1989 Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти