Създадена и функционира база данни за състоянието на Черно море и замърсяването му с отпадъци

По проект "Иновационни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море" (RedMarLitter), финансиран по СОП "Черноморски басейн" 2014-2020, е създадена и функционира база данни за състоянието на Черно море и замърсяването му с отпадъци.

Повече информация може да бъде намерена на https://redmarlitter.eu/