Управление на общинска собственост - описание и формуляри

УОС №01 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

УОС №02 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

УОС №03 Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост

УОС №04 Издаване на удостоверение за наличие или липса съставен акт за общинска собственост

ЕЛЕКТРОННА УСЛУГА
Електронна услуга на Общинска собственост - Услуга №2

УОС №05 Справки на актовите книги и издаване на заверени копия от документи, относно общинска собственост

УОС №06 Издаване на заповед за изземване на имот

УОС №07 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства

УОС №08 Заверка на анкетни формуляри към анкетна карта за регистрация на земеделски производители в областна дирекция "Земеделие"

свали като pdf разглеждания: 7104 последна промяна: 14:44:04, 18 юли 2017