ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС - 2

Основната цел на проекта е подобряване на качеството на предоставяните услуги на гражданите и бизнеса чрез повишаване на административния капацитет на Община Бургас.

Специфични цели:
► Повишаване на квалификацията на служителите в Община Бургас в сферата на тяхната компетентност;
► Подобряване на качеството на работа на служителите на Община Бургас чрез подходящи обучения;
► Повишаване на компетенците на общинската администрация за ефективно изпълнение на задълженията им.

Статус: Приключил

Постигнати резултати:
√ Повишени професионални компетенции на служителите в Община Бургас;
√ Създадени условия за ефективно изпълнение на служебните задължения;
√ Подобрено качество на предоставяните от Община Бургас услуги;
√ Създадени условия за безпроблемно ползване на предоставяните от Община Бургас услуги от представители на всички социални групи.

Бюджет на проекта: 190 861,12 лв.

ДБФП № BG051PO002/13/2.2-14

Финансиране: Оперативна програма "Административен капацитет"