Местни приходи от данъци, такси и реклама - описание и формуляри

МПДТР №11 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

МПДТР №23 Служебно предоставяне на информация за наличие и липса на задължения

МПДТР №13-1 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на незавършено строителство

МПДТР №13-2 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот

МПДТР №14 Издаване на удостоверение за декларирани данни

МПДТР №22 Прием и обработка на данъчна декларация за облагане с туристически данък

МПДТР №21 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

МПДТР №20 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

МПДТР №19 Заверяване на молби-декларации за обстоятелствена проверка

МПДТР №18 Информация и справки по заявка на предприятия или физически лица

МПДТР №17 Прием и обработка на данъчна декларация за облагане с годишен патентен данък

МПДТР №16 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследствo

МПДТР №15 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по закона за местните данъци и такси

МПДТР №12 Издаване на копие от подадена данъчна декларация

МПДТР №10 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

МПДТР №09 Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху превозни средства

МПДТР №08 Приемане и обработване на декларации за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на недвижим имот, ограничени вещни права върху недвижим имот и моторни превозни средства

МПДТР №07 Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху наследствата

МПДТР №06 Прием и обработка на данъчна дакларация за имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто

МПДТР №05 Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху недвижими имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на общината

МПДТР №04 Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху нежилищните имоти, придобити от предприятия

МПДТР №03 Приемане и обработване на декларации за освобождаване от такса за сметосъбиране, сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци

МПДТР №02 Приемане на декларации за определяне на такса за битови отпадъци според количеството им

МПДТР №01 Приемане и обработване на искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени или събрани суми за данъци, такси и наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции

свали като pdf разглеждания: 55148 последна промяна: 09:10:08, 18 юли 2019