РАЗВИТИЕ НА НОВИ ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ В ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНА ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Основна цел: да се осигури качествена грижа за лицата с тежки увреждания чрез създаване на центрове за комплексна подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания и техните семейства.

Специфични цели на проекта:
► Създаване на нови възможности за подкрепа и условия за социално включване на лицата с увреждания, включително лица с тежки увреждания и техните семейства чрез изграждане на необходимата инфраструктура за предоставяне на интегрирани междусекторни услуги в общността.
► Осигуряване на адекватна подкрепа за живот в общността чрез подобряване достъпа до социални и здравни услуги на лицата с увреждания и техните семейства.
► Подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания, чрез осигуряване на мрежа от услуги и мерки за подкрепа в общността и домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им.

Основни дейности:
♦ Извършване на ремонт и преустройство на съществуващи самостоятелни обекти за нуждите на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания.
♦ Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане и специализирано транспортно средство за нуждите на Центъра.
♦ Доставка на специализирано транспортно средство за хора с увреждания.
♦ Подбор и наемане на персонал за работа в Център за подкрепа на лица с увреждания.
♦ Изготвяна на методика, вътрешни правила и процедури за организация на работата в Център за подкрепа на лицата с увреждания.
♦ Подбор на ползвателите на услугите в Център за подкрепа за лица с увреждания.
♦ Разкриване на Центъра и предоставяне на подкрепящи услуги, в. т.ч. интегрирани междусекторни услуги в общността за лица с увреждания и техните семейства.

Статус на проекта: в изпълнение

Oчаквани резултати:
√ Създаден дневен център за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания, с капацитет 30 места, осигуряващ дневни, полудневни и почасови услуги като грижа, рехабилитация, терапия, консултиране, информиране и подкрепа, включително и на хората, полагащи грижи за лицата от целевата група в домашна среда, мобилни услуги, заместваща грижа за срок не по-дълъг от 14 дни.
√ Осигурено медицинско оборудване за предоставяне на медицинска помощ, подходящо обзавеждане за нуждите на Центъра, както и специализирано транспортно средство с оглед осигуряване на мобилност, достъпност и разширен обхват от предоставяне на социално-здравни услуги.
√ Създадени условия за стартиране работата на Центъра като за целта е нает персонал от 19 човека; проведени са 2 обучения с предварително изготвена програма за запознаване на персонала със спецификите на работата в центъра.
√ Изготвени вътрешни правила и процедури, регламентиращи дейността по функциониране на Центъра и предоставяне на новите услуги.
√ Проведен подбор на потребители на Центъра - 30 потребители за дневни и 60 за почасови услуги; осигурена заместваща грижа за 4 потребители; осигурена грижа в домашна среда

Бюджет на Община Бургас: 997 567.17 лв.

ДБФП № BG05M9OP001-2.008-0002-C01

Продължителност: 24 месеца

Финансиране: Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020