27 и 29.03.2012 г.; изменен и допълнен: по т.15, Протокол №7/26.01.2016 г.

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Бургас до Зам.-кмет "Култура и образование", на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" №26 или на следния електронен адрес: p.parushev@burgas.bg.

Дата на откриване: 01.03.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 31.03.2018 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : петък, 16 февруари 2018

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас и мотивите към него за изразяване на мнения и предложения на следните адреси:  v.ilieva@burgas.bg; z.georgieva@burgas.bg.

Дата на откриване: 16.2.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 18.3.2018 г.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ „Ин Витро” НА ЛИЦА, ДВОЙКИ И СЕМЕЙСТВА С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, ЖИВУЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА-БУРГАС

Публикувано на : петък, 09 февруари 2018

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилник за финансово подпомагане  на процедури  "ин витро" на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община-Бургас. Предложения могат да бъдат  депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес: l.dragoeva@burgascouncil.org

Дата на откриване: 09.2.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 10.3.2018 г.

ПРОЕКТ НА СИСТЕМА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАН ПРИЕМ, ЗАПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : сряда, 07 февруари 2018

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия Проект на Система за централизиран прием, записване и преместване на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Oбщина Бургас.
Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси: y.ananieva@burgas.bg v.taralova@burgas.bg; z.georgieva@burgas.bg

На 7 февруари 2018 г. е публикуван прецизиран проект на наредба, поради което срокът е удължен - 30 дни, считано от 7 февруари 2018 г.  

Дата на откриване: 06.2.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 09.3.2018 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : понеделник, 05 февруари 2018

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат  депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес: d.mitreva@burgascouncil.org

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас

Публикувано на : петък, 02 февруари 2018

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас, приета с Решение на Общински съвет - гр. Бургас,  с Протокол № 27/24.09.2013г.

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси:  optransport@abv.bg; z.georgieva@burgas.bg

Проект на Правилник за изменение и допълнение на правилника за дейността на общинско предприятие "Общински имоти"

Публикувано на : понеделник, 29 януари 2018

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 30.01.2018г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП "Общински имоти", приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 65, Протокол № 11/24.07.2008 г.; изменен и допълнен: по т. 8, Протокол № 16/ 18 и 20.12.2008 г.; по т.16, Протокол №7/26.01.2016 г.; по т.7, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.5, Протокол №34/28.11.2017 г.Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - град Бургас, ул. "Александровска" № 26, както и на следните електронни адреси: obshtinski_imoti_bs@abv.bg и z.georgieva@burgas.bg    

Проект на Правилник за изменение на правилника за организацията и дейността на ОП "Спортни имоти"

Публикувано на : четвъртък, 11 януари 2018

Проект на Правилник за изменение на правилника за организацията и дейността на ОП "Спортни имоти" приет с решение на Общински съвет Бургас от 18.12.2012г. по т.44 /ПРОТОКОЛ №17/

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 12.01.2018г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП "Спортни имоти", приет с Решение на Общински съвет Бургас от 18.12.2012г. по т.44 /Протокол №17/.
Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси: sportimoti@gmail.com; z.georgieva@burgas.bg.

Проект на правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Бургас

Публикувано на : петък, 03 ноември 2017

На заинтересованите лица се предоставя 30 дневен срок, считано от 03.11.2017 год. за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, както и на следния електронен адрес: t.stamboliev@burgas.bg и z.georgieva@burgas.bg

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Публикувано на : сряда, 01 ноември 2017

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 02.11.2017г., за предложения и становища по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, (Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет - Бургас, по т.3, Протокол №26/25.04.2017 г.) 

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси: z.georgieva@burgas.bg; r.ivanova@burgas.bg

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : понеделник, 16 октомври 2017

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 17.10.2017 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26, както и на следния електронен адрес: sportimoti@gmail.com

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПЛАТЕНО И БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС, ОПРЕДЕЛЕНА КАТО ЗОНА

Публикувано на : четвъртък, 12 октомври 2017

ПРОЕКТ:

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона, приета с Решение на Общински съвет - гр. Бургас, с Протокол № 27/24.09.2013г., последно изменена с протокол № 28/27.06.2017 г.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 13.10.2017г., за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона, приета с Решение на Общински съвет - гр. Бургас, с Протокол № 27/24.09.2013г., последно изменена с протокол № 28/27.06.2017 г.
Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси: optransport@abv.bg; z.georgieva@burgas.bg

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В КАЛЕНДАРА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : понеделник, 02 октомври 2017

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 02.10. 2017 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните мероприятия, включени в календара на Община Бургас.

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - град Бургас, ул. "Александровска" № 26, както и на следния електронен адрес: z.georgieva@burgas.bg

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБЩИНСКИ ИМОТИ”

Публикувано на : петък, 29 септември 2017

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 30.09. 2017 г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП "Общински имоти", приет с Решение на Общински съвет Бургас по т. 65, Протокол № 11/24.07.2008 г., изменен и допълнен с Решение на Общински съвет Бургас по т. 8, Протокол №16/18 и 20.12.2008 г., по т. 16, Протокол №7/26.01.2016г., Протокол №26/25.04.2017 г.

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - град Бургас, ул. "Александровска" № 26, както и на следните електронни адреси: obshtinski_imoti_bs@abv.bg и z.georgieva@burgas.bg

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ НУЖДИ НА ГРАЖДАНИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

Публикувано на : четвъртък, 08 юни 2017

 

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 09.06.2017 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на  Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища, Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 6, Протокол № 29/ 17 и 18. 12. 2009 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет - Бургас, по т.7, Протокол №40/21 и 26.10.2010 г.; по т.16 и т.17, Протокол №7/21 и 23.02.2012 г.; по т.13, от Протокол №14/30.10 и 01.11.2012 г.; по т.47, Протокол №25/25.06.2013 г., по т.4, Протокол №37/24.06.2014 г., по т.8, Протокол №7/26.01.2016 г.

Предложения и становища могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани на Община Бургас, на адрес: гр. Бургас,         ул. "Александровска" №26, както и на следните електронни адреси: obshtinski_imoti_bs@abv.bg и z.georgieva@burgas.bg

ПРОЕКТ на Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона, приета с Решение на Общински съвет – гр. Бургас, с Протокол № 27/24.09.20

Публикувано на : петък, 05 май 2017

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 05.05.2017г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона, приета с Решение на Общински съвет - гр. Бургас, по т.3 с Протокол № 27/24.09.2013г., последно изменена с протокол № 26/ 25.04.2017 г.
Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси: office@transportburgas.bg; z.georgieva@burgas.bg

СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТА ЗА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПЛАТЕНО И БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС, ОПРЕДЕЛЕНА КАТО ЗОНА, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Публикувано на : петък, 31 март 2017

определена като зона, приета с решение на Общински съвет- гр.Бургас, с протокол №27/24.09.2013г. , последно изменена с протокол  №16/ 30.08.2016 Г.

СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТА ЗА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : петък, 31 март 2017

СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТА НА НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : петък, 31 март 2017

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЩИНСКИ ИМОТИ"

Публикувано на : вторник, 07 март 2017

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 08.03.2017 г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП "Общински имоти", приет с Решение на Общински съвет Бургас по т.65, Протокол №11/24.07.2008 г., изменен и допълнен с Решение на Общински съвет Бургас по т.8, Протокол №16/18 и 20.12.2008 г., по т.16, Протокол №7/26.01.2016 г. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" №26 или на следните електронни адреси: obshtinski_imoti_bs@abv.bg; z.georgieva@burgas.bg

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА КУЛТУРНИ ПРОЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : вторник, 07 март 2017

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 07.03.2017г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас., приет с решение на Общински съвет-Бургас по т.24, Протокол № 26/23.07.2013 г.; изменен и допълнен: по т.28, Протокол № 27/24.09.2013 г.; по т.13, Протокол №7/26.01.2016 г., по т.3, Протокол №24/28.02.2017г.
Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Бургас до Зам.-кмет "Култура и образование", на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" №26 или на следния електронен адрес: p.parushev@burgas.bg.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС, ПРИЕТА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС ПО Т.2, ПРОТОКОЛ № 21/ 20.12.2016 Г.

Публикувано на : вторник, 21 февруари 2017

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 22.02.2017г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас по т.2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г.
Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси: optransport@abv.bg; z.georgieva@burgas.bg

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПЛАТЕНО И БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС, ОПРЕДЕЛЕНА КАТО ЗОНА, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. БУРГАС, С ПРОТОКОЛ № 27/24.09.2

Публикувано на : понеделник, 20 февруари 2017

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 20.02.2017г., за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона, приета с Решение на Общински съвет - гр. Бургас, с Протокол № 27/24.09.2013г., последно изменена с протокол № 16/ 30.08.2016 г.
Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси: optransport@abv.bg; z.georgieva@burgas.bg

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОП „ОСП ТЗ МОРСКИ ЗНАЦИ“, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС ОТ 21.07.2011 г. по т. 6 /Протокол 51/ и ПРОМЕНЕН С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС ОТ 23.

Публикувано на : понеделник, 23 януари 2017

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 24.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП "ОСП ТЗ МОРСКИ ЗНАЦИ", приет с Решение на Общински съвет - Бургас от 21.07.2011 г. по т. 6 /Протокол № 51/и променен с Решение на Общински съвет - Бургас от 23.07.2013 по т. 23 /Протокол 26/. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси: morskiznaci@abv.bg, z.georgieva@burgas.bg

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОП „СПОРТНИ ИМОТИ“ ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС ОТ 18.12.2012г. по т.44 /ПРОТОКОЛ №17/

Публикувано на : петък, 20 януари 2017

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 16.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП "Спортни имоти", приет с Решение на Общински съвет Бургас от 18.12.2012г. по т.44 /Протокол №17/.
Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси: sportimoti@gmail.com; z.georgieva@burgas.bg

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОП „ЛЕТЕН ТЕАТЪР, ФЕСТИВАЛИ И КОНЦЕРТИ“

Публикувано на : сряда, 18 януари 2017

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 19.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП "Летен театър, фестивали и концерти", приет с Решение на Общински съвет - Бургас по т.27.2, Протокол № 6/28.02.2008 г.; изменен и допълнен:  по т. 8, протокол  № 8/23.02. 2016 г. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси: opletenteatar@abv.bg;    z.georgieva@burgas.bg .    

