ИНОВАЦИИ В ОБЛАСТТА НА УСТОЙЧИВОТО УПРАВЛЕНИЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ПРИРОДНИ ЗОНИ (4GREENINN)

Общата цел на проекта е да се реализира устойчиво управление на защитените природни зони в басейна на Черно море и да се насърчи развитието на иновативни методи за тяхното интегриране в стратегическите документи за градско и социално-икономическо развитие в регионите, партньори по проекта

Специфични цели:
► повишаване на местния капацитет за устойчиво управление на защитени територии;
► популяризиране на ефективно партньорство при управление на защитени територии базирано на практически и значими за региона решения;
► създаване и разпространение на общ информационен портал за защитените естествени природни зони в региона на Черно море.

Целеви групи:
» институции в сферата на опазването на околната среда и биоразнообразието;
» местни и регионални власти;
» изследователски институти, университети, колежи и др.

Статус на проекта: Приключил

Постигнати резултати:
√ изследвани и маркирани са всички защитени зони в регионите по проекта;
√ създадена обща база данни и съвместна уеб плаформа - Черно море Екопедия www.bs-ecopedia.eu
√ разработен проект за посетителски център в еко-зона Вая.

Бюджет на проекта: 481 085 евро

ДБФП № 2.2.2.72273.275 MIS-ETC 1458

Финансиране: Съвместната оперативна програма на Черноморския басейн 2007-2013