ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ, ЧИЙТО ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС СА В РАЗЛИЧНИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места на територията на Република България, може да поиска да бъде вписан в списъка по настоящ адрес, ако към 26.04.2019 г. има адресна регистрация по настоящ адрес в населеното място.

Заявлението за вписване в избирателния списък по настоящ адрес /по образец: Приложение № 13-МИ/  се подава писмено до кмета на общината, кмета на кметството или до кметския наместник не по-късно от 14 дни преди изборния ден / 12.10.2019 г.  включително/.  Същото е на разположение в Центъра за административно обслужване на Община Бургас - ул. "Александровска" № 26, в дирекциите: "ЦАУ Приморие", "ЦАУ Зора", "ЦАУ Възраждане", "ЦАУ Изгрев", "ЦАУ Освобождение", "ЦАУ Долно Езерово", както и в кметствата и кметските наместничества. Заявления могат да се подават и електронно:

-         сканирани копия на саморъчно подписани заявления, изпратени по електронна поща на адрес: [email protected]

-         Заявления, подписани с електронен подпис и изпратени по електронна поща на адрес: [email protected]

-         през интернет страницата на общината: https://burgas.auslugi.com/

Гражданите могат да подават горепосочените заявления:

1.  в Центъра за административно обслужване на ул. "Александровска" № 26, на гишета № 1 - № 4 - дирекция  "Гражданска регистрация на населението":

     -   всеки работен ден от 08.30  до 18.00 часа;

     -   всички почивни и празнични дни до 12.10.2019 г./включително/ :  от 09.00 до 16.00 часа.

2. в кметствата и кметските наместничества: всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа, на   12.10.2019 г.:  от 09.00 до 16.00 часа.