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОП „ТУРИЗЪМ“, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС ОТ 23.07.2013 г. по т. 26 /ПРОТОКОЛ № 26/

Публикувано на : вторник, 17 януари 2017

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 18.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП "Туризъм", приет с Решение на Общински съвет - Бургас от 23.07.2013 г. по т. 26 /Протокол № 26/. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси: info@gotoburgas.com; z.georgieva@burgas.bg

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОП „ТРАНСПОРТ“ ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС ОТ 18.12.2012г. по т.44 /ПРОТОКОЛ №17/

Публикувано на : петък, 13 януари 2017

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 13.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП "Транспорт", приет с Решение на Общински съвет Бургас от 18.12.2012г. по т.44 /Протокол №17/.
Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси:  optransport@abv.bg; z.georgieva@burgas.bg

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС ОТ 28.10.2014Г. ПО Т.16 /ПРОТОКОЛ №42/

Публикувано на : понеделник, 09 януари 2017

Предвид значително увеличеният обем на работа, включително свързани с изпълнението на допълнително възложените дейности на ОП "Чистота еко", както и с оглед осигуряването на непрекъснат и безпроблемен режим на работа на Регионално депо "Братово - Запад" по приемане, обработка и депониране на отпадъци, необходимостта от компетентни действия, касаещи управлението на околната среда и осигуряване на показатели в нормите на действащото Комплексно разрешително за изграждане и експлоатация на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе, определящи като изключителен случай приемането на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП "Чистота еко", на заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 10.01.2017г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП "Чистота еко", приет с Решение на Общински съвет Бургас от 28.10.2014г. по т.16 /Протокол №42/. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси: council@burgas.bg; z.georgieva@burgas.bg

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА КУЛТУРНИ ПРОЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС.

Публикувано на : петък, 23 декември 2016

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 24.12.2016 г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас.
Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси: y.ananieva@burgas.bg; z.georgieva@burgas.bg.

Проект на Правила за насърчаване и подкрепа на ученици с изявени постижения в областта на образованието, науката и изкуството по Общинска програма „Бургаски деца“

Публикувано на : петък, 16 декември 2016

Предложения и становища могат да бъдат отправяни в 30-дневен срок от публикуването му на следния адрес: y.ananieva@burgas.bg; z.georgieva@burgas.bg

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА БУРГАСКИ СПОРТНИ КЛУБОВЕ

Публикувано на : понеделник, 05 декември 2016

§1. Чл 11, ал. 4 се изменя и придобива следното съдържание:

Чл.11 (4) Средствата за подпомагане на бургаските спортни клубове, утвърдени с бюджета на Община Бургас се разпределят както следва:
- 40% за подпомагане на спортни клубове - индивидуални спортове, съобразно критериите за оценка по Приложение 1.
- 60 % за подпомагане на колективните спортове, съобразно критериите за оценка по Приложение 2.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : четвъртък, 24 ноември 2016

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 22.11.2016 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градско обзавеждане на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следния електронен адрес: d.georgiev@burgascouncil.org ; arhgeorgiev@abv.bg

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : вторник, 22 ноември 2016

На заинтересованите се предоставя 30-дневен срок за мнения и становища по проекта, считано от 22.11.2016 г. на следният адрес: arhgeorgiev@abv.bg

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ – БУРГАС

Публикувано на : вторник, 15 ноември 2016

Проект за приемане на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностното развитие - Бургас могат да бъдат отправяни в 30-дневен срок от публикуването му на следните адреси: y.ananieva@burgas.bg; v.taralova@burgas.bg; m.yapadzhieva@burgas.bg

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ

Публикувано на : четвъртък, 03 ноември 2016

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 03.11.2016г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци, приета от Общински съвет - Бургас, Протокол № 5, т.30 от 24.01.2008г., изм. Протокол № 17 от 29.01.2009г. протокол № 17, т.4 от 29.01.2009г., протокол № 44, т.6 от 20-25.01.2011г., протокол № 5, т.11 от 22.12.2011г., протокол № 31, т.4 от 17.12.2013 г., протокол №6, т.2 от 17.12.2015 г., протокол №17/27.09.2016 г.

Предложенията  могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Центъра за административно обслужване на граждани - гр.Бургас, ул. "Александровска" №26 или на следните интернет - адреси: r.ivanova@burgas.bg, council@burgas.bg

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : четвъртък, 03 ноември 2016

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 03.11.2016г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Предложенията  могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Центъра за административно обслужване на граждани - гр.Бургас, ул. "Александровска" №26 или на следните интернет - адреси: b.kanchev@burgas.bg ; r.ivanova@burgas.bg ; z.georgieva@burgas.burgas.bg ; council@burgas.bg

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : вторник, 04 октомври 2016

На заинтересованите се предоставя 14- дневен срок за мнения и становища по проекта, считано от 05.10.2016 г. на следните адреси: y.ananieva@burgas.bg; v.taralova@burgas.bg

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ПОЛУДНЕВНИ, ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ КЪМ УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : понеделник, 03 октомври 2016

На заинтересованите се предоставя възможност за изразяване на мнения и становища по проекта в 14 - дневен срок, считан от 04.10.2014 г. до 18.10.2016 г. на следните електронни адреси: y.ananieva@burgas.bg; v.taralova@burgas.bg

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : петък, 30 септември 2016

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок на следните електронни адреси: council@burgas.bg и z.georgieva@burgas.bg

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ

Публикувано на : понеделник, 12 септември 2016

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 12.09.2016г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци, приета от Общински съвет - Бургас, Протокол № 5, т.30 от 24.01.2008г., изм. Протокол № 17 от 29.01.2009г. протокол № 17, т.4 от 29.01.2009г., протокол № 44, т.6 от 20-25.01.2011г., протокол № 5, т.11 от 22.12.2011г., протокол № 31, т.4 от 17.12.2013 г., протокол №6, т.2 от 17.12.2015 г.
Предложенията могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Центъра за административно обслужване на граждани - гр.Бургас, ул. "Александровска" №26 или на следните интернет - адреси: r.ivanova@buras.bg, council@burgas.bg

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС, ПРИЕТА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС

Публикувано на : понеделник, 12 септември 2016

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок, считан от датата на публикуване, на следните електронни адреси: council@burgas.bg и b.kanchev@burgas.bg

