Местни приходи от данъци, такси и реклама - описание и формуляри

МПДТР №01 Приемане и обработване на искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени или събрани суми за данъци, такси и наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции

МПДТР №02 Приемане на декларации за определяне на такса за битови отпадъци според количеството им

МПДТР №03 Приемане и обработване на декларации за освобождаване от такса за сметосъбиране, сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци

МПДТР №04 Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху нежилищните имоти, придобити от предприятия

МПДТР №05 Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху недвижими имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на общината

МПДТР №06 Прием и обработка на данъчна декларация за имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто

МПДТР №07 Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху наследствата

МПДТР №08 Приемане и обработване на декларации за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на недвижим имот, ограничени вещни права върху недвижим имот и моторни превозни средства

МПДТР №09 Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху превозни средства

МПДТР №10 - 2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

МПДТР №11 - 2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

МПДТР №12 - 2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация

МПДТР №13-1 - 2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

МПДТР №13-2 - 2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

МПДТР №14 - 2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни

МПДТР №15 - 1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

МПДТР №16 - 2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

МПДТР №17 Прием и обработка на данъчна декларация за облагане с годишен патентен данък

МПДТР №18 Информация и справки по заявка на предприятия или физически лица

МПДТР №19 -2878 Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка

МПДТР №20 - 2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

МПДТР №21 - 2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

МПДТР №22 Прием и обработка на данъчна декларация за облагане с туристически данък

МПДТР №23 - 2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

МПДТР №24 Приемане и обработване на декларации за необходимите данни за определяне на данък върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелни обекти в нея

свали като pdf разглеждания: 63539 последна промяна: 17:13:26, 11 март 2020