ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ НА КВАРТАЛИТЕ БАНЕВО, ВЕТРЕН И МИНЕРАЛНИ БАНИ, ГР. БУРГАС

Статус: Приключил

Постигнати резултати:
√ изграждане на 44 876 м. нова битово-фекална канализационна мрежа;
√ изграждане на 8 902 м. нова дъждовна канализация;
√ рехабилитация на 38 907 м. съществуваща водопроводна мрежа по трасето на канализацията;
√ изграждане на 3 579 м. нова водопроводна мрежа по трасето на канализацията;
√ изграждане на 2бр. нови КПС;
√ изграждане на нова ПСОВ за 10 560 ЕЖ.

Бюджет на проекта: 30 951 630, 57 лв.

ДБФП № DIR-51011116-C015/15.06.2012г.

Финансиране: Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013