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : четвъртък, 01 септември 2016

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет - Бургас по т. 9, Протокол № 28/ 29.10.2013 г. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следния електронен адрес: m.stankova@burgas.bg

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПЛАТЕНО И БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : петък, 15 юли 2016

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани на Общинско предприятие "Транспорт", на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 106 или на следния електронен адрес: optransport@abv.bg

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Публикувано на : петък, 08 юли 2016

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия проект на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси:  council@burgas.bg; z.georgieva@burgas.bg

Проект на НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : петък, 10 юни 2016

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 10.06.2016 г.,за предложения и становища по настоящия проект на НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНА БУРГАС. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси: z.georgieva@burgas.bg; council@burgas.bg

Проект на НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ВЕЩИ

Публикувано на : петък, 10 юни 2016

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 10.06.2016 г.,за предложения и становища по настоящия проект на НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ВЕЩИ. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следния електронен адрес: z.georgieva@burgas.bg

Проект на НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ВЕЩИ

Публикувано на : понеделник, 16 май 2016

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 16.05.2016 г.,за предложения и становища по настоящия проект на НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ВЕЩИ. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси: council@burgas.bg; z.georgieva@burgas.bg

ПРОЕКТ НА Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас

Публикувано на : петък, 13 май 2016

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок на следния ел. адрес: council@burgas.bg или letenteatar_bs@abv.bg.

ПРОЕКТ на Наредба за изменениe и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет - Бургас, протокол №44, т.1 от 19.03.2003 г.

Публикувано на : петък, 08 април 2016

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 08.04.2016 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси: council@burgas.bg; z.georgieva@burgas.bg

ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Публикувано на : сряда, 30 март 2016

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас.
Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси:  council@burgas.bg; m.nikolova@burgas.bg

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС, ПРИЕТА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС

Публикувано на : петък, 11 март 2016

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия проект на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас.

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси:  council@burgas.bg; z.georgieva@burgas.bg

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПЛАТЕНО И БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС, ОПРЕДЕЛЕНА КАТО ЗОНА, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БУРГАС ПО Т. 3...

Публикувано на : сряда, 02 март 2016

ПРОЕКТ
Наредба за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона, приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 3, Протокол №27/24.09.2013 г., изменена и допълнена: по т.11, Протокол № 42/28.10.2014 г., изм. и доп.-Протокол № 45/16.12.2014 г., изм. и доп. по т.9, Протокол № 51/28.04.2015 г.

 

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия проект на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона.
Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси: council@burgas.bg; z.georgieva@burgas.bg

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БУРГАС, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОП „СПОРТНИ ИМОТИ”

Публикувано на : понеделник, 08 февруари 2016

Предложения и мнения по проекта могат да бъдат правени в 14-дневен срок от публикуването му на следните електронни адреси: council@burgas.bg; opsipg@abv.bg

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА БУРГАСКИ СПОРТНИ КЛУБОВЕ

Публикувано на : понеделник, 08 февруари 2016

Предложения и мнения по проекта могат да бъдат правени в 14-дневен срок от публикуването му на следните електронни адреси: council@burgas.bg; belo.bs@abv.bg и opspig@abv.bg

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЛЕТЕН ТЕАТЪР, ФЕСТИВАЛИ И КОНЦЕРТИ“, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ ПО 27, Т. 2. НА ПРОВЕДЕНОТО НА 28.02.2008 Г. ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС (ПРОТОКОЛ № 6)

Публикувано на : петък, 05 февруари 2016

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок, считано от 08.02.2016 г.  на следния ел. адрес: letenteatar_bs@abv.bg.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : петък, 05 февруари 2016

Предложения и мнения по проекта могат да бъдат правени в 14-дневен срок от публикуването му на следните електронни адреси: council@burgas.bg и b.kanchev@burgas.bg

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС, ПРИЕТА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС

Публикувано на : петък, 05 февруари 2016

Предложения и мнения по проекта могат да бъдат правени в 14-дневен срок от публикуването му на следните електронни адреси: council@burgas.bg и optransport@abv.bg

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЯ КЛАС В

Публикувано на : сряда, 03 февруари 2016

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Община Бургас, както и на следните електронни адреси: i.strateva@burgas.bg и z.georgieva@burgas.bg в 14-дневен срок - от 04.02..2016 г. до 17.02.2016 г. включително

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : понеделник, 11 януари 2016

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Община Бургас, както и на следните електронни адреси: council@burgas.bg и z.georgieva@burgas.bg в 14-дневен срок от публикуването му.

ПРОЕКТ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ НУЖДИ НА ГРАЖДАНИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

Публикувано на : петък, 08 януари 2016

Предложения по проекта могат да бъдат подавани в Община Бургас, както и на следните електронни адреси: council@burgas.bg и b.kanchev@burgas.bg в 14-дневен срок от публикуването му.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС ОТ 28.10.2014Г. ПО Т.16 /ПРОТОКОЛ №42/

Публикувано на : сряда, 30 декември 2015

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 31.12.2015 г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП "Чистота еко", приет с Решение на Общински съвет Бургас от 28.10.2014г. по т.16 /Протокол №42/. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси:  council@burgas.bg; z.georgieva@burgas.bg

ПРОЕКТ на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас

Публикувано на : вторник, 15 декември 2015

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 16.12.2015г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас.
Предложенията могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Центъра за административно обслужване на граждани - гр.Бургас, ул. "Александровска" №26 или на следните интернет - адреси: z.georgieva@burgas.bg , i.strateva@burgas.bg; council@burgas.bg;

Проект на Наредба за допълнение и изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас

Публикувано на : сряда, 02 декември 2015

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок на следните електронни адреси: council@burgas.bg и r.ivanova@burgas.bg 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци

Публикувано на : сряда, 02 декември 2015

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 02.12.2015г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци, приета от Общински съвет - Бургас, Протокол № 5, т.30 от 24.01.2008г., изм. Протокол № 17 от 29.01.2009г., Протокол № 44, т.6 от 20-25.01.2011г., Протокол № 5, т.11 от 22.12.2011г., Протокол № 31, т.4 от 17.12.2013 г.

