ОПАЗВАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА САМОБИТНОСТТА НА РИБАРСКО СЕЛИЩЕ „ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЕ"

Главна цел
Повишаване на привлекателността на селищно образувание "Ченгене скеле" и превръщането му в целогодишна туристическа дестинация с характерен облик и съхранено нематериално културно наследство и природа.

Специфични цели:
► Създаване на нов туристически продукт с потенциал за преодоляване на сезонността в бургаски регион;
► Подобряване на туристическия имидж на региона;
► Създаване на условия за опазването, популяризирането и препредаването на нематериалното културно наследство между отделните поколения;
► Повишаване знанията по отношение на традиционни занаяти, автентични обичаи и фолклор;

Дейности:
♦ Проучване на нематериалното културно наследство свързано с рибарството в Бургаския залив; разработване на интерпретационни програми и подготовка на аниматори за тяхното провеждане; разработване на идейна концепция и изграждане на етнографска експозиция, дейности за популяризиране на проекта.

Очаквани резултати:
√ Създаден нов материален и нематериален продукт;
√ Подобрен туристически имидж на региона;
√ Създадени условия за опазването, популяризирането и препредаването на нематериалното културно наследство между отделните поколения;
√ Повишени знания по отношение на традиционни занаяти, автентични обичаи и фолклор;


Процедура "Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ "Бургас - Камено", финансиран по Програма за морско дело и рибарство

Бюджет: 325 945,95 лв.

Срок: 24 месеца