Устройство на територията - описание и формуляри

УТ № 01 Проверка на строителни линии и нива по жалби от съседни имоти

УТ № 02 - 2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

УТ № 03 Препис-извлечение от регистър на точките от полигонова и осова мрежа

УТ № 04 Предоставяне на координати на гранични точки на УПИ

УТ № 05 Одобряване и издаване на разрешение за строеж на фаза ИИП, ТИП и РИП

УТ № 06 Трасиране на имотни граници на ПИ - Въвод във владеене

УТ № 07 - 2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

УТ № 08 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

УТ № 09 Предоставяне на платна от кадастрални/регулационни планове и издвадка от цифров модел на действаща регулация

УТ № 10 Изменение на плана на новообразувани имоти

УТ № 11 - 2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

УТ № 12 - 2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ

УТ № 13 Издаване на удостоверение за съборени сгради

УТ № 14 Вписване на сгради в режим на етажна собственост в публичен регистър за сгради в РЕС

УТ №15 - 2023 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти

УТ № 16 - 2054 Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

УТ № 17 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

УТ № 18 - 2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

УТ № 19 - 2117 Одобряване на подробен устройствен план

УТ № 20 - 2027 Издаване на скици за недвижими имоти

УТ № 21 Издаване на констативен протокол и удостоверения за степен на завършеност на строежи

УТ № 22 - 2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

УТ № 23 - 2115 Попълване/поправка на кадастрален план

УТ № 24 - 2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

УТ № 25 - 2083 Издаване на виза за проектиране

УТ № 26 - 2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

УТ № 27 - 2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

УТ № 28 - 2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

УТ № 29 - 2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

УТ № 30 Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет

свали като pdf разглеждания: 27732 последна промяна: 11:27:49, 12 март 2020