ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ СПИСЪЦИТЕ НА ЗАЛИЧЕНИ ЛИЦА

До 24.03.2017 г. включително лицата, включени в списъка на заличените лица могат да подадат Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК - Приложение №10-НС. Към заявлението се прилагат доказателства, удостоверяващи че лицето има право да гласува.

До 24.03.2017 г. включително лицата, включени в списъка на заличените лица, на основание попълнено заявление за гласуване извън страната и заличени от избирателният списък по постоянен адрес, могат да подадат Заявление-Декларация Приложение №11-НС за изключване от списъка на заличените лица, преди предаване на избирателния списък на СИК.

Кметът на общината, кметството или кметският наместник разглежда заявлението незабавно и се произнася с мотивирано решение.

Отказът за изключване от списъка на заличените лица се съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва пред административния съд в срок до 24 часа от съобщението. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до 24 часа от постъпването й с призоваване на жалбоподателя и на кмета или кметския наместник. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

Искането може да бъде направено чрез електронно заявление със същото съдържание:

  • сканирани копия на саморъчно подписани заявления, изпратени по електронна поща на адрес: [email protected]
  • Заявления, подписани с електронен подпис и изпратени по електронна поща на адрес: [email protected].

След изключване на избирателя от списъка на заличените лица, имената и адресът на избирателят се вписва незабавно в избирателния списък от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК и се отразява в списъка, публикуван на интернет страницата на общината.

Гражданите могат да подават горепосоченото заявление:

  • в Центъра за административно обслужване на ул. "Александровска" № 26, на гишета № 1 - № 4 - дирекция "Гражданска регистрация на населението":

- всеки работен ден от 08.30 до 18.00 часа;
- до 24.03.2017 г.: от 09.00 до 17.00 часа.

  • в кметствата и кметските наместничества: всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа, на 24.03.2017 г.: от 09.00 до 17.00 часа.