Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне- описание и формуляри

Съобщение за приет Регламент 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6.07.2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите

Регламент 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6.07.2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите, чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз е приет на 6 юли 2016 г. и се прилага във всички държави от ЕС, считано от 16 февруари 2019 г.

По силата на Регламента, с който се насърчава свободното движение на граждани, някои официални документи и техните заверени копия се освобождават от изискването за легализация и апостил в рамките на ЕС от 16 февруари 2019 г. За някои от тези документиq можете да поискате също така многоезично стандартно удостоверение, за да избегнете нуждата от превод.

Повече в Информация 

ГРН №01 - 2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

ГРН №02 - 2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

ГРН №03 - 1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал

ГРН №04 - 2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

ГРН №05 - 2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път

ГРН №06 - 2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

ГРН №07 - 2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

ГРН №08 - 2016 Издаване на удостоверение за наследници

ГРН №09 - 2109 Издаване на удостоверение за семейно положение

ГРН №10 - 2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

ГРН №11 - 2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

ГРН №12 - 2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца

ГРН №13 - 2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение

ГРН №14 - 2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

ГРН №15 - 2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

ГРН №16 - 2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

ГРН №17 - 2033 Възстановяване или промяна на име

ГРН №18 - 2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

ГРН №19 - 2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

ГРН №20 - 2132 Промяна в актовете за гражданско състояние

ГРН №21 - 2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

ГРН №22 - 2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

ГРН №23 - 2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

ГРН №24 - 2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

ГРН №25 - 2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

ГРН №26 Издаване на удостоверение за верен ЕГН от ТЗ „ГРАО“

ГРН №27 - 2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

ГРН №28 - 1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

ГРН №29 - 2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

ГРН №30 Издаване на удостоверение за идентичност на административен адрес

ГРН №31 - 2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

ГРН №32 - 2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

ГРН №33 - 1994 Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

ГРН №34 - 2053 Припознаване на дете

ГРН №35 - 2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

ГРН №36 - 2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

ГРН №37 - 2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

ГРН №38 - 2000 Издаване на многоезично удостоверение от акт за гражданско състояние

свали като pdf разглеждания: 67038 последна промяна: 10:25:11, 11 март 2020