ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА В РИСК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС, ЧРЕЗ РАЗКРИВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА ОТ РЕЗИДЕНТЕН ТИП "ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП

Целта на настоящия проект е да подпомогне процеса на деинституционализация и реинтеграция на деца лишени от родителски грижи в Община Бургас, чрез:
► Разширяване обхвата и многообразието на социалните услуги в общността, предоставяни на територията на Община Бургас чрез разкриване на социална услуга от резидентен тип "Център за настаняване от семеен тип";
► Създаване на условия и местен механизъм за деинституционализация и ефективна ресоциализация на деца и младежи от ДДЛРГ «Ал. Г. Коджакафалията» - гр. Бургас;
► Утвърждаване на комплексен подход за работа с деца лишени от родителски грижи насочен към подобряване качеството им на живот, предоставяне на ефективна подкрепа и защита и преодоляване на социалното изключване.

Статус: Приключил

Постигнати резултати:
√ По проекта e ремонтирано и оборудвано помещението, определено за Център за настаняване от семеен тип,нает и обучен е персонал за обслужване на Центъра, избани и подготвени деца от Дом за деца лишени от родителска грижа "Ал. Коджакафалията" за настаняване в Центъра за настаняване от семеен тип.

Бюджет на проекта: 212 542, 66 лв.

Финансиране: Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г.