СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНИ НА ДРУГА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ГЛАСУВАТ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 До 18.05 2019 г. включително гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз може да поиска да бъде заличен от избирателния списък,, като подаде Заявление за заличаване от избирателния списък /Приложение № 10-ЕП/

Заявленията се подават:

- за гр. Бургас на адрес -  ул. "Александровска" № 26 в Центъра за административно обслужване, гишета № 1, № 2, № 3  и № 4 -дирекция" ГРН", от 08:30 до 18:00 часа

- за останалите населени места на територията на Община Бургас - в съответните кметства и кметски наместничества.

Във връзка с горното, Центърът за административно обслужване ще работи през всички почивни и празнични дни до 18.май 2019 г.  /събота, включително/ от 09:00 до 17:00 часа.

 

До 15.04.2019 г. включително гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, който отговаря на условията (навършил 18 години към изборния ден включително, живял най-малко през последните 3 месеца в Република България или в друга държава - членка на EС, не е поставен под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода)  и желае да бъде вписан в избирателен списък,  представя декларация по образец /Приложение № 11-EП/ в общинската администрация по адреса на пребиваване.

Декларациите се подават, както следва:

- за гр. Бургас на адрес -  ул. "Александровска" № 26 в Центъра за административно обслужване, гишета № 1, № 2, № 3  и № 4 -дирекция" ГРН".

- за останалите населени места на територията на Община Бургас - в съответните кметства и кметски наместничества.

Във връзка с горното, Центърът за административно обслужване ще работи и на 13. и 14. април 2019 г.  /събота и неделя/ от 09:00 до 16:00 часа.

* Гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, който вече веднъж е подал декларация при предходни избори за членове на Европейския парламент от Република България и е бил включен в избирателен списък част II, не подава нова декларация и се вписва служебно в избирателния списък при следващи избори за членове на Европейския парламент от Република България. Нова декларация се подава само при промяна на някое от декларираните обстоятелства.