Строителство - описание и формуляри

2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

СТР №03 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация,издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

Подаване по електронен път СТР №01 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

ЕЛЕКТРОННА УСЛУГА
Електронна услуга на ТСУ - Услуга №2

СТР №02 Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване/поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване

ЕЛЕКТРОННА УСЛУГА
Електронна услуга на ТСУ - Услуга №1

СТР №04 Издаване разрешение за строеж за инженерна инфраструктура –ел.мрежи и съоръжения, електронна съобщителна инфраструктура, топлопроводи на сгради І, ІІ , ІІІ И ІV категория и газопроводи, обекти-водопровод и канализация

СТР №05 Отрязване на дърво при одобрен инвестиционно - технически проект

СТР №06 Съгласуване на график за изкопни работи за инфраструктурни обекти

СТР №07 Издаване на разрешение за строеж за инфраструктурни обекти – улици и пътища

СТР №08 Разриване на земни маси

СТР №09 Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лица

свали като pdf разглеждания: 12051 последна промяна: 15:45:27, 17 юли 2019