ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПЪЛНОТИ И ГРЕШКИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление /Приложение № 8-НС/ до кмета на общината, кметството или кметския наместник, не по-късно от 7 дни преди изборния ден /до 18.03.2017 г. включително/.

Заявленията за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък можете да свалите от сайта на ЦИК: http://www.cik.bg/f/r740  /Приложение № 8-НС/

 Същите са на разположение в Центъра за административно обслужване на Община Бургас - ул. "Александровска" № 26, както и в кметствата и кметските наместничества.

 

До 24.03.2017 г. включително избиратели, които са пропуснати в избирателните списъци за избори за Народно събрание, както и  тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени, могат да подадат Заявление за вписване в избирателния избирателния списък /по образец Приложение № 9-НС/ http://www.cik.bg/f/r850


Гражданите могат да подават горепосочените заявления:

  • в Центъра за административно обслужване на ул. "Александровска" № 26, на гишета № 1 - № 4 - дирекция  "Гражданска регистрация на населението":

- всеки работен ден от 08.30  до 18.00 часа;
- на  18.03.2017 г.:  от 09.00 до 17.00 часа.

  • в кметствата и кметските наместничества: всеки работен ден от 08.30  до 17.15 часа, на 18.03.2017 г. : от 09.00 до 17.00 часа.