ПРОЕКТ № BG05M9OP001-2.002-0229-C001 „ПОДКРЕПА В СЕМЕЙНА СРЕДА ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЧРЕЗ ИНДИВИДУАЛЕН ПОДХОД“

Списък на одобрените за ползване на социални услуги в домашна среда по Проект Независим живот

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по  Проект  BG05M9OP001-2.002-0229-C001

"Подкрепа в семейна среда за независим живот чрез индивидуален подход"

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

 

Информираме Ви, че на 8 февруари 2016 г. стартира приема на заявления  за предоставяне на интегрирани почасови услуги  за социално включване в общността или в домашна среда по Проект №  BG05M9OP001-2.002-0229-C001"Подкрепа в семейна среда за независим живот чрез индивидуален подход"Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Независим живот" по приоритетна ос 2 «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020».

 Общата стойност на проекта възлиза на 500 000 лева, продължителността му е 21 месеца, а срокът на предоставяне на почасови социални услуги в общността или в домашна среда -18 месеца.

В рамките на проекта ще се предоставят следните услуги за социално включване или в домашна среда:

-          "Личен асистент"

-          "Социален асистент"

-          "Домашен помощник"

-          Консултации с Психолог

-          Здравни услуги

-          Консултации със Социален работник

Живущите в община Бургас по настоящ адрес кандидат-потребители на услугите, както и кандидатите за работа на длъжност "личен асистент", "социален асистент", "домашен помощник" по Проект №  BG05M9OP001-2.002-0229-C001"Подкрепа в семейна среда за независим живот чрез индивидуален подход", могат да подадат заявления на адрес: гр. Бургас, ул. "Шейново" 24 (сградата, известна като Профсъюзен дом), ет. 2, стаи 202 и/или 203). Заявления ще се приемат във всеки работен ден от 08.02.2016 г. до 19.02.2016 г. включително, от 9.00 до12.30 ч. и от 13.30 до 16.00.

 

I.         За кандидат-потребителите на социалните услуги се изискват следните документи:

 • заявление по образец, които могат да бъдат изтеглени от електронната страница на Община Бургас, или да бъдат получени на място.
 • документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие);
 • документ за самоличност на законния представител - родител, настойник, попечител (за справка) - в случай, че кандидатът е дете или е поставен под пълно или частично запрещение;
 • експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие); протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие);
 • удостоверение за настойничество/попечителство (копие) - в случай, че кандидатът е поставен под пълно или частично запрещение;
 • заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки или роднини или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето (копие) - в случай, че е приложимо.

            В рамките на проекта ще се извърши оценка на потребностите на лицата, подали заявления за ползване на услугите. Въз основа на изготвената оценка на потребностите ще се формира т.нар. индивидуален месечен бюджет от часове за почасово ползване на услуги от всеки кандидат, равномерно разпределени в работните дни. На тази база, както и при съблюдаване на допълнителни критерии, посочени в утвърдена в рамките на проекта методика за работа на Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда.

 

II. Желаещите да работят като "личен асистент", "социален асистент", "домашен помощник" могат да бъдат физически и психически здрави лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване и са:

-           безработни лица;

-           трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;

-           неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

От кандидатите за работа на длъжност "личен асистент", "социален асистент", "домашен помощник" се изискват следните документи:

 • Заявление по образец, което може да бъде изтеглено от електронната страница на Община Бургас, от електронната страница на Агенция за социално подпомагане, или да бъде получено на място. Кандидатите имат възможност да впишат в заявлението си и предпочитанията си за работа с конкретен потребител или потребители.
 • документ за самоличност (за справка);
 • автобиография;
 • документи за придобитата образователна степен и съотносима за длъжността "личен асистент" квалификация (минимум първа степен на професионална квалификация и/или завършен VІ клас);
 • служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
 • служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);
 • пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);
 • копие от удостоверение за преминато обучение по Домашен помощник/Домашен санитар/Личен асистент, по други проекти по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"; по национални програми и проекти, изпълнявани от структурите на Агенция по заетостта; от социална услуга в общността, предоставяща обучение, като делегирана от държавата дейност; по националните програми "Асистенти на хора с увреждания" и "Социални услуги в семейна среда".

 

 След подаване и разглеждане на заявленията за кандидатстване за работа на длъжност "личен асистент", "социален асистент", "домашен помощник" по проекта с допустимите кандидати ще бъде проведено събеседване и извършено оценяване и класиране. Мястото и графикът за провеждане интервютата ще бъдат обявени на информационното табло на сградата, в която се извършва прием на заявления, както и на електронната страница на Община Бургас, в раздел "Социални дейности и трудова заетост", линк "Проекти и програми".

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ:

свали като pdf разглеждания: 8758 последна промяна: 16:41:34, 18 май 2016