ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да заявят желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден (до 12.10.2019 г. включително) в писмена форма чрез:

  • заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата;
  • факс - 056 840201;

• през интернет страницата на общината: https://burgas.auslugi.com/
• сканирани копия на саморъчно подписани заявления, изпратени по електронна поща на адрес: [email protected].
• Заявления, подписани с електронен подпис и изпратени по електронна поща на адрес: [email protected].

Заявлението по образец е на разположение в Центъра за административно обслужване на Община Бургас - ул."Александровска" №26, в Центровете за административни услуги - "Приморие", "Зора", "Изгрев", "Освобождение", "Възраждане" и "Долно Езерово", в кметствата и кметските наместничества на Община Бургас, както и на интернет страницата на ЦИК: Приложение № 17-МИ. Към всяко заявление следва да се приложи копие от решението на ТЕЛК/НЕЛК или медицинска епикриза.

Избирател, който иска да гласува с подвижна избирателна кутия по настоящ адрес, следва да има подадено и Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес /ако има адресна регистрация по настоящ адрес в населеното място до 26.04.2019 г./  - Приложение №13-МИ до 12.10.2019 г.

Центърът за административно обслужване на ул. "Александровска" № 26, гишета № 1 - № 4 - дирекция  "Гражданска регистрация на населението" ще работят:

- всеки работен ден от 08.30  до 18.00 часа;

- всички почивни и празнични дни до 12.10.2019 г./включително/ :  от 09.00 до 16.00 часа.

Кметствата и кметските наместничества ще приемат заявления всеки работен ден от 08.30  до 17.15 часа,  на 12.10.2019 г.:  от 09.00 до 16.00 часа.

 

* На територията на всяка община се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали описаното по-горе заявление.