ДЦАУ №01 Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти