ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИОРАЗГРАДИМИТЕ ОТПАДЪЦИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН НА БУРГАС И КЪРКЛАРЕЛИ (BioRegion)

Водеща организация: Сдружение за управление на отпадъците - регион Бургас, България

Основната цел на проекта е да се подобри качеството на живот на местното население чрез въвеждане на устойчиви механизми за опазване на околната среда и запознаване на целевите групи с различните аспекти в управлението на отпадъците. Акцентът в проекта е поставен върху възможностите за разделяне и оползотворяване на биоразградимите отпадъци, повишаване на екологичното самосъзнание и промяна на поведение на хората.

Основните дейностите по проекта включват:
♦ проучване възможности за въвеждане на системи за домашно компостиране в трансграничния регион;
♦ провеждане на обучения на домакинства за използване на системи за домашно компостиране;
♦ закупуванене на 500 компостери, които са предоставени за ползване от домакинства в региона;
♦ обсъждане предизвикателствата пред общинските администрации в процеса за управление на отпадъците;
♦ обмен на опит и добри практики между двата трансгранични региона чрез провеждане на експертен форум в Къркларели;

Постигнати резултати:
√ извършено проучване, включващо данни за всички аспекти на процеса на компостиране на битови отпадъци, отнасящи се до технологията и специфичните изисквания. Като са взети предвид характеристиките на населените места са определени подходящата технология за домашно компостиране;
√ на базата на получените резултати от проведената анкета между целевите групи са идентифицирани домакинствата, които желаят да получат компостер и да компостират биооразградимите си отпадъци, които да ползват в собствените си градини;
√ обучение на домакинства за използване на системи за домашно компостиране, като са определени 10 пилотни населени места в трансграничния регион. Обученията са проведени на територията на общините Бургас, Руен, Карнобат, Средец, Сунгурларе;
√ закупените по проекта компостери са предоставени за ползване от домакинствата, които са заявили желание да компостират органичните си отпадъци.

Партньор по проекта: Земеделска Камара - Къркларели, Турция

Реф. № 2007CB16IPo008-2011-2-085
Договор за БФП № РД-02-29-140/28.03.2013

Продължителност: 12 месеца (28.03.2013 г.-28.03.2014 г.)

Бюджет на проекта: 126 812,58 Евро

Финансиране: Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Турция

Компостирането-с любов към природата