 Предложенията  могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Центъра за административно обслужване на граждани - гр.Бургас, ул. "Александровска" №26 или на следните интернет - адреси: r.ivanova@burgas.bg , council@burgas.bg

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Публикувано на : петък, 03 юли 2015

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси:  council@burgas.bg; z.georgieva@burgas.bg

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас

Публикувано на : петък, 05 юни 2015

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок на следния ел. адрес: council@burgas.bg или g.chakarova@gotoburgas.com.

Проект на наредба за допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас

Публикувано на : понеделник, 11 май 2015

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 11.05.2015 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси: council@burgas.bg; z.georgieva@burgas.bg

Проект на наредба за допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас

Публикувано на : четвъртък, 09 април 2015

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 10.04.2015 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адресиcouncil@burgas.bg; z.georgieva@burgas.bg

Проект на наредба за допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас, приета от Общински съвет-Бургас

Публикувано на : четвъртък, 09 април 2015

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок на следния ел. адрес: council@burgas.bg или p.parushev@burgas.bg

Проект на наредба за допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас

Публикувано на : сряда, 08 април 2015

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 09.04.2015 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси: council@burgas.bg; z.georgieva@burgas.bg

Проект на наредба за допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас, приета от Общински съвет-Бургас

Публикувано на : сряда, 11 март 2015

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок на следните електронни адреси: council@burgas.bg и z.georgieva@burgas.bg

Проект на наредба за допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас, приета от Общински съвет-Бургас

Публикувано на : четвъртък, 05 март 2015

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок на следния ел. адрес: council@burgas.bg или letenteatar_bs@burgas.bg.

Проект на наредба за допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас

Публикувано на : понеделник, 02 февруари 2015

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 03.02.2015 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси:  council@burgas.bg; z.georgieva@burgas.bg

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на Община Бургас

Публикувано на : петък, 09 януари 2015

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Общински съвет-Бургас, както и на следните електронни адреси: z.georgieva@burgas.bg и council@burgas.bg в срок от 09.01.2015 до 25.01.2015 г. включително.

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас

Публикувано на : понеделник, 01 декември 2014

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок на следните електронни адреси: council@burgas.bg и optransport@abv.bg

Проект на наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Публикувано на : четвъртък, 27 ноември 2014

Предложения и мнения по публикувания проект на наредба могат да бъдат правени в 14-дневен срок, считан от 28.11.2014 г. на следните електронни адреси: council@burgas.bg и b.kanchev@burgas.bg

Проект на наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Публикувано на : сряда, 12 ноември 2014

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок, считан от 12.11.2014 г. на следните електронни адреси: council@burgas.bg и b.kanchev@burgas.bg

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Бургас

Публикувано на : понеделник, 10 ноември 2014

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Общински съвет-Бургас, както и на следните електронни адреси: z.georgieva@burgas.bg и council@burgas.bg в срок от 10.11.2014 г. до 24.11.2014 г. включително.

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи

Публикувано на : понеделник, 10 ноември 2014

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Общински съвет-Бургас, както и на следните електронни адреси: z.georgieva@burgas.bg и council@burgas.bg в срок от 10.11.2014 г. до 24.11.2014 г. включително.

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас

Публикувано на : понеделник, 10 ноември 2014

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Общински съвет-Бургас, както и на следните електронни адреси: z.georgieva@burgas.bg и council@burgas.bg в срок от 10.11.2014 г. до 24.11.2014 г. включително.

Проект на наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местнинте такси и цени на услуги на територията на община Бургас

Публикувано на : петък, 07 ноември 2014

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 07.11.2014 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следния електронен адрес: council@burgas.bg

Проект на Наредба за изменениe на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Публикувано на : четвъртък, 03 юли 2014

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 04.07.2014 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следните електронни адреси: z.georgieva@burgas.bg; council@burgas.bg

Проект на Наредба за изменениe на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Публикувано на : четвъртък, 05 юни 2014

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок, считан от датата на публикуване на следните ел. адреси: council@burgas.bg и z.georgieva@burgas.bg.

ПРОЕКТ на Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища

Публикувано на : четвъртък, 05 юни 2014

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Община Бургас, както и на следните електронни адреси: council@burgas.bg и z.georgieva@burgas.bg в 14-дневен срок от датата на публикуване.

ПРОЕКТ за изменение и допълнение на Наредбата за отпадъците на територията на Община Бургас

Публикувано на : вторник, 08 април 2014

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Община Бургас, както и на следните електронни адреси: p.mihov@burgas.bg и council@burgas.bg в срок от 09.04.2014 г. до 25.04.2014 г. включително.

ПРОЕКТ НА Наредба за допълнение на Наредбата за oпределянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас

Публикувано на : вторник, 01 април 2014

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Центъра за административно обслужване на граждани, както и на email: council@burgas.bg, в срок от 02.04.2014 г. до 16.04.2014 г. включително.

