Гражданска регистрация на населението - описание и формуляри

2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

ГРН №29 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или промяна на постоянен адрес

ГРН №39 Служебно издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението

ГРН №38 Издаване на многоезично удостоверение от акт за гражданско състояние

ГРН №37 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес, регистриран след 2000 година

ГРН №36 Издаване на удостоверение за промени на постоянния адрес, регистриран след 2000 година

ГРН №35 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или промяна на настоящ адрес

ГРН №34 Припознаване на дете

ГРН №33 Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

ГРН №32 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство /учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК/Приемане на отчет на настойника

ГРН №31 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

ГРН №28 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

ЕЛЕКТРОННА УСЛУГА
Електронна услуга на Гражданско състояние - Услуга №10, Услуга №13

ГРН №27 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

ЕЛЕКТРОННА УСЛУГА
Електронна услуга на Гражданско състояние - Услуга №11, Услуга №12 - ПОДАВАНЕ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

ГРН №25 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

ГРН №24 Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението

ЕЛЕКТРОННА УСЛУГА
Електронна услуга на Гражданско състояние - Услуга №7 - ПОДАВАНЕ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

ГРН №23 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

ГРН №22 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

ГРН №20 Промяна в актовете за гражданско състояние

ГРН №19 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

ЕЛЕКТРОННА УСЛУГА
Електронна услуга на Гражданско състояние - Услуга №8 - ПОДАВАНЕ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

ГРН №18 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

ЕЛЕКТРОННА УСЛУГА
Електронна услуга на Гражданско състояние - Услуга №9 - ПОДАВАНЕ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

ГРН №17 Възстановяване или промяна на име

ГРН №16 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

ЕЛЕКТРОННА УСЛУГА
Електронна услуга на Гражданско състояние - Услуга №6 - ПОДАВАНЕ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

ГРН №15 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

ЕЛЕКТРОННА УСЛУГА
Електронна услуга на Гражданско състояние - Услуга №20 - ПОДАВАНЕ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

ГРН №14 Издаване на заверено копие от Личен регистрационен картон

ГРН №13 Издаване на удостоверение за правно ограничение

ЕЛЕКТРОННА УСЛУГА
Електронна услуга на Гражданско състояние - Услуга №5 - ПОДАВАНЕ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

ГРН №12 Издаване на удостоверение за родените от майката деца

ЕЛЕКТРОННА УСЛУГА
Електронна услуга на Гражданско състояние - Услуга №4 - ПОДАВАНЕ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

ГРН №11 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

ЕЛЕКТРОННА УСЛУГА
Електронна услуга на Гражданско състояние - Услуга №3 - ПОДАВАНЕ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

ГРН №10 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

ЕЛЕКТРОННА УСЛУГА
Електронна услуга на Гражданско състояние - Услуга №2 - ПОДАВАНЕ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

ГРН №09 Издаване на удостоверение за семейно положение

ЕЛЕКТРОННА УСЛУГА
Електронна услуга на Гражданско състояние - Услуга №1 - ПОДАВАНЕ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

ГРН №08 Издаване на удостоверение за наследници

ГРН №07 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние / акт за раждане, акт за смърт/

ЕЛЕКТРОННА УСЛУГА
Електронна услуга на Гражданско състояние - Услуга №19 - ПОДАВАНЕ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

ГРН №06 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за втори и следващ път

ЕЛЕКТРОННА УСЛУГА
Електронна услуга на Гражданско състояние - Услуга №16, Услуга №17, Услуга №18 - ПОДАВАНЕ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

ГРН №05 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път

ГРН №04 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

ЕЛЕКТРОННА УСЛУГА
Електронна услуга на Гражданско състояние - Услуга №15- ПОДАВАНЕ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

ГРН №03 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал

ГРН №02 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

ЕЛЕКТРОННА УСЛУГА
Електронна услуга на Гражданско състояние - Услуга №14 - ПОДАВАНЕ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

ГРН №01 Издаване на удостоверение за раждане – оригинал

ГРН №21 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

ГРН №26 Издаване на удостоверение за верен ЕГН от ТЗ „ГРАО“

ГРН №30 Издаване на удостоверение за идентичност на административен адрес

свали като pdf разглеждания: 56495 последна промяна: 09:21:08, 18 юли 2019