Управление на общинска собственост - описание и формуляри

1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

2022 Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост

2029 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)

2059 Издаване на заповед за изземване на имот

2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

УОС №04 Издаване на удостоверение за наличие или липса съставен акт за общинска собственост

УОС №08 Обработване на заявление - Декларация за обстоятелствена проверка

свали като pdf разглеждания: 13279 последна промяна: 09:08:35, 19 юни 2020