ПРОЕКТ на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Бургас

Публикувано на : петък, 21 февруари 2014

На заинтересуваните се предоставя 14-дневен срок за даване на мнения и становища по проекта на следните адреси: p.mihov@burgas.bg; council@burgas.bg

ПРОЕКТ на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права, представяни от Община Бургас, Културен център „Морско казино“, Открита сцена „Охлюва“

Публикувано на : сряда, 08 януари 2014

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок, считано от 10.01.2014 г. на следния ел. адрес: council@burgas.bg или kazinobs@gmail.com.

ПРОЕКТ на Наредба за допълнение и изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас

Публикувано на : сряда, 08 януари 2014

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок на следния ел. адрес: council@burgas.bg или k.valcheva@burgas.bg.

ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци

Публикувано на : петък, 29 ноември 2013

ПРОЕКТ 

Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци (приета от Общински съвет - Бургас, Протокол № 5, т.30 от 24.01.2008г., изм. Протокол № 17 от 29.01.2009г. протокол № 17, т.4 от 29.01.2009г., протокол № 44, т.6 от 20-25.01.2011г., протокол № 5, т.11 от 22.12.2011г.)

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 29.11.2013г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци, приета от Общински съвет - Бургас, Протокол № 5, т.30 от 24.01.2008г., изм. Протокол № 17 от 29.01.2009г. протокол № 17, т.4 от 29.01.2009г., протокол № 44, т.6 от 20-25.01.2011г., протокол № 5, т.11 от 22.12.2011г.

 Предложенията  могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Центъра за административно обслужване на граждани - гр.Бургас, ул. "Александровска" №26 или на следните интернет - адреси: r.ivanova@burgas.bg, council@burgas.bg

ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас на 19.03.2003г., с последващи изменения и допълнения.

Публикувано на : петък, 29 ноември 2013

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 29.11.2013г., за предложения и становища по настоящия проект на Предложения могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Центъра за административно обслужване на граждани - гр.Бургас, ул. "Александровска" №26 или на следните интернет - адреси: p.mihov@burgas.bg, council@burgas.bg

ПРОЕКТ на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях на територията на община Бургас

Публикувано на : вторник, 26 ноември 2013

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок, считан от 27.11.2013 г. на следните адреси: z.georgieva@burgas.bg или council@burgas.bg .

ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас

Публикувано на : вторник, 08 октомври 2013

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок, който започва да се брои от 09.10.2013 г. /деня след публикуване на проекта/ на следния ел. адрес: z.georgieva@burgas.bg

ПРОЕКТ на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бургас

Публикувано на : понеделник, 30 септември 2013

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок, който започва да се брои от 01.10.2013 г. /деня след публикуване на проекта/ на следния ел. адрес: z.karaivanova@burgas.bg

ПРОЕКТ на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас

Публикувано на : четвъртък, 05 септември 2013

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок, който започва да се брои от 06.09.2013 г. /деня след публикуване на проекта/ на следния ел. адрес: council@burgas.bg

ПРОЕКТ на Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона

Публикувано на : сряда, 21 август 2013

Предложения и становища по публикувания проект на Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на  моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона, могат да бъдат правени в 14-дневен срок, който започва да се брои от 22.08.2013 г. /деня след публикуване на проекта/ на следния ел. адрес: council@burgas.bg

ПРОЕКТ на Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на община Бургас

Публикувано на : понеделник, 08 юли 2013

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 08.07.2013 г., за предложения и становища по настоящия Проект на правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани на следния електронен адрес: si.dimitrova@burgas.bg

ПРОЕКТ на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас

Публикувано на : четвъртък, 20 юни 2013

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 21.06.2013 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следния електронен адрес: b.kanchev@burgas.bg

ПРОЕКТ на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас

Публикувано на : сряда, 19 юни 2013

Предложения и становища по публикувания проект на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас, могат да бъдат правени в 14-дневен срок, който започва да се брои от 20.06.2013 г. /деня след публикуване на проекта/ на следния ел. адрес: council@burgas.bg

Мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас, приета с решение по т. 12 на проведеното на 09 и 14

Публикувано на : понеделник, 10 юни 2013

Предложения и становища по публикувания проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас, приета с решение по т. 12 на проведеното на 09 и 14.12.2010 г. заседание на Общински съвет Бургас (Протокол №43), изм. и доп. с решения  по т. 11, Протокол № 8 от 27 и 29. 03. 2012 г. и мотивите към него, могат да бъдат правени в 14-дневен срок, който започва да се брои от 11.06.2013 г. /деня след публикуване на проекта/ на следния ел. адрес: council@burgas.bg

ПРОЕКТ НА Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас

Публикувано на : вторник, 30 април 2013

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок, считано от 30.04.2013 г. /деня след публикуване на проекта/ на следния ел. адрес: council@burgas.bg.

ПРОЕКТ на Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на община Бургас

Публикувано на : четвъртък, 04 април 2013

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок, считано от 04.04.2013 г. на следния ел.адрес: letenteatar_bs@abv.bg

ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Публикувано на : сряда, 20 февруари 2013

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок, считано от 20.02.2013 г. на следния ел.адрес: council@burgas.bg

ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Публикувано на : понеделник, 04 февруари 2013

На заинтересованите се предоставя възможност за предложения по проекта в 14-дневен срок от оповестяването.

ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Публикувано на : понеделник, 12 ноември 2012

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 12.11.2012г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Центъра за административно обслужване на граждани - гр.Бургас, ул. "Александровска" №26.

ПРОЕКТ НА Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища

Публикувано на : понеделник, 15 октомври 2012

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 16.10.2012г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища - приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.6, Протокол №29/17 и 18.12.2009г., изм. и доп. с решения на Общински съвет - Бургас, по т.7, Протокол №40/21 и 26.10.2010г., по т.16 и т.17, Протокол №7/21 и 23.02.2012г., на адрес: град Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следния електронен адрес secretar@burgas.bg.

ПРОЕКТ НА Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас

Публикувано на : четвъртък, 09 август 2012

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 09.08.2012г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Центъра за административно обслужване на граждани - гр.Бургас, ул. "Александровска" №26.

ПРОЕКТ НА Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи

Публикувано на : петък, 08 юни 2012

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 09.06.2012г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес: град Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следния електронен адрес secretar@burgas.bg.

ПРОЕКТ НА Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Публикувано на : вторник, 05 юни 2012

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок, считано от 06.06.2012 г. /деня след публикуване на проекта/ на следния ел. адрес: council@burgas.bg .

Проект за изменение и допълнение на общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Бургас ведно с мотиви за промяната

Публикувано на : петък, 01 юни 2012

Предложения по изработения проект могат да бъдат направени в 14–дневен срок, считан от датата на публикуването му на следния адрес: z.georgieva@burgas.bg

ПРОЕКТ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : вторник, 08 май 2012

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 09.05.2012г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес - гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26 или на следния електронен адрес: secretar@burgas.bg.

Мотиви за приемане на правилник за начина на разходване на заложените средства предвидени в общинския бюджет, за създаване на условия за развитие на малки и средни предприятия на територията на Община Бургас и проект на правилника

Публикувано на : петък, 06 април 2012

Предложения по изработения проект могат да бъдат направени в 14–дневен срок, считан от датата на публикуването му на следния адрес : i.strateva@burgas.bg

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Публикувано на : четвъртък, 16 февруари 2012

 

Предложения за коментари, изменения и допълнения по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас  могат да се правят в 14-дневен срок, считано от 17.02.2012г. на следните адреси: letenteatar_bs@abv.bg и council@burgas.bg.

 

Проект на Наредба за изменение Наредбата за жилищата

Публикувано на : четвъртък, 19 януари 2012

Предложения за коментари, изменения и допълнения по проекта могат да се правят в 14-дневен срок, считано от 20.01.2012 г. на следните адреси: secretar@burgas.bg и council@burgas.bg.

Проект на Наредба за допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Публикувано на : сряда, 21 декември 2011

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 21.12.2011г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас.

Предложения могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Центъра за административно обслужване на граждани - гр.Бургас, ул. "Александровска" №26.

Проект на Правилник за организацията на работа, числеността и състава на Консултативния съвет по въпросите на туризма при Община Бургас

Публикувано на : четвъртък, 24 ноември 2011

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Общински съвет Бургас на email: council@burgas.bg, в срок от 25.11.2011 г. до 08.12.2011 г. включително.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Публикувано на : четвъртък, 17 ноември 2011

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 18.11.2011г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас.

Предложения могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Центъра за административно обслужване на граждани - гр.Бургас, ул. "Александровска" №26.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Публикувано на : понеделник, 06 юни 2011

Предложения за коментари, изменения и допълнения по проекта могат да се правят в 14 - дневен срок, считано от 06.06.2011г. на електронна поща: education@ burgas.bg

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Публикувано на : понеделник, 30 май 2011

Предложения за коментари, изменения и допълнения по проекта могат да се правят в 14-дневен срок, считано от 31.05.2011г. на  ed_director@burgas.bg

Поект на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас и Приложение №1 ведно с мотиви към проекта.

Публикувано на : вторник, 03 май 2011

Предложения за коментари, изменения и допълнения по проекта могат да се правят в 14-дневен срок, считано от 03.05.2011г. на  std@burgas.bg.

Предложение за допълнение и изменение на Приложение №2 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, ведно с мотиви към проекта.

Публикувано на : понеделник, 02 май 2011

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Центъра за административно обслужване на граждани, както и на email: council@burgas.bg, в срок от 02.05.2011 г. до 16.05.2011 г. включително.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за рекламната и информационната дейност на територията на Община Бургас, ведно с мотиви към проекта.

Публикувано на : понеделник, 02 май 2011

Предложения за коментари, изменения и допълнения по проекта могат да се правят в 14-дневен срок, считано от 03.05.2011г. на isd@burgas.bg.

Предложение за допълнение и изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас и Приложение №2 към същата

Публикувано на : петък, 01 април 2011

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Центъра за административно обслужване на граждани, както и на email: council@burgas.bg, в срок от 01.04.2011 г. до 14.04.2011 г. включително.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет ведно с мотиви към проекта

Публикувано на : сряда, 30 март 2011

Предложения за коментари, изменения и допълнения по проекта могат да се правят в 14-дневен срок, считан от 31.03.2011 г. на следния адрес: budget@burgas.bg

Предложение за промяна в правилника и числеността на членовете на Консултативен съвет по туризъм към Кмета на Община Бургас

Публикувано на : вторник, 08 март 2011

Предложения по проекта могат да бъдат правени на ел.поща std@burgas.bg, в 14 дневен срок, считан от датата на публикуване.

Предложение за допълнение и изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас и Приложение №2 към същата

Публикувано на : вторник, 01 март 2011

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Центъра за административно обслужване на граждани, както и на email: council@burgas.bg, в срок от 01.03.2011 г. до 14.03.2011 г. включително.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Публикувано на : вторник, 01 март 2011

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Център административно обслужване на граждани, както и на еmail: council@burgas.bg, в срок  от 01.03.2011год. до 14.03.2011год.

Проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци

Публикувано на : четвъртък, 23 декември 2010

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 23.12.2010г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци, приета от Общински съвет - Бургас, Протокол № 5, т.30 от 24.01.2008г., изм. Протокол № 17 от 29.01.2009г. Предложения могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Центъра за административно обслужване на граждани - гр.Бургас, ул. "Александровска" №26.

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Публикувано на : сряда, 22 декември 2010

Могат да се правят предложения и да се изпращат становища на електронния служебен адрес opsipg@abv.bg в 14 дневен срок, считан от 22.12.2010 г. до 05.01.2011 г. включително.

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Публикувано на : вторник, 21 декември 2010

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Центъра за административно обслужване на граждани, както и на email: ucors@burgas.bg, в срок от 23.12.2010 г. до 07.01.2011 г. включително.

Проект на наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на община Бургас

Публикувано на : четвъртък, 25 ноември 2010

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Общински съвет Бургас на email: council@burgas.bg в срок от 25.11.2010 г. до 08.12.2010 г. включително.

Проект на наредба за рекламната и информационна дейност на територията на община Бургас

Публикувано на : четвъртък, 25 ноември 2010

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Общински съвет Бургас на email: council@burgas.bg в срок от 25.11.2010 г. до 08.12.2010 г. включително.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове на Община Бургас и Мотиви за приемането й

Публикувано на : вторник, 16 ноември 2010

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Община Бургас- Центъра за административно обслужване на граждани, както и на email:attorney@burgas.bg в срок от 17.11.2010 г. до 21.11.2010 г. включително.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас

Публикувано на : понеделник, 08 ноември 2010

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 08.11.2010г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Центъра за административно обслужване на граждани - гр.Бургас, ул. "Александровска" №26.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Публикувано на : петък, 08 октомври 2010

Могат да се правят предложения и да се изпращат становища на електронния служебен адрес opsipg@abv.bg в 14 дневен срок, считан от 09.10.2010 г. до 22.10.2010 г. включително.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища

Публикувано на : сряда, 06 октомври 2010

Могат да се правят предложения и да се изпращат становища на електронния служебен адрес attorney@burgas.bg в 14 дневен срок, считан от 07.10.2010 г. до 20.10.2010 г. включително.

Допълнение и изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, като допълва р.VІ

Публикувано на : вторник, 03 август 2010

Предложение за допълнение и изменение на приложение №2 на Наредбата за определянето на администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Публикувано на : четвъртък, 24 юни 2010

Могат да се правят предложения и да се изпращат становища на електронния служебен адрес на дирекцията в 14 дневен срок, считан от 25.06.2010 г.

Предложения за допълнение и изменение на Приложение №3 на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас.

Публикувано на : сряда, 23 юни 2010

Предложения по проекта  могат да бъдат  правени в 14 дневен срок, считан от 23.06.2010 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на приложение №2 на Наредбата и определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас

Публикувано на : четвъртък, 22 април 2010

Предложения по проекта  могат да бъдат  правени в 14 дневен срок, считан от 22.04.2010 г. на следния адрес: opsibg@abv.bg

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред

Публикувано на : четвъртък, 08 април 2010

МОТИВИ
КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
И
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

На заинтересованите лица се предоставя 14 - дневен срок за предложения и становища по предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас. Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Центъра за административно обслужване на граждани, както и на e-mail: ecologia@burgas.bg, в срок от 08.04.2010г. до 22.04.2010г. включително.

На заинтересованите лица се предоставя 14 - дневен срок за предложения и становища по предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас. Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Община Бургас - Центъра за административно обслужване на граждани, както и на e-mail: ecologia@burgas.bg, в срок от 08.04.2010г. до 22.04.2010г. включително.

Може да разгледате пълния прикачен файл!

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА И МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ И РЕКЛАМНАТА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : четвъртък, 01 април 2010

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи

Публикувано на : петък, 26 февруари 2010

Проект на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Бургас.

Проект на Наредба
Приложение №1: Оценка и спортните резултати на състезателите по възрастови групи от Държавния календар
Приложение №2: Оценка и спортните резултати на състезателите по възрастови групи от Международния календар

23 декември 2009 г.

Проект на Наредба за организация и управление на гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Бургас

Проект на Наредба

27 ноември 2009 г.

ПРОМЯНА в Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на ОБЩИНА БУРГАС, приета с решение на Общински съвет №46 Протокол 12 от 18.09.08г.

ПРОМЯНА в Наредба

ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Бургас

ПРОЕКТ на Наредба

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти и рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас

Проект на Наредба

Синя зона

Синя зона

Проект на Правилник за организация на работата и дейността на постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности към Общински съвет-Бургас /ПКЗСД/, във връзка с подпомагане и финансиране на процедури за "ин витро оплождане" на лица, двойк

Проект на Правилник

Проект на Наредба за временно използване на части от тротоари, свободни обществени площи и улични платна за строителни площадки на територията на община Бургас

Проект на Наредба

Проект на Наредба за реда, по който Община Бургас участва в учредяването и упражнява правото на собственост в търговските дружества

Проект на Наредба

Проект на Наредба за общинския дълг

file Проект на Наредба

Проект на Наредба за общинските пътища

file Проект на Наредба

Проект на Стратегия за разпореждане и управление с общинската собственост

file Проект на Стратегия

Проект на Програма за разпореждане и управление с общинската собственост на Община Бургас за 2009г.

file Проект на Програма

Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи

file Проект на наредба

Проект на Наредба за условията и реда за установявяне на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища

свали като pdf разглеждания: 155698 последна промяна: 16:14:02, 02 април 2020