Разрешение №7/23.09.2020г. за отсичане и изкореняване на 9 (девет) броя дървета